18.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/14


SKLEP št. 1/2013 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZIT

z dne 1. julija 2013

o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku

(2013/510/EU)

SKUPNI ODBOR EU-EFTA JE –

ob upoštevanju Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (1) in zlasti člena 15(3)(a) Konvencije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Hrvaška je k Uniji pristopila 1. julija 2013.

(2)

Zato bi bilo treba jezikovne navedbe iz Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) v hrvaškem jeziku prenesti iz delov besedila v zvezi z državami EFTE v dele besedila v zvezi z državami članicami Unije.

(3)

Zaradi pristopa Hrvaške k Uniji so potrebne tudi tehnične spremembe Konvencije, ki zadevajo zavarovalne obrazce, navedene v Dodatku III.

(4)

Da bi se omogočila uporaba zavarovalnih obrazcev, natisnjenih v skladu z merili, ki so veljala pred pristopom Hrvaške k Uniji, bi bilo treba določiti prehodno obdobje, v katerem bi bilo mogoče še naprej uporabljati te natisnjene obrazce z nekaterimi prilagoditvami.

(5)

Zato bi bilo treba Konvencijo ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dodatek III h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Obrazci, ki ustrezajo vzorčnim obrazcem iz prilog C1, C2, C3, C4, C5 in C6 k Dodatku III h Konvenciji, se lahko s potrebnimi prilagoditvami geografskih podatkov še naprej uporabljajo najpozneje do konca dvanajstega meseca po datumu začetka veljavnosti tega sklepa.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Reykjaviku, 1. julija 2013

Za Skupni odbor

Predsednik

Snorri OLSEN


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.


PRILOGA

1.

V Prilogi B1 k Dodatku III se besedilo polja 51 nadomesti z naslednjim:

„Polje 51:   Predvideni uradi tranzita

Oznake držav

Ta oznaka države predstavlja oznako ISO alpha-2 (ISO 3166-1).

Veljavne oznake so:

AT

Avstrija

BE

Belgija

BG

Bolgarija

CH

Švica

CY

Ciper

CZ

Češka

DE

Nemčija

DK

Danska

EE

Estonija

ES

Španija

FI

Finska

FR

Francija

GB

Združeno kraljestvo

GR

Grčija

HR

Hrvaška

HU

Madžarska

IE

Irska

IS

Islandija

IT

Italija

LT

Litva

LU

Luksemburg

LV

Latvija

MT

Malta

NL

Nizozemska

NO

Norveška

PL

Poljska

PT

Portugalska

RO

Romunija

SE

Švedska

SI

Slovenija

SK

Slovaška

TR

Turčija“.

2.

V Prilogi B6 k Dodatku III se naslov III spremeni:

(a)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Omejena veljavnost – 99200“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Valjanost ograničena“;

(b)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Opustitev – 99201“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Oslobođeno“;

(c)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Alternativno dokazilo – 99202“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Alternativni dokaz“;

(d)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) - 99203“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena ……(naziv i zemlja)“;

(e)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. … – 99204“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Izlaz iz…….. podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br…“;

(f)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Opustitev predpisane poti – 99205“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Oslobođeno od propisanog plana puta“;

(g)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Pooblaščeni pošiljatelj – 99206“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Ovlašteni pošiljatelj“;

(h)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Opustitev podpisa – 99207“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Oslobođeno potpisa“;

(i)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Prepovedano splošno zavarovanje – 99208“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Zabranjeno zajedničko jamstvo“;

(j)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Neomejena uporaba – 99209“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Neograničena uporaba“;

(k)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Izdano naknadno – 99210“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Izdano naknadno“;

(l)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Razno – 99211“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Razni“;

(m)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Razsuto – 99212“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Rasuto“;

(n)

v razpredelnici jezikovnih navedb „Pošiljatelj – 99213“ se med jezikovni navedbi za FR in IT vstavi naslednja alinea in se črta s sedanjega mesta navedbe:

„—

HR

Pošiljatelj“.

3.

V odstavku 1 točke I Priloge C1 k Dodatku III se med izrazoma „Francosko republiko“ in „Italijansko republiko“ vstavi izraz „Republiko Hrvaško“. Izraz „Republike Hrvaške“ med besedo „ter“ in izrazom „Republike Islandije“ se črta.

4.

V odstavku 1 točke I Priloge C2 k Dodatku III se med izrazoma „Francosko republiko“ in „Italijansko republiko“ vstavi izraz „Republiko Hrvaško“. Izraz „Republike Hrvaške“ med besedo „ter“ in izrazom „Republike Islandije“ se črta.

5.

V odstavku 1 točke I Priloge C4 k Dodatku III se med izrazoma „Francosko republiko“ in „Italijansko republiko“ vstavi izraz „Republiko Hrvaško“. Izraz „Republike Hrvaške“ med besedo „ter“ in izrazom „Republike Islandije“ se črta.

6.

V polju 7 Priloge C5 k Dodatku III se izraz „Hrvaška“ med besedami „Evropska skupnost“ in „Islandija“ črta.

7.

V polju 6 Priloge C6 k Dodatku III se izraz „Hrvaška“ med besedami „Evropska skupnost“ in „Islandija“ črta.