22007A1219(05)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu - Dikjarazzjonijiet

Oficiālais Vēstnesis L 334 , 19/12/2007 Lpp. 0085 - 0095


20071108

Nolīgums

starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

EIROPAS KOPIENA,

turpmāk – "Kopiena",

un

ALBĀNIJAS REPUBLIKA,

turpmāk – "Puses",

ņemot vērā 2006. gada 12. jūnijā parakstīto Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAN) starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku, kas pašlaik reglamentē attiecības ar Albānijas Republiku,

apstiprinot nolūku cieši sadarboties SAN pastāvošajās struktūrās, lai atvieglinātu vīzu režīmu starp Albānijas Republiku un Eiropas Savienību saskaņā ar secinājumiem, kas pieņemti ES un Rietumbalkānu Augstākā līmeņa sanāksmē 2003. gada 21. jūnijā Salonikos,

vēloties kā pirmo soli pretī bezvīzu režīmam veicināt cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humāno, kultūras, zinātnisko un citu saikņu attīstībā, atvieglinot vīzu izsniegšanu Albānijas Republikas pilsoņiem,

paturot prātā, ka no 2000. gada 4. augusta ES pilsoņiem nav nepieciešama vīza, ieceļojot Albānijas Republikā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, vai šķērsojot Albānijas Republiku tranzītā,

atzīstot, ka gadījumā, ja Albānijas Republika atjaunotu vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienāktos tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu tiek piešķirti Albānijas Republikas pilsoņiem,

atzīstot, ka vīzu atvieglojumi nedrīkstētu izraisīt nelikumīgu migrāciju, un pievēršot īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai,

ņemot vērā, ka ir stājies spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi,

ņemot vērā Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un Protokolu par Šengenas acquis iekļaušanu Eiropas Savienības sistēmā, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

ņemot vērā Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis un piemērošanas joma

1. Šā nolīguma mērķis ir atvieglināt vīzu izsniegšanu Albānijas Republikas pilsoņiem, kuru paredzētā uzturēšanās 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

2. Gadījumā, ja Albānijas Republika atjauno vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienākas tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu ir piešķirti Albānijas Republikas pilsoņiem.

2. pants

Vispārējs noteikums

1. Šajā nolīgumā paredzētie vīzu atvieglojumi attiecas uz Albānijas Republikas pilsoņiem, ja tie jau nav atbrīvoti no vīzas prasības saskaņā ar Kopienas vai dalībvalstu tiesību normatīvajiem aktiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2. Uz jautājumiem, ko nereglamentē šis nolīgums, piemēram, atteikums piešķirt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšana, pierādījums par pietiekamiem iztikas līdzekļiem, ieceļošanas aizliegums un izraidīšanas pasākumi, attiecas Albānijas Republikas, dalībvalstu vai Kopienas tiesību akti.

3. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a) "dalībvalsts" ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īrijas Republiku un Apvienoto Karalisti;

b) "Eiropas Savienības pilsonis" ir dalībvalsts valstspiederīgais, ievērojot definīciju a) punktā;

c) "Albānijas Republikas pilsonis" ir persona, kurai ir Albānijas Republikas pilsonība;

d) "vīza" ir dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai:

- ieceļotu attiecīgajā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs ar paredzēto uzturēšanās laiku līdz 90 dienām,

- ieceļotu tranzītam caur attiecīgās dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu teritoriju;

e) "persona, kas likumīgi uzturas" ir Albānijas Republikas pilsonis, kuram, pamatojoties uz Kopienas vai dalībvalstu tiesību aktiem, ir atļauts vai ir tiesības uzturēties dalībvalsts teritorijā ilgāk nekā 90 dienas.

4. pants

Dokumentārs pierādījums par brauciena mērķi

1. Turpmāk norādītajām Albānijas Republikas pilsoņu kategorijām, lai attaisnotu paredzētā ceļojuma otras Puses teritorijā mērķi, ir nepieciešami vienīgi turpmāk norādītie dokumenti:

a) oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Albānijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā:

- Albānijas Republikas iestādes vēstule, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir Albānijas delegācijas loceklis un ieceļo dalībvalstu teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos, kurai pievienota oficiālā ielūguma kopija;

b) darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

- uzņēmējas juridiskās personas, uzņēmuma vai organizācijas, vai šādas juridiskās personas vai uzņēmuma filiāles vai biroja, vai valsts vai reģionālās iestādes, vai tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju, kas notiek dalībvalstu teritorijā, rīkošanas komitejas rakstisks uzaicinājums, ko apstiprinājusi Albānijas Republikas Tirdzniecības kamera;

c) žurnālistiem:

- apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi profesionālā organizācija un kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, kā arī dokuments, ko izdevis viņa/viņas darba devējs, apliecinot, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu;

d) personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās:

- uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties šajos pasākumos;

e) pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuru ceļojuma mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām:

- uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, apstiprinājums, ka persona pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizāciju, un attiecīgā valsts reģistra izziņa par minētās organizācijas nodibināšanu, ko valsts iestāde izsniegusi saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem;

f) skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, kā arī citu ar skolu saistītu pasākumu dēļ:

- uzņēmējas universitātes, akadēmijas, institūta, koledžas vai skolas rakstisks uzaicinājums vai uzņemšanas apliecība, vai studenta apliecība vai apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

g) starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada:

- rakstisks uzaicinājums no uzņēmējorganizācijas: kompetentās iestādes, nacionālās sporta federācijas vai dalībvalsts Nacionālās olimpiskās komitejas;

h) sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

- attiecīgo pilsētu administrācijas vadītāja/mēra rakstisks uzaicinājums;

i) tuviem radiniekiem – laulātajam, bērniem (tostarp adoptētiem), vecākiem (tostarp aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem, kas apmeklē Albānijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā:

- uzņēmējas personas rakstisks uzaicinājums;

j) militāro un civilo apbedījumu vietu apmeklējumam:

- oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību, kā arī ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

k) personām, kas politiski represētas komunistu režīma laikā Albānijas Republikā:

- apliecība, ko izdevis Politiski represēto personu integrācijas institūts saskaņā ar 3. pantu 1993. gada 29. jūlija Likumā Nr. 7748 un kas apliecina tādas personas statusu, kas komunistu režīma laikā Albānijas Republikā politiski represēta, un kompetentas iestādes, valsts vai starptautiskas organizācijas, tostarp dalībvalsts NVO, vai Eiropas iestādes vēstule ar uzaicinājumu piedalīties attiecīgos pasākumos, tostarp pasākumos, kas saistīti ar šo personu statusu;

l) autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Albānijas Republikā:

- Albānijas Republikas nacionālās starptautisko autopārvadātāju apvienības (savienības) rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

m) personām, kas ceļo tūrisma nolūkā:

- ceļojumu aģentūras vai ceļojuma rīkotāja, ko dalībvalstis akreditējušas vietējās konsulārās sadarbības ietvaros, apliecinājums vai talons, kas apliecina organizēta tūrisma ceļojuma rezervāciju;

n) personām, kas ieceļo medicīnisku iemeslu dēļ, un nepieciešamajām pavadošajām personām:

- medicīniskās iestādes oficiāls dokuments, kas apliecina medicīniskās aprūpes nepieciešamību šajā iestādē un pavadoņa nepieciešamību, un pierādījums par pietiekamiem finansiāliem līdzekļiem medicīniskās aprūpes izdevumu segšanai;

o) profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā:

- uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, kas apstiprina, ka konkrētā persona piedalās šajā pasākumā;

p) apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām:

- Albānijas Republikas kompetentās dzelzceļa sabiedrības rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

q) personām, kas apmeklē apbedīšanas ceremonijas:

- oficiāls dokuments, kas apliecina nāves faktu, kā arī dokuments, kas apliecina ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

r) reliģisko kopienu pārstāvjiem:

- Albānijas Republikā reģistrētas reliģiskās kopienas rakstisks pieprasījums, kurā norādīts ceļojumu mērķis, ilgums un biežums.

2. Šā panta 1. punktā minētajā rakstiskajā uzaicinājumā ir šāda informācija:

a) par uzaicināto personu – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personu apliecinošā dokumenta numurs, ceļojuma mērķis un laiks, ieceļošanu skaits un, attiecīgos gadījumos, ielūgto personu pavadošā laulātā vai bērnu vārdi;

b) par personu, kas uzaicina – vārds, uzvārds un adrese; vai

c) par uzaicinātāju juridisko personu, uzņēmumu vai organizāciju – pilns nosaukums un adrese, un:

- ja ir uzaicinājusi organizācija – uzaicinājuma parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

- ja uzaicinājusi juridiska persona, uzņēmums, juridiskās personas vai uzņēmuma filiāle vai birojs, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā – reģistrācijas numurs, kā to nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

3. Šā panta 1. punktā minēto kategoriju personām visu kategoriju vīzas izsniedz saskaņā ar vienkāršotu procedūru, nepieprasot nekādus citus dalībvalstu tiesību aktos paredzētus ielūgumus, pamatojumus vai ceļojuma mērķa apstiprinājumus.

5. pants

Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1. Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem šādu kategoriju personām:

a) Ministru padomes, Parlamenta, Konstitucionālās tiesas un Augstākās tiesas locekļiem, pildot dienesta pienākumus, ja minētās personas jau ar šo nolīgumu nav atbrīvotas no vīzu prasības, un ar ierobežotu derīguma termiņu līdz to amata pilnvaru termiņa beigām, ja tas ir īsāks par 5 gadiem;

b) oficiālu delegāciju pastāvīgajiem dalībniekiem, kas pēc Albānijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c) laulātajiem un bērniem (tostarp adoptētiem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, kas apmeklē Albānijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, ar ierobežotu derīguma termiņu līdz apmeklējamās personas uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām.

2. Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam šādu kategoriju pilsoņiem ar nosacījumu, ka iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu un to ir izmantojuši atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai:

a) oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Albānijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

b) darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

c) personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās, un kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

d) starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada;

e) žurnālistiem;

f) sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem;

g) autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Albānijas Republikā;

h) personām, kam medicīnisku iemeslu dēļ nepieciešams regulāri ieceļot, un nepieciešamām pavadošām personām;

i) apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

j) studentiem un pēcdiploma studentiem, kas regulāri ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

k) Albānijas Republikas reliģisko kopienu pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

l) pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuri regulāri ceļo uz dalībvalstīm ar mērķi izglītoties, apmeklēt seminārus un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

m) profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus un regulāri dodas uz dalībvalstīm.

3. Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti 2. punktā minēto kategoriju personām izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu, kas ir vismaz 2 un ne vairāk kā 5 gadi, ar nosacījumu, ka iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka joprojām pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.

4. Šā panta 1. līdz 3. punktā minētajām personām uzturēšanās kopējais ilgums dalībvalstu teritorijā 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

6. pants

Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1. Maksa par vīzas pieteikumu izskatīšanu Albānijas Republikas pilsoņiem ir EUR 35.

Iepriekšminēto summu var pārskatīt saskaņā ar 14. panta 4. punktā noteikto procedūru.

Ja Albānijas Republika ES pilsoņiem atjauno vīzas prasību, maksa par vīzu, ko Albānijas Republika pieprasa, nevar būt augstāka par EUR 35 vai to summu, par kuru ir panākta vienošanās, pārskatot maksu par vīzu saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru.

2. Šādu kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzu pieteikumu izskatīšanu:

a) tuvi radinieki – laulātie, bērni (tostarp adoptēti), vecāki (tostarp aizbildņi), vecvecāki un mazbērni, kas apmeklē Albānijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā;

b) oficiālu delegāciju dalībnieki, kas pēc Albānijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c) Ministru padomes, Parlamenta, Konstitucionālās tiesas un Augstākās tiesas locekļi, ja tie ar šo nolīgumu jau nav atbrīvoti no vīzu prasības;

d) skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties;

e) bērni līdz 6 gadu vecumam;

f) invalīdi un, ja vajadzīgs, personas, kas viņus pavada;

g) personas, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, lai piedalītos tuva radinieka bēres vai lai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku, tostarp lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas šādu personu pavada;

h) starptautisku sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas tos profesionālā statusā pavada;

i) personas, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās;

j) sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībnieki;

k) personas, kas politiski represētas komunistu režīma laikā;

l) pensionāri;

m) pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, kuru ceļojuma mērķis ir apmeklēt sanāksmes, seminārus vai piedalīties apmaiņas programmās vai izglītojošos kursos;

n) žurnālisti;

o) Albānijas Republikā reģistrēto reliģisko kopienu pārstāvji;

p) autovadītāji, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Albānijas Republikā;

q) apkalpju locekļi starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

r) profesiju pārstāvji, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā.

7. pants

Vīzu pieteikumu izskatīšanas procedūru ilgums

1. Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti lēmumu par vīzas pieteikumu pieņem 10 kalendārajās dienās no pieteikuma un vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

2. Atsevišķos gadījumos termiņu, kas vajadzīgs lēmuma pieņemšanai par vīzas pieteikumu, var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām, jo īpaši ja nepieciešama pieteikuma padziļināta pārbaude.

3. Steidzamos gadījumos lēmuma pieņemšanas termiņu var samazināt līdz 3 darbadienām vai mazāk.

8. pants

Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Eiropas Savienības un Albānijas Republikas pilsoņi, kuri ir nozaudējuši savus personu apliecinošos dokumentus vai kuriem šie dokumenti ir nozagti, uzturoties Albānijas Republikas vai dalībvalstu teritorijā, var bez vīzas vai citas atļaujas šo teritoriju atstāt ar dalībvalsts vai Albānijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants

Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Albānijas Republikas pilsoņiem, kuriem force majeure iemeslu dēļ nav iespējams atstāt dalībvalstu teritoriju līdz vīzā norādītajam laikam, vīzas termiņu saskaņā ar uzņēmējvalsts tiesību aktos noteiktajām prasībām bez maksas pagarina uz laiku, kas vajadzīgs, lai atgrieztos savā uzturēšanās valstī.

10. pants

Diplomātiskās pases

1. Albānijas Republikas pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, drīkst ieceļot, izceļot vai tranzītā šķērsot dalībvalstu teritorijas bez vīzas.

2. Šā panta 1. punktā minētās personas drīkst uzturēties dalībvalstu teritorijās ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

11. pants

Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot dalībvalstu normatīvos aktus par valsts drošību un ievērojot ES noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Albānijas Republikas pilsoņiem ir tādas pašas tiesības ceļot pa dalībvalstu teritoriju kā Eiropas Savienības pilsoņiem.

12. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldībai

1. Puses izveido Apvienoto ekspertu komiteju (turpmāk – "Komiteja"), kuras sastāvā ir Eiropas Kopienas un Albānijas Republikas pārstāvji. Kopienu pārstāv Eiropas Kopienu Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2. Komitejai jo īpaši ir šādi uzdevumi:

a) uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu;

b) ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c) risināt domstarpības, kas radušās sakarā ar šā nolīguma noteikumu piemērošanu vai interpretāciju.

3. Komiteja sanāk pēc vajadzības, ja to pieprasa viena no Pusēm, un vismaz vienu reizi gadā.

4. Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Šā nolīguma saistība ar divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un Albānijas Republiku

1. Stājoties spēkā, šis nolīgums prevalē pār noteikumiem jebkuros divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās, kas noslēgtas starp atsevišķām dalībvalstīm un Albānijas Republiku, ciktāl minētie nolīgumi vai vienošanās attiecas uz šajā nolīgumā reglamentētiem jautājumiem.

2. Divpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas starp atsevišķām dalībvalstīm un Albānijas Republiku parakstīti pirms 2007. gada 1. janvāra un paredz dienesta pasu turētāju atbrīvošanu no vīzu prasības, turpina piemērot 5 gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Albānijas Republikas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt minētos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu.

14. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par iepriekšminēto procedūru pabeigšanu.

2. Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 5. punktu.

3. Šo nolīgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses ir viena otrai paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

4. Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var pilnīgi vai daļēji apturēt sabiedriskās kārtības, valsts drošības aizsardzības vai sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ. Lēmumu par apturēšanu paziņo otrai Pusei ne vēlāk kā 48 stundas pirms tās stāšanās spēkā. Puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz apturēšanas iemesli vairs nav spēkā.

5. Jebkura no Pusēm var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc šāda paziņojuma dienas.

Nolīgums ir sagatavots divi tūkstoši septītā gada septembra astoņpadsmitajā datumā divos eksemplāros visās Līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατiα της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albānia

Pentru Republica Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20071108

PIELIKUMS

NOLĪGUMA PROTOKOLS PAR DALĪBVALSTĪM, KAS PILNĪBĀ NEPIEMĒRO ŠENGENAS ACQUIS

Dalībvalstis, kurām Šengenas acquis ir saistošs, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, jo šajā jautājumā gaida attiecīgo Padomes lēmumu, izsniedz attiecīgās valsts vīzas, kuras ir derīgas tikai attiecīgās valsts teritorijā.

Šīs dalībvalstis var saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Lēmumu Nr. 895/2006/EK vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas tranzītam caur savu teritoriju.

Ņemot vērā, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Lēmums Nr. 895/2006/EK neattiecas uz Rumāniju un Bulgāriju, Eiropas Komisija iesniegs priekšlikumu ar līdzīgiem noteikumiem, lai minētās valstis varētu tranzītam caur savu teritoriju vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas un citus līdzīgus dokumentus, ko izsniegušas citas dalībvalstis, kuras vēl nav pilnībā iekļāvušās Šengenas zonā.

--------------------------------------------------