9.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/1


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 1/2007

z dne 27. aprila 2007

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 141/2006 z dne 8. decembra 2006 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2006/130/ES z dne 10. februarja 2006 o spremembi Odločbe Komisije 98/536/ES o določitvi seznama nacionalnih referenčnih laboratorijev za odkrivanje ostankov (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Odločbo Komisije 2006/117/ES z dne 3. februarja 2006 o spremembi odločb 2001/881/ES in 2002/459/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Odločbo Komisije 2006/214/ES z dne 7. marca 2006 o spremembi prilog I in II k Odločbi 2002/308/ES s seznami con in ribogojnic, odobrenih glede ene ali več bolezni rib – virusna hemoragična septikemija (VHS) in nalezljiva hematopoetska nekroza (IHN) (4), je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Odločbo Komisije 2006/272/ES z dne 5. aprila 2006 o spremembi Odločbe 2004/453/ES glede Švedske in Združenega kraljestva (5) je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn –

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1.

V točkah 39 (Odločba Komisije 2001/881/ES) in 46 (Odločba Komisije 2002/459/ES) v delu 1.2 se doda naslednja alinea:

„—

32006 D 0117: Odločba Komisije 2006/117/ES z dne 3. februarja 2006 (UL L 53, 23.2.2006, str. 1).“

2.

V točki 66 (Odločba Komisije 2002/308/ES) v delu 4.2 se doda naslednja alinea:

„—

32006 D 0214: Odločba Komisije 2006/214/ES z dne 7. marca 2006 (UL L 80, 17.3.2006, str. 46).“

3.

V točki 79 (Odločba Komisije 2004/453/ES) v delu 4.2 se vstavi:

„, kot jo spreminja:

32006 D 0272: Odločba Komisije 2006/272/ES z dne 5. aprila 2006 (UL L 99, 7.4.2006, str. 31).“

4.

V točki 39 (Odločba Komisije 98/536/ES) v delu 6.2 se doda naslednja alinea:

„—

32006 D 0130: Odločba Komisije 2006/130/ES z dne 10. februarja 2006 (UL L 52, 23.2.2006, str. 25).“

Člen 2

Besedila odločb 2006/130/ES, 2006/117/ES, 2006/214/ES in 2006/272/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 28. aprila 2007, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (6).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. aprila 2007

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 89, 29.3.2007, str. 6.

(2)  UL L 52, 23.2.2006, str. 25.

(3)  UL L 53, 23.2.2006, str. 1.

(4)  UL L 80, 17.3.2006, str. 46.

(5)  UL L 99, 7.4.2006, str. 31.

(6)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.