9.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/58


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 32/2007

z dne 27. aprila 2007

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 125/2006 z dne 22. septembra 2006 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2006/193/ES z dne 1. marca 2006 o določitvi pravil o uporabi logotipa EMAS v izjemnih primerih transportne embalaže in terciarne embalaže v skladu z Uredbo (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 1eaa (Odločba Komisije 2001/681/ES) Priloge XX k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„1eab.

32006 D 0193: Odločba Komisije 2006/193/ES z dne 1. marca 2006 o določitvi pravil o uporabi logotipa EMAS v izjemnih primerih transportne embalaže in terciarne embalaže v skladu z Uredbo (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 70, 9.3.2006, str. 63).“

Člen 2

Besedilo Odločbe 2006/193/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 28. aprila 2007, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. aprila 2007

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 333, 30.11.2006, str. 55.

(2)  UL L 70, 9.3.2006, str. 63.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.