19.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/19


SKLEP št. 1/2004 SKUPNEGA ODBORA ES-ANDORA

z dne 29. aprila 2004

o razširitvi skupnega komunikacijskega omrežja/skupnega sistemskega vmesnika (CCN/CSI)

(2004/699/ES)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kneževino Andora, podpisanega v Luxembourgu dne 28. junija 1990 (1), in zlasti členov 7 in 17(8) Sporazuma,

ob upoštevanju Sklepa št. 1/2003 Skupnega odbora ES-Andora z dne 3. septembra 2003 o zakonih in drugih predpisih, potrebnih za pravilno delovanje carinske unije (2003/692/ES) (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravila Skupnosti, ki jih uporablja Andora, določajo uporabo informacijske tehnologije in računalniških omrežij za namene uporabe določenih pravil, zlasti tistih, ki se nanašajo na tranzit Skupnosti.

(2)

Uporaba teh tehnologij, zlasti novih računalniško podprtih tranzitnih sistemov (NCTS), zahteva uporabo CCN/CSI, ki jo je razvila Skupnost.

(3)

Skupnost dovoli razširitev CCN/CSI v Andoro, da se omogoči izvedba določil Sporazuma o ustanovitvi carinske unije med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Andoro.

(4)

Določiti je potrebno tudi praktična pravila in postopke te razširitve in obveznosti Skupnosti in Andore v zvezi s tem –

SKLENIL:

Člen 1

Skupnost dovoli razširitev skupnega komunikacijskega omrežja/skupnega sistemskega vmesnika (CCN/CSI), ki ga je razvila Skupnost, v Andoro.

Člen 2

1.   Stranki izpolnjujeta tehnične specifikacije, navedene v Prilogi k temu sklepu, ki so bili dani na razpolago Andori, skupaj z vsemi bodočimi spremembami, povezanimi s projektom.

2.   Komisija Evropskih skupnosti („Komisija“) upravlja in razvija sistem za Andoro skladno s smernicami, ki jih pripravi Odbor za carinsko politiko – delovna skupina obdelave podatkov – CCN/CSI tehnična podskupina (CPC-CWP-CCN/CSI).

3.   Stranki upoštevata pravila splošne varnostne politike, določena in dogovorjena v okviru tega projekta.

4.   Andoro se obvešča na enak način kot države članice Evropske unije o splošnih trendih in glavnih vidikih razvoja CCN/CSI, ki bodo verjetno vplivali na njihove stroške.

Člen 3

1.   Komisija obvesti Andoro o ponudnikih storitev, ki izvajajo storitve, potrebne za namestitev sistema CCN/CSI in tehnične podpore.

2.   Andora, v primeru spremembe ponudnika storitev v tem projektu, izvede ukrepe, potrebne za izpolnjevanje navodil Komisije.

3.   Po izvedbi namestitve omrežja in sklenitvi pogodb za oskrbo Andore s storitvami, ki se nanašajo na CCN/CSI, bo stroške uporabe omrežja krila Andora.

Člen 4

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 29. aprila 2004

Za Skupni odbor ES-Andora

Predsednik odbora

M. BRINKMANN


(1)  UL L 374, 31.12.1990, str. 14.

(2)  UL L 253, 7.10.2003, str. 3.


PRILOGA

Seznam tehničnih dokumentov (na voljo le v angleškem jeziku)

CCN/CSI System Overview – Ref: CCN/CSI-OVW-GEN-01-MARB

CCN/CSI Gateway Management Procedures – Ref: CCN/CSIMPRGW01MABX

Check-list for CCN Gateways Installation – Ref: CCN/CSIDEPCHK-ATOR