28.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/28


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 35/2005

z dne 11. marca 2005

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 166/2004 z dne 3. decembra 2004 (1).

(2)

Priporočilo Komisije 2004/394/ES z dne 29. aprila 2004 o rezultatih ocen tveganja in strategijah za zmanjšanje tveganja za snovi: acetonitril; akrilamid; akrilonitril; akrilna kislina; butadien; fluorovodik; vodikov peroksid; metakrilna kislina; metil metakrilat; toluen; triklorobenzen (2), kakor je bilo popravljeno z UL L 199, 7.6.2004, str. 41, je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

Pod naslovom „AKTI S KATERIMI SE SEZNANIJO POGODBENICE“ se za točko 24 (Priporočilo Komisije 2002/576/ES) poglavja XV Priloge II doda naslednjo točko:

„25.

32004 H 0394: Priporočilo Komisije 2004/394/ES z dne 29. aprila 2004 o rezultatih ocen tveganja in strategijah za zmanjšanje tveganja za snovi: acetonitril; akrilamid; akrilonitril; akrilna kislina; butadien; fluorovodik; vodikov peroksid; metakrilna kislina; metil metakrilat; toluen; triklorobenzen (UL L 144, 30.4.2004, str. 72), kakor je bilo popravljeno z UL L 199, 7.6.2004, str. 41.“

Člen 2

Besedilo Priporočila 2004/394/ES, kakor je bilo popravljeno z UL L 199, 7.6.2004, str. 41, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 12. marca 2005, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 11. marca 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Richard WRIGHT


(1)  UL L 133, 26.5.2005, str. 11.

(2)  UL L 144, 30.4.2004, str. 72.

(3)  Navedene niso nobene ustavne zahteve.