25.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/52


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško glede programa o sodelovanju za gospodarsko rast in trajnostni razvoj v Romuniji

A.   Pismo Evropske skupnosti

Spoštovani,

v čast mi je sklicevati se na pogajanja, ki so potekala med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško („Norveška“) v zvezi s pristopom Romunije k Sporazumu EGP in vzpostavitvijo programa o sodelovanju za spodbujanje gospodarske rasti in trajnostnega razvoja v Romuniji.

Rezultati pogajanj so:

1.

Norveška in Romunija uvedeta program sodelovanja za spodbujanje socialnega in gospodarskega razvoja v Romuniji prek dvostranskih projektov v skladu z dvostranskim sporazumom med tema državama. Besedilo dvostranskega sporazuma je priloženo kot sestavni del te izmenjave pisem.

2.

Norveška za izvajanje programa da na voljo znesek v skupni višini 48 milijonov EUR v eni sami tranši v letu 2007. Znesek je na voljo od dneva začetka veljavnosti Sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru ali sporazuma o začasni uporabi navedenega sporazuma do 30. aprila 2009.

3.

Izmenjava pisem:

(a)

Ratificirata ali odobrita jo Evropska skupnost in Norveška v skladu s svojimi ustreznimi postopki. Listine o ratifikaciji ali odobritvi se deponirajo pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije.

(b)

Veljati začne dan po tem, ko je bila deponirana zadnja listina o ratifikaciji ali odobritvi, če so bile prav tako deponirane listine o ratifikaciji ali odobritvi naslednjih povezanih sporazumov:

(i)

Sporazum o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru;

(ii)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Norveško o programu sodelovanja za gospodarsko rast in trajnostni razvoj v Bolgariji;

(iii)

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji in

(iv)

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se strinjate z vsebino tega pisma.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 1

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeanā

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image 2

Image 3

PRILOGA

SPORAZUM

o norveškem programu sodelovanja za gospodarsko rast in trajnostni razvoj v Romuniji

med

Kraljevino Norveško

in

Romunijo,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“

Člen 1

Cilj

Norveški program sodelovanja se uvede za spodbujanje socialnega in gospodarskega razvoja v Romuniji z dvostranskimi projekti sodelovanja med pogodbenicama v okviru področij iz člena 4.

Člen 2

Finančni okvir

Kraljevina Norveška za izvajanje norveškega programa sodelovanja za Romunijo da na voljo znesek v skupni višini 48 milijonov EUR v eni sami tranši v letu 2007.

Člen 3

Trajanje

Znesek iz člena 2 je na voljo od dneva začetka veljavnosti Sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru ali od dneva začetka veljavnosti sporazuma o začasni uporabi Sporazuma do 30. aprila 2009.

Člen 4

Prednostna področja

Norveški program sodelovanja za Romunijo je na voljo za dvostranske projekte sodelovanja med upravičenimi prosilci pogodbenic za spodbujanje socialnega in gospodarskega razvoja v Romuniji v okviru naslednjih prednostnih področij:

zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, vključno s projekti skupnega izvajanja v okviru Kjotskega protokola, ter drugih emisij v zrak in vodo,

energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije,

spodbujanje trajnostne proizvodnje, vključno s potrjevanjem in preverjanjem,

zdravje.

Možne dejavnosti so med drugim inovacije, razvoj človeških virov, povezovanje v mreže, krepitev zmogljivosti, prenos tehnologije ter raziskave in razvoj.

Člen 5

Zgornja meja sofinanciranja

Norveški prispevki v obliki nepovratnih sredstev ne presegajo 60 % stroškov projekta, razen za projekte, ki se sicer financirajo z dodelitvijo proračunskih sredstev institucionalnih enot centralne, regionalne in lokalne ravni države, kjer prispevki ne smejo presegati 85 % stroškov projekta. Zgornja meja Skupnosti za sofinanciranje se v nobenem primeru ne preseže. Prispevki nevladnim organizacijam in socialnim partnerjem lahko znašajo do 90 % stroškov projekta.

Člen 6

Upravljanje

Norveški program sodelovanja za Romunijo upravlja norveška vlada ali subjekt, ki ga slednja imenuje. Upravljalni subjekt se posvetuje z nacionalno kontaktno točko, ki jo imenuje vlada Romunije. Evropska komisija lahko pregleda projekte (1).

Dodatne določbe za izvajanje tega sporazuma izda norveška vlada, če je potrebno.

Stroški upravljanja norveškega programa sodelovanja se krijejo z zneskom iz člena 2.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta sporazum ratificirata Kraljevina Norveška in Romunija v skladu s svojimi nacionalnimi postopki. Veljati začne trideset dni po datumu, ko zadnja pogodbenica deponira svojo listino o ratifikaciji pri norveškem Ministrstvu za zunanje zadeve, vendar ne pred začetkom veljavnosti Sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru, ali od datuma začetka veljavnosti sporazuma o začasni uporabi zadnje navedenega sporazuma.

V Bruslju, … 2007

Za Kraljevino Norveško

Za Romunijo

B.   Pismo Kraljevine Norveške

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

„v čast mi je sklicevati se na pogajanja, ki so potekala med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (‚Norveška‘) v zvezi s pristopom Romunije k Sporazumu EGP in vzpostavitvijo programa o sodelovanju za spodbujanje gospodarske rasti in trajnostnega razvoja v Romuniji.

Rezultati pogajanj so:

1.

Norveška in Romunija uvedeta program sodelovanja za spodbujanje socialnega in gospodarskega razvoja v Romuniji prek dvostranskih projektov v skladu z dvostranskim sporazumom med tema državama. Besedilo dvostranskega sporazuma je priloženo kot sestavni del te izmenjave pisem.

2.

Norveška za izvajanje programa da na voljo znesek v skupni višini 48 milijonov EUR v eni sami tranši v letu 2007. Znesek je na voljo od dneva začetka veljavnosti Sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru ali sporazuma o začasni uporabi navedenega sporazuma do 30. aprila 2009.

3.

Izmenjava pisem:

(a)

Ratificirata ali odobrita jo Evropska skupnost in Norveška v skladu s svojimi ustreznimi postopki. Listine o ratifikaciji ali odobritvi se deponirajo pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije.

(b)

Veljati začne dan po tem, ko je bila deponirana zadnja listina o ratifikaciji ali odobritvi, če so bile prav tako deponirane listine o ratifikaciji ali odobritvi naslednjih povezanih sporazumov:

(i)

Sporazum o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru;

(ii)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Norveško o programu sodelovanja za gospodarsko rast in trajnostni razvoj v Bolgariji;

(iii)

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji in

(iv)

Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.“

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se strinjate z vsebino tega pisma.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

Utferdiget i Brussel,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 4

For Kongeriget Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image 5


(1)  Določbe zadnjega stavka prvega odstavka člena 6 se prav tako uporabljajo kot prilagoditev člena 4(3) Sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko skupnostjo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2004–2009 (UL L 130, 29.4.2004, str. 81).