22004A0615(01)Официален вестник n° L 213 , 15/06/2004 стр. 0009 - 0011
Официален вестник n° L 213 , 15/06/2004 стр. 0009 - 0024


Рамкова конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ,

РЕШЕНИ да дадат приоритет на тяхното право да предпазват общественото здраве,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че разпространяването на тютюневата епидемия е глобален проблем със сериозни последици върху общественото здраве, изискващ възможно най-широко международно сътрудничество и участие на всички страни за ефективен, правилен и координиран международен отговор,

КАТО ОТРАЗЯВАТ загрижеността на международната общност във връзка с разрушителните здравни, социални, икономически и екологични последици в световен мащаб в резултат на употребата на тютюн и излагането на въздействието на тютюневия дим,

СЕРИОЗНО ЗАГРИЖЕНИ от нарастването на употребата и производството на цигари в световен мащаб, особено в развиващите се страни, както и от бремето, което то поставя върху националните здравни системи,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че научните доказателства недвусмислено са установили, че употребата на тютюн и излагането на въздействието на тютюневия дим са свързани с многобройни причинявания на смърт, заболяване и увреждане, както и че съществува период от време между излагането на въздействието на тютюневия дим и други форми на употреба на тютюневи изделия и последващото начало на заболявания,

КАТО ПРИЗНАВАТ също така че цигарите са преимуществено съставени по начин, който да създава и поддържа зависимост, и че много от съставките, които те съдържат, са фармакологично активни, токсични, мутагенни и канцерогенни и че зависимостта от тютюна е отделно класифицирана като смущение в основните международни класификатори за заболявания,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че съществуват ясни научни доказателства, че излагането на въздействието на тютюна в периода преди раждане предизвиква отрицателни последствия за здравето и развитието за децата,

ДЪЛБОКО ЗАГРИЖЕНИ от ескалацията на тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюн от деца и юноши в световен мащаб, особено от тютюнопушенето във все по-ранна възраст,

РАЗТРЕВОЖЕНИ от нарастването на тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюн от жени и млади момичета в световен мащаб и имайки предвид необходимостта от пълноценно участие на жените във всички етапи на вземането на решения и тяхното прилагане, както и необходимостта от стратегии за контрол на тютюна, които са специфично ориентирани съобразно пола,

ДЪЛБОКО ЗАГРИЖЕНИ от нарастването на тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюн от коренните жители и другите уязвими групи,

СЕРИОЗНО загрижени от всички форми на реклама, маркетинг, промоция и други практики, насочени към насърчаване на употребата на тютюн,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че са необходими съгласувани действия за изкореняване на всички форми на незаконна търговия с цигари и други тютюневи продукти, включително контрабанда, незаконно производство и фалшифициране,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че контролът върху тютюна на всички нива и особено в развиващите се страни и в страни, чиито икономики са в преход, изисква достатъчни технически и финансови ресурси съобразно текущите и планираните нужди за дейностите по контрол на тютюна,

КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта от развиване на нужните механизми за решаване на дългосрочните социални и икономически последици от успешни стратегии за намаляване на търсенето на тютюна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД социалните и икономическите трудности, които могат да бъдат породени от мерките за контрол върху тютюна в средносрочен и дългосрочен план, особено в някои развиващи се страни и в страни, чиито икономики са в преход, и признавайки необходимостта от техническа и финансова подкрепа в контекста на национално развити стратегии за устойчиво развитие,

КАТО СЪЗНАВАТ ценната работа, проведена от много държави по контрола върху тютюна, и приветствайки водещата роля на Световната здравна организация, както и усилията на другите организации и органи от системата на Организацията на обединените нации и другите международни и регионални междуправителствени организации за разработването на мерки за контрол върху тютюна,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ особения принос на неправителствените организации, включително на професионалните здравни органи, женските, младежките, екологичните и потребителските групи, академичните институции, болниците и на другите членове на гражданското общество в усилията за контрол върху тютюна в национален и международен мащаб и жизнената важност на тяхното участие в националните и международните усилия за контрол върху тютюна,

КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта да не се пренебрегват действията на тютюневата индустрия да омаловажи или възпрепятства усилията за контрол на тютюна, както и необходимостта да се получава информация за дейностите на тютюневата индустрия, които оказват негативно влияние върху усилията за контрол на тютюна,

КАТО НАПОМНЯТ член 12 от Международния пакт за икономически, социални и културни права, приет от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 16 декември 1966 г., който утвърждава правото на всеки да ползва най-високите възможни стандарти за физическо и умствено здраве,

КАТО НАПОМНЯТ също така преамбюла на устава на Световната здравна организация, който гласи, че ползването на възможно най-високите стандарти за здравеопазване е едно от основните права на всяко човешко същество, без разлика от раса, религия, политически убеждения, икономически или социални условия и вземайки под внимание всички съответни резолюции на Световната здравна организация,

РЕШЕНИ да разширят мерките за контрол върху тютюна, основаващи се на научните, техническите и съответните икономически съображения,

КАТО НАПОМНЯТ съответните положения на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация спрямо жените, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 18 декември 1979 г.,

КАТО НАПОМНЯТ по-долу Конвенцията за правата на детето, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 20 ноември 1989 г., признаваща правото на детето от държавите, страни по конвенцията, да се радва на най-високия постижим здравен стандарт,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ЧАСТ I

ВЪВЕДЕНИЕ

Член 1

Използване на термините

За целите на настоящата конвенция:

а) "незаконна търговия" означава всяка практика, която не е разрешена от закона, отнасяща се до производството, получаването, притежаването, боравенето, разпространението, продажбата, покупката на тютюневи изделия или оказването на помощ за извършването на изброените дейности;

б) "регионална организация за икономическа интеграция" представлява организация, която се състои от няколко суверенни държави и на която страните са делегирали правомощия по конкретни въпроси, включително и възможността да правят своите решения задължителни по отношение на страните [1];

в) "реклама на тютюн" означава всякаква форма на извършване на търговски съобщения, препоръки или действия, които целят, имат за действително или потенциално последствие популяризирането на тютюнево изделие или употребата на тютюн по пряк или косвен начин;

г) "контрол върху тютюн" означава комплекс от стратегии за намаляване на доставките, търсенето и вредата, целящи подобряването на здравето на населението чрез премахване или намаляване на потреблението и излагането на въздействие на тютюна;

д) "тютюнева промишленост" включва преработващите тютюна, производителите и разпространителите на тютюневи изделия;

е) "тютюневи изделия" означава продукти, изцяло или частично направени от тютюн на листа, които са произведени, за да се използват за пушене, смучене, дъвчене или смъркане;

ж) "спонсорство на тютюн" означава допринасянето в полза на всякакво събитие, дейност или индивид с цел действително или потенциално последствие да се популяризира употребата на тютюн по пряк или косвен начин.

Член 2

Връзка между тази конвенция и други споразумения и юридически актове

1. С цел по-доброто предпазване на здравето на човека страните се насърчават да прилагат мерки извън изискваните от конвенцията и нейните протоколи, като тези актове не трябва да възпрепятстват страна да наложи по-строги изисквания, които отговарят на нейните разпоредби и международното право.

2. Положенията по конвенцията и свързаните с нея протоколи няма по никакъв начин да засягат правото на страните да сключват двустранни или многостранни споразумения, включително регионални или субрегионални споразумения, по въпроси, свързани със или допълващи конвенцията и нейните протоколи, при положение, че подобни споразумения са в съответствие с техните задължения, произтичащи от тези актове. Заинтересованите страни ще изпращат подобни споразумения на Конференцията на страните чрез секретариата.

ЧАСТ II

ЦЕЛ, РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ И ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 3

Цел

Целта на тази конвенция и свързаните с нея протоколи е да предпазва сегашните и бъдещите поколения от разрушителните здравни, социални, екологични и икономически последици в резултат на употребата на тютюн и излагането на въздействието на тютюневия дим чрез осигуряване на рамка за интегрирани мерки за контрол върху тютюна, които следва да бъдат приложени от страните на национално, регионално и международно равнище с цел постоянно и съществено намаляване на разпространението на употребата на тютюн и излагане на въздействието на тютюневия дим.

Член 4

Ръководни принципи

За постигане на целта на конвенцията и свързаните с нея протоколи и за прилагането на нейните положения страните ще се ръководят, inter alia, от изложените по-долу принципи:

1. Всяко лице следва да бъде информирано за здравните последици, същността на зависимостта и смъртната опасност в резултат на употребата на тютюн и излагането на въздействието на тютюневия дим и е необходимо да бъдат приети и прилагани нужните законови, изпълнителни, административни или други мерки за предпазване на населението от излагане на въздействието на тютюневия дим.

2. Необходимо е силно политическо ангажиране за разработване и подкрепа на национално и международно равнище на мултисекторни мерки и координирани действия, вземайки предвид:

а) необходимостта да се вземат мерки за предпазване на всички лица от излагането на въздействие на тютюневия дим;

б) необходимостта да се вземат мерки за предпазване на всички лица от започването, поддържането или увеличаването на употребата на тютюн във всяка форма;

в) необходимостта да се вземат мерки да се насърчава участието на местното население и общности в разработването, прилагането и оценката на програмите за контрол на тютюна, които социално и културно отговарят на техните нужди и перспективи;

г) необходимостта да бъдат взети всички възможни мерки за вземане под внимание на специфичните полови рискове при разработването на стратегиите за контрол на тютюна.

3. Международното сътрудничество, особено по обмена на технологии, научни достижения и финансова помощ и предоставяне на съответни на тях експертизи, за приемането и прилагането на програми за контрол върху тютюна, имайки предвид местната култура, както и социалните, икономическите, политическите и юридическите фактори, е важна част от конвенцията.

4. Всеобхватни многосекторни мерки и координирани действия за намаляване на употребата на всички тютюневи изделия на национално, регионално и международно равнище са необходими, за да предотвратят в съответствие с принципите на общественото здравеопазване заболеваемостта, ранното увреждане и смъртността в резултат на употребата на тютюн и излагане на тютюнев дим.

5. Въпроси, свързани с подвеждане под отговорност, както е дефинирана от всяка страна в рамките на нейната юрисдикция, като част от всеобхватен контрол на тютюна.

6. Важността от техническа и финансова помощ за оказване на съдействие на икономическия преход на производителите на тютюн и на работниците, чийто начин на живот е сериозно засегнат от програмите за контрол на тютюна в развиващите се страни и в страните с икономики в преход, трябва да бъде разгледана в контекста на стратегии за устойчиво развитие, развивани на национално равнище.

7. Подходящото участие на гражданското общество е важно за постигане на целта на тази конвенция и свързаните с нея протоколи.

Член 5

Общи задължения

1. Всяка страна ще разработва, прилага, периодично ще осъвременява, ще преглежда и въвежда всеобхватни мултисекторни национални стратегии за контрол върху тютюна в съответствие с конвенцията и протоколите, по които тя е страна.

2. За тази цел всяка страна във възможна степен ще:

а) създаде или усили и ще финансира адекватно национален координационен механизъм за контрол върху тютюна с участието на съответстващи средства от държавата и гражданското общество;

б) приеме и прилага ефективни законодателни, изпълнителски, административни или други мерки и ще сътрудничи с други страни при разработването на подходящи политики за предотвратяване и намаляване на употребата на тютюн, на зависимостта от никотина и излагането на въздействието на тютюневия дим.

3. При изработването и прилагането на техните политики за обществено здраве по отношение на контрола на тютюна страните трябва да предприемат действия, които да предпазват тези политики от търговските и други интереси на тютюневата промишленост при спазване на националното законодателство.

4. Страните ще си сътрудничат при формулирането на съгласувани мерки, процедури и насоки за прилагането на конвенцията и протоколите, по които те са страни.

5. Страните ще сътрудничат с компетентните международни и регионални междуправителствени организации и други органи за постигане на целта на конвенцията и протоколите, по които те са страна.

6. Страните ще си сътрудничат в рамките на намиращите се на тяхно разположение средства и ресурси за ефективно прилагане на конвенцията чрез двустранни и многостранни механизми на финансиране.

ЧАСТ III

МЕРКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА ТЮТЮН

Член 6

Ценови и данъчни мерки за намаляване на търсенето на тютюн

1. Страните признават, че ценовите и данъчните мерки са ефективно и важно средство за намаляване на употребата на тютюн от страна на различни групи от населението, в частност от младите хора.

2. Признавайки суверенното право на държавите да установяват собствената си данъчна политика, всяка страна ще отчита националните си цели за обществено здраве, отнасящи се до контрола на тютюна, и ще определя и следва подходящи мерки, които могат да включват:

а) прилагане на данъчна политика и където това е приложимо, на ценова политика спрямо тютюневите изделия по начин, позволяващ постигането на намаляване на употребата на тютюн;

б) забраняване или ограничаване според конкретния случай продажбите на и/или вноса от международни пътници на данъчно облагаеми и необлагаеми тютюневи изделия.

3. Страните ще предоставят информация за данъчните нива и тенденциите в употребата на тютюн в техните периодични доклади, предоставяни на Конференцията на страните, съгласно член 21.

Член 7

Неценови мерки за намаляване на търсенето на тютюн

Страните признават, че координираните неценови мерки могат да бъдат ефективно и важно средство за намаляване на употребата на тютюн. Всяка страна ще приема и прилага ефективни законодателни, изпълнителни, административни или други мерки, необходими за изпълнение на задълженията в членове 8—13, и ще си сътрудничат директно или чрез компетентните международни органи, когато е необходимо. Конференцията на страните ще разработи съответни насоки за приложението на изискванията по членове 8—13.

Член 8

Предпазване от пасивното тютюнопушене

1. Страните признават, че научните изследвания безпогрешно са установили, че излагането на тютюнев дим предизвиква смърт, болести и инвалидизация.

2. Всяка страна трябва да приеме и прилага в рамките на своята съществуваща национална юрисдикция при спазване на националното законодателство и активно да насърчава на други юрисдикционни нива приемането и прилагането на ефективни законодателни, изпълнителни, административни и/или други мерки, осигуряващи защита от излагане на тютюнев дим в затворените работни помещения, в обществения транспорт, в затворените обществени места, а при необходимост и на други обществени места.

Член 9

Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия

Конференцията на страните след консултация с компетентните международни институции трябва да изработи насоки за провеждане на тестове, измерване на съдържанието и емисиите на тютюневи изделия и за регулиране на съдържанието и емисиите. Всяка страна трябва да утвърди и прилага ефективни законодателни, изпълнителни, административни и други мерки за провеждането на тестовете, измерванията и регулирането, одобрени от компетентни национални органи.

Член 10

Регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите изделия

Всяка страна ще приема и прилага ефективни законодателни, изпълнителни, административни или други мерки, изискващи производителите и вносителите на тютюневи изделия да разкриват пред правителствените власти информация за съдържанието и емисиите на тютюневите изделия. Всяка страна трябва да продължи да утвърждава и прилага ефективни мерки за предоставяне на информация на населението за токсичните компоненти на тютюневите изделия и излъчваните от тях емисии.

Член 11

Опаковка и етикетиране на тютюневите изделия

1. Всяка страна, в тригодишен период от влизане в сила на конвенцията за съответната страна, ще приема и прилага ефективни мерки в съответствие с националното си законодателство, с които да се осигури:

а) опаковането и етикетирането на тютюневите изделия да не рекламират дадено тютюнево изделие по начини, които са неверни, подвеждащи или заблуждаващи или които има вероятност да създадат погрешно впечатление относно техните качества, въздействие върху здравето, опасности или емисии, включително и чрез какъвто и да е термин, описание, търговска марка, фигурален или друг знак, които пряко или косвено създават погрешно впечатление, че конкретен тютюнев продукт е по-малко вреден от други тютюневи продукти; измежду тях може да се включат обозначения като "по-малко катран", "леки", "ултралеки" или "меки"; и

б) всяка опаковка или пакет на тютюневи изделия и всяко външно пакетиране и етикетиране на такива продукти има предупреждение за здравето, описващо вредните ефекти от употребата на тютюн, а при необходимост и други подходящи обозначения; предупреждението и обозначенията:

i) трябва да бъдат одобрени от компетентните национални власти;

ii) трябва да бъдат ротационни;

iii) трябва да бъдат големи, ясни, видими и четливи съобщения;

iv) трябва да покриват 50 % или повече, но при всеки случай не по-малко от 30 % от основното пространство на всеки отделен пакет или опаковка;

v) могат да бъдат във вид на или да включват картинки или пиктограми.

2. Всеки пакет или опаковка на тютюневи изделия и всяко външно пакетиране и етикетиране на тези изделия трябва в допълнение на здравното предупреждение, специфицирано в параграф 1, буква б) на този член, да съдържа информация за съответните компоненти на тютюневите изделия и техните емисии, определена от компетентните национални органи.

3. Всяка страна трябва да изисква обозначенията и здравното предупреждение, описани в параграф 1, буква б) и параграф 2 от този член, да се поставят върху всяка потребителска опаковка и пакет на тютюневи изделия и върху всяко външно пакетиране на тези изделия на официалния език или езици на страната.

4. За целите на този член терминът "външно пакетиране и етикетиране" във връзка с тютюневите изделия се прилага за всяко опаковане и етикетиране, предназначено за търгуване на дребно с тези изделия.

Член 12

Образование, комуникация, обучение и обществена информираност

Всяка страна ще разширява и засилва обществената информираност по въпросите на контрола върху тютюна, използвайки всички налични средства. За тази цел всяка страна ще приема и прилага ефективни законодателни, изпълнителни, административни или други мерки за промоция на:

а) широк достъп до ефективни и всеобхватни програми за образование и обществена информираност за здравните рискове в резултат на употребата на тютюн и излагането на въздействие на тютюневия дим;

б) информираност на обществото за здравните рискове в резултат на употребата на тютюн и излагането на въздействие на тютюневия дим и за преимуществата от прекратяване на употребата на тютюн и от здравословен начин на живот без тютюн, както това е описано в член 14, параграф 2;

в) обществения достъп до информация за тютюневата промишленост в съответствие с националното законодателство на по-широк кръг лица и при спазване на тази конвенция;

г) разработване и прилагане на ефективни и подходящи обучителни и разяснителни програми за хора, като здравни работници, общински работници, социални работници, специалисти от медиите, лица, свързани с образованието, вземащи решения лица, администратори и други заинтересовани лица;

д) полагане на усилия за разширяване на участието и информираността на обществеността, частните учреждения и неправителствените организации, които не са свързани с тютюневата промишленост, чрез разработване и прилагане на междусекторни програми и стратегии за контрол върху тютюна;

е) подпомагане на обществената информираност по отношение на икономическите, здравните и екологичните последици в резултат на производството на тютюн.

Член 13

Реклама, промоция и спонсориране на тютюн

1. Страните признават, че всеобхватната забрана на рекламата, промоцията и спонсорството ще намали употребата на тютюневи продукти.

2. Всяка страна в съответствие със своята конституция и конституционни принципи ще налага всеобхватна забрана на всякаква реклама, промоция и спонсорство на тютюн. Това включва в съответствие с правната уредба и техническите средства, с които разполага конкретната държава, всеобхватна забрана на трансгранична реклама, промоция и спонсорство с произход нейната територия. В тази връзка в петгодишен срок от влизането в сила на тази конвенция за съответната държава всяка държава ще предприеме подходящи законодателни, изпълнителни, административни и/или други мерки и ще предоставя отчети съгласно член 21.

3. Страна, която не е в състояние да наложи всеобхватна забрана заради своята конституция или конституционни принципи, ще налага ограничения върху всякаква реклама, промоция и спонсорство на тютюн. Това включва в съответствие с правната уредба и техническите средства, с които разполага конкретната държава, ограничение или всеобхватна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството с произход на нейната територия и имащи трансграничен ефект. В тази връзка всяка страна ще предприеме подходящи законодателни, изпълнителни, административни и/или други мерки и ще предоставя отчети съгласно член 21.

4. Като минимум и в съответствие със своята конституция и конституционни принципи всяка страна ще:

а) забранява всички форми на реклама, промоция и спонсорство на тютюн, които популяризират тютюнев продукт чрез употребата на подвеждащи, неистинни, заблуждаващи, склонни да създадат погрешно впечатление средства по отношение на неговите характеристики, здравни последици, рискове и емисии;

б) изисква здравни, други подходящи предупреждения или послания да придружават всяка реклама на тютюн, както и промоция или спонсорство, съобразно конкретния случай;

в) ограничава употребата на преки и косвени стимули, които насърчават закупуването на тютюневи продукти от населението;

г) изисква, в случай че не прилага всеобхватна забрана, разкриването пред компетентните държавни власти на информация за разходите на тютюневата индустрия за реклама, промоция и спонсорство, които все още не са забранени; тези власти могат да разпоредят при спазване разпоредбите на националното законодателство разпространяването на наличните данни на обществеността и на Конференцията на страните при спазване на член 21;

д) предприема всеобхватна забрана или ако не се намира в положение да я извърши поради ограничения, наложени от нейната конституция и конституционни принципи, да ограничи рекламата, промоцията и спонсорството на тютюн по радиото, телевизията, от печатни медии и при необходимост от други медии, като например интернет, в рамките на период от пет години;

е) забранява или ако не се намира в положение да предприеме тези действия поради ограничения, наложени от нейната конституция и конституционни принципи, да ограничи спонсорството на тютюн на международни прояви, дейности и/или техните участници.

5. Страните се насърчават да предприемат мерки извън изброените в параграф 4 задължения.

6. Страните ще си сътрудничат в развиването на технологии и други средства, необходими за елиминирането на трансграничната реклама.

7. Страни, които са наложили забрана върху някои форми на реклама, промоция и спонсорство на тютюн, разполагат със суверенното право да забранят тези форми на трансгранична реклама, промоция и спонсорство на тютюн при влизане на тяхна територия и да налагат същите наказания като наложените за реклама, промоция и спонсорство на тютюн с произход нейна територия при спазване на нейното национално законодателство. Този параграф не подкрепя и не одобрява някакво конкретно наказание.

8. Страните ще разгледат въпроса за изработването на протокол, регламентиращ подходящи мерки, изискващи международно сътрудничество за всеобхватна забрана на трансграничната реклама, промоция и спонсорство.

Член 14

Мерки за намаляване на търсенето, отнасящи се до зависимостта от тютюна и спиране

1. Всяка страна ще разработи и разпространи подходящи, всеобхватни и интегрирани насоки, основани на научните достижения и най-добрите практики, съобразени с националните условия и приоритети, и ще предприеме ефективни мерки за насърчаване прекратяването на употребата на тютюн и за адекватно лечение на зависимостта от тютюна.

2. За тази цел всяка страна ще предприеме усилия да:

а) създаде и прилага ефективни програми, насочени към насърчаване на спирането на употребата на тютюн, включително в образователните институции, в заведенията за здравеопазване, на работните места и в местата за спорт;

б) включи диагностиката и лечението от зависимостта от тютюн и услугите за консултация по спиране на употребата на тютюн в националните програми, планове и стратегии за здравеопазване и образование с участието на здравни работници, общински работници и социални работници според конкретния случай;

в) разработи и приложи в здравните заведения и рехабилитационни центрове програми за диагностика, консултиране, превенция и лечение от тютюневата зависимост;

г) сътрудничи с други страни за улесняване на физическата и финансовата достъпност до фармацевтични продукти по силата на член 22. Тези продукти и техните съставки може да съдържат лекарства, продукти, използвани в предписването на лекарства и диагностициране при необходимост.

ЧАСТ IV

МЕРКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАМАЛЯВАНЕТО НА ДОСТАВКИТЕ НА ТЮТЮН

Член 15

Незаконна търговия с тютюневи изделия

1. Страните признават, че премахването на всички форми на незаконна търговия с тютюневи изделия, включително контрабанда, незаконно производство и подправяне и разработването и прилагането на съответното национално законодателство в допълнение към субрегионалните, регионалните и универсалните споразумения са съществени съставни елементи на контрола върху тютюна.

2. Всяка страна трябва да въведе и прилага ефективни законодателни, изпълнителни, административни и други мерки, с които да осигури такава маркировка на всички пакети, опаковки на тютюневи изделия и всякакви външни опаковки на тези продукти, така че да подпомагат страните при определяне произхода на тютюневите изделия и съобразно с националното законодателство и свързаните двустранни и многостранни споразумения да подпомогнат страните при определяне на различията и да мониторират, документират и контролират движението на тютюневите изделия и техния легален статус. В допълнение всяка страна трябва да:

а) изисква опаковките и пакетите на тютюневите изделия за търговия на дребно и едро, които се търгуват на вътрешния пазар, да носят надписа:

"Продажбите са разрешени само в (попълва се наименованието на страната, местна, регионална или федерална единица, където изделието ще бъде пуснато на пазара)", или ще имат всякаква друга валидна маркировка, която би помогнала на властите при определяне, дали изделието законосъобразно подлежи на продажба на вътрешния пазар;

б) предприеме, където е необходимо, разработване на практически режим за засичане и проследяване, който в още по-голяма степен ще увеличи сигурността на разпределителната система и ще подпомогне разследването на незаконната търговия.

3. Всяка страна ще изисква информацията за опаковката или за маркировките, описани в параграф 2 на този член, да бъдат представени в четлива форма на нейния официален език или езици.

4. С цел премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия всяка страна ще:

а) наблюдава и ще събира данни за трансграничната търговия с тютюневи изделия, включително за незаконната търговия, ще обменя информация между митническите, данъчните и другите компетентни власти, където е необходимо и съгласно националното законодателство, приложимите двустранни и многостранни споразумения;

б) въведе или ще усили законодателство с подходящи наказания и обезщетения, което забранява незаконната търговия с тютюневи изделия, включително подправените и контрабандните цигари;

в) предприеме подходящи стъпки за осигуряване на това, че цялото конфискувано оборудване, подправените и контрабандните цигари и други тютюневи изделия ще бъдат унищожени, използвайки екологично чисти методи, или премахнати в съответствие с националното законодателство;

г) утвърди и прилага мерки за наблюдение, документиране и контрол върху съхраняването и разпространението на тютюневите изделия, държани или циркулиращи в свободен от данъци и такси режим според нейната юрисдикция;

д) утвърди съответни мерки за конфискуване при практики, произхождащи от незаконна търговия с тютюневи изделия.

5. Събраната информация по силата на параграф 4, букви а) и б) от този член ще бъде предоставена в консолидиран вид от страните в техните периодични отчети на Конференцията на страните в съответствие с член 21.

6. Страните ще разширяват според случая и при спазване на своето национално законодателство сътрудничеството между националните агенции, както и между регионалните и международните междуправителствени организации по въпроси, отнасящи се до разследвания, преследвания и процеси, с цел премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия. Специално внимание ще бъде отделено на сътрудничеството на регионално и субрегионално равнище за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия.

7. Всяка страна ще положи усилия за приемане и прилагане на по-нататъшни мерки, включително лицензиране, там, където това е възможно, за контрол или регулиране на производството и разпространението на тютюневите изделия с цел предотвратяване на незаконната търговия.

Член 16

Продажби на и от малолетни и непълнолетни лица

1. Всяка страна ще приеме и прилага ефективни законодателни, изпълнителни, административни или други мерки за забрана на продажбите на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, както това е определено от националното законодателство. Тези мерки могат да включват съответно:

а) изискването всички продавачи на тютюневи изделия да поставят ясен и видим надпис в пункта за продажба, че продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица е забранена и в случай на съмнение да изискват от всеки купувач на тютюневи изделия да удостовери по подходящ начин, че е навършил пълнолетие;

б) забраната по всякакъв начин на продажбата на тютюневи изделия, до който клиентът директно има достъп, като например щандове на магазините;

в) забраната на производството и продажбата на сладкарски изделия, закуски, играчки и всякакъв друг вид предмети под формата на тютюневи изделия;

г) увереността, че попадащите под тяхна юрисдикция машини за продажба на тютюневи изделия не са достъпни за малолетни и непълнолетни лица и не насърчават продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица.

2. Всяка страна ще забранява или ще насърчава забраняването на разпространението на безплатни тютюневи изделия на обществеността и особено на малолетни и непълнолетни лица.

3. Всяка страна ще положи усилия за забрана на продажбата на цигари на парче или в малки опаковки, което увеличава достъпността на тези изделия до малолетни и непълнолетни лица.

4. Страните признават, че с цел увеличаване на ефективността им би следвало да бъдат прилагани там, където това е подходящо, мерки за предотвратяване на продажбите на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица във връзка с другите положения, съдържащи се в конвенцията.

5. При подписване, ратифициране, приемане, одобряване, акредитиране на тази конвенция и по всяко време след това страна може чрез задължаваща я писмена декларация да посочи, че е решена да забрани въвеждането на машини за продажба на тютюневи изделия под нейната юрисдикция или при необходимост да забрани напълно машините за продажба на тютюневи изделия. Декларацията за целите на този член трябва да се разпространи от депозитаря на всички страни по конвенцията.

6. Всяка страна ще приеме и прилага ефективни законодателни, изпълнителни, административни и други мерки, включително санкции, срещу продавачите и разпространителите с цел осигуряване на съответствие с параграфи 1—5 от този член.

7. Всяка страна, където е необходимо, ще утвърди и прилага ефективни законодателни, изпълнителни, административни и други мерки, за да забрани продажбата на тютюневи продукти от лица под определена по вътрешното или националното законодателство възраст или под 18 години.

Член 17

Правителствена подкрепа за прилагане на икономически осъществими алтернативни дейности

Всяка страна в сътрудничество с други страни и с компетентни международни и регионални междуправителствени организации ще насърчава там, където това е подходящо, други икономически осъществими алтернативи за производителите на тютюн, за лицата, отглеждащи тютюн, и за индивидуалните продавачи.

ЧАСТ V

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Член 18

Защита на околната среда

При изпълнение на своите задължения, произтичащи от конвенцията, по отношение на отглеждането на тютюн и на производството на тютюневи изделия в рамките на техните територии страните се споразумяват да се съобразяват с опазването на околната среда.

ЧАСТ VI

ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Член 19

Отговорност

1. За целите на контрола върху тютюна страните следва да обсъдят предприемането на законодателни действия или да съдействат за прилагането на местното законодателство, където е необходимо, за да се уреди проблемът с наказателната и гражданската отговорност, включително и чрез компенсиране там, където е уместно.

2. Страните ще си сътрудничат за обмяна на информация чрез Конференцията на страните по силата на член 21, включително на:

а) информация за въздействието върху здравето в резултат на употребата на тютюневи изделия в съответствие с член 20, параграф 3, буква а);

б) информация за действащото законодателство и разпоредби, както и за въпросите за определянето на юрисдикция.

3. Страните там, където това е подходящо и съвместно уговорено, в рамките на разпоредбите в националното законодателство, политики, юридически практики и приложими съществуващи договорни споразумения ще си оказват взаимно съдействие при всички юридически процедури, имащи отношение към гражданската и наказателноправната отговорност за целите на тази конвенция.

4. Конвенцията не трябва по никакъв начин да засяга или ограничава каквито и да е права на достъп до съдилищата на страните, в случай че те съществуват.

5. Конференцията на страните може по възможност на по-ранна фаза да вземе под внимание извършената дейност от компетентните международни съдилища по въпроси, засягащи подвеждането под отговорност, които включват подходящи международни подходи за тяхното уреждане и приемливи средства за оказване при поискване на подкрепа на страните в техните законодателни и други дейности съгласно разпоредбите на този член.

ЧАСТ VII

НАУЧНО И ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 20

Изследователска дейност, наблюдение, контрол и обмен на информация

1. Страните се ангажират да разработят, разширят и координират национални програми за изследователска дейност и да координират изследователски програми на регионално и международно равнище в областта на контрола върху тютюна. За тази цел всяка страна ще:

а) инициира и сътрудничи пряко или чрез компетентни международни и регионални междуправителствени организации и други органи при осъществяването на изследователски и научни оценки и по този начин ще съдейства и насърчава изследователската дейност, която се занимава с определящите фактори и последиците от употребата на тютюн, от излагане на въздействието на тютюневия дим и която засяга производството на тютюн и алтернативни култури;

б) разшири и засили с подкрепата на компетентни международни и регионални междуправителствени организации и други органи обучението и съдействието за всички, които са ангажирани в дейностите по контрол върху тютюна, включително в изследователската дейност, прилагането и оценката.

2. Страните ще изработят съвместни или допълващи програми за национално, регионално и глобално наблюдение на мащаба, моделите, определящите фактори и последиците от употребата на тютюн и излагане на въздействието на тютюневия дим. За тази цел страните следва да интегрират програмите за наблюдение на тютюна в националните, регионалните и глобалните здравни програми за наблюдение по начин, който позволява информацията да може да бъде сравнявана и анализирана на регионално и глобално равнище, както това е подходящо.

3. Признавайки важността на финансовото и техническото съдействие от страна на международните и регионалните междуправителствени организации и другите органи, всяка страна ще положи усилия да:

а) създаде постепенно национална система за епидемиологично наблюдение на употребата на тютюн и свързаните с него социални, икономически и здравни индикатори;

б) сътрудничи с компетентните международни и регионални междуправителствени организации и други органи, включително с правителствени и неправителствени агенции, за регионално и глобално наблюдение на тютюна и за обмен на информация за индикаторите, описани в параграф 3, буква а) на този член;

в) сътрудничи със Световната здравна организация при разработването на общи насоки или процедури, определящи събирането, анализа и разпространението на най-съществената информация от наблюдението.

4. Страните при спазване на своето национално законодателство ще разширяват и спомагат за обмена на научна, техническа, социално-икономическа, търговска и юридическа информация, а така също и информация, свързана с практиките на тютюневата промишленост и култивацията на тютюна, отнасяща се към тази конвенция, и по този начин ще вземат под внимание и ще решават специалните нужди на развиващите се страни и на страните с икономика в преход. Всяка страна ще положи усилия:

а) постепенно да създаде и поддържа осъвременена база данни за законите и разпоредбите по контрол на тютюна, информация за тяхното правоприлагане, въпросите за определяне на юрисдикция при прилагане и да сътрудничи при разработването на допълващи програми за национален, регионален и глобален контрол на тютюна;

б) постепенно да създаде и поддържа осъвременена база данни от националните програми за наблюдение в съответствие с параграф 3, буква а) на този член;

в) да сътрудничи с компетентните международни организации за създаване и поддържане на глобална система за контрол за редовно събиране и разпространение на информация за производството и обработката на тютюн и за дейността на тютюневата промишленост, които имат влияние върху тази конвенция или върху националните дейности за контрол върху тютюна.

5. Страните ще оказват съдействие на регионални, международни междуправителствени организации, финансови институции и институции за развитие, в които членуват, за насърчаване и популяризиране на предоставянето на технически и финансови ресурси на секретариата на тази конвенция за оказване на съдействие на развиващите се страни и на страните с икономики в преход с цел изпълнение на техните ангажименти, свързани с наблюдението, изследователската дейност и обмена на информация.

Член 21

Отчитане и обмен на информация

1. В съответствие с насоките, приети от конференцията на страните, и съответните положения на тази конвенция всяка страна ще предоставя на Конференцията чрез секретариата периодични доклади за изпълнението на конвенцията от нейна страна, включващи следното:

а) информация за законодателните, изпълнителните, административните или други мерки за прилагане на конвенцията;

б) информация за ограниченията или пречките в процеса на прилагането на конвенцията и за взетите мерки за преодоляване на тези пречки;

в) информация, когато е уместно, за финансовото и техническо подпомагане, предвидено или получено за дейностите по контрол на тютюна;

г) информация за наблюдението и изследванията, както това е определено в член 20;

д) информация, определена в член 6, параграф 3, член 13, параграф 2, член 13, параграф 3, член 13, параграф 4, буква г), член 15, параграф 5 и член 19, параграф 2.

2. Периодичността на докладите на страните ще бъде определена от Конференцията на страните.

3. Конференцията на страните в съответствие с членове 22 и 26 ще обсъди административни или финансови мерки за оказване на съдействие на развиващите се страни и на страните с икономики в преход при отправяне на молба от тях за изпълнение на задълженията им по този член.

4. Докладването и обменът на информация съгласно конвенцията следва да се подчиняват на местното законодателство, отнасящо се до поверителност и опазване на тайна. Страните следва да опазват, както взаимно са се договорили, всяка конфиденциална информация, която си разменят.

Член 22

Сътрудничество в научната, техническата и юридическата област и предоставяне на свързана експертиза

1. Страните ще си сътрудничат пряко или чрез компетентните международни органи за увеличаване на техния капацитет за изпълнение на задълженията, произтичащи от конвенцията, вземайки под внимание нуждите на развиващите се страни и на страните с икономики в преход. Това сътрудничество ще се осъществява посредством обмен на технически, научни и юридически експертизи и технологии, които са взаимно съгласувани, за създаване и засилване на националните стратегии, планове и програми за контрол върху тютюна, имащи за цел между другото:

а) подпомагане на разработването, обмена и придобиването на технологии, познания, умения, капацитет и експертиза, свързани с контрола върху тютюна;

б) предоставяне на техническа, научна, юридическа и друга експертиза за създаване и засилване на националните стратегии, планове и програми за контрол върху тютюна, имащи за цел, inter alia:

i) оказване на съдействие при отправяне на молба при разработването на силна законодателна основа, както и на технически програми, включително и на такива за предотвратяване на започването, насърчаване на спирането и защита от излагане на въздействието на тютюневия дим;

ii) оказване на подходящо съдействие на тютюноработниците, които са засегнати от прилагането на конвенцията, за разработване на подходящи алтернативни начини на препитание по икономически приложим начин, съответстващ на международните задължения на страните;

iii) оказване на подходящо съдействие на тютюнопроизводителите, които са засегнати от прилагането на конвенцията, за преориентиране към аграрно производство на алтернативни зърнени култури по икономически приложим начин, съответстващ на международните задължения на страните;

в) оказване на подкрепа на обучителни и тренинг програми на подходящ персонал в съответствие с член 12;

г) предоставяне на необходимите материали, оборудване и доставки, както и на организационна подкрепа, за стратегиите, плановете и програмите за контрол на тютюна;

д) определяне на методите за контрол на тютюна, включително и лечение на зависимостта от никотина;

е) промоция на изследванията за повишаване достъпността на лечението на никотиновата зависимост.

2. Конференцията на страните ще разширява и подпомага обмена на техническа, научна и юридическа експертиза и технология с финансовата подкрепа, описана в член 26.

ЧАСТ VIII

ИНСТИТУЦИОНАЛНА УРЕДБА И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Член 23

Конференция на страните

1. С настоящото се създава Конференция на страните. Първата сесия на Конференцията ще бъде свикана от Световната здравна организация не по-късно от една година след влизане в сила на тази конвенция. Конференцията ще определи мястото и времето на провеждането на следващите редовни сесии по време на своята първа сесия.

2. Извънредни сесии на Конференцията на страните ще бъдат провеждани в такова друго време, в което Конференцията счете за необходимо или по писмено искане на всяка страна, при условие че в срок шест месеца след изпращане на искането до тях от Секретариата на конвенцията то е подкрепено от най-малко една трета от страните.

3. Конференцията на страните с консенсус ще утвърди свой процедурен правилник. До приемането му Конференцията на страните временно ще използва процедурния правилник на Световната здравна организация.

4. Конференцията на страните с консенсус ще утвърди своите финансови правила, както и правилата за управлението на средствата на секретариата. На всяка редовна работна среща ще утвърждава бюджет за финансовия период до следващата редовна среща.

5. Конференцията на страните редовно ще прави преглед на прилагането на тази конвенция и ще приема необходимите решения за разширяването на ефективното ѝ прилагане, както и ще разполага с правомощието да приема протоколи, допълнения и изменения на конвенцията в съответствие с членове 28, 29 и 33. За тази цел тя ще:

а) разширява и подпомага обмена на информация в съответствие с членове 20 и 21;

б) поощрява и насочва разработването и периодичното усъвършенстване на сравними методологии за изследвания и събиране на информация в допълнение към тези, описани в член 20 и отнасящи се до прилагането на конвенцията;

в) поощрява там, където е подходящо, разработването, прилагането и оценката на стратегии, планове и програми, както и на политики, законодателство и други мерки;

г) преглежда докладите, представени от страните в съответствие с член 21, и ще приема редовни доклади за прилагането на конвенцията;

д) предприема действия за мобилизиране на финансови средства за прилагането на конвенцията в съответствие с член 26;

е) създава такива спомагателни органи, каквито счете за необходими за изпълнение на конвенцията;

ж) предприема действия за развиване на услуги, сътрудничество и информация, предоставена от компетентните организации и органи на системата на Организацията на обединените нации и другите международни и регионални междуправителствени организации и неправителствените организации и органи, когато е необходимо, като средства за засилване на прилагането на конвенцията;

з) обсъжда и предприема всякакви други дейности, които се изискват за достигане на целта на конвенцията, въз основа на натрупания опит от прилагането ѝ.

6. Конференцията на страните ще изработи критерии за участието на наблюдатели на нейната дейност.

Член 24

Секретариат

1. Конференцията на страните определя временен секретариат и организира функционирането му. Конференцията на страните полага усилия, за да изпълни тази задача по време на първата си сесия.

2. Временно функциите на секретариат по силата на конвенцията ще се изпълняват от Световната здравна организация дотогава, докогато Конференцията на страните определи постоянната правна регламентация.

3. Функциите на секретариата ще бъдат:

а) да организира провеждането на сесиите на Конференцията на страните и нейните спомагателни органи и да им предоставя необходимите услуги;

б) да препраща предоставените му доклади в съответствие с конвенцията;

в) да осигурява подпомагане при поискване на страните, особено на развиващите се страни и страните с икономики в преход, при изготвянето и популяризирането на изискваната информация според разпоредбите на тази конвенция;

г) да подготвя доклади за своята дейност по силата на конвенцията под ръководството на Конференцията на страните и да ги предоставя на нейно разположение;

д) да осигурява под цялостното ръководство на Конференцията на страните необходимата координация с други компетентни международни и регионални междуправителствени организации и други органи;

е) да влиза под ръководството на Конференцията на страните в административни и договорни отношения, които са необходими за ефективното изпълнение на неговите функции;

ж) да изпълнява други функции на секретариата, определени в конвенцията или в който и да е от нейните протоколи, както и всякакви други функции, определени от Конференцията на страните.

Член 25

Връзки между Конференцията на страните и междуправителствените организации

За осигуряване на техническо и финансово сътрудничество за изпълнение на целта на тази конвенция Конференцията на страните може да потърси сътрудничеството на междуправителствените организации, включително на финансови институции и на институции за развитие.

Член 26

Финансови средства

1. Страните признават, че финансовите средства играят важна роля за постигането на целите на тази конвенция.

2. Всяка страна ще осигурява финансова подкрепа по отношение на своята национална дейност, насочена към изпълнение на целта на конвенцията в съответствие със своите национални стратегии, планове и програми.

3. Страните ще поощряват според конкретния случай използването на двустранни, регионални, субрегионални и други многостранни канали за подсигуряване на финансиране за разработването и укрепването на многосекторни всеобхватни програми за контрол на тютюна, предназначени за развиващите се страни и страните с икономики в преход. Във връзка с изложеното трябва да се търсят и подкрепят икономически осъществими алтернативи на производството на тютюн, включително и диверсификация на отглеждането на растителните култури, в контекста на национални стратегии на устойчиво развитие.

4. Представените страни в значими регионални и международни организации, както и във финансови институции и институции за развитие, ще ги насърчават да предоставят финансова помощ на развиващите се страни и страните с икономики в условия на преход, както и да им оказват съдействие за посрещане на техните задължения по конвенцията, без да се ограничават правата на участие в тези организации.

5. Страните са съгласни:

а) да съдействат на страните за опосредстване посрещането на техните задължения според конвенцията с всякакви необходими за осъществяването на контрола върху тютюна финансови, технически или други съществуващи и потенциални ресурси, които са обществена или частна собственост, които да бъдат мобилизирани и използвани в полза на всички страни, особено в полза на развиващите се страни и страните с икономики в преход;

б) секретариатът ще съветва при отправяне на молба развиващите се страни и страните с икономики в преход относно наличните средства за финансиране с цел опосредстване изпълнението на техните задължения според конвенцията;

в) Конференцията на страните ще разгледа на своята първа сесия съществуващите и потенциалните средства и механизми за оказване на съдействие, основаващо се на проведени проучвания от секретариата и на друга значима информация, както и да се прецени тяхната адекватност;

г) резултатите от този обзор трябва да се вземат под внимание от Конференцията на страните, за да се прецени необходимостта да се развият съществуващите механизми или да се установи доброволчески глобален фонд или друг подходящ финансов механизъм за насочване на допълнителни необходими финансови средства за развиващите се страни и страните с икономики в преход с цел подпомагане посрещането от тяхна страна на поставените от конвенцията цели.

ЧАСТ IX

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Член 27

Уреждане на спорове

1. В случай на спор между две или повече страни във връзка с тълкуването или прилагането на тази конвенция заинтересованите страни ще търсят чрез дипломатическите канали уреждане на спора по пътя на преговори или всякакво друго мирно средство по техен собствен избор, включително добрите услуги или посредничеството на трета страна. Неуспехът за достигане на съгласие чрез преговори, добри услуги или посредничество няма да освободи страните по спора от отговорността да продължат да търсят решение за него.

2. В момента на ратифицирането, приемането, одобряването, официалното утвърждаване или присъединяването към тази конвенция или по всяко друго време след това дадена държава или регионална икономическа интеграционна организация може да заяви в писмена форма пред депозитаря, че по отношение на нерешен спор в съответствие с параграф 1 от този член тя приема като задължителен арбитража според конкретния случай в съответствие с процедурите, които предстои да бъдат приети от Конференцията на страните.

3. Положенията по този член ще бъдат прилагани по отношение на всеки протокол и по отношение на страните по протокола, доколкото друго не бъде предвидено в него.

ЧАСТ Х

РАЗВИТИЕ НА КОНВЕНЦИЯТА

Член 28

Изменения на конвенцията

1. Всяка страна може да предложи изменения на конвенцията. Такива изменения ще бъдат разглеждани от Конференцията на страните.

2. Измененията на тази конвенция ще бъдат приемани от Конференцията на страните. Текстът на всяко предложено изменение на конвенцията ще бъде съобщен на страните от секретариата най-малко шест месеца преди заседанието, на което то ще бъде предложено за приемане. Секретариатът ще изпрати също така всяко предложение за изменение на страните, подписали конвенцията, и за сведение на депозитаря.

3. Страните ще направят необходимото за постигане на съгласие чрез консенсус по всяко предложено изменение на конвенцията. В случай че всички усилия за постигане на консенсус са били изчерпани и не е било постигнато съгласие, изменението като крайна мярка ще се приема с мнозинство от три четвърти гласа на страните, присъстващи и гласуващи на сесията. За целите на този член "присъстващи и гласуващи" означава присъстващи страни, които гласуват "за" или "против". Всяко прието изменение ще бъде изпратено от секретариата на депозитаря, който ще го разпространи на всички страни за приемането му.

4. Инструментите за приемане по отношение на дадено изменение ще бъдат депозирани при депозитаря. Изменение, прието в съответствие с параграф 3 от този член, ще влезе в сила за тези страни, които са го приели на деветдесетия ден след датата на получаването от депозитаря на инструмент за приемане от най-малко две трети от страните на тази конвенция.

5. Изменението ще влезе в сила за всяка друга страна на деветдесетия ден от датата, на която тази страна депозира при депозитаря своя инструмент за приемане на това изменение.

Член 29

Приемане и изменение на приложения към тази конвенция

1. Приложенията към тази конвенция и измененията ще бъдат предлагани, приемани и ще влизат в сила в съответствие с процедурата, определена в член 28.

2. Приложенията към конвенцията ще са неделима част от нея и освен ако друго ясно не е заявено, позоваване на конвенцията в същото време ще съставлява позоваване на всяко приложение към нея.

3. Съдържанието на приложенията се ограничава до списъци, формуляри и други описателни материали, свързани с процедурни, научни, технически и административни въпроси.

ЧАСТ XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 30

Резерви

Не се допускат резерви по тази конвенция.

Член 31

Оттегляне

1. По всяко време след две години от датата, на която конвенцията е влязла в сила за страна, тази страна може да се оттегли от конвенцията чрез писмено известие до депозитаря.

2. Всяко подобно оттегляне ще влезе в сила след изтичане на една година от датата на получаването от депозитаря на известието за оттегляне или на всяка по-късна дата, както това може да бъде определено в известието за оттегляне.

3. Всяка страна, която се оттегли от конвенцията, ще бъде разглеждана като оттеглила се също така от всеки протокол, по който тя е била страна.

Член 32

Право на глас

1. Всяка страна на конвенцията ще има един глас с изключение на случаите, предвидени в параграф 2 от този член.

2. По въпроси от тяхна компетенция регионалните икономически интеграционни организации ще упражняват своето право на глас с гласове, равни на броя на техните страни, които са страни по конвенцията. Подобна организация няма да упражнява правото си на глас, ако която и да е от нейните страни упражни своето право и обратното.

Член 33

Протоколи

1. Всяка страна може да отправя предложение за изготвянето на протоколи. Тези предложения се разглеждат от Конференцията на страните.

2. Конференцията на страните разполага с правомощието да приема протоколи по конвенцията. При приемането на тези протоколи трябва да бъдат полагани всякакви усилия за постигането на консенсус. В случай че са изчерпани всички възможности за постигане на консенсус, без да бъде постигнато споразумение, протоколите като последна алтернатива трябва да бъдат приети чрез гласуване с мнозинство от три четвърти от присъстващите и гласуващите на свиканата сесия страни. За целите на този член "присъстващи и гласуващи страни" означава присъстващи страни, гласуващи "за" или "против".

3. Текстът за всеки предложен протокол се съобщава на страните от секретариата поне шест месеца преди сесията, на която ще бъде разглеждан.

4. Само страни членки на конвенцията, могат да бъдат страни по протокол.

5. Всеки протокол към тази конвенция има задължителен характер само по отношение на страните по него. Само страни членки на протокол, разполагат с правомощието да вземат решения по въпроси, които са свързани изключително с конкретния протокол.

6. Изискването за влизане в сила на всеки протокол се уточнява в него.

Член 34

Подписване

Тази конвенция ще бъде открита за подписване от всички страни членки на Световната здравна организация и от всички други страни, които не са членки на Световната здравна организация, но са членки на ООН, и от регионални икономически интеграционни организации в седалището на Световната здравна организация в Женева от 16 до 22 юни 2003 г., а след това в седалището на Организацията на обединените нации в Ню Йорк от 30 юни 2003 г. до 29 юни 2004 г.

Член 35

Ратификация, приемане, одобрение, официално потвърждаване или присъединяване

1. Тази конвенция ще бъде обект на ратификация, приемане, одобрение или присъединяване от държавите и на актове на официално потвърждаване от регионалните икономически интеграционни организации. Тя ще бъде открита за присъединяване от деня, следващ датата, на която конвенцията е закрита за подписване. Инструментите за ратификация, приемане, одобрение, официално потвърждаване или присъединяване ще бъдат депозирани при депозитаря.

2. Всяка регионална икономическа интеграционна организация, която стане страна по конвенцията, без който и да е неин член да бъде страна, ще бъде обвързана от всички задължения по силата на конвенцията. За тези организации, един или повече от чиито членове са страни членки по тази конвенция, самата организация и нейните страни ще вземат решение за техните съответни отговорности за изпълнение на техните задължения по силата на конвенцията. В такива случаи организацията и страните няма да имат право да упражняват права едновременно по силата на конвенцията.

3. В техните инструменти, отнасящи се до актове на официално потвърждаване, регионалните икономически интеграционни организации ще обявяват степента на тяхната компетенция по отношение на въпросите, уреждани от конвенцията. Тези организации ще информират също така депозитаря, който на свой ред ще информира страните за всяка значителна промяна в степен, отговаряща на тяхната компетенция.

Член 36

Влизане в сила

1. Конвенцията ще влезе в сила на деветдесетия ден, следващ датата на депозиране на четиридесетия инструмент за ратификация, приемане, одобряване, официално потвърждаване или присъединяване при депозитаря.

2. За всяка държава, която ратифицира, приема или одобрява тази конвенция или се присъединява към нея, след като бъдат изпълнени условията, описани в параграф 1 на този член, конвенцията ще влезе в сила на деветдесетия ден, следващ датата на депозиране на нейния инструмент за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване.

3. За всяка регионална икономическа интеграционна организация, която депозира инструмент, свързан с акт на официално потвърждаване или на инструмент за присъединяване, тази конвенция ще влезе в сила на деветдесетия ден, следващ датата на нейното депозиране на инструмент за официално потвърждаване или за присъединяване.

4. За целите на конвенцията всеки инструмент, депозиран от регионална икономическа интеграционна организация, няма да бъде считан за допълнителен към тези, депозирани от страна, членка на организацията.

Член 37

Депозитар

Генералният секретар на Организацията на обединените нации ще бъде депозитар на тази конвенция и на измененията към нея и на протоколите и приложенията в съответствие с членове 28, 29 и 33.

Член 38

Автентични текстове

Оригиналът на тази конвенция, при което текстовете на арабски, китайски, английски, френски, руски и испански език са еднакво автентични, ще бъде депозиран при Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО подписаният по-долу, надлежно упълномощен, подписа конвенцията.

СЪСТАВЕНО в Женева на двадесет и първи май две хиляди и трета година.

[1] Където това е уместно, национален важи също така и за регионалните организации за икономическа интеграция.

--------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Декларация на Европейската общност, направена в съответствие с член 35, параграф 3 от Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна

Европейската общност декларира, че в съответствие с разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 3, параграф 1, буква п) и член 152 от него, е компетентна да приема мерки, които допълват националните политики на нейните държави-членки, насочени към подобряване на общественото здраве, предотвратяване на заболяванията сред хората и отстраняване на опасностите за здравето на човека.

Настоящите членове на Общността са Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Гръцката република, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Компетентността на Общността съществува в сфери, вече обхванати от законодателството на Общността. Изброените по-долу актове илюстрират сферата на компетентност на Общността в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Упражняването на компетентността, която държавите-членки са прехвърлили на Общността по силата на Договорите, по-своята същност неизбежно подлежи на развитие. Следователно, с оглед на това, Общността си запазва правото да издава по-нататъшни декларации в бъдеще.

Списък на актовете и програмите на Общността, допринасящи за насърчаване контрола на тютюна:

Директива 89/552/ЕО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно съгласуването на някои разпоредби, установени в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки относно извършването на телевизионна дейност (ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23). Директива, изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 202, 30.7.1997 г., стр. 60).

Директива 2001/37/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (ОВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 26).

Директива 2003/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани с рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия (ОВ L 152, 20.6.2003 г., стр. 16).

Решение 2003/641/ЕО на Комисията от 5 септември 2003 г. относно използването на цветни снимки или други илюстрации като предупреждения за здравето върху опаковки на тютюневи изделия (ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 24).

Решение 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за приемане на програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008) (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 2182/2002 на Комисията от 6 декември 2002 г. относно определяне на подробните правила за прилагането на Регламент (EИО) на Съвета № 2075/92 относно фонд "Тютюн" на Общността (ОВ L 331, 7.12.2002 г., стр. 16). Регламентът е в съответствие с измененията, въведени от Регламент (ЕО) № 480/2004 (ОВ L 78, 16.3.2004 г., стр. 8).

Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1). Регламентът е в съответствие с последните изменения, въведени с Акта за присъединяване от 2003 г.

Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и селскостопански въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1). Регламентът е в съответствие с измененията, въведени от Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

Регламент (ЕО) № 3295/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. относно определянето на мерки за забрана на пускането в свободно обращение, износа, повторния износ или внасянето, при преустановяваща процедура, на фалшиви и пиратски стоки (ОВ L 341, 30.12.1994 г., стр. 8), заменен на 1.7.2004 г. с Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост (ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 7).

--------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Тълкувателна декларация, направена от Общността

"Общността и нейните държави-членки декларират, че държава-членка на Европейската общност, чиято национална конституция или конституционни принципи не позволяват въвеждането на всеобхватна забрана върху всякакви форми на рекламиране, популяризиране и спонсориране на тютюна, може да се възползва от разпоредбата, заложена в член 13, параграф 3 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, така че да се съобрази с националните, конституционни ограничения."

--------------------------------------------------