11.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 266/8


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 50/2007

z dne 8. junija 2007

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 21/2007 z dne 27. aprila 2007 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2006/891/ES z dne 4. decembra 2006 o uporabi informacij, ki so pripravljene po mednarodno sprejetih računovodskih standardih, s strani izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 23ba (Direktiva Komisije 2006/70/ES) Priloge IX k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„23c.

32006 D 0891: Odločba Komisije 2006/891/ES z dne 4. decembra 2006 o uporabi informacij, ki so pripravljene po mednarodno sprejetih računovodskih standardih, s strani izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav (UL L 343, 8.12.2006, str. 96).“

Člen 2

Besedilo Odločbe 2006/891/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2007, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. junija 2007

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 209, 9.8.2007, str. 21.

(2)  UL L 343, 8.12.2006, str. 96.

(3)  Navedene so ustavne zahteve.