26.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 133/17


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 169/2004

z dne 3. decembra 2004

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga VI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 102/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Sklep št. 195 z dne 23. marca 2004 o enotni uporabi člena 22(1)(a)(i) Uredbe (EGS) št. 1408/71 glede zdravstvenega varstva v nosečnosti in ob porodu (2), kakor je bila popravljena z UL L 212, 12.6.2004, str. 82, je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Sklep št. 196 z dne 23. marca 2004 o razlagi člena 22(1a) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 za osebe, ki potrebujejo dializo, in osebe, ki potrebujejo kisikoterapijo (3), kakor je bila popravljena z UL L 212, 12.6.2004, str. 83, je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

Priloga VI k Sporazumu se spremeni:

1.

Besedilo točk 3.47 (Sklep št. 163) in 3.61 (Sklep št. 183) se črta.

2.

Za točko 3.70 (Sklep št. 194) se vstavijo naslednje točke:

„3.71.

32004 D 0481: Sklep št. 195 z dne 23. marca 2004 o enotni uporabi člena 22(1)(a)(i) Uredbe (EGS) št. 1408/71 glede zdravstvenega varstva v nosečnosti in ob porodu (UL L 160, 30.4.2004, str. 133), kakor je bila popravljena z UL L 212, 12.6.2004, str. 82.

3.72.

32004 D 0482: Sklep št. 196 z dne 23. marca 2004 o razlagi člena 22(1a) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 za osebe, ki potrebujejo dializo, in osebe, ki potrebujejo kisikoterapijo (UL L 160, 30.4.2004, str. 135), kakor je bila popravljena z UL L 212, 12.6.2004, str. 83.“

Člen 2

Besedili Sklepov št. 195 in 196 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. decembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP (4) predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 3. decembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 29.

(2)  UL L 160, 30.4.2004, str. 133.

(3)  UL L 160, 30.4.2004, str. 135.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.