31958R0003(01)Uradni list 017 , 06/10/1958 str. 0406 - 0416
finska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 1 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 1 str. 0003
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1952-1958 str. 0063
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1952-1958 str. 0063
grška posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 1 str. 0003
španska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 1 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 12 zvezek 1 str. 0003


Uredba (Euratom) št. 3

o izvajanju člena 24 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

SVET EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO JE

ob upoštevanju členov 24, 25 in 217 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je treba uveljaviti varnostne ukrepe za vsako stopnjo varnosti, ki se zahteva za informacije, katerih razkritje lahko škoduje obrambnim interesom ene ali več držav članic, in ker je takšne ukrepe treba izvajati pod nadzorom Komisije glede na predmet teh informacij in tudi na osebe in podjetja, ki jim morajo biti informacije sporočene na ozemlju držav članic,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

PRVI DEL

SPLOŠNE DOLOČBE

ODDELEK I

Področje uporabe

Člen 1

Področje uporabe glede na predmet

1. Ta uredba določa varnostne stopnje in varnostne ukrepe, ki jih je treba uporabiti pri informacijah, ki jih pridobiva Skupnost ali jih sporočajo države članice ter za katere veljata člena 24 in 25 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu "Pogodba").

Takšne informacije se v nadaljnjem besedilu imenujejo: Euratomove zaupne informacije ("EZI").

Vendar, če katera država sporoči informacije, za katere velja člen 25, se uredba uporablja le tedaj, če je njena uporaba zajeta s področjem uporabe v Pogodbi.

2. Poročila, podatki, dokumenti, kopije na podatkovnih nosilcih in gradivo v zvezi z informacijami iz prvega odstavka se obravnavajo kot EZI.

Člen 2

Pogodbe, transakcije ali sporazumi med državo članico in fizično ali pravno osebo, ki se nanašajo na dejavnosti iz področja uporabe Pogodbe in se sklenejo, razširijo ali obnovijo po začetku veljavnosti te uredbe, ne morejo biti razlog neupoštevanja določb te uredbe.

Varnostni ukrepi, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti, nastalih pred začetkom veljavnosti te uredbe, pa se lahko uporabijo namesto določb te uredbe za čas, naveden v zadevni pogodbi.

Člen 3

Področje uporabe glede oseb

Varnostni ukrepi, določeni v tej uredbi, veljajo za EZI, potrebna navodila za uveljavljanje teh ukrepov pa dajejo:

(a) institucije, odbori, službe in obrati Skupnosti;

(b) države članice in njihovi organi;

(c) skupna podjetja;

(d) osebe in podjetja, kakor jih opredeljuje člen 196 Pogodbe.

Člen 4

Skupna podjetja

Statut vsakega skupnega podjetja določa, ali naj se le-to za namen te uredbe obravnava enako kakor ustanove, službe in obrati Skupnosti ali kakor osebe in podjetja, opredeljeni v členu 196 Pogodbe.

Člen 5

Določbe, ki dopolnjujejo Uredbo o varnosti

1. Predpisi za varovanje EZI, ki jih določa ta uredba, veljajo kot minimalne zahteve.

2. Po potrebi Skupnost in države članice dopolnijo Uredbo o varnosti v okviru svojih pristojnosti, tako da upoštevajo lokalne razmere, in jo lahko okrepijo z ustreznimi lastnimi določbami, če te ne vplivajo negativno na enotno obravnavanje EZI.

ODDELEK II

Organizacija

Člen 6

Varnostni urad

V okviru nadzora Komisije in pod njeno odgovornostjo varnostni urad, ki ga ustanovi Komisija:

(a) usklajuje in zagotavlja splošno uporabo varnostnih ukrepov;

(b) nadzoruje uporabo teh ukrepov v institucijah, odborih, službah in obratih Skupnosti;

(c) ima pooblastila držav članic, da zanj na njihovem ozemlju državni organi preverjajo uporabo varnostnih ukrepov v zvezi z EZI, kakršne določa ta uredba, če pa meni, da je to potrebno, preverjanje izvaja v sodelovanju s temi organi;

(d) predlaga spremembe, za katere meni, da so potrebne za izvajanje te uredbe.

Člen 7

Organi, ki so odgovorni za izvajanje varnostnih ukrepov v državah članicah

Vsaka država članica na ozemlju, za katero je pristojna, imenuje uradni organ, ki bo odgovoren za izvajanje oziroma bo zagotavljal izvajanje varnostnih ukrepov, določenih v tej uredbi.

Člen 8

Varnostni uradniki

1. V vsaki instiruciji, službi in obratu Skupnosti, kjer se pripravljajo ali hranijo EZI, varnostni urad imenuje uradnika, ki bo odgovoren za izvajanje te uredbe (v nadaljevanju "varnostni uradnik").

2. Organi držav članic in vse osebe ali podjetja, opredeljeni v členu 196 Pogodbe, ki pripravljajo ali imajo v posesti EZI, z odobritvijo uradnega organa, odgovornega za varnost, kakor je navedeno v členu 7, imenujejo uradnika, odgovornega za izvajanje te uredbe (v nadaljevanju "varnostni uradnik").

3. Varnostni uradniki so zlasti odgovorni za:

(a) izvajanje registracij v skladu s členom 23;

(b) posodabljanje seznama vseh oseb, ki so pooblaščene za dostop do EZI, po kategorijah;

(c) poučevanje uslužbencev o njihovih dolžnostih glede varnosti;

(d) zagotovitev fizičnih varnostnih ukrepov.

ODDELEK III

Razvrščanje in prenehanje zaupnosti EZI

Člen 9

Načelo

Varnostne stopnje se uporabljajo samo v resnično potrebnem obsegu.

Člen 10

Varnostne stopnje

EZI so razvrščene po naslednji lestvici varnostnih stopenj:

1. Eura — strogo tajno: kjer bi nepooblaščena objava informacij imela izredno resne posledice za obrambne interese ene ali več držav članic;

2. Eura — tajno: kjer bi nepooblaščena objava informacij imela resne posledice za obrambne interese ene ali več držav članic;

3. Eura — zaupno: kjer bi nepooblaščena objava informacij imela škodljive posledice za obrambne interese ene ali več držav članic;

4. Eura — omejeno dostopno: kjer bi nepooblaščena objava informacij lahko škodila obrambnim interesom ene ali več držav članic, toda kjer se zahteva manjša stopnja varnosti kakor pri dokumentih, ki so razvrščeni kot Eura — zaupno.

Člen 11

Pristojni organi za razvrščanje

1. Komisija razvrsti informacije, za katere velja člen 24 Pogodbe:

(a) začasno, kadar meni, da bi objava lahko škodila obrambnim interesom ene ali več držav članic;

(b) dokončno, takoj ko države članice sporočijo, katero varnostno stopnjo zahtevajo. Uporabi se najvišja zahtevana stopnja. Komisija o tem ustrezno obvesti države članice.

V sodelovanju s pristojnimi organi držav članic Komisija sestavi in občasno pregleda dopolnjujoče sezname kategorij informacij, za katere je treba uporabiti varnostne stopnje.

2. Komisija pristojne institucije in organe Skupnosti ter druge države članice obvesti o varnostni stopnji, ki jo zahteva država izdajateljica v zvezi s prijavami patentov ali vzorčnih modelov, za katere velja člen 25 Pogodbe.

Člen 12

Razvrščanje dokumentov

1. Varnostna stopnja kakega dokumenta z EZI se določi izključno na podlagi vsebine zadevnega dokumenta, ne na podlagi varnostne stopnje EZI predmeta, na katerega se dokument nanaša.

Da bi se izognili ogrožanju varnosti dokumentov pod oznako varnostnih stopenj Eura — tajno in Eura — strogo tajno, je napotil k takšnim dokumentom čim manj, napotila sama pa so takšna, da ne odkrivajo njihove vsebine ali njihovih varnostnih stopenj.

Za naslednje gradivo velja enaka varnostna stopnja kakor za dokument:

(a) kopije dokumenta;

(b) dokumente v zvezi z raziskavo ali proizvodnjo, ki se izvaja na podlagi tega dokumenta.

2. Če je dokument, ki se nanaša na EZI, sestavljen iz več delov, za celoto vedno velja enaka varnostna stopnja kakor za del z najvišjo stopnjo.

Člen 13

Spremembe varnostne stopnje in prenehanje zaupnosti

Varnostna stopnja, ki velja za katere koli EZI, se lahko spremeni ali preneha na način, predviden s petim pododstavkom člena 24(2) Pogodbe in členom 25(3) Pogodbe.

DRUGI DEL

DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA OSEBE

Člen 14

Dostop do EZI

1. Dostop do EZI in njihova posest se lahko omogoči samo osebam, ki so za to pooblaščene in ki morajo poleg tega zaradi svojih nalog biti obveščene oziroma prejemati takšne informacije.

2. Za EZI, označene s stopnjo Eura — omejeno dostopno, pooblastilo ni potrebno.

Člen 15

Pooblastilo

1. Če Svet ne določi drugače, se pooblastilo izda samo osebam, ki so bile preverjene v skladu s členom 16 in so prejele navodila, kakor zahteva člen 17.

2. Pooblastilo se izda v pisni obliki. Pooblaščena oseba ga ne sme hraniti pri sebi.

3. Varnostni uradniki, navedeni v členu 8, so pooblaščeni na enak način.

4. Pravico izdajanja pooblastil imajo:

(a) kadar gre za člane institucij, člane odborov ter uradnike in uslužbence Skupnosti, varnostni urad;

(b) v vseh preostalih primerih država članica, ki je po prvem pododstavku člena 16(2) odgovorna za preverjanje.

Pooblastilo, ki ga izda varnostni urad ali država članica, priznavajo vsi organi Skupnosti in vse države članice.

5. Varnostni urad in uradni organi, odgovorni za varnost, ki jih predvideva člen 7, vsak na svojem področju vodijo seznam oseb, ki so pooblaščene za dostop do EZI, razvrščenih kot Eura — strogo tajno in Eura — tajno.

Člen 16

Preverjanje

1. Namen preverjanja je zagotoviti, da obravnavana oseba zadosti potrebnim pogojem za dostop do EZI.

Obseg tega preverjanja je odvisen od varnostne stopnje, za katero se zahteva pooblastilo.

2. Preverjanje se v vseh primerih izvaja pod odgovornostjo države članice, katere državljan je obravnavana oseba. Če ta oseba ni državljan nobene od držav članic, je zanjo odgovorna tista država članica, na ozemlju katere ima naslov oziroma običajno prebivališče.

Če je obravnavana oseba nekaj časa prebivala oziroma če ima stike v državi članici, ki ni tista iz prejšnjega pododstavka, država članica, odgovorna za preverjanje, to državo članico zaprosi, da sodeluje v preiskavah in ji sporoči izsledke svojih poizvedovanj.

3. V postopku preverjanja se uporabijo ustrezni predpisi in direktive, ki jih je sprejela vsaka država članica.

Razen če Svet glede članov institucij ter uradnikov in uslužbencev Skupnosti ne določi drugače, se zahteve varnostnega urada zapreverjanje pošljejo pristojnim organom države članice, ki je v smislu prvega pododstavka odstavka 2 odgovorna za izvajanje preverjanja. Zahtevam za preverjanje se priložijo podrobni osebni podatki, ki so jih potrdili obravnavani in ki vsebujejo vse podrobnosti o osebnem statusu obravnavanih posameznikov in njihovih družin, njihovih dejavnostih in stalnem prebivališču v zadnjih desetih letih.

Preverjanje uradnikov in uslužbencev držav članic ter oseb in podjetij, določenih v členu 196 Pogodbe, vključno z njihovimi uslužbenci, se izvaja na zahtevo zadevne države članice.

4. Po končanem preverjanju se za člane institucij, uradnike in uslužbence Skupnosti izvede naslednji postopek:

(a) Po končanem preverjanju država članica, ki je bila zanj odgovorna v smislu prvega pododstavka odstavka 2, pošlje mnenje varnostnemu uradu. To mnenje vsebuje izjavo, ali na podlagi preverjanja obstaja kakršenkoli razlog, da obravnavana oseba ne bi smela imeti pooblastila za EZI z določeno stopnjo zaupnosti. Pri izdaji mnenja država članica upošteva vse informacije, ki jih je dostavila katera koli druga država članica, ki je sodelovala v preverjanju.

(b) Če podano mnenje v skladu s pododstavkom (a) ne vsebuje nobenega razloga, lahko varnostni urad, če meni, da ni nobenega resnega nasprotnega razloga, obravnavani osebi izda pooblastilo. Državo članico, ki je odgovorna za izvedbo preverjanja, varnostni urad obvesti o odločitvi.

(c) Če je mnenje, podano v skladu s pododstavkom (a), neugodno, je za varnostni urad obvezujoče in slednji ne izda pooblastila.

(d) Če po izdaji pooblastila varnostni urad ali država članica dobi informacijo, ki bi lahko vzbudila dvome o primernosti pooblaščene osebe, se to sporoči državi članici, ki je odgovorna za izvedbo preverjanja v smislu prvega pododstavka odstavka 2. Ta država članica revidira svoje prvotno mnenje in varnostni urad obvesti, ali meni, da je treba pooblastilo začasno razveljaviti. Varnostni urad soglaša z mnenjem države članice, če ob ugodnem mnenju nima resnega razloga za drugačno ravnanje.

Člen 17

Navodila

1. Ob prevzemu dolžnosti in nato v rednih časovnih obdobjih vse osebe v službi Skupnosti ali držav članic in vse tiste, za katere velja člen 196 Pogodbe, ki imajo zaradi svojega dela dostop do EZI, od varnostnega uradnika, navedenega v členu 8, prejmejo navodila o varnosti in tem, kako naj se ta zagotavlja.

2. Pri dajanju teh navodil je treba poudariti, da se vsaka kršitev obveznosti o zagotavljanju varnosti EZI hkrati obravnava kot kaznivo dejanje ogrožanja državne varnosti.

3. Osebe, ki takšna navodila prejmejo, podpišejo izjavo, s katero potrjujejo, da so prejele potrebna navodila in da bodo ravnale v skladu z njimi.

Člen 18

Obiski in izmenjava informacij

1. Kadar oseba, ki je uslužbenec ene od institucij, služb ali obrata Skupnosti ali za katero velja pravni red kake države članice, med obiskom prejme EZI ali se pogovarja o EZI s stopnjo zaupnosti Eura — strogo tajno ali Eura — tajno, ki so bodisi v lasti organa, pri katerem ni zaposlen, bodisi osebe, za katero velja pravni red kake druge države članice, se o tem prej sklene sporazum med navedenima organoma ali osebama. Sporazum določa, da vodja organa, ki mu obiskovalec pripada, ali če takega organa ni, uradni organ iz člena 7 pošlje dokument, po potrebi s potrdilom varnostnega uradnika, v katerem so navedeni razlog obiska in podrobni osebni podatki, s katerimi se lahko obiskovalec identificira. Če je to primerno, se v dokumentu navede tudi stopnja pooblastila.

2. Varnostni uradnik obiskanega telesa obiskovalca vodi med obiskom.

TRETJI DEL

FIZIČNA ZAŠČITA EZI

ODDELEK I

Razločno označevanje in reprodukcija EZI

Člen 19

Razločno označevanje

1. Varnostne stopnje Eura — strogo tajno, Eura — tajno in Eura — zaupno se prikažejo z razločno vidnim žigom na zgornjem in spodnjem delu vsake strani dokumenta, ki šteje kot EZI.

Za stopnjo Eura — omejeno dostopno zadostuje, če se te besede natipkajo ali žigosajo le na vrhu vsake strani ustreznih dokumentov. Kadar je dokument vezan, so te besede prikazane samo na vrhu prve strani zvezka.

2. Vsaka stran dokumenta, ki velja za EZI s stopnjo zaupnosti Eura — zaupno ali višjo, se oštevilči. Skupno število strani dokumenta z EZI, ki ima stopnjo zaupnosti Eura — strogo tajno, se navede na prvi strani; vsak izvod dokumenta se opremi s serijsko številko. Sklic na dokument, ki vsebuje EZI stopnje Eura — strogo tajno, se navede na vsaki uporabljeni strani.

3. Če se spremeni varnostna stopnja katerih koli danih EZI, se zadevni dokumenti ustrezno označijo, tako da ustrezajo novi stopnji EZI.

Člen 20

Reproduciranje

1. Število popolnih ali delnih kopij EZI, v kakršnikoli obliki in narejenih s kakršnimi koli sredstvi, je strogo omejeno le na takojšnje in bistvene potrebe.

2. Reproduciranje (na primer ponatisi, kopije, izvlečki, prevodi itd.) EZI s stopnjo zaupnosti Eura — strogo tajno je pri EZI, ki se sporočijo v skladu s členom 24 Pogodbe, mogoče samo s soglasjem varnostnega urada, kadar se EZI sporočajo po členu 25 Pogodbe, pa s soglasjem države članice, v kateri so EZI nastale.

3. Preden se EZI s stopnjo zaupnosti Eura — tajno reproducirajo, je treba o tem obvestiti varnostnega uradnika podjetja ali organ, katerega last so EZI.

4. Vsa napotila, ki identificirajo EZI v času reproduciranja, se morajo pojaviti na reprodukciji ali reprodukcijah.

5. Oseba ali organ, na katerega pobudo se izdelajo reprodukcije, vsako reprodukcijo opremi s svojo razlikovalno oznako, ki ji pri stopnjah EZI Eura — strogo tajno ali Eura — tajno sledi celotno število narejenih reprodukcij in zaporedna številka vsake kopije.

ODDELEK II

Varnost v poslopjih

Člen 21

1. Ustrezni oddelki Skupnosti ali držav članic zagotovijo, da se poslopja ali deli poslopij, v katerih se hranijo EZI s stopnjo zaupnosti Eura — zaupno ali višjo stopnjo, lahko brez težav nadzorujejo in da imajo do njih dostop samo pooblaščene osebe.

2. Pri nadzoru dostopa oseb do takih poslopij ali delov poslopij oddelki, ki skrbijo za nadzor, ukrepajo tako, da se omogoči identifikacija uslužbencev in obiskovalcev. Obiskovalci se ne smejo brez spremstva gibati v poslopju, kjer so shranjene EZI.

3. Po izteku običajnega delovnega časa se poslopja ali deli poslopij, v katerih se hranijo EZI iz odstavka 1, pregledajo, da se zagotovi pravilno zaklepanje ojačenih varnostnih omar in omar z dokumenti itd., in da so EZI pravilno zavarovane.

4. Poslopja ali dele poslopij, v katerih se hranijo EZI s stopnjo zaupnosti Eura — strogo tajno, morajo varovati varnostniki in alarmni sistem.

ODDELEK III

Varovanje EZI

Člen 22

Ojačene varnostne omare

1. EZI s stopnjo zaupnosti Eura — strogo tajno se hranijo v ojačenih varnostnih omarah s trojno kombinacijsko ključavnico.

Tajna nastavitev kombinacije se spremeni vsakič, ko se premesti kak član osebja, ki jo pozna, in vsakič, ko je varnost ogrožena ali se zdi ogrožena; sicer se kombinacija spremeni vsakih šest mesecev.

2. EZI s stopnjo zaupnosti Eura — tajno in Eura — zaupno se hranijo v ojačenih ali jeklenih varnostnih omarah, katerih ključavnični mehanizem se redno preverja in je dokazano zanesljiv.

3. EZI s stopnjo zaupnosti Eura — omejeno dostopno se hranijo tako, da nobena nepooblaščena oseba ne more imeti dostopa do njih.

ODDELEK IV

Registracija EZI

Člen 23

Vse EZI s stopnjo zaupnosti Eura — strogo tajno in Eura — tajno se posebej registrirajo.

Takšna registracija omogoča:

- da se sestavi seznam oseb, ki so pregledovale ali imele v lasti takšne dokumente,

- da so hitro ugotovljeni imetniki vsake od kopij in dvojnikov.

ODDELEK V

Kroženje EZI

Člen 24

Praktične določbe

1. Kroženje EZI znotraj poslopja ali skupine poslopij se varuje tako, da ne pride do razkritja.

2. EZI s stopnjo zaupnosti Eura — zaupno ali višjo, ki se pošljejo iz poslopja ali skupine poslopij, se vložijo v dve ovojnici, od katerih notranja nosi oznako varnostne stopnje. Ta v nobenem primeru ni navedena na zunanji ovojnici.

Vsaka oseba, ki prejme EZI, mora takoj potrditi prejem na prejemnici. Ta prejemnica, ki ni opremljena z varnostno stopnjo, nosi referenčno številko EZI ter številko kopije in datum, ne pa vsebine in varnostne stopnje kopije. Prejemnik prejemnico takoj vrne pošiljatelju, ki poskrbi za izpolnitev te obveznosti.

3. Z EZI s stopnjo zaupnosti Eura — omejeno dostopno se ravna tako, da se zagotovi njihova varnost.

Člen 25

Kroženje EZI znotraj Skupnosti

1. EZI s stopnjo zaupnosti Eura — strogo tajno, ki se pošiljajo v tujino, se pošljejo z diplomatsko pošto, za katero skrbi kurir, ki ga spremlja še ena oseba.

EZI s stopnjo zaupnosti Eura — tajno ali Eura — zaupno, ki se pošiljajo v tujino, se pošljejo z diplomatsko pošto.

Te določbe veljajo tudi tedaj, ko se EZI pošiljajo v skladu s členoma 4 in 5 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske skupnosti za atomsko energijo.

2. Izjemoma smejo EZI, navedene v odstavku 1, prenašati tudi druge osebe, če:

(a) so te osebe pooblaščene za dostop do EZI zadevne varnostne stopnje;

(b) pošiljke, ki vsebujejo EZI, nosijo uradni žig, da so oproščene carinske kontrole;

(c) ima prinašalec potrdilo, ki ga priznavajo vse države, skozi katere potuje, in ga pooblašča za spremljanje pošiljke do označenega namembnega kraja;

(d) je prinašalec pravilno seznanjen s svojimi dolžnostmi med prenosom EZI.

3. Za pošiljanje EZI s stopnjo Eura — omejeno dostopno ne veljajo nobene posebne določbe. Pomembno pa je zagotoviti, da nobena nepooblaščena oseba nima dostopa do teh informacij.

Člen 26

Kroženje EZI znotraj države članice

1. EZI s stopnjo zaupnosti Eura — zaupno ali višjo prenaša kurir. Kurirji upoštevajo pogoje, ki jih določa člen 25(2)(a) in (d). Ko so EZI stopnje Eura — strogo tajno, kurirja spremlja še ena oseba.

2. EZI s stopnjo zaupnosti Eura — tajno pa se lahko pošljejo tudi po pošti kot vrednostno pismo. Tudi EZI s stopnjo Eura — zaupno se lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko.

3. EZI s stopnjo zaupnosti Eura — omejeno dostopno se pošiljajo v skladu z določbami člena 25(3).

Člen 27

Prenos EZI na uradnih nalogah ali za potrebe zasedanj

1. Prenos EZI na uradnih nalogah ali za potrebe zasedanj zunaj poslopja, v katerem se hranijo, se čim bolj omeji.

2. Kadar se ne uporabljajo, se EZI, ki se prenašajo na uradnih nalogah, shranijo na mestu, ki v vsem ustreza varnostnim zahtevam v smislu členov 21 in 22. Potrebno pomoč pri tem zagotovijo ustrezni oddelki države članice, na ozemlju katere poteka sestanek ali uradna naloga. Če EZI ni mogoče shraniti na ta način, je potujoča oseba osebno odgovorna za njihovo varnost, pri čemer uporablja vse dostopne varnostne ukrepe. EZI ostanejo v osebnem varstvu potujoče osebe, če jih je nemogoče shraniti v primernih varnostnih razmerah.

Zlasti pa je prepovedano puščati takšne EZI v hotelskih blagajnah ali v vozilih, tudi za krajši čas.

3. Dokumenti, povezani z EZI, se ne berejo javno.

Člen 28

Prenos EZI s telekomunikacijami

1. EZI s stopnjo zaupnosti Eura — zaupno ali višjo se lahko pošiljajo kot telegram, po radiu, telefonu ali teleksu, če so šifrirane ustrezno varnostni stopnji dokumenta.

2. EZI s stopnjo zaupnosti Eura — strogo tajno na ta način pošiljajo samo v nujnih primerih, in če je to resnično potrebno.

3. Prepovedano je vsako nešifrirano telefonsko sporočanje EZI s stopnjo zaupnosti Eura — zaupno ali višjo.

ODDELEK VI

Uničevanje EZI

Člen 29

Sistematično uničevanje

1. Da bi se izognili nepotrebnemu kopičenju EZI, se zastarele in odvečne kopije uničijo.

Dokumenti s stopnjo zaupnosti Eura — tajno ali Eura — strogo tajno se ne uničijo brez dovoljenja organa, ki je pooblaščen za njihovo razvrščanje.

2. EZI se uničijo s sežiganjem, mletjem ali rezanjem na ozke trakove, kar se pri stopnji Eura — strogo tajno ali Eura — tajno izvaja v navzočnosti varnostnega uradnika ali osebe, ki jo on za to določi; ta nato o tem sestavi poročilo.

3. Ko se naredijo kopije za hrambo, se vsi reproducirni mediji katere koli vrste, npr. razmnoževalne matrice, indigo, pisalni trakovi, beležke na papirju, negativi filmov, ki so bili uporabljeni za izdelavo ali reprodukcijo, uničijo v skladu z navodili varnostnega uradnika.

Člen 30

Uničenje v sili

Vsak organ, ki ima v posesti EZI, pripravi načrt za njihovo uničenje v sili, ki naj v izjemnih okoliščinah prepreči, da bi EZI s stopnjo zaupnosti Eura — zaupno ali višjo prišle v roke nepooblaščenim osebam.

ODDELEK VII

Posebne določbe

Člen 31

Če katere od zgoraj navedenih določb ni mogoče izvesti zaradi posebne narave EZI, varnostni uradnik ustrezno ukrepa oziroma sproži potrebne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da je varnost EZI zaščitena v enaki meri, kakor zahteva uredba.

ČETRTI DEL

UKREPI OB MOREBITNI KRŠITVI UREDBE O VARNOSTI

Člen 32

Obvezna prijava

1. Vsaka oseba, ki je bila poučena v skladu z določbami te uredbe in ki ugotovi ali domneva, da je prišlo do kršitev uredbe o varnosti ali varnostnih ukrepov, o tem takoj obvesti bodisi varnostnega uradnika bodisi njegovega neposrednega nadrejenega.

2. Takoj, ko se pri takšni kršitvi oziroma domnevni kršitvi v smislu odstavka 1 zasluti, da so EZI s stopnjo zaupnosti Eura — zaupno ali višjo utegnile priti v vednost nepooblaščene osebe, se zadeva prepusti varnostnemu uradu ali uradnemu organu, predvidenemu v členu 7, ki ugotovi dejstva.

3. Če se domnevna kršitev v smislu odstavka 2 potrdi, varnostni urad obvesti uradne organe, predvidene s členom 7, vseh držav članic ali nasprotno; vsak od njih tedaj sprejme vse potrebne ukrepe:

(a) da povzročeno škodo čim bolj omeji;

(b) da prepreči ponovitev primera.

Člen 33

Postopek notificiranja držav članic

Varnostni urad obvesti države članice o dejstvih, ki so jih ugotovila uradna telesa, predvidena s členom 7.

Če menijo, da je to potrebno, prizadeta država ali države pošljejo uradnemu organu pristojne države zahtevo za uvedbo postopka, ki ga predvideva drugi pododstavek člena 194(1) Pogodbe.

PETI DEL

KONČNE DOLOČBE

Člen 34

Sporazumi ali pogodbe s tretjimi državami

Ta določila ne posegajo v obveznosti Skupnosti in držav članic (oziroma Skupnosti ali držav članic) na tem področju, ki izhajajo iz sporazumov ali pogodb, sklenjenih s tretjimi državami, kako mednarodno organizacijo ali z državljanom tretje države.

Člen 35

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati štirideseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 1958

Za Svet

Predsednik

Balke

--------------------------------------------------