22005A1029(01)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Indonezijsko vlado o nalogah, statusu, privilegijih in imunitetah Nadzorne misije Evropske unije v Acehu (Indonezija) (Nadzorna misija v Acehu – NMA) in njenega osebja

Uradni list L 288 , 29/10/2005 str. 0060 - 0068


Sklep Sveta 2005/765/SZVP

z dne 3. oktobra 2005

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in indonezijsko vlado o nalogah, statusu, privilegijih in imunitetah Nadzorne misije Evropske unije v Acehu (Indonezija) (Nadzorna misija v Acehu – NMA) in njenega osebja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 9. septembra 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/643/SZVP o Nadzorni misiji Evropske unije v Acehu (Indonezija) (Nadzorna misija v Acehu – NMA) [1].

(2) V členu 7 Skupnega ukrepa je določeno, da se status osebja NMA v Indoneziji, skupaj z morebitnimi privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za dokončanje in neovirano izvajanje misije, določi v skladu s postopkom iz člena 24 Pogodbe.

(3) V skladu s pooblastilom Sveta z dne 18. julija 2005 predsedstvu, ki mu po potrebi pomaga generalni sekretar/visoki predstavnik, da v primeru prihodnjih civilnih misij EU za krizno upravljanje začne pogajanja z državami gostiteljicami zaradi sklenitve sporazumov o statusu civilnih misij Evropske unije za krizno upravljanje na podlagi Vzorčnega sporazuma o statusu civilne misije Evropske unije za krizno upravljanje v državi gostiteljici (SOMA), je predsedstvo ob pomoči generalnega sekretarja/visokega predstavnika doseglo sporazum v obliki izmenjave pisem z indonezijsko vlado o nalogah, statusu, privilegijih in imunitetah NMA in njenega osebja.

(4) Sporazum v obliki izmenjave pisem je treba odobriti v imenu Evropske unije –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in indonezijsko vlado o nalogah, statusu, privilegijih in imunitetah Nadzorne misije Evropske unije v Acehu (Indonezija) (Nadzorna misija v Acehu – NMA) in njenega osebja se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis sporazuma, ki zavezuje Evropsko unijo.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta sklep začne učinkovati z dnem sprejetja.

V Luxembourgu, 3. oktobra 2005

Za Svet

Predsednik

D. Alexander

[1] UL L 234, 10.9.2005, str. 13.

--------------------------------------------------

PREVOD

Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Indonezijsko vlado o nalogah, statusu, privilegijih in imunitetah Nadzorne misije Evropske unije v Acehu (Indonezija) (Nadzorna misija v Acehu – NMA) in njenega osebja

Vaša ekscelenca,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z dne 14. septembra 2005 in njegovih prilog glede nalog, statusa, privilegijev in imunitet Nadzorne misije v Acehu (NMA), ki se glasi:

"

V zvezi z vašim pismom z dne 9. septembra 2005 imam čast potrditi naloge in mandat Nadzorne misije v Acehu (NMA), ki so določeni v odstavku 2 vašega pisma iz Priloge I.

Rad bi vam tudi sporočil, da je za izpolnitev nalog NMA, ustanovljene v skladu z Memorandumom o soglasju (MoS) med Vlado Republike Indonezije in gibanjem za svobodni Aceh (GAM), podpisanim v Helsinkih 15. avgusta 2005 z namenom zagotoviti mirno, celovito in trajno rešitev problema v Acehu v okviru enotne Republike Indonezije, potreben pravni okvir.

Zato mi je v čast predlagati takšen pravni okvir, ki bi urejal status, privilegije in imunitete NMA ter njenega osebja pri izpolnjevanju njunih nalog in ki je določen v Prilogi II. Kar se tiče indonezijske vlade ta pravni okvir temelji na indonezijskem zakonu št. 2 z dne 25. januarja 1982 o ratifikaciji Konvencije o posebnih misijah, podpisane v New Yorku leta 1969.

Hvaležen bi vam bil, če bi lahko v imenu Evropske unije potrdili, da se strinjate s temi določbami, in tudi, da soglašate, da bodo to pismo in njegovi prilogi skupaj z vašim odgovorom tvorili pravno zavezujoč instrument med indonezijsko vlado in Evropsko unijo. Ta sporazum začne veljati na dan podpisa vašega odgovora. V primeru poznejšega prejetja vašega odgovora bo indonezijska vlada začela ta sporazum začasno uporabljati 15. septembra 2005. Sporazum je mogoče s skupnim soglasjem spremeniti, veljati pa preneha 15. marca 2006, razen če se ga sporazumno podaljša za obdobje največ 6 mesecev.

Določbe, ki urejajo status, privilegije in imunitete NMA in njenega osebja, se uporabljajo vse do odhoda vsega osebja NMA iz Republike Indonezije in do končne poravnave morebitnih neporavnanih zahtevkov v skladu z oddelkom 16 Priloge II.

Ekscelenca, prejmite prosim izraze mojega odličnega spoštovanja.

S spoštovanjem,

Javier Solana

Yusril Ihza Mahendra

Minister za zunanje zadeve, a.i.

""

PRILOGA I

Bruselj, 9. septembra 2005

Spoštovani gospod minister,

sklicujem se na vaše pismo z dne 12. julija 2005, ki poziva Evropsko unijo, naj sodeluje pri Nadzorni misiji v Acehu (NMA), in na moj odgovor z dne 22. julija 2005, ki potrjuje načelno strinjanje EU. Z veseljem vas obveščam, da je Svet EU 9. septembra 2005 sprejel skupni ukrep, ki določa pravni okvir za sodelovanje EU pri NMA.

Glede na Memorandum o soglasju (MoS), ki je bil 15. avgusta 2005 podpisan med indonezijsko vlado in Gibanjem za svobodni Aceh, in glede na vzpostavitev Nadzorne misije v Acehu (NMA), želim potrditi, da bo NMA izvajala naslednje naloge:

NMA bo nadzirala izpolnjevanje obvez, ki sta jih strani sprejeli v okviru MoS.

NMA bo zlasti:

(a) nadzirala demobilizacijo in predajo orožja GAM;

(b) nadzirala premestitev paravojaških sil in pripadnikov parapolicijskih enot;

(c) nadzirala ponovno vključitev aktivnih članov GAM;

(d) nadzirala spoštovanje človekovih pravic in nudila pomoč na tem področju;

(e) nadzirala postopek spreminjanja zakonodaje;

(f) odločala o spornih primerih amnestije;

(g) preiskovala in odločal o pritožbah in domnevnih kršitvah MoS;

(h) vzpostavila in vzdrževala povezave in tesno sodelovanje med vpletenimi stranmi.

Predlagam, da se, če je to potrebno, o izvedbenih določbah sporazumejo vodja misije NMA in predstavniki vaše vlade.

Zaradi tega in po posvetovanju z našimi predstavniki vas pozivam k izmenjavi pisem glede statusa, privilegijev in imunitet NMA in njenega osebja.

Veselim se nadaljnjega tesnega sodelovanja z vami in vašo vlado.

Prejmite, prosim, izraze mojega odličnega spoštovanja.

S spoštovanjem,

Javier SOLANA

""

PRILOGA II

Določbe o statusu, privilegijih in imunitetah Nadzorne misije v Acehu (NMA)

1. V pravnem okviru NMA se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov

(a) "NMA" oziroma "misija" pomeni Nadzorno misijo v Acehu v provinci Nanggroe Aceh Darussalam, ustanovljeno s strani Evropske unije in sodelujočih držav ASEAN-a v skladu z Memorandumom o soglasju med vlado Republike Indonezije in gibanjem za svobodni Aceh (GAM), podpisanim v Helsinkih 15. avgusta 2005, vključno z njenimi sestavnimi deli, elementi, sedežem, osebjem in objekti, razporejenimi na ozemlju Republike Indonezije in dodeljenimi NMA;

(b) "vodja misije" pomeni vodjo misije NMA;

(c) "osebje NMA" pomeni vodjo misije/glavnega namestnika vodje misije, osebje, ki ga začasno dodelijo države članice EU, druge evropske države in sodelujoče države ASEAN-a, mednarodno osebje, pogodbeno zaposleno pri NMA, razporejeno z namenom priprave, podpore in izvajanja misije, ter osebje, ki ga v okviru misije pošilja država pošiljateljica ali institucija EU. Ne vključuje pogodbenih dobaviteljev ali lokalnega osebja;

(d) "sedež" pomeni glavni sedež NMA v Banda Acehu;

(e) "država pošiljateljica" pomeni katero koli državo članico EU, druge evropske države ali sodelujoče države ASEANA-a, ki so dodelile osebje misiji NMA;

(f) "objekti" pomenijo vse stavbe, prostore in zemljišča, potrebne za izvajanje dejavnosti NMA ter za nastanitev osebja NMA;

(g) "lokalno osebje" pomeni državljane Republike Indonezije ali osebe, ki imajo tam stalno prebivališče.

2. Splošne določbe

(a) NMA in osebje NMA spoštujeta suverenost, ozemeljsko celovitost, nacionalno enotnost in politično neodvisnost Republike Indonezije v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov.

(b) NMA in osebje NMA dosledno ohranjata nepristranskost, objektivnost in neodvisnost pri vodenju svojega mandata in nalog ter spoštujeta nacionalne zakone in predpise Republike Indonezije, vključno z lokalnimi zakoni in predpisi province Nanggroe Aceh Darussalam.

(c) Pri izvajanju svoje misije se osebje NMA vzdrži vsakršnih dejavnosti, ki niso združljive z naravo in namenom misije. Takšno osebje ne sme nositi orožja.

(d) NMA svoje funkcije izvaja avtonomno. Država gostiteljica spoštuje enotni značaj NMA.

(e) Vodja misije redno obvešča ministrstvo za zunanje zadeve o številu in imenih osebja, ki se zdi potrebno za zagotovitev nepristranskega, objektivnega in verodostojnega nadzorovanja celotne izvedbe MoS med indonezijsko vlado in gibanjem za svobodni Aceh.

3. Identifikacija

(a) Osebje NMA prejme in se izkaže z izkaznico NMA, ki jo mora vedno nositi s seboj. NMA ustreznim organom indonezijske vlade pošlje vzorec izkaznice NMA.

(b) Vozila in druga prevozna sredstva, ki jih uporablja osebje NMA, morajo biti označena z znakom NMA in prijavljena pri lokalni policiji. Ta prevozna sredstva sme uporabljati le osebje NMA in lokalno osebje, zaposleno pri misiji.

(c) NMA ima pravico, da na svojem glavnem sedežu in območnih uradih ter na drugih objektih skupaj z zastavo Republike Indonezije izobesi zastavo Evropske unije in sodelujočih držav ASEAN-a. Znak NMA se lahko pojavlja v prostorih misije NMA, na njenih vozilih in civilnih oblačilih, če tako odloči vodja misije.

4. Vstopne/izstopne točke in gibanje na ozemlju države gostiteljice

(a) Osebje NMA ter premoženje in prevozna sredstva NMA vstopajo v Republiko Indonezijo in izstopajo iz nje prek uradnih vstopnih in izstopnih mejnih prehodov, morskih pristanišč in mednarodnih zračnih koridorjev. Izjeme za zdravstvene in nujne evakuacije so predmet določb iz oddelka 19.

(b) Indonezijska vlada misiji NMA in osebju NMA olajša vstop in izstop z ozemlja Republike Indonezije, vključno z izdajanjem potrebnih dovoljenj za bivanje na ozemlju Republike Indonezije za čas trajanja misije. Z izjemo pregleda potnih listin ob vstopu na ozemlje Republike Indonezije in izstopu z njega za osebje NMA z izkaznico iz oddelka 3(a) ne veljajo predpisi o potnih listinah, carinski kontroli, vizumih in priseljevanju niti kakršna koli druga oblika nadzora v zvezi s priseljevanjem na ozemlju Republike Indonezije.

(c) Za osebje NMA se ne uporabljajo predpisi Republike Indonezije o registraciji in nadzoru tujcev, vendar to osebje ne pridobi pravic do stalnega prebivališča ali bivališča na ozemlju Republike Indonezije.

(d) Premoženje in prevozna sredstva NMA, ki vstopajo na ozemlje Republike Indonezije, ga prečkajo ali zapuščajo v okviru NMA, so oproščena predložitve seznama inventarja ali druge carinske dokumentacije ter kakršnih koli inšpekcijskih pregledov, razen v primeru upravičenega suma, da vsebujejo izdelke, ki so v Republiki Indoneziji prepovedani z zakonom ali zanje veljajo predpisi o karanteni. Takšen inšpekcijski pregled se izvede samo v prisotnosti pooblaščenega predstavnika NMA.

(e) Člani osebja NMA lahko vozijo motorna vozila ter upravljajo plovila in letala, če imajo ustrezno veljavno državno ali mednarodno vozniško dovoljenje, dovoljenje za upravljanje ladij oziroma pilotsko licenco. Indonezijska vlada takšna dovoljenja in potrdila priznava kot veljavna brez plačila dajatev ali pristojbin.

(f) Za vozila in zrakoplove, ki se uporabljajo za namene misije, ne veljajo zahteve glede lokalnih dovoljenj ali registracije. Še naprej se uporabljajo ustrezni mednarodni ter nacionalni standardi in predpisi o preletih, pristajanju in kontroli zračnega prometa. Po potrebi se uvedejo izvedbene določbe v skladu z oddelkom 19.

(g) NMA in osebje NMA imata skupaj z vozili, zrakoplovi ali drugimi prevoznimi sredstvi, opremo in potrebščinami pravico do svobodnega in neoviranega gibanja po vsej provinci Nanggroe Aceh Darussalam in na ostalih delih ozemlja Republike Indonezije ob upoštevanju indonezijskih zakonov in predpisov o conah, kamor je vstop prepovedan oziroma nadzorovan zaradi nacionalne varnosti.

(h) Osebje NMA in lokalno osebje, zaposleno pri NMA, na svojih službenih poteh za namene misije lahko uporablja ceste, mostove, trajekte, letališča in pristanišča brez plačila carin, pristojbin, cestnin, dajatev ali drugih stroškov, z izjemo storitev, ki jih zagotavlja zasebni sektor. NMA ni oproščena razumnih izdatkov za naročene in opravljene storitve, če isti pogoji veljajo za storitve, opravljene za osebje Republike Indonezije.

5. Privilegiji in imunitete, ki jih indonezijska vlada zagotavlja NMA

(a) Objekti NMA so nedotakljivi. Zastopniki indonezijske vlade imajo dostop vanje le z dovoljenjem vodje misije.

(b) Objekti NMA, oprema in drugo premoženje v njih ter pripadajoča prevozna sredstva ne morejo biti predmet preiskav, zasegov, zaplemb ali izvršb.

(c) Lastnina in premoženje NMA uživata imuniteto pred vsakršno obliko pravnih postopkov, ne glede na to, kje se nahajata in kdo ju poseduje.

(d) Arhivi in dokumenti NMA, vključno z multimedijsko podporo bodisi v konvencionalni bodisi v digitalni obliki, so nedotakljivi zmeraj in povsod.

(e) Uradna korespondenca NMA je nedotakljiva. Uradna korespondenca pomeni vso korespondenco, ki se nanaša na misijo in njene naloge.

(f) Indonezijska vlada priznava dajatev prost uvoz in izvoz, kot tudi oprostitev notranjih davkov na izdelke, lastnino, material in opremo, uvoženo oziroma pridobljeno v državi gostiteljici s strani članov osebja NMA ali za njihovo uporabo v zvezi z opravljanjem uradnih dolžnosti.

(g) Indonezijska vlada dovoli vnos izdelkov, potrebnih za misijo, in jih oprosti plačila vseh carinskih dajatev, pristojbin, cestnin, davkov in podobnih dajatev, z izjemo stroškov za skladiščenje, prevoze in druge opravljene storitve.

6. Privilegiji in imunitete, ki jih indonezijska vlada zagotavlja osebju NMA

(a) Osebju NMA se ne sme na kakršen koli način odvzeti prostosti, prav tako ne sme biti pridržano.

(b) Dokumenti, korespondenca in lastnina osebja NMA uživajo nedotakljivost, razen v primeru izvršilnih ukrepov, dovoljenih v skladu z oddelkom 6(f).

(c) Osebje NMA v vseh okoliščinah uživa imuniteto pred kazensko jurisdikcijo Republike Indonezije. Imuniteto pred kazensko jurisdikcijo lahko osebju NMA odvzame država pošiljateljica ali zadevna institucija EU, odvisno od primera. Takšen odvzem mora biti vedno izrecen.

(d) Osebje NMA uživa imuniteto pred civilno in upravno jurisdikcijo Republike Indonezije za izrečene ali zapisane besede in za vsa dejanja, povezana z izvajanjem uradnih dolžnosti. V primeru civilnega postopka proti osebju NMA pred katerim koli sodiščem Republike Indonezije morata biti o tem nemudoma obveščena vodja misije in pristojni organ države pošiljateljice ali institucija EU. Pred začetkom postopka na sodišču morata vodja misije in pristojni organ države pošiljateljice ali institucija EU sodišču potrditi, ali je osebje NMA zadevno dejanje izvršilo pri opravljanju uradnih dolžnosti. Če je bilo dejanje izvršeno pri opravljanju uradnih dolžnosti, se postopek ne začne. Če dejanje ni bilo izvršeno pri opravljanju uradnih dolžnosti, se postopek lahko nadaljuje. Potrditev s strani vodje misije in pristojnega organa države pošiljateljice ali institucije EU je za jurisdikcijo Republike Indonezije obvezujoča in ji ta ne more ugovarjati. Če postopek sproži osebje NMA, se to ne more sklicevati na imuniteto pred jurisdikcijo glede katerega koli nasprotnega tožbenega predloga, neposredno povezanega z glavnim tožbenim predlogom.

(e) Osebju NMA ni treba pričati.

(f) V zvezi s člani osebja NMA se ne smejo izvajati nobeni izvršilni ukrepi, razen v primerih, če je proti njim sprožen civilni postopek, ki ni povezan z njihovimi uradnimi dolžnostmi. Lastnina osebja NMA, za katero vodja misije potrdi, da je potrebna za izvajanje uradnih dolžnosti, ne sme biti zasežena na podlagi izvršitve sodbe, sklepa ali odredbe. V civilnih postopkih za osebje NMA ne veljajo nobene omejitve osebne svobode ali drugi prisilni ukrepi.

(g) Imuniteta osebja NMA pred jurisdikcijo Republike Indonezije ne pomeni tudi imunitete pred jurisdikcijo zadevne države pošiljateljice.

(h) Glede opravljanja dolžnosti za NMA za osebje NMA ne veljajo določbe o socialni varnosti, ki veljajo v Republiki Indoneziji.

(i) Osebje NMA je v Republiki Indoneziji oproščeno vseh oblik obdavčitve plač in prejemkov, ki mu jih izplačuje NMA ali država pošiljateljica, kot tudi obdavčitve dohodka, ki ga prejme zunaj Republike Indonezije.

(j) Indonezijska vlada v skladu s prejetimi zakoni in predpisi dovoli vnos izdelkov za osebno uporabo osebja NMA in zanje odobri oprostitev plačila vseh carinskih dajatev, davkov in podobnih dajatev, z izjemo stroškov za skladiščenje, prevoze in podobne storitve. Indonezijska vlada prav tako dovoli izvoz teh izdelkov. V zvezi s storitvami in blagom, kupljenim na domačem trgu, je osebje NMA oproščeno plačila DDV in drugih davkov v skladu z zakoni Republike Indonezije.

(k) Osebne prtljage osebja NMA se ne sme pregledati, razen v primeru upravičenega suma, da vsebuje izdelke, ki niso namenjeni osebni rabi osebja NMA, ali izdelke, katerih uvoz ali izvoz je v Republiki Indoneziji prepovedan z zakonom ali se nadzoruje s predpisi o karanteni. Takšen pregled se lahko izvede samo v prisotnosti zadevnega osebja NMA ali pooblaščenega predstavnika NMA.

7. Lokalno osebje

Člani lokalnega osebja, ki so državljani države gostiteljice ali imajo tam stalno prebivališče, uživajo privilegije in imunitete le v obsegu, ki ga dopušča Republika Indonezija. Vendar pa mora Republika Indonezija izvajati svojo jurisdikcijo nad temi osebami na tak način, da to ne vpliva na izvajanje nalog misije.

8. Kazenska jurisdikcija

Pristojni organi države pošiljateljice imajo glede svojega osebja, za katerega velja ustrezna zakonodaja države pošiljateljice, na ozemlju države gostiteljice pravico izvajati kazensko jurisdikcijo in disciplinska pooblastila, ki jim jih daje zakonodaja države pošiljateljice.

9. Varnost

(a) Indonezijska vlada s svojimi lastnimi zmogljivostmi prevzema polno odgovornost za varnost osebja NMA.

(b) V ta namen indonezijska vlada sprejme vse potrebne ukrepe za zaščito, varstvo in varnost misije NMA in osebja NMA. O vseh posebnih določbah, ki jih predlaga indonezijska vlada, se je pred njihovim izvajanjem treba dogovoriti z vodjo misije.

(c) Zdravniško evakuacijo osebja NMA lahko z večjih letališč zagotovijo zasebni pogodbeniki; vendar so za zdravniško evakuacijo s terenov v provinci Nanggroe Aceh Darussalam do večjih letališč odgovorne varnostne sile indonezijske vlade. V nujnih primerih in s predhodnim obvestilom organov indonezijske vlade lahko zdravniško evakuacijo z lokalnih terenov do večjih letališč opravi pogodbenik NMA. Zdravniško osebje indonezijske vlade ima lahko v postopku evakuacije spremljevalno vlogo.

10. Oblačila

Osebje NMA nosi civilna oblačila z razvidno razpoznavno oznako NMA v skladu s pravili, ki jih izda vodja misije.

11. Sodelovanje ter dostop do informacij in medijev

(a) Indonezijska vlada zagotovi popolno sodelovanje in podporo misiji ter osebju NMA.

(b) Če je potrebno za izvedbo misije in pomembno za naloge NMA, država gostiteljica na prošnjo poskrbi za učinkovit dostop osebja NMA do:

- stavb, objektov, lokacij in uradnih vozil, ki so v pristojnosti države gostiteljice,

- dokumentov, gradiva in informacij, ki so v njeni pristojnosti.

Po potrebi se sklenejo dodatni dogovori iz oddelka 19.

(c) Vodja misije in indonezijska vlada se redno posvetujeta in sprejemata ustrezne ukrepe za zagotovitev tesnih in vzajemnih povezav na vseh ustreznih ravneh. Indonezijska vlada lahko pri NMA imenuje uradnika za zvezo.

(d) Vodja misije ima prost dostop do lokalnih, nacionalnih in mednarodnih predstavnikov medijev in lahko svobodno izraža svoje mnenje v zvezi z dejavnostmi NMA in izvedbo misije. Neoviran dostop do vodje misije oziroma njegovega predstavnika se omogoči tudi medijem.

(e) Vodja misije ima pravico do uporabe in dostopa do razpoložljivih radiotelevizijskih sistemov in organizacij in/ali pravico, da svoje sporočilo oblikuje in razpošlje na lasten način, da bi obvestil ustrezne kroge v provinci Nanggroe Aceh Darussalam v okviru svoje misije v skladu z dogovorom z ustreznimi radiotelevizijskimi in medijskimi operaterji.

(f) NMA ima po indonezijskih zakonih in predpisih pravno sposobnost, da lahko učinkovito izpolnjuje svoje naloge, zlasti da lahko odpre bančne račune in pridobiva premičnine in nepremičnine ali z njimi razpolaga ter da je lahko stranka v pravnih postopkih.

12. Podpora indonezijske vlade in sklepanje pogodb

(a) Indonezijska vlada je NMA pripravljena nuditi pomoč pri iskanju primernih objektov, če jo za to zaprosi.

(b) Indonezijska vlada brezplačno zagotovi potrebne razpoložljive objekte v svoji lasti, če NMA zanje zaprosi zaradi vodenja upravnih in operativnih dejavnosti.

(c) Indonezijska vlada v mejah svojih sredstev in zmogljivosti pomaga pri pripravi, vzpostavitvi ter izvedbi in podpori misije, vključno s skupnimi prostori in opremo za strokovnjake NMA.

(d) Pomoč in podpora indonezijske vlade misiji se zagotavljata pod enakimi pogoji kakor pomoč in podpora osebju indonezijske vlade.

(e) Zakonodaja, na podlagi katere NMA v Republiki Indoneziji sklepa pogodbe, se določi v zadevnih pogodbah.

13. Spreminjanje objektov

(a) Misiji NMA se dovoli graditi, spreminjati ali kako drugače prilagajati objekte, če ji tako narekujejo operativne zahteve, in po posvetovanju s pristojnimi indonezijskimi organi. Vsak ugovor s strani pristojnih indonezijskih organov se nemudoma sporoči misiji NMA.

(b) Indonezijska vlada za takšne gradnje, spremembe ali prilagoditve od NMA ne more zahtevati odškodnine.

14. Umrli člani osebja NMA

(a) Vodja misije ima pravico poskrbeti in urediti vse potrebno za repatriacijo umrlih članov osebja NMA, skupaj z osebno lastnino umrle osebe.

(b) Na umrlem članu osebja NMA ni mogoče opraviti obdukcije brez soglasja zadevne države in prisotnosti predstavnika NMA in/ali zadevne države.

(c) Indonezijska vlada in NMA v največji možni meri sodelujeta, da zagotovita čimprejšnjo repatriacijo umrle osebe.

15. Komunikacije

(a) NMA ima pravico do uporabe opreme, ki je potrebna za opravljanje njenih nalog, na primer zemljevidov in navigacijskega orodja, opreme za opazovanje, kamer, video snemalnikov in druge podobne primerne opreme.

(b) NMA lahko namesti radijske oddajnike in sprejemnike ter satelitske sisteme in z njimi upravlja. NMA in pristojni organi indonezijske vlade med seboj sodelujejo, da bi se izognili sporom glede uporabe ustreznih frekvenc. Indonezijska vlada brezplačno zagotovi dostop do frekvenčnega spektra.

(c) NMA ima za namene izvajanja operacije in v posvetovanju z indonezijskimi organi pravico do neomejenih komunikacij po radijskih valovih (vključno s satelitskimi, mobilnimi in ročnimi radijskimi napravami), prek telefonov, telegrafov, telefaksov in drugih sredstev, kakor tudi pravico namestiti naprave, potrebne za vzdrževanje internih komunikacij in komunikacij med objekti NMA, vključno s polaganjem kablov in zemeljskih napeljav.

(d) NMA lahko ustrezno prilagodi svoje prostore za dostavo in pošiljanje pošte NMA in/ali osebju NMA.

16. Odškodninski zahtevki za primere smrti, telesnih poškodb, škode in izgube

(a) Indonezijska vlada, države pošiljateljice, NMA in osebje NMA niso odgovorni za kakršno koli škodo ali izgubo civilne ali vladne lastnine, povezane s potrebami operacije ali nastale zaradi dejavnosti v zvezi s civilnimi nemiri ali zaščito NMA.

(b) Da bi dosegli poravnavo, je treba odškodninske zahtevke za primere škode ali izgube civilne ali vladne lastnine, ki ni zajeta v odstavku 1, ter odškodninske zahtevke za primere smrti ali poškodb oseb ter škode ali izgube lastnine NMA poslati NMA prek pristojnih organov Indonezijske vlade, če so škodo utrpele pravne ali fizične osebe Republike Indonezije, v primeru da je bila oškodovana NMA oziroma njeno osebje, pa se zahtevke pošlje pristojnim organom Republike Indonezije. Odškodninski zahtevki se lahko nanašajo na pogodbeno kot tudi nepogodbeno odgovornost.

(c) Če ni mogoče doseči poravnave, je treba zahtevek predložiti komisiji za odškodninske zahtevke, ki je sestavljena iz enakega števila predstavnikov NMA in predstavnikov indonezijske vlade. Rešitev zahtevka se doseže s skupnim dogovorom.

17. Zveze in spori

(a) Vsa vprašanja v zvezi z uporabo teh določb skupaj obravnavajo predstavniki NMA in pristojni organi indonezijske vlade.

(b) Če predhodno ni mogoče doseči poravnave, se spori v zvezi z razlago ali uporabo teh določb rešujejo izključno po diplomatski poti.

18. Druge določbe

(a) Kadar se te določbe nanašajo na privilegije, imunitete in pravice NMA in osebja NMA, je indonezijska vlada odgovorna za to, da jih njeni lokalni organi ustrezno izvajajo in spoštujejo.

(b) Nobena od teh določb nima namena in je ni mogoče razlagati kot odstopanje od pravic, ki so sicer priznane državam pošiljateljicam.

19. Izvedbeni dogovori

Za namene izvajanja teh določb lahko vodja misije in upravni organi indonezijske vlade sklenejo ločene dogovore o operativnih, upravnih in tehničnih zadevah.

"

V čast mi je v imenu Evropske unije potrditi, da je vsebina vašega pisma in njegovih prilog sprejemljiva za Evropsko unijo ter da bodo v skladu z vašim predlogom to pismo in njegovi prilogi skupaj z vašim odgovorom tvorili pravno zavezujoč instrument. V skladu z navedbo v vašem pismu začne ta instrument veljati na dan podpisa tega pisma. Obenem bi se ob tej priložnosti želel zahvaliti indonezijski vladi, ker je privolila, da bo začela začasno uporabljati ta instrument 15. septembra 2005.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili prejem tega pisma.

Prejmite, prosim, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Javier SOLANA

c.c: Dr. N. Hassan Wirajuda

Minister for Foreign Affairs

--------------------------------------------------