9.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/62


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 34/2007

z dne 27. aprila 2007

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 125/2006 z dne 22. septembra 2006 (1).

(2)

Direktivo 2004/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 21aj (Odločba Komisije 2004/461/ES) Priloge XX k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„21ak.

32004 L 0107: Direktiva 2004/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (UL L 23, 26.1.2005, str. 3).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2004/107/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 28. aprila 2007, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. aprila 2007

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 333, 30.11.2006, str. 55.

(2)  UL L 23, 26.1.2005, str. 3.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.