22004D0006Uradni list L 116 , 22/04/2004 str. 0050 - 0051


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 6/2004

z dne 6. februarja 2004

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 149/2003 Skupnega odbora EGP z dne 7. novembra 2003 [1].

(2) Direktivo Komisije 2003/80/ES z dne 5. septembra 2003 o uvedbi simbola, ki označuje rok uporabnosti kozmetičnih izdelkov v Prilogi VIIIa k Direktivi Sveta 76/768/EGS [2], je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktivo Komisije 2003/83/ES z dne 24. septembra 2003 o prilagoditvi Prilog II, III in VI k Direktivi Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku [3] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 11 (Direktiva Komisije 2000/41/ES) poglavja XVI Priloge II k Sporazumu se vstavijo naslednje točke:

"12. 32003 L 0080: Direktiva Komisije 2003/80/ES z dne 5. septembra 2003 o uvedbi simbola, ki označuje rok uporabnosti kozmetičnih izdelkov v Prilogi VIIIa k Direktivi Sveta 76/768/EGS (UL L 224, 6.9.2003, str. 27).

13. 2003 L 0083: Direktiva Komisije 2003/83/ES z dne 24. septembra 2003 o prilagoditvi Prilog II, III in VI k Direktivi Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku (UL L 238, 25.9.2003, str. 23)."

Člen 2

Besedili Direktiv 2003/80/ES in 2003/83/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 7. februarja 2004, če so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [4].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 6. februarja 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 41, 12.2.2004, str. 37.

[2] UL L 224, 6.9.2003, str. 27.

[3] UL L 238, 25.9.2003, str. 23.

[4] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------