25.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/62


DODATNI PROTOKOL

k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

EVROPSKA SKUPNOST

in

KRALJEVINA NORVEŠKA

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, podpisanega 14. maja 1973, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in obstoječih ureditev za trgovino z ribami ter ribiškimi proizvodi med Norveško in Skupnostjo,

OB UPOŠTEVANJU pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru,

OB UPOŠTEVANJU obstoječega režima za trgovino z ribami in ribiškimi proizvodi med Norveško ter Republiko Bolgarijo in Romunijo,

STA SE ODLOČILI, da s skupnim soglasjem določita prilagoditve Sporazuma zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji,

IN SKLENETA NASLEDNJI PROTOKOL:

Člen 1

Besedilo Sporazuma, priloge in protokoli, ki so njegov sestavni del, ter sklepna listina s priloženimi izjavami se sestavijo v bolgarskem in romunskem jeziku, pri čemer so ta besedila enako verodostojna kot izvirna besedila. Skupni odbor odobri bolgarska in romunska besedila.

Člen 2

Posebne določbe, ki se uporabljajo za uvoz v Skupnost nekaterih rib in ribiških proizvodov s poreklom iz Norveške, so določene v tem protokolu in Prilogi k Protokolu.

Tarifne kvote iz člena 3 tega protokola se izvajajo v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. aprila 2009. Ravni kvot iz člena 3 se pregledajo ob koncu navedenega obdobja, pri čemer se upoštevajo vsi ustrezni interesi. Ravni kvote za leto 2007 se realno ne zmanjšajo, saj se širitev Evropskega gospodarskega prostora ni zgodila 1. januarja 2007. Obseg tarifne kvote za leto 2009 se zmanjša v skladu s svojo uporabo do 30. aprila 2009.

Pravila o poreklu, ki se uporabljajo za tarifne kvote, so tista, ki so navedena v Protokolu št. 3 k Sporazumu.

Člen 3

Skupnost odpre naslednje nove dodatne letne dajatev proste tarifne kvote:

skuše vrste Scomber scombrus ali Scomber japonicus, zamrznjene

(oznaka KN 0303 74 30): 9 300 ton

sled (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrznjen

(oznaka KN 0303 51 00): 1 800 ton

fileti in trakovi sleda (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrznjeni

(oznaki KN 0304 29 75 in 0304 99 23): 600 ton

druge ribe, zamrznjene (oznaka KN 0303 79 98): 2 200 ton

druge salmonide, zamrznjene (oznaka KN 0303 29 00): 2 000 ton

kozice, brez oklepa in zamrznjene

(oznake KN ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 in ex 1605 20 99): 2 000 ton

Člen 4

Skupnost odpravi pogoj „za industrijsko proizvodnjo“ in s tem zahtevo končnega uporabnika za tarifne kvote, ki so bile odprte leta 2004 za zamrznjene skuše (zaporedne št. 09.0760, 09.0763 in 09.0778), zamrznjeni sled (zaporedna št. 09.0752) ter zamrznjene trakove sleda (zaporedna št. 09.0756). Temu ustrezno se odstrani zahteva za človeško prehrano v zvezi s proizvodi v okviru istih tarifnih kvot.

Obstoječa dajatev prosta tarifna kvota za zamrznjene kozice brez oklepa pod zaporedno št. 09.0758 je na voljo za oznake KN ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 in ex 1605 20 99.

Za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008 Skupnost združi obstoječi dve dajatev prosti tarifni kvoti za zamrznjene kozice brez oklepa (zaporedni št. 09.0745 in 09.0758) in dodatno novo dajatev prosto tarifno kvoto 2 000 ton, ki je predvidena v členu 3, in da na voljo združeno tarifno kvoto za oznake KN ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 in ex 1605 20 99.

Od 1. januarja 2009 se obe obstoječi tarifni kvoti za zamrznjene kozice brez oklepa pod zaporedno št. 09.0758 (2 500 ton) in zaporedno št. 09.0745 (5 500 ton) ter nova dodatna dajatev prosta tarifna kvota 2 000 ton uporabljajo kot tri ločene tarifne kvote in so na voljo za oznake KN ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 ter ex 1605 20 99.

Od 15. junija 2008 Skupnost združi podobdobja v zvezi z obstoječimi tremi tarifnimi kvotami za skuše (zaporedne št. 09.0760, 09.0763 in 09.0778) v eno samo obdobje, ki traja od 15. junija do 14. februarja.

Člen 5

Predstavniki Evropske skupnosti in Norveške se sestanejo pred koncem leta 2007, da bi proučili možnost za uporabo pravil o poreklu iz Protokola št. 3 k Sporazumu tudi za proizvode, zajete v izmenjavi pisem glede trgovine z ribami z dne 16. aprila 1973.

Člen 6

Ta protokol ratificirata ali odobrita Evropska skupnost in Norveška v skladu s svojimi postopki. Listine o ratifikaciji ali odobritvi se deponirajo pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije.

Veljati začne dan po tem, ko je bila deponirana zadnja listina o ratifikaciji ali odobritvi, če so bile prav tako deponirane listine o ratifikaciji ali odobritvi naslednjih povezanih sporazumov:

(i)

Sporazum o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru;

(ii)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško glede programa o sodelovanju za gospodarsko rast in trajnostni razvoj v Bolgariji;

(iii)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško glede programa o sodelovanju za gospodarsko rast in trajnostni razvoj v Romuniji in

(iv)

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

Člen 7

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter norveškem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci şi cinci iulie două mii şapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeanā

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

For Det europeiske Fellesskap

Image 1

Image 2

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriget Norge

Image 3


Informacija o začasni uporabi Sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru ter štirih z njim povezanih sporazumov

Glede na to, da so se postopki, potrebni za začasno uporabo Sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru ter štirih z njim povezanih sporazumov, podpisanih 25. julija 2007 v Bruslju, zaključili 25. julija 2007, se bodo ti sporazumi začasno uporabljali od 1. avgusta 2007.

Določbe Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ter določbe Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji v zvezi z novimi in spremenjenimi tarifnimi kvotami za uvoz določenih rib in ribiških proizvodov s poreklom iz Islandije in Norveške v Skupnost pa se začasno uporabljajo od 1. septembra 2007.