8.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/13


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 153/2007

z dne 7. decembra 2007

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 132/2007 z dne 26. oktobra 2007 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2007/48/ES z dne 26. julija 2007 o spremembi Direktive 2003/90/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort zelenjadnic (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Direktivo Komisije 2007/49/ES z dne 26. julija 2007 o spremembi Direktive 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort zelenjadnic (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Uredbo Komisije (ES) št. 920/2007 z dne 1. avgusta 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 930/2000 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn –

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje III Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1.

V točki 14 (Direktiva Komisije 2003/90/ES) dela 1 se doda naslednja alinea:

„—

32007 L 0048: Direktiva Komisije 2007/48/ES z dne 26. julija 2007 (UL L 195, 27.7.2007, str. 29).“

2.

V točki 15 (Direktiva Komisije 2003/91/ES) dela 1 se doda naslednja alinea:

„—

32007 L 0049: Direktiva Komisije 2007/49/ES z dne 26. julija 2007 (UL L 195, 27.7.2007, str. 33).“

3.

V točki 18 (Uredba Komisije (ES) št. 930/2000) dela 2 se doda naslednje:

„, kot jo spreminja:

32007 R 0920: Uredba Komisije (ES) št. 920/2007 z dne 1. avgusta 2007 (UL L 201, 2.8.2007, str. 3).“

Člen 2

Besedila Uredbe (ES) št. 920/2007 ter direktiv 2007/48/ES in 2007/49/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 8. decembra 2007, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (5).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. decembra 2007

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 100, 10.4.2008, str. 1.

(2)  UL L 195, 27.7.2007, str. 29.

(3)  UL L 195, 27.7.2007, str. 33.

(4)  UL L 201, 2.8.2007, str. 3.

(5)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.