22004A0320(01)Uradni list L 083 , 20/03/2004 str. 0014 - 0021


Memorandum o soglasju

med Evropsko skupnostjo in Državno upravo za turizem Ljudske republike Kitajske o vizumih in z njimi povezanimi vprašanji za turistične skupine iz Ljudske republike Kitajske

DRŽAVNA UPRAVA ZA TURIZEM LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE

in

EVROPSKA SKUPNOST,

v nadaljevanju "pogodbenici" STA SE –V

ŽELJI pospešiti potovanje organiziranih skupin iz Ljudske republike Kitajske v Skupnost,

ZAVEDAJOČ, da bo tako potovanje zahtevalo ureditev vprašanj v zvezi z vizumi,

GLEDE NA dejstvo, da bo takšno potovanje prispevalo h krepitvi turizma tako na Kitajskem kot v Skupnosti,

ODLOČENI zagotoviti, da se bo ta memorandum o soglasju uporabljal izrecno v skladu z veljavnimi kitajskimi predpisi in pravnim redom notranjega trga Skupnosti,

GLEDE NA dejstvo, da se določbe tega memoranduma o soglasju ne uporabljajo za Združeno kraljestvo in Irsko v skladu s Protokolom o stališču Združenega kraljestva in Irske ter s Protokolom o vključitvi Schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki sta priložena k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

GLEDE NA dejstvo, da se določbe tega memoranduma o soglasju ne uporabljajo za Kraljevino Dansko, v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

ODDELEK I

PREDMET IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem memorandumu o soglasju:

(a) "država članica" pomeni vsako državo članico Evropske skupnosti, razen Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva;

(b) "kitajski državljan" pomeni vsako osebo, ki je imetnik potnega lista Ljudske republike Kitajske;

(c) "ozemlje Skupnosti" pomeni ozemlje, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, razen ozemlja Danske, Irske, Združenega kraljestva in francoskih čezmorskih departmajev;

(d) "kitajska pooblaščena potovalna agencija" pomeni vsako potovalno agencijo, ki jo izbere in pooblasti Državna uprava za turizem Ljudske republike Kitajske (KDUT);

(e) "kurir" pomeni osebo, upravičeno predložiti vloge za izdajo vizumov za turistično skupino pri veleposlaništvih ali konzularnih predstavništvih držav članic na Kitajskem po postopku iz člena 4 odstavek 2 tega memoranduma o soglasju;

(f) "schengenski vizum" je enoten vizum iz člena 10 Konvencije o izvajanju Schengenskega Sporazuma.

Člen 2

Namen in področje veljavnosti

Ta memorandum o soglasju velja za potovanja turističnih skupin kitajskih državljanov iz Kitajske na ozemlje Skupnosti na njihove lastne stroške. V ta namen ima Skupnost status odobrenega namembnega kraja (ADS).

Tako potovanje bo organizirano v skladu z določbami in zahtevami, opredeljenimi v tem memorandumu o soglasju.

Člen 3

Turistične skupine

Člani kitajskih turističnih skupin vstopijo in zapustijo Skupnost kot skupina. Znotraj ozemlja Skupnosti potujejo kot skupina v skladu z določenim načrtom potovanja. Najmanjše število članov turistične skupine ne bi smelo biti manj kot pet.

ODDELEK II

VIZUMSKI POSTOPEK IN VRAČANJE

Člen 4

Vizumski postopek

1. Kitajske pooblaščene potovalne agencije

(a) Kitajska stran pooblasti potovalne agencije na Kitajskem, ki jih je potrdila KDUT, za opravljanje čezmejnih potovanj kitajskih državljanov v države članice. Veleposlaništva in konzularna predstavništva držav članic akreditirajo navedene pooblaščene agencije, da nastopajo kot pooblaščeni zastopniki prosilcev za vizume. KDUT bo priglasila Komisiji ter veleposlaništvom in konzularnim predstavništvom seznam kitajskih pooblaščenih potovalnih agencij, vključno z njihovimi naslovi, telefonskimi številkami, številkami telefaksa, elektronskimi naslovi in kontaktnimi osebami;

(b) V primeru, da bi kitajska potovalna agencija, pooblaščena za opravljanje čezmejnih potovanj kitajskih državljanov, kakor koli kršila predpise EU in/ali Kitajske, bodo proti takšni agenciji uvedeni ukrepi v skladu z veljavnimi predpisi. To vključuje, kadar je to primerno, preklic pooblastila potovalni agenciji s strani Kitajske ali preklic njene akreditacije s strani veleposlaništev ali konzularnih predstavništev držav članic na Kitajskem.

2. Kurirji

(a) Vsaka kitajska pooblaščena potovalna agencija lahko določi do dve osebi, da nastopata v njenem imenu in kot kurirja v potrebnem postopku vloge za izdajo vizumov za kitajske turistične skupine, ki želijo obiskati ozemlje Skupnosti. Kurirji imajo pravico pri veleposlaništvih ali konzularnih predstavništvih držav članic na Kitajskem predložiti vloge za izdajo vizumov za takšne skupine;

(b) pooblaščeni so za vstop v prostore veleposlaništev ali konzularnih predstavništev držav članic s priponko, ki jo je izdala KDUT, ter priponko s fotografijo in potrdilo, ki so ju izdala veleposlaništva ali konzularna predstavništva držav članic, katerim je KDUT podala ustrezne podrobne podatke o osebah, ki delujejo kot kurirji za vsako potovalno agencijo. Potrdilo vsebuje najmanj ime in naslov potovalne agencije ter ime agenta, ki deluje kot kurir;

(c) v primeru, ko pooblaščena potovalna agencija ni več akreditirana pri veleposlaništvu ali konzularnem predstavništvu države članice, je potovalna agencija dolžna vrniti priponke in potrdila veleposlaništvu ali konzularnem predstavništvu države članice, ki jih je izdala, v naknadno razveljavitev. Prav tako je akreditirana potovalna agencija dolžna vrniti priponko in potrdilo veleposlaništvu ali konzularnem predstavništvu države članice, ki ju je izdala, če oseba, ki je delovala kot njen kurir, ni več zaposlena s to nalogo v tej agenciji.

3. Vloge za izdajo vizuma

(a) Pri predložitvi vlog za izdajo vizumov za skupino strank akreditiranih kitajskih potovalnih agencij pri veleposlaništvih ali konzularnih predstavništvih držav članic, potovalne agencije prav tako predložijo naslednje dokumente: sporočilo, ki ga podpiše predstavnik navedene potovalne agencije, s podatki o načrtovanem potovanju, plačilo stroškov potovanja, ustrezno zavarovanje, imena udeležencev potovanja, skupaj s potnim listom in ustrezno izpolnjenim obrazcem za vlogo, ki ga podpiše vsak udeleženec. Kjer je potrebno, lahko veleposlaništva ali konzularna predstavništva držav članic zahtevajo dodatne dokumente in/ali podatke;

(b) vloge za izdajo vizumov bodo obravnavane v skladu z veljavno zakonodajo. Vizume načeloma izdajajo veleposlaništva ali konzularna predstavništva držav članic, katerih ozemlje je edini ali pretežni namembni kraj predvidenega potovanja. Če ni možno določiti glavni namembni kraj ali če so predvideni enako dolgi obiski, je za izdajo vizumov pristojno veleposlaništvo ali konzularno predstavništvo države članice prvega vstopa na ozemlje Skupnosti. Veleposlaništva ali konzularna predstavništva držav članic lahko za prosilce predvidijo osebne ali telefonske razgovore;

(c) vizum, ki naj bi ga izdalo veleposlaništvo ali konzularno predstavništvo države članice, je schengenski vizum, katerega veljavnost je omejena na največ 30 dni in ki je izdan v skladu z veljavno zakonodajo. Je individualni schengenski vizum z oznako "ADS";

(d) če veleposlaništva ali konzularna predstavništva Skupnosti odobrijo vloge za izdajo vizumov potovalnih agencij, drugih organizacij ali posameznikov, ki niso pooblaščene potovalne agencije KDUT, KDUT ni odgovorna za kakršne koli težave, ki nastanejo med poznejšim potovanjem na ozemlje Skupnosti.

Člen 5

Nezakonito podaljšano bivanje in vračanje

1. Kitajske pooblaščene potovalne agencije in sodelujoče potovalne agencije Skupnosti morajo nemudoma poročati svojim organom, KDUT in pristojnemu organu države članice, ki je vizum izdala, o vsakem turistu ADS, ki je v skupini pogrešan, kakor tudi o vsakem turistu ADS, ki se ni vrnil na Kitajsko.

2. V primeru kakršnega koli nezakonitega podaljšanega bivanja katerega koli turista ADS se povezane potovalne agencije pogodbenic takoj povežejo s pristojnimi oddelki pogodbenic, da pomagajo poslati nazaj in sprejeti turista, ki bo ponovno sprejet s strani vlade Ljudske republike Kitajske. Da se dokaže identiteta kitajskega državljana pri vračanju, se predložijo dokumentarna dokazila. Stroške letalske vozovnice krije turist. Če turist tega ne zmore, krije stroške v zvezi z njegovo ali njeno vrnitvijo pristojni organ zadevne države članice, ki potem na podlagi računa od zadevne kitajske pooblaščene potovalne agencije zahteva povrnitev stroškov letalske vozovnice. V tem primeru povezana kitajska potovalna agencija pristojnemu organu zadevne države članice povrne stroške letalske vozovnice v 30 dneh po prevzemu turista in stroške izterja od turista.

ODDELEK III

IZVAJANJE IN IZMENJAVA INFORMACIJ

Člen 6

Odbor za status odobrenega namembnega kraja

1. Za zagotavljanje dobrega delovanja tega memoranduma o soglasju pogodbenici pravočasno izmenjujeta informacije in podatke ter tesno sodelujeta. Z namenom spremljanja pravilnega izvajanja memoranduma o soglasju bo vzpostavljen posvetovalni mehanizem.

2. V ta namen pogodbenici ustanovita Odbor za status odobrenega namembnega kraja (v nadaljevanju besedila "Odbor"), ki bo imel nalogo zlasti:

(a) spremljati uporabo tega memoranduma o soglasju in vsako leto pripraviti poročilo o izvajanju memoranduma o soglasju;

(b) odločati o izvedbenih rešitvah, potrebnih za njegovo enotno izvajanje;

(c) redno izmenjavati informacije;

(d) pogodbenicam predlagati spremembe tega memoranduma o soglasju.

3. Odbor sestavljajo predstavniki pogodbenic. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti. Kitajsko zastopa Državna uprava za turizem Ljudske republike Kitajske.

4. Odbor se sestane po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic.

5. Odbor sprejme svoj poslovnik.

ODDELEK IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 7

Dogovori ADS držav članic

Kateri koli podoben memorandum o soglasju ali dogovor med kitajsko in državo članico se od začetka veljavnosti tega memoranduma o soglasju ne izvaja več.

Člen 8

Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje

1. Pogodbenice ratificirajo oziroma odobrijo ta memorandum o soglasju v skladu s svojimi postopki.

2. Ta memorandum o soglasju začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi datumu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani postopki, navedeni v odstavku 1.

3. Ta memorandum o soglasju velja za nedoločen čas, razen če se prekine v skladu z odstavkom 4 tega člena.

4. Vsaka pogodbenica lahko ta memorandum prekine s pisnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta memorandum o soglasju se preneha uporabljati tri mesece od dneva prejetja uradnega obvestila.

5. Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni s pisnim soglasjem pogodbenic. Spremembe začnejo veljati z dnem, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so zaključeni notranji postopki, potrebni v ta namen.

6. Ta memorandum o soglasju je pravno zavezujoč za obe pogodbenici.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Pekín el doce de febrero de 2004, en dos ejemplares, en lengua alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca y china, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.Udfærdiget i Beijing den tolvte februar 2004 i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og kinesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.Geschehen zu Peking am zwölften Februar 2004 in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer, spanischer und chinesischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.Έγινε στο Πεκίνο στις δώδεκα Φεβρουαρίου 2004, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και κινεζική γλώσσα, και καθένα από τα εν λόγω κείμενα είναι εξίσου αυθεντικό.Done at Beijing on the twelfth day of February 2004, in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and Chinese languages, each of these texts being equally authentic.Fait à Pékin le douze février 2004 en deux exemplaires, en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi.Fatto a Pechino addì dodici febbraio 2004, in duplice copia nelle lingue danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola, svedese e cinese, ciascuna delle quali fa ugualmente fede.Gedaan te Peking, de twaalfde februari 2004, in twee exemplaren opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.Feito em Pequim, em doze de Fevereiro de 2004, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e chinesa, todos os textos fazendo igualmente fé.Tehty Pekingissä kahdentenatoista päivänä helmikuuta 2004 kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja kiinan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.Utfärdat i Peking den tolfte februari 2004 i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och kinesiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Administración Nacional de Turismo de la República Popular ChinaFor Folkerepublikken Kinas nationale turistadministrationFür die Staatliche Tourismusverwaltung der Volksrepublik ChinaΓια την Εθνική Διοίκηση Τουρισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της ΚίναςFor the National Tourism Administration of the People's Republic of ChinaPar l'administration nationale du tourisme de la République populaire de ChinePer l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cineseVoor de overheidsdienst voor toerisme van de Volksrepubliek ChinaPela Administração Nacional de Turismo da República Popular da ChinaKiinan kansantasavallan kansallisen matkailuhallinnon puolestaFör Folkrepubliken Kinas nationella turistförvaltning

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

PROTOKOL O NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH

V skladu z Aktom o pristopu države članice, ki pristopijo k Evropski Uniji 1. maja 2004 (Češka republika, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malte, Poljska, Slovenija in Slovaška), še ne izdajajo Schengenskih vizumov.

Z odstopanjem od člena 4(3) Memoranduma o soglasju in dokler ne začne veljati Sklep Sveta, predviden v členu 3(2) Akta o pristopu, izdajajo države članice nacionalne vizume, veljavnost katerih je omejena na njihovo lastno ozemlje.

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA O IZVAJANJU DOGOVOROV

1. Potovalne agencije

Komisija priporoča državam članicam in njihovim ponudnikom turističnih storitev, da zagotovijo Državni upravi za turizem Ljudske republike Kitajske (KDUT) seznam potovalnih agencij na svojem ozemlju, vključno z njihovimi naslovi, telefonskimi številkami, številkami telefaksa, elektronskimi naslovi in kontaktnimi osebami. Te sezname je treba redno posodabljati in posredovati KDUT.

Pogodbenici se nadalje strinjata, da imajo potovalne agencije obeh pogodbenic pravico izbrati svoje lastne poslovne partnerje druge pogodbenice in sklepati z njimi pogodbe. Navedene potovalne agencije so odgovorne za vse poslovne dogovore v zvezi s potovanjem, kot so programi, stroški, storitve in plačila potovanja v potovalnih pogodbah, z njihovimi zadevnimi poslovnimi partnerji.

2. Varstvo pravic kitajskih turistov

Zakonite pravice in interese kitajskih državljanov, ki potujejo po ozemlju Skupnosti v turističnih skupinah, so zaščitene z ustreznimi zakonodajami Skupnosti, držav članic in Kitajske. V primeru kršitve se navedeni predpisi uporabijo proti zadevnim agencijam.

Skupnost spodbuja države članice in njihove ponudnike turističnih storitev, da vzpostavijo dežurne telefonske linije za nasvete in nujno pomoč Kitajskim turistom.

3. Turistični spremljevalci in turistični vodniki

Pogodbenici se strinjata, da akreditirane kitajske potovalne agencije določijo turističnega spremljevalca ali turistične spremljevalce za vsako skupino.

Turistični spremljevalec zagotavlja, da kitajske turistične skupine, ki potujejo po ozemlju Skupnosti v skladu s tem memorandumom o soglasju, vstopijo in zapustijo ozemlje Skupnosti kot skupina. Turistični spremljevalec mora med potovanjem nositi kopije vseh vozovnic in potnih listov.

Pogodbenici upoštevata, da lahko razen obveznega turističnega spremljevalca, ki ga zagotovijo kitajske potovalne agencije, potovalne agencije Skupnosti lahko zagotovijo turistične vodnike za vsako kitajsko turistično skupino v času bivanja na ozemlju Skupnosti.

Ti turistični vodniki lahko spremljajo skupino od njenega vstopa na ozemlje Skupnosti do trenutka, ko zapusti ozemlje Skupnosti, pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo v vsaki državi članici, ter si prizadevajo po dogovoru s kitajskim turističnim spremljevalcem rešiti kakršne koli težave, ki se utegnejo pojaviti.

4. Informacijske zahteve

Skupnost spodbuja države članice in njihove ponudnike turističnih storitev, da posredujejo kitajskim pooblaščenim potovalnim agencijam ustrezne informacije, zlasti glede možnosti potovanja na ozemlje in znotraj ozemlja Skupnosti, za kitajske državljane pomembnih potovalnih storitev in njihovih cen, ter informacij o varstvu zakonitih pravic potnikov.

5. Dokumentarna dokazila

Pogodbenici se strinjata, da dokumentarna dokazila iz člena 5(2) tega memoranduma o soglasju vključujejo potne liste, prošnje za izdajo vizumov, dokumentacijo o nadzoru ilegalnega priseljevanja v EU, dokumente potovalne agencije ali njihove fotokopije.

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA O DANSKI

Pogodbenici upoštevata, da se ta memorandum o soglasju ne uporablja za ozemlje Kraljevine Danske. Glede na to je zaželeno, da Državna uprava za turizem Ljudske republike Kitajske in vlada Danske izrazita svojo pripravljenost nemudoma skleniti sporazum o statusu odobrenega namembnega kraja pod enakimi pogoji kot ta memorandum o soglasju.

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA O ZDRUŽENEM KRALJESTVU IN IRSKI

Pogodbenici upoštevata, da se ta memorandum o soglasju ne uporablja za ozemlje Združenega kraljestva in Irske. Glede na to je zaželeno, da Državna uprava za turizem Ljudske republike Kitajske ter vladi Združenega kraljestva in Irske nemudoma skleneta sporazum o statusu odobrenega namembnega kraja pod enakimi pogoji kot ta memorandum o soglasju.

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA O ISLANDIJI IN NORVEŠKI

Pogodbenici upoštevata tesne odnose med Evropsko skupnostjo ter Islandijo in Norveško, zlasti na podlagi Sporazuma z dne 18. maja 1999 v zvezi s pristopom teh držav k izvajanju, uporabi in razvijanju schengenskega pravnega reda. Glede na to je zaželeno, da Državna uprava za turizem Ljudske republike Kitajske sklene sporazum o statusu odobrenega namembnega kraja z Islandijo in Norveško pod podobnimi pogoji kot ta memorandum o soglasju.

--------------------------------------------------