22004A0326(01)Uradni list L 089 , 26/03/2004 str. 0037 - 0043


Sporazum o sodelovanju

med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Republiko Kazahstan na področju jedrske varnosti

EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljevanju "Skupnost",

na eni strani in

REPUBLIKA KAZAHSTAN,

v nadaljevanju "Kazahstan",

na drugi strani,

obe v nadaljevanju splošno navedeni tudi kot "pogodbenica" ali "pogodbenici", kakor je ustrezno, STA SE –

UPOŠTEVAJOČ, da je bil 23. januarja 1995 podpisan Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Kazahstan na drugi,

UPOŠTEVAJOČ, da so Kazahstan in države članice pogodbenice Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja in članice Mednarodne agencije za atomsko energijo,

UPOŠTEVAJOČ, da je Komisija Evropskih skupnosti, v nadaljevanju "Komisija", med drugim odgovorna za določanje temeljnih standardov varstva pred sevanji, za zagotavljanje njihovega izvajanja in za zbiranje in spremljanje podatkov o sevanju na ravni Skupnosti,

UPOŠTEVAJOČ, da sta zaščita okolja in s tem povezano sodelovanje s tretjimi osebami na ravni Skupnosti pomembna,

GLEDE NA TO, da Komisija izvaja raziskovalni program Skupnosti na področju jedrske varnosti, vključno z varnostjo reaktorjev, varstvom pred sevanji, ravnanjem z odpadki ter razgradnjo in demontažo jedrskih naprav, kakor tudi na področju varovanja jedrskih materialov, in namerava na teh področjih razviti znanstveno in tehnološko sodelovanje s tretjimi državami zaradi prispevanja k mednarodno priznanim načelom in usmeritev jedrske varnosti,

GLEDE NA TO, da Kazahstan upravlja jedrsko elektrarno in tri raziskovalne reaktorje, ki bi se lahko uporabili kot del raziskovalnega in razvojnega programa za izboljšanje varnosti jedrskih elektrarn,

UPOŠTEVAJOČ, da so upravne dejavnosti Kazashstana na jedrskem področju namenjene zagotavljanju zaščite okolja in prebivalstva na splošno, kakor tudi zaščite delavcev pred sevanjem, na podlagi mednarodno priznanih usmeritev in načel,

ZAVEDAJOČ, da je prihodnji prispevek jedrske energije izpolnjevanju potreb energije Kazahstana in Skupnosti z ustreznim upoštevanjem raznolikosti, gospodarstva, okolja in prebivalstva na splošno, odvisen tudi od razvijanja zadovoljivih rešitev pri zadevah, povezanih z omenjeno varnostjo,

ZAVEDAJOČ različnih oblik usklajenega ravnanja glede jedrske varnosti, ki sta ga predvidela Skupnost in Kazahstan −

DOGOVORILI:

Člen 1

Sodelovanje na podlagi tega sporazuma je izključno v miroljubne namene in na podlagi obojestranskih koristi prispeva k izboljšanju jedrske varnosti, vključno z opredelitvijo in uporabo znanstveno upravičenih in mednarodno sprejetih usmeritev jedrske varnosti.

Člen 2

Pogodbenici si prizadevata spodbuditi sodelovanje na naslednjih področjih.

(a) Raziskovanje varnosti reaktorjev

Pregled in analiza vprašanj varnosti; identifikacija ustreznih tehnik za izboljšanje varnosti reaktorjev, med drugim na podlagi raziskav in razvoja ter ocenjevalnih študij o jedrskih reaktorjih, ki obratujejo in so načrtovani.

(b) Varstvo pred sevanjem

Raziskave, upravni vidiki, razvijanje varnostnih standardov, obveščanje javnosti, usposabljanje in izobraževanje. Posebna pozornost je namenjena študiju učinkov nizkih doz, sanaciji kontaminiranih območij, izpostavljenosti v industriji in medicini ter ravnanju po nesrečah.

(c) Ravnanje z jedrskimi odpadki

Ocena in optimizacija geološkega odlaganja ter znanstveni vidiki ravnanja z odpadki, ki imajo dolgo življenjsko dobo ter strategije sanacije lokacij.

(d) Razgradnja, dekontaminacija in demontaža jedrskih objektov

Strategije za razgradnjo, dekontaminacijo in demontažo jedrskih objektov, zlasti radiološki vidiki.

(e) Raziskave in razvoj na področju varovanja jedrskega materiala

Razvoj in vrednotenje tehnik merjenja jedrskega materiala in označitev referenčnih materialov za dejavnosti varovanja ter razvoj sistemov knjigovodstva in kontrole jedrskega materiala.

(f) Preprečevanje nedovoljenega prometa z jedrskim materialom

Sodelovanje se nanaša na spodbujanje postopkov in tehnik kontrole jedrskega materiala.

Člen 3

1. Sodelovanje poteka prek:

- izmenjave tehničnih podatkov s poročili, obiski, seminarji, tehničnimi sestanki itd.,

- izmenjave osebja med laboratoriji in/ali zadevnimi ustanovami na obeh straneh z namenom usposabljanja; to sodelovanje lahko poteka med osebami in podjetji, ustanovljenimi na zadevnih ozemljih pogodbenic,

- izmenjave vzorcev, materialov, instrumentov in naprav za eksperimentalne namene,

- uravnoteženega sodelovanja v skupnih študijah in dejavnostih.

2. V potrebnem obsegu lahko izvedbene dogovore, ki določajo obseg in pogoje za izvajanje posebnih dejavnosti sodelovanja, skleneta pogodbenici in/ali organi, ki jim lahko vsaka pogodbenica sčasoma zaupa prej omenjene dejavnosti.

Takšni izvedbeni dogovori lahko med drugim obsegajo finančne določbe, dodelitev vodstvenih odgovornosti in podrobne določbe o razširjanju informacij ter o pravicah intelektualne lastnine.

3. Zaradi zmanjšanja podvajanja naporov, pogodbenici koordinirata svoje dejavnosti na podlagi tega sporazuma z drugimi mednarodnimi dejavnostmi, povezanimi z jedrsko varnostjo, v katerih sta udeleženi.

Člen 4

1. Obveznosti pogodbenic iz tega sporazuma so pogojene z razpoložljivostjo potrebnih sredstev.

2. Vse stroške, ki izhajajo iz sodelovanja, nosi pogodbenica, ki jih povzroči.

3. Financiranje industrijskih dejavnosti je izključeno iz tega sporazuma.

Člen 5

1. Kar zadeva Skupnost, ta sporazum velja na ozemljih, kjer se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

2. Sodelovanje po tem sporazumu je v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, kakor tudi z mednarodnimi sporazumi, ki sta jih sklenili pogodbenici.

3. Pogodbenici si obojestransko po najboljših močeh prizadevata v okviru veljavnih zakonov in drugih predpisov olajšati izpolnjevanje formalnosti pri pretoku oseb, prenosu materialov in opreme ter pri prenosu valute, potrebne za izvajanje sodelovanja.

4. Odškodnina za škode, ki nastanejo med izvajanjem tega sporazuma, je v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi.

Člen 6

Uporaba in širjenje informacij ter pravic intelektualne lastnine, vključno s pravicami industrijske lastnine, patenti in avtorskimi pravicami, povezanimi z dejavnostmi sodelovanja po tem sporazumu, so v skladu s prilogami, ki tvorijo sestavni del tega sporazuma.

Člen 7

V skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi si pogodbenici z medsebojnimi posvetovanji prizadevata urediti vsa vprašanja v zvezi s tem sporazumom.

Člen 8

1. Za nadzor nad izvajanjem tega sporazuma se ustanovi usklajevalni odbor, sestavljen iz članov, ki jih pogodbenici imenujeta v enakem številu.

2. Usklajevalni odbor se sestaja če je treba, izmenično v Skupnosti in v Kazahstanu, na rednih sejah za:

- pregled in oceno sodelovanja na podlagi tega sporazuma in pripravo letnih poročil o tem,

- soglasno določitev posebnih nalog, ki se izvajajo po tem sporazumu, brez poseganja v samostojnost pri odločanju pogodbenic na ustreznih programih.

3. Če pogodbenici soglašata, se lahko skličejo izredne seje za obravnavo posebnih tem ali v posebnih okoliščinah.

Člen 9

1. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko pogodbenici z izmenjavo diplomatskih not podrobno določita začetek njegove veljavnosti, in velja za začetno obdobje 10 let [1].

2. Ta sporazum se potem samodejno obnavlja vsakih pet let, razen če ga katera od pogodbenic najkasneje šest mesecev pred njegovim prenehanjem pisno ne odpove ali predlaga ponovna pogajanja.

3. V primeru odpovedi sporazuma ali ponovnih pogajanj ta sporazum velja naprej v svoji prejšnji obliki za dejavnosti sodelovanja, dejansko sklenjenimi pred pisno odpovedjo ali predlogom ponovnih pogajanj, do zaključka takšnih dejavnosti in povezanih izvedbenih dogovorov ali eno koledarsko leto po prenehanju tega sporazuma v njegovi prvotni obliki, kar od tega nastopi prej.

4. Odpoved tega sporazuma ne vpliva na pravice in obveznosti iz člena 6.

Člen 10

Ta sporazum je sestavljen v dvojniku v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem, švedskem, ruskem in kazahstanskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedilo enako verodostojno.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles, den nittende juli nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juli neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the nineteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciannove luglio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de negentiende juli negentienhonderdnegenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezanove de Julho de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Utfärdat i Bryssel den nittonde juli nittonhundranittionio.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad Europea de la Energía AtómicaFor Det Europæiske AtomenergifællesskabFür die Europäische AtomgemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής ΕνέργειαςFor the European Atomic Energy CommunityPour la Communauté européenne de l'Énergie atomiquePer la Comunità europea dell'energia atomicaVoor de Europese Gemeenschap voor AtoomenergiePela Comunidade Europeia da Energia AtómicaEuroopan atomienergiayhteisön puolestaPå Europeiska atomenergigemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la República de KazajistánFor Republikken KasakhstanFür die Republik KasachstanΓια τη Δημοκρατία του ΚαζακστάνFor the Republic of KazakhstanPour la République du KazakhstanPer la Repubblica del KazakistanVoor de Republiek KazachstanPela República do CazaquistãoKazakstanin tasavallan puolestaPå Republiken Kazakstans vägnar

+++++ TIFF +++++

[1] Ta sporazum je začel veljati 1. junija 2003.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

USMERITVE ZA DODELJEVANJE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE [1], KI IZHAJAJO IZ SKUPNEGA RAZISKOVANJA NA PODLAGI SPORAZUMA O SODELOVANJU NA PODROČJU JEDRSKE VARNOSTI

I. LASTNIŠTVO, DODELJEVANJE IN URESNIČEVANJE PRAVIC

1. Vse raziskave, ki potekajo na podlagi tega sporazuma, so "skupna raziskava". Udeleženci skupaj razvijajo skupne programe tehnološkega upravljanja (PTU) [2] glede lastništva in uporabe, vključno z objavo informacij in intelektualne lastnine (IL), ustvarjenih med skupno raziskavo. Te načrte odobrita pogodbenici pred sklenitvijo kakršnihkoli posebnih pogodb o sodelovanju na področju raziskav in razvoja, na katere se nanašajo. PTU se razvijajo ob upoštevanju ciljev skupne raziskave, relativnih prispevkov udeležencev, prednosti in pomanjkljivosti podeljevanja licenc glede na ozemeljsko veljavnost ali področje uporabe, zahtev veljavnih zakonov in drugih dejavnikov, ki jih udeleženci štejejo za primerne. Skupni programi tehnološkega upravljanja prav tako urejajo tudi pravice in obveznosti na področju raziskav gostujočih raziskovalcev v zvezi z IL.

2. Informacije ali IL, ki so nastale med skupno raziskavo in niso navedene v programu tehnološkega upravljanja, se z odobritvijo pogodbenic dodeli v skladu z načeli, navedenimi v programu tehnološkega upravljanja. V primeru nesoglasja so takšne informacije ali IL skupna last vseh udeležencev, ki sodelujejo v skupni raziskavi, iz katere izvirajo informacije ali IL. Vsak udeleženec, za katerega se uporablja ta določba, ima pravico do uporabe takšnih informacij ali IL za lastno komercialno uporabo brez geografskih omejitev.

3. Vsaka pogodbenica zagotavljata, da ima lahko druga pogodbenica in njeni udeleženci pravice do IL, ki so jim dodeljene v skladu s temi načeli.

4. Pri ohranjanju pogojev konkurence na področjih, ki jih zajema ta sporazum, si vsaka pogodbenica prizadeva zagotoviti, da se pravice, pridobljene na podlagi tega sporazuma, uresničujejo tako, da zlasti spodbujajo:

(i) razširjanje in uporabo nastalih, razkritih ali drugače na voljo danih informacij na podlagi Sporazuma;

(ii) sprejetje in izvajanje mednarodnih standardov.

II. AVTORSKA DELA

Avtorske pravice, ki pripadajo pogodbenicama ali njunim udeležencem, se obravnavajo v skladu z Bernsko konvencijo (Pariški akt, 1971).

III. ZNANSTVENA LITERARNA DELA

Brez poseganja v oddelek IV, razen če v PTU ni drugače dogovorjeno, rezultate raziskave skupaj objavita pogodbenici ali udeleženci navedene skupne raziskave. Ob upoštevanju navedenega splošnega pravila se uporabljajo naslednji postopki:

1. V primeru, da pogodbenica ali njen javni organ objavi znanstvene in tehnične revije, članke, poročila, knjige, vključno z video in programsko opremo, ki izhajajo iz skupne raziskave na podlagi tega sporazuma, ima druga pogodbenica pravico do svetovne, ne-ekskluzivne, nepreklicne in brezplačne licence za prevajanje, kopiranje, prilagajanje, prenos in javno distribucijo teh del.

2. Pogodbenici zagotovita čim obsežnejše razširjanje literarnih del znanstvene narave, ki izhajajo iz skupne raziskave na podlagi tega sporazuma in ki jih objavijo neodvisni založniki.

3. Na vseh kopijah del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, namenjenih javni distribuciji in pripravljenih na podlagi te določbe, so navedena imena avtorja oziroma avtorjev dela, razen če avtor ali avtorji izrecno zahtevajo, da niso navedeni. Na kopijah mora biti tudi jasno razvidna skupna podpora pogodbenic.

IV. INFORMACIJE, KI NISO ZA OBJAVO

A. Dokumentacijske informacije, ki niso za objavo

1. Vsaka pogodbenica ali njeni udeleženci, kakor je ustrezno, čimprej in po možnosti v programih tehnološkega upravljanja določijo, katerih informacij ne želijo objaviti v okviru tega sporazuma, ob upoštevanju, med drugim, naslednjih meril:

- tajnost informacij, v smislu da informacije, v celoti ali v določeni sestavi ali kombinaciji svojih delov, niso javno znane ali že dostopne področnim strokovnjakom prek zakonitih sredstev,

- dejanska ali potencialna trgovinska vrednost informacij na podlagi njihove tajnosti,

- predhodni ukrepi za varovanje informacij, ki jih je v danih okoliščinah sprejela oseba, ki je bila zakonito pristojna, da ohrani njihovo tajnost.

Pogodbenici in njuni udeleženci se lahko v nekaterih primerih dogovorijo, razen če ni določeno drugače, da se vse informacije, v celoti ali po delih, poslane, izmenjane ali ustvarjene med skupno raziskavo na podlagi sporazuma, ne smejo razkriti.

2. Vsaka pogodbenica zagotovi, da druga pogodbenica zlahka prepozna informacije, ki niso za objavo na podlagi tega sporazuma, ter posledično njihov posebni značaj, na primer s pomočjo ustrezne oznake ali omejevalnega napotka. To velja tudi za vsako razmnoževanje navedenih informacij v celoti ali delno.

Pogodbenica, ki prejme informacije, ki niso za objavo, v skladu s sporazumom spoštuje njihovo posebno naravo. Te omejitve samodejno prenehajo, ko lastnik brez omejitev razkrije informacije področnim strokovnjakom.

3. Informacije, ki niso za objavo in ki so sporočene na podlagi sporazuma, lahko pogodbenica prejemnica razširja svojemu ali pri njej zaposlenemu osebju ter drugim zadevnim oddelkom ali organom pogodbenice prejemnice, pooblaščenim za posebne namene tekoče skupne raziskave, če tako sporočene informacije, ki niso za objavo, ureja pisni dogovor o zaupnosti in se jih kot taka zlahka prepozna, kakor je zgoraj navedeno.

4. S predhodnim pisnim soglasjem pogodbenice, ki na podlagi tega sporazuma posreduje informacije, ki niso za objavo, lahko pogodbenica prejemnica take informacije razširi širše kot je sicer dovoljeno v odstavku 3. Pogodbenici sodelujeta pri oblikovanju postopkov za zahtevo in pridobitev predhodnega pisnega soglasja za širšo distribucijo, vsaka pogodbenica pa izda dovoljenje v okviru, ki ga dovoljujejo njene nacionalne politike, zakoni in drugi predpisi.

B. Ne-dokumentacijske informacije, ki niso za objavo

Ne-dokumentacijske informacije, ki niso za objavo, ali druge zaupne ali posebne informacije, pridobljena na seminarjih in drugih srečanjih, organiziranih v okviru tega sporazuma, ali informacije, pridobljena z zaposlovanjem osebja, uporabo prostorov ali s skupnimi projekti, pogodbenici ali njuni udeleženci obravnavajo v skladu z načeli, navedenimi za dokumentacijske informacije v sporazumu, vendar pod pogojem, da je prejemnik takih informacij, ki niso za objavo, ali drugih zaupnih ali posebnih informacij pisno seznanjen z njihovo zaupno naravo, ko je o njih obveščen.

C. Nadzor

Vsaka pogodbenica si prizadeva zagotoviti, da se v okviru tega sporazuma prejete informacije, ki niso za objavo, nadzorujejo na način, ki je v njem predviden. Če ena izmed pogodbenic ugotovi, da se ne more, ali če se utemeljeno pričakuje, da se ne bo mogla držati določb o ne-razširjanju iz odstavkov A in B, nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Pogodbenici se posvetujeta o določitvi primernega poteka dejavnosti.

[1] Opredelitve izrazov iz teh usmeritev so določene v Prilogi II.

[2] Okvirne značilnosti takšnih PTU so določene v Prilogi III.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

OPREDELITEV POJMOV

1. INTELEKTUALNA LASTNINA: ima pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967.

2. UDELEŽENEC: katera koli fizična ali pravna oseba, vključno s pogodbenicama, ki sodeluje v projektu po tem sporazumu.

3. SKUPNE RAZISKAVE: raziskave, izvedene in/ali financirane iz skupnih prispevkov pogodbenic in v sodelovanju z udeleženci obeh pogodbenic, če je ustrezno.

4. INFORMACIJE: znanstveni in tehnični podatki, rezultati ali metode raziskav in razvoja, ki izvirajo iz SKUPNIH RAZISKAV, in katere koli druge informacije, ki jih je po mnenju pogodbenic in/ali udeležencev v SKUPNIH RAZISKAVAH potrebno zagotoviti ali izmenjati na podlagi tega sporazuma oziroma raziskav, ki temeljijo na njem.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

OKVIRNE ZNAČILNOSTI PROGRAMOV TEHNOLOŠKEGA UPRAVLJANJA (PTU)

PTU je poseben sporazum, ki se sklene med udeleženci v zvezi z izvajanjem skupne raziskave ter glede njihovih pravic in obveznosti. V zvezi z IL, bo PTU med drugim urejal: lastništvo, zaščito, uporabniške pravice za namene raziskave in razvoja, uporabo in razširjanje, vključno z dogovori za skupno objavo, pravice in obveznosti gostujočih raziskovalcev in postopke za reševanje sporov. PTU lahko obravnava tudi primarne in sekundarne informacije, izdajo dovoljenj in dobavo končnih rezultatov.

--------------------------------------------------