22004D0013Uradni list L 116 , 22/04/2004 str. 0065 - 0065


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 13/2004

z dne 6. februarja 2004

o spremembah Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti Člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 161/2003 Skupnega odbora EGP z dne 7. novembra 2003 [1].

(2) Uredba Komisije (ES) št. 1192/2003 z dne 3. julija 2003 o spremembah Uredbe (ES) št. 91/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prometa [2] se vključi v Sporazum.

(3) Ta sklep se ne uporablja za Islandijo -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 7 (Uredba (ES) št. 91/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta) priloge XXI k Sporazumu se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— 32003 R 1192: Uredba Komisije (ES) št. 1192/2003 z dne 3. julija 2003 (UL L 167, 4.7.2003, str. 13)."

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 1192/2003 v norveškem jeziku, objavljeno v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 7. februarja 2004 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s Členom 103(1) Sporazuma [3].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 6. februarja 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 41, 12.2.2004, str. 60.

[2] UL L 167, 4.7.2003, str. 13.

[3] Ustavne zahteve so sporočene.

--------------------------------------------------