31958R0001Uradni list 017 , 06/10/1958 str. 0385 - 0386
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0014
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0014
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1952-1958 str. 0059
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1952-1958 str. 0059
grška posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 1 str. 0014
španska posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 1 str. 0008
portugalska posebna izdaja poglavje 01 zvezek 1 str. 0008


Uredba št. 1

o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti

SVET EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju člena 217 Pogodbe, ki določa, da pravila, ki urejajo jezike v institucijah Skupnosti, določi Svet soglasno, ne da bi posegal v določbe, ki jih vsebuje poslovnik Sodišča,

ker se vsak izmed štirih jezikov, v katerih je sestavljena Pogodba, priznava za uradni jezik v eni ali več držav članic Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uradni jeziki in delovni jeziki institucij Skupnosti so nizozemščina, francoščina, nemščina in italijanščina.

Člen 2

Dokumenti, ki jih država članica ali oseba, za katero velja zakonodaja države članice, pošlje institucijam Skupnosti, se lahko sestavijo v katerem koli uradnem jeziku, ki ga izbere pošiljatelj. Odgovor se sestavi v istem jeziku.

Člen 3

Dokumenti, ki jih institucija Skupnosti pošlje državi članici ali osebi, za katero velja zakonodaja države članice, se sestavijo v jeziku te države.

Člen 4

Uredbe in drugi splošni dokumenti se sestavijo v štirih uradnih jezikih.

Člen 5

Uradni list Skupnosti se objavi v štirih uradnih jezikih.

Člen 6

Institucije Skupnosti lahko v svojem poslovniku določijo, kateri jeziki naj se uporabljajo v posebnih primerih.

Člen 7

Jeziki, ki se uporabljajo v postopkih Sodišča, so določeni v njegovem poslovniku.

Člen 8

Če ima država članica več kakor en uradni jezik, se uporaba jezika na zahtevo take države uredi v skladu z njeno zakonodajo.

Ta uredba je zavezujoča v vseh svojih delih in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. aprila 1958

Za Svet

Predsednik

V. Larock

--------------------------------------------------