22004D0017Uradni list L 127 , 29/04/2004 str. 0118 - 0119


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 17/2004

z dne 19. marca 2004

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 169/2003 Skupnega odbora EGP z dne 5. decembra 2003 [1].

(2) Direktivo Sveta 2003/61/ES z dne 18. junija 2003 o spremembi Direktiv 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin, 66/402/EGS o trženju semena žit, 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte, 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih rastlin98/56/ES o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, 2002/54/ES o trženju semena pese, 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic, 2002/56/ES o trženju semenskega krompirja in 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic, glede primerjalnih testov in poskusov Skupnosti [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Odločbo Komisije 2003/765/ES z dne 23. oktobra 2003 o začasnem trženju nekaterih semen vrst Secale cereale in Triticum durum, ki ne izpolnjujejo zahtev Direktive Sveta 66/402/EGS [3] je treba vključiti v Sporazum.

(4) Odločbo Komisije 2003/795/ES z dne 10. novembra 2003 o začasnem trženju nekaterih semen vrste Vicia faba L., ki ne izpolnjujejo zahtev Direktive Sveta 66/401/EGS [4] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

1. V točkah 2 (Direktiva Sveta 66/401/EGS), 3 (Direktiva Sveta 66/402/EGS) in 13 (Direktiva Sveta 2002/57/ES) v delu 1 poglavja III Priloge I k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 2003 L 0061: Direktiva Sveta 2003/61/ES z dne 18. junija 2003 (UL L 165, 3.7.2003, str. 23)."

2. V točki 11 (Direktiva Sveta 2002/54/ES) in 12 (direktiva Sveta 2002/55/ES) v delu I poglavja III Priloge I k Sporazumu se doda naslednja alinea:

", kakor je bila spremenjena s:

— 32003 L 0061: Direktivo Sveta 2003/61/ES z dne 18. junija 2003 (UL L 165, 3.7.2003, str. 23)."

3. Za točko 25 (Odločba Komisije 2003/307/ES) v delu I poglavja III Priloge I k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"26. 32003 D 0765: Odločba Komisije 2003/765/ES z dne 23. oktobra 2003 o začasnem trženju nekaterih semen vrst Secale cereale in Triticum durum, ki ne izpolnjujejo zahtev Direktive Sveta 66/402/EGS (UL L 275, 25.10.2003, str. 47).

27. 32003 D 0795: Odločba Komisije 2003/795/ES z dne 23. oktobra 2003 o začasnem trženju nekaterih semen vrste Vicia faba l., ki ne izpolnjujejo zahtev Direktive Sveta 66/401/EGS (UL L 296, 14.11.2003, str. 32)."

Člen 2

Besedila Direktive 2003/61/ES in Odločb 2003/765/ES in 2003/795/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 20, marca 2004 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [5].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 19. marca 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 88, 25.3.2004, str. 39.

[2] UL L 165, 3.7.2003, str. 23.

[3] UL L 275, 25.10.2003, str. 47.

[4] UL L 296, 14.11.2003, str. 32.

[5] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------