19.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/49


SKLEP št. 4/2013 ODBORA VELEPOSLANIKOV AKP–EU

z dne 7. novembra 2013

o imenovanju članov izvršnega odbora Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (SKP)

(2013/666/EU)

ODBOR VELEPOSLANIKOV AKP-EU JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (2) in drugič v Ouagadougouju 22. junija 2010 (3), ter zlasti člena 3(5) Priloge III k Sporazumu,

ob upoštevanju Sklepa Odbora veleposlanikov AKP-ES št. 4/2006 z dne 27. septembra 2006 o statutu in poslovniku Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (SKP) (4) ter zlasti člena 4(3) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mandat članov izvršnega odbora Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju, ki je bil podaljšan s Sklepom št. 2/2013 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 29. maja 2013 (5), se je iztekel 21. avgusta 2013.

(2)

Zato bi bilo treba imenovati nove člane –

SKLENIL:

Člen 1

Brez poseganja v morebitne prihodnje odločitve, ki bi jih Odbor sprejel v okviru svojih pristojnosti, se za člane izvršnega odbora Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju imenujejo:

Prof. Eric TOLLENS

za obdobje dveh let, ki se izteče 6. novembra 2015, ter

Prof. Baba Y. ABUBAKAR,

Prof. Augusto Manuel CORREIA,

Helena JOHANSSON,

Dr. Faustin R. KAMUZORA,

Prof. Clement K. SANKAT

za obdobje petih let, ki se izteče 6. novembra 2018.

Člen 2

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Odbor veleposlanikov AKP-EU

Predsednik

R. KAROBLIS


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  Sporazum o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (UL L 209, 11.8.2005, str. 27).

(3)  Sporazum o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (UL L 287, 4.11.2010, str. 3).

(4)  UL L 350, 12.12.2006, str. 10.

(5)  UL L 163, 15.6.2013, str. 30.