22004A0316(03)Uradni list L 078 , 16/03/2004 str. 0040 - 0049


PRILOGA III

Protokol iz leta 1992 o spremembi Mednarodne konvencije iz leta 1971 o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto

POGODBENICE TEGA PROTOKOLA SO SE –

OB UPOŠTEVANJU Mednarodne konvencije iz leta 1971 o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, in Protokola iz leta 1984 h Konvenciji,

OB UGOTOVITVI, da Protokol iz leta 1984 k tej konvenciji, ki predvideva širše področje uporabe in povečanje nadomestil, ni začel veljati,

OB SPOZNANJU, da je pomembno ohraniti možnost uresničevanja mednarodne odgovornosti za onesnaženje z nafto in sistema nadomestil,

ZAVEDAJOČ SE, da je treba čim prej zagotoviti, da bodo začela veljati določila Protokola iz leta 1984,

OB PRIZNAVANJU, da bi bilo za države pogodbenice koristno, da bi v prehodnem obdobju obstajala dopolnjena konvencija, ki bi hkrati dopolnjevala izvirno konvencijo,

OB PREPRIČANJU, da bi morali gospodarske posledice škode zaradi onesnaženja, ki nastane pri prevozu nafte kot razsutega tovora z ladjami, še naprej deliti pomorsko gospodarstvo in s prevozom nafte povezani interesi,

OB UPOŠTEVANJU sprejetega Protokola iz leta 1992 o spremembi Mednarodne konvencije iz leta 1969 o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z nafto –

DOGOVORILE:

Člen 1

Konvencija, katere določbe spreminja ta protokol, je Mednarodna konvencija iz leta 1971 o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, v nadaljnjem besedilu "Konvencija o skladu iz 1971". Šteje se, da za države pogodbenice Protokola iz 1976 h Konvenciji o skladu iz 1971, ta navedba vključuje Konvencijo o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena z navedenim protokolom.

Člen 2

Člen 1 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. "Konvencija o odgovornosti"; pomeni Mednarodno konvencijo iz 1992 o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z nafto.";

2. za odstavkom 1 se doda nov odstavek:

"1a. "Konvencija o skladu iz 1971"; pomeni Mednarodno konvencijo o ustanovitvi Mednarodnega sklada iz leta 1971 za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto. Šteje se, da za države pogodbenice Protokola iz leta 1976 k tej konvenciji ta izraz vključuje Konvencijo o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena z navedenim protokolom.";

3. odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

"2. "Ladja";, "oseba";, "lastnik";, "nafta";, "škoda zaradi onesnaženja";, "preventivni ukrepi";, "dogodek"; in "organizacija"; imajo enak pomen kot v členu 1 Konvencije o odgovornosti iz 1992.";

4. odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

"4. "Obračunska enota"; ima enak pomen kot v členu V, odstavek 9, Konvencije o odgovornosti iz leta 1992.";

5. odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

"5. "Ladijska tonaža"; ima enak pomen kot v členu V(10) Konvencije o odgovornosti iz leta 1992.";

6. odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

"7. "Porok" pomeni osebo, ki zagotovi zavarovanje ali drugo finančno jamstvo za kritje lastnikove odgovornosti na podlagi člena VII(1) Konvencije o odgovornosti iz 1992."

Člen 3

Člen 2 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Ustanovi se mednarodni sklad za povrnitev škode zaradi onesnaženja, ki se poimenuje "Mednarodni sklad iz leta 1992 za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto", v nadaljnjem besedilu "Sklad", z naslednjimi cilji:

(a) zagotoviti nadomestilo škode zaradi onesnaženja, ko zaščita, ki jo zagotavlja Konvencija o odgovornosti iz 1992, ne zadošča;

(b) uresničevati s tem povezane cilje, navedene v tej konvenciji."

Člen 4

Člen 3 Konvencije o skladu iz 1971 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 3

Ta konvencija se uporablja izključno za:

(a) škodo zaradi onesnaženja, povzročeno:

(i) na območju države pogodbenice, vključno s teritorialnim morjem, in

(ii) v izključni ekonomski coni države pogodbenice, določeni v skladu z mednarodnim pravom, ali če država pogodbenica ni določila take cone, na sosednjem območju zunaj teritorialnega morja te države, ki ga je določila ta država v skladu z mednarodnim pravom in ne sega več kot 200 morskih milj od temeljne črte, od katere se meri širina njenega teritorialnega morja;

(b) preventivne ukrepe, kadar so sprejeti, da bi se preprečila ali čim bolj zmanjšala taka škoda."

Člen 5

Naslov členov 4 do 9 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni tako, da se izpustijo besede "in odškodnina".

Člen 6

Člen 4 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. v odstavku 1 se vseh pet sklicevanj na "Konvencijo o odgovornosti" nadomesti s sklicevanji na "Konvencijo o odgovornosti iz 1992";

2. odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

"3. Če sklad dokaže, da je škoda zaradi onesnaženja v celoti ali delno nastala zaradi dejanja ali opustitve dejanja osebe, ki je utrpela škodo, z namenom, da se povzroči taka škoda, ali iz malomarnosti te osebe, je lahko sklad v celoti ali delno oproščen svoje obveznosti, da povrne škodo taki osebi. Sklad je v vsakem primeru oproščen v taki meri, kot bi bil po členu III(3) Konvencije o odgovornosti iz 1992 oproščen lastnik ladje. Sklad pa ni oproščen obveznosti glede preventivnih ukrepov.";

3. odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

"4. (a) se skupni znesek, ki ga plača Sklad po tem členu v zvezi s katerim koli dogodkom, omeji, tako da ta skupni znesek in znesek, ki se dejansko plača po Konvenciji o odgovornosti iz 1992 za škodo zaradi onesnaženja v obsegu uporabe te konvencije iz člena 3 ne presega 135000000 obračunskih enot.

(b) Če ni drugače določeno v pododstavku (c), skupni znesek, ki ga plača Sklad po tem členu za škodo zaradi onesnaženja, ki je posledica naravnega pojava izredne, neizogibne in neustavljive narave, ne presega 135000000 obračunskih enot.

(c) Najvišji znesek, naveden v pododstavkih (a) in (b), je 200000000 obračunskih enot za katerikoli dogodek, ki se zgodi v katerem koli obdobju, če obstajajo tri pogodbenice te konvencije, za katere je skupna ustrezna količina nafte, za katero se plačuje prispevek, ki so jo prejele osebe na ozemlju teh pogodbenic v prejšnjem koledarskem letu, znašala ali presegala 600000000 ton.

(d) Morebitne obresti, ki se pripišejo skladu, ustanovljenem v skladu s členom V(3) Konvencije o odgovornosti iz 1992, se ne upoštevajo pri izračunu največjega nadomestila, ki ga plača Sklad po tem členu.

(e) Zneski, navedeni v tem členu, se preračunajo v nacionalno valuto z upoštevanjem vrednosti te valute glede na posebne pravice črpanja na datum sklepa skupščine Sklada o prvem datumu plačila nadomestila.";

4. odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

"5. Kadar znesek ugotovljenih zahtevkov do Sklada presega skupni znesek nadomestil za plačilo po odstavku 4, se razpoložljivi znesek razdeli tako, da je razmerje med katerim koli ugotovljenim zahtevkom in zneskom nadomestila, ki ga dejansko prejme vlagatelj zahtevka po tej konvenciji, enako za vse vlagatelje zahtevkov.";

5. odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

"6. Skupščina Sklada lahko sklene, da se v izjemnih primerih nadomestilo po tej konvenciji lahko plača tudi, če lastnik ni ustanovil sklada po členu V(3) Konvencije o odgovornosti iz 1992. V takem primeru se smiselno uporablja odstavek 4(e) tega člena."

Člen 7

Člen 5 Konvencije o skladu iz 1971 se črta.

Člen 8

Člen 6 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. v odstavku 1 se črta številka odstavka in "ali odškodnina po členu 5";

2. odstavek 2 se črta.

Člen 9

Člen 7 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. V odstavkih 1, 3, 4 in 6 se vseh sedem sklicevanj na "Konvencijo o odgovornosti" nadomesti s sklicevanji na "Konvencijo o odgovornosti 1992";

2. V odstavku 1 se črta "ali za odškodnino na podlagi člena 5";

3. v prvem stavku odstavka 3 se črta "ali odškodnino" in "ali 5";

4. v drugem stavku odstavka 3 se črta "ali člena 5(1)".

Člen 10

V členu 8 Konvencije o skladu iz 1971 se sklicevanje na "Konvencijo o odgovornosti" nadomesti s sklicevanjem na "Konvencijo o odgovornosti iz 1992".

Člen 11

Člen 9 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Za vsak znesek nadomestila za škodo zaradi onesnaženja, ki ga izplača Sklad v skladu s členom 4, odstavek 1, te konvencije Sklad po načelu subrogacije pridobi pravice, ki bi jih oseba, ki ji je bilo izplačano nadomestilo, imela do lastnika ali njegovega poroka po Konvenciji o odgovornosti iz 1992.";

2. v odstavku 2 se črta "ali odškodnina".

Člen 12

Člen 10 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

uvodni stavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Za vsako državo pogodbenico glede letnih prispevkov Skladu velja, da jih mora plačevati vsak, ki je v koledarskem letu iz člena 12, odstavek 2 (a) ali (b), prejel skupno več kot 150000 ton:".

Člen 13

Člen 11 Konvencije o skladu iz 1971 se črta.

Člen 14

Člen 12 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. v uvodnem stavku odstavka 1 se črta "za vsako osebo, ki je navedena v členu 10 te konvencije";

2. v odstavku 1(i), pododstavkih (b) in (c), se črta "ali 5", izraz "15 milijonov frankov" pa se nadomesti s "štirje milijoni obračunskih enot";

3. pododstavek 1(ii)(b) se črta;

4. v odstavku 1(ii), pododstavek (c) postane pododstavek (b) in pododstavek (d) postane pododstavek (c);

5. uvodni stavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Skupščina določi skupni znesek prispevkov, ki se morajo vplačati. Na podlagi te odločitve direktor za vsako državo pogodbenico izračuna za posamezno osebo iz člena 10 znesek njenega letnega prispevka:";

6. odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

"4. Letni prispevek zapade v plačilo na dan, ki se določi z internim pravilnikom Sklada. Skupščina lahko določi drug datum plačila.";

7. odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

"5. Skupščina se lahko pod pogoji, ki se določijo v finančnem pravilniku Sklada, odloči za prenose med sredstvi, prejetimi v skladu s členom 12.2(a), in sredstvi, prejetimi v skladu s členom 12.2(b).";

8. odstavek 6 se črta.

Člen 15

Člen 13 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. odstavek 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"1. Za vsak prepozno plačani znesek prispevka na podlagi člena 12 se plačajo obresti po obrestni meri, ki se določi v skladu z internim pravilnikom Sklada, pri čemer se lahko za različne okoliščine določijo različne obrestne mere.";

2. V odstavku 3 se "člen 10 in 11" nadomesti s "člen 10 in 12" in črta "več kot tri mesece".

Člen 16

V členu 15 Konvencije o skladu iz 1971 se doda nov odstavek 4:

"4. Če država pogodbenica ne izpolni svojih obveznosti in direktorju ne pošilja podatkov iz odstavka 2 ter ima to za posledico finančno izgubo Sklada, je država pogodbenica dolžna Skladu povrniti nastalo izgubo. Skupščina na priporočilo direktorja sprejme sklep, ali mora ta država pogodbenica plačati nastalo škodo."

Člen 17

Člen 16 Konvencije o skladu iz 1971 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Sklad ima skupščino in sekretariat, ki ga vodi direktor."

Člen 18

Člen 18 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. v uvodnem stavku se črta "ob upoštevanju določb člena 26 te konvencije";

2. odstavek 8 se črta;

3. odstavek 9 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"9. da ustanovi začasni ali stalni pomožni organ, za katerega meni, da je potreben, da opredeli njegove pristojnosti in podeli pooblastila, potrebna za izvajanje nalog, ki so mu zaupane; pri imenovanju članov takega organa si skupščina prizadeva zagotoviti njihovo pravično geografsko zastopanost in ustrezno zastopanost držav pogodbenic, ki so prejele največje količine nafte, za katero se plačuje prispevek; za delo takega pomožnega organa se lahko smiselno uporablja poslovnik skupščine.";

4. v odstavku 10 se črta, "izvršilnega odbora";

5. v odstavku 11 se črta, "izvršilnemu odboru";

6. odstavek 12 se črta.

Člen 19

Člen 19 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Redne seje skupščine, ki jih skliče direktor, potekajo enkrat v vsakem koledarskem letu.";

2. v odstavku 2 se črta "izvršilnega odbora ali".

Člen 20

Črtajo se členi 21 do 27 Konvencije o skladu iz 1971 in naslov teh členov.

Člen 21

Člen 29 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Direktor je najvišji funkcionar Sklada. Po navodilih, ki jih dobi od skupščine, opravlja tiste naloge, ki mu jih nalagajo ta konvencija, interni pravilnik Sklada in skupščina.";

2. v odstavku 2(e) se črta "ali izvršilnega odbora";

3. v odstavku 2 (f) se črta "ali izvršilnemu odboru, kot pač terja primer";

4. odstavek 2(g) se nadomesti z naslednjim:

"(g) da po posvetu s predsednikom skupščine pripravi in objavi poročilo o dejavnostih Sklada v predhodnem koledarskem letu;"

5. v odstavku 2(h) se črta, "izvršilnega odbora".

Člen 22

V členu 31(1) Konvencije o skladu iz 1971 se črta "v izvršilnem odboru in".

Člen 23

Člen 32 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. v uvodnem stavku se črta "in v izvršilnem odboru";

2. v pododstavku (b) se črta besede "in izvršilni odbor".

Člen 24

Člen 33 Konvencije o skladu iz 1971 se spremeni, kakor sledi:

1. odstavek 1 se črta;

2. v odstavku 2 se črta številka odstavka;

3. pododstavek (c) se nadomesti z naslednjim:

"(c) ustanovitev pomožnih organov po členu 18(9) in zadeve v zvezi s tako ustanovitvijo."

Člen 25

Člen 35 Konvencije o skladu iz 1971 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 35

Zahtevkov za plačilo škode po členu 4 zaradi dogodkov, ki so nastali po datumu začetka veljavnosti te konvencije, Skladu ni mogoče predložiti prej kot sto dvajset dni po tem datumu."

Člen 26

Za členom 36 Konvencije o skladu iz 1971 se dodajo štirje novi členi:

"Člen 36a

Naslednje prehodne določbe se uporabljajo v obdobju, v nadaljevanju imenovanem "prehodno obdobje", ki se začne z datumom začetka veljavnosti te konvencije in konča na dan, ko začnejo učinkovati odpovedi, predvidene v členu 31 Protokola iz 1992 o spremembi Konvencije o skladu iz 1971:

(a) pri uporabi odstavka 1(a) člena 2 te konvencije sklicevanje na Konvencijo o odgovornosti iz 1992 vključuje sklicevanje na Mednarodno konvencijo iz 1969 o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z nafto, v njeni izvirni različici ali kakor je bila spremenjena s Protokolom iz 1976 (v tem členu "Konvencija o odgovornosti iz 1969") kot tudi Konvencijo o skladu iz 1971;

(b) če je dogodek povzročil škodo zaradi onesnaženja po tej konvenciji, plača Sklad nadomestilo osebi, ki je utrpela škodo zaradi onesnaženja, samo, če ta oseba ni mogla dobiti celotnega in primernega nadomestila za škodo po določbah Konvencije o odgovornosti iz 1969, Konvencije o skladu iz 1971 in Konvencije o odgovornosti iz 1992, s tem da Sklad v zvezi s škodo zaradi onesnaženja po tej konvenciji za pogodbenico te konvencije, ki ni pogodbenica Konvencije o skladu iz 1971, plača nadomestilo osebi, ki je utrpela škodo zaradi onesnaženja, samo, če taka oseba ne bi mogla dobiti celotnega in primernega nadomestila, če bi bila ta država pogodbenica navedenih konvencij;

(c) pri uporabi člena 4 te konvencije vsebuje znesek, ki se upošteva pri določanju skupnega zneska nadomestila, ki ga plača Sklad, tudi znesek vsakega dejansko plačanega nadomestila po Konvenciji o odgovornosti iz 1969 in znesek dejansko plačanega nadomestila ali nadomestila, ki naj bi bilo plačano po Konvenciji o skladu iz 1971;

(d) odstavek 1 člena 9 te konvencije se uporablja tudi za pravice, ki izhajajo iz Konvencije o odgovornosti iz 1969.

Člen 36b

1. Ob upoštevanju odstavka 4 tega člena skupni znesek letnih prispevkov, ki se plačajo za nafto, od katere se plačuje prispevek, prejet v posamezni državi pogodbenici v koledarskem letu, ne presega 27,5 % skupnega zneska letnih prispevkov za to koledarsko leto po Protokolu iz 1992 o spremembi Konvencije o skladu iz 1971.

2. Če bi zaradi uporabe določb odstavkov 2 in 3 člena 12 skupni znesek prispevkov, ki jih plačajo zavezanci v posamezni državi pogodbenici, presegel 27,5 % celotnega zneska v koledarskem letu, se prispevki, ki jih plačajo vsi zavezanci v tej državi, sorazmerno zmanjšajo, tako da njihovi skupni prispevki v Sklad znašajo 27,5 % celotnih letnih prispevkov za to leto.

3. Če se prispevki, ki jih plačajo osebe v državi pogodbenici, zmanjšajo v skladu z odstavkom 2 tega člena, se prispevki, ki jih plačajo osebe v drugih državah pogodbenicah, sorazmerno povečajo tako, da bo celotni znesek prispevkov, ki jih vplačajo vsi zavezanci v Sklad v zadevnem koledarskem letu, dosegel znesek, ki ga je določila skupščina.

4. Določbe odstavkov 1 do 3 tega člena se uporabljajo, dokler celotna količina nafte, od katere se plačuje prispevek, prejeta v vseh državah pogodbenicah v koledarskem letu, ne doseže 750000000 ton ali dokler se ne izteče petletno obdobje od datuma začetka veljavnosti Protokola iz 1992.

Člen 36c

Ne glede na določbe te konvencije se za upravljanje Sklada v obdobju, ko veljata Konvencija o skladu iz 1971 in ta konvencija, uporabljajo naslednje določbe:

(a) sekretariat Sklada, ustanovljenega s Konvencijo o skladu iz 1971 (v nadaljnjem besedilu "Sklad iz 1971"), ki ga vodi direktor, lahko deluje tudi kot sekretariat in direktor Sklada;

(b) če v skladu s pododstavkom (a) sekretariat in direktor Sklada iz 1971 opravljata tudi naloge sekretariata in direktorja Sklada, v primeru navzkrižja interesov med Skladom iz 1971 in Skladom Sklad zastopa predsednik skupščine Sklada;

(c) ne šteje se, da direktor in osebje ter strokovnjaki, ki jih imenuje, ki opravljajo svoje naloge po tej konvenciji in Konvenciji o skladu iz 1971, kršijo določbe člena 30 te konvencije, če opravljajo svoje naloge v skladu s tem členom;

(d) skupščina Sklada si bo prizadevala, da ne bo sprejemala odločitev, nezdružljivih z odločitvami, ki jih sprejme skupščina Sklada iz 1971. Pri različnih mnenjih o skupnih upravnih zadevah skupščina Sklada skuša doseči soglasje s skupščino Sklada iz 1971 v duhu medsebojnega sodelovanja in z upoštevanjem skupnih ciljev obeh organizacij;

(e) Sklad lahko nasledi pravice, obveznosti in sredstva Sklada iz 1971, če se tako odloči skupščina Sklada iz 1971 v skladu s členom 44 (2) Konvencije o skladu iz 1971;

(f) Sklad povrne Skladu iz 1971 vse stroške in izdatke upravnih storitev, ki jih opravi Sklad iz 1971 za Sklad.

Člen 36d

Končne določbe

Končne določbe te konvencije so v členih 28 do 39 Protokola iz 1992 o spremembi Konvencije o skladu iz 1971. V tej konvenciji se sklicevanje na države pogodbenice razume kot sklicevanje na države pogodbenice tega protokola."

Člen 27

1. Konvencija o skladu iz 1971 in ta protokol se za pogodbenice tega protokola štejeta kot ena listina.

2. Členi 1 do 36d Konvencije o skladu iz 1971, kakor so bili spremenjeni s tem protokolom, se imenujejo Mednarodna konvencija o ustanovitvi Mednarodnega sklada iz 1992 za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto (Konvencija o skladu iz 1992).

KONČNE DOLOČBE

Člen 28

Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev in pristop

1. Ta protokol je na voljo za podpis v Londonu od 15. januarja 1993 do 14. januarja 1994 vsem državam, ki so podpisale Konvencijo o odgovornosti iz 1992.

2. Ob upoštevanju odstavka 4 lahko države, ki so ga podpisale, ta protokol ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo.

3. Ob upoštevanju odstavka 4 je ta protokol na voljo za pristop državam, ki ga niso podpisale.

4. Ta protokol lahko ratificirajo, sprejmejo, odobrijo ali k njemu pristopijo le države, ki so ratificirale, sprejele ali odobrile Konvencijo o odgovornosti iz 1992 ali pristopile k njej.

5. Ratifikacija, sprejetje, odobritev ali pristop se izvede z deponiranjem formalne listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu pri generalnem sekretarju Organizacije.

6. Državo, ki je pogodbenica tega protokola, ni pa pogodbenica Konvencije o skladu iz 1971, do drugih držav pogodbenic Protokola zavezujejo določbe Konvencije o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, določbe Konvencije o skladu iz 1971 pa je ne zavezujejo do držav pogodbenic Konvencije.

7. Šteje se, da vsaka listina o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, deponirana po začetku veljavnosti spremembe Konvencije o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, velja za spremenjeno konvencijo, kakor je bila dopolnjena s to spremembo.

Člen 29

Podatki o nafti, od katere se plačuje prispevek

1. Preden začne ta protokol veljati za državo, ta država ob deponiranju listine iz člena 28(5) in potem vsako leto na datum, ki ga določi generalni sekretar Organizacije, sporoči ime in naslov osebe, ki je za to državo dolžna prispevati v Sklad na podlagi člena 10 Konvencije o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, kot tudi podatke o ustreznih količinah nafte, od katere se plačuje prispevek, ki jih je prejela taka oseba na ozemlju navedene države v predhodnem koledarskem letu.

2. V prehodnem obdobju letne podatke o količinah nafte, od katere se plačuje prispevek, ki so jih prejeli zavezanci za plačilo prispevka v Sklad na podlagi člena 10 Konvencije o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, za pogodbenice generalnemu sekretarju Organizacije sporoča direktor.

Člen 30

Začetek veljavnosti

1. Ta protokol začne veljati 12 mesecev po datumu, ko so izpolnjene naslednje zahteve:

(a) vsaj osem držav je deponiralo listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu pri generalnem sekretarju Organizacije in

(b) generalni sekretar Organizacije je prejel podatke v skladu s členom 29, da so zavezanci za plačilo prispevka v Sklad na podlagi člena 10 Konvencije o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, prejeli v preteklem koledarskem letu celotno količino najmanj 450000000 ton nafte, od katere se plačuje prispevek.

2. Ta protokol pa ne začne veljati, dokler ne začne veljati Konvencija o odgovornosti iz 1992.

3. Za vsako državo, ki ratificira, sprejme, odobri ta protokol ali pristopi k njemu po tem, ko so bili izpolnjeni pogoji za začetek veljavnosti iz odstavka 1, začne protokol veljati 12 mesecev od datuma deponiranja ustrezne listine te države.

4. Ko deponira listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi tega protokola ali pristopu k njemu, lahko vsaka država izjavi, da ta listina ne velja za namene tega člena do konca šestmesečnega obdobja iz člena 31.

5. Vsaka država, ki je dala izjavo po prejšnjem odstavku, jo lahko kadarkoli umakne z uradnim obvestilom generalnemu sekretarju Organizacije. Tak umik začne veljati na datum prejema uradnega obvestila, za državo, ki je dala umik, pa se šteje, da je deponirala listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi tega protokola ali pristopu k njemu na ta datum.

6. Šteje se, da je vsaka država, ki da izjavo na podlagi člena 13(2) Protokola iz 1992 o spremembi Konvencije o odgovornosti iz 1969, dala tudi izjavo po odstavku 4 tega člena. Umik izjave iz navedenega člena 13(2) velja tudi kot umik izjave po odstavku 5 tega člena.

Člen 31

Odpoved Konvencije iz 1969 in Konvencije iz 1971

Ob upoštevanju člena 30 v šestih mesecih od datuma, ko so izpolnjene naslednje zahteve:

(a) da je najmanj osem držav postalo pogodbenic tega protokola ali deponiralo listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu pri generalnem sekretarju Organizacije ne glede na člen 30(4) in

(b) da je generalni sekretar Organizacije prejel podatke v skladu s členom 29, da so zavezanci, ki so dolžni ali bi bili dolžni prispevati v Sklad v skladu s členom 10 Konvencije o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, v prejšnjem koledarskem letu prejeli celotno količino najmanj 750000000 ton nafte, od katere se plačuje prispevek;

Vsaka pogodbenica tega protokola in vsaka država, ki je deponirala listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, ne glede na člen 30(4), odpove Konvencijo o skladu iz 1971 in Konvencijo o odgovornosti iz 1969, če je njuna pogodbenica, kar začne učinkovati 12 mesecev po izteku navedenega šestmesečnega obdobja.

Člen 32

Revizija in sprememba

1. Organizacija lahko skliče konferenco zaradi revizije ali spremembe Konvencije o skladu iz 1992.

2. Organizacija skliče konferenco pogodbenic tega protokola zaradi revizije ali spremembe Konvencije o skladu iz 1992 na zahtevo vsaj ene tretjine držav pogodbenic.

Člen 33

Sprememba omejitev nadomestil

1. Na zahtevo najmanj četrtine držav pogodbenic generalni sekretar vsak predlog za spremembo omejitev nadomestil iz člena 4(4) Konvencije o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, razpošlje vsem članicam Organizacije in vsem državam pogodbenicam.

2. Vsaka predlagana sprememba, ki se razpošlje kot je navedeno zgoraj, se predloži v proučitev pravnemu odboru Organizacije najpozneje šest mesecev od datuma, ko je bila razposlana.

3. Vse države pogodbenice Konvencije o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, imajo ne glede na to, ali so članice Organizacije ali ne, pravico sodelovati pri delu pravnega odbora pri obravnavi in sprejemanju sprememb.

4. Spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko večino navzočih držav pogodbenic, ki glasujejo v pravnem odboru, razširjenem, kot je določeno v odstavku 3, pod pogojem, da je pri glasovanju navzoča najmanj polovica držav pogodbenic.

5. Pravni odbor pri obravnavanju predloga za spremembo omejitev upošteva izkušnje pri dogodkih, še zlasti znesek škode, ki pri tem nastane, in spremembe denarnih vrednosti. Upošteva tudi razmerje med omejitvami iz člena 4(4) Konvencije o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, in tistimi iz člena V(1) Mednarodne konvencije iz 1992 o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z nafto.

6. (a) Nobene spremembe omejitev po tem členu ni mogoče obravnavati pred 15. januarjem 1998 ali prej kot pet let od datuma, ko je začela veljati prejšnja sprememba po tem členu. Nobena sprememba po tem členu se ne obravnava, dokler ne začne veljati ta protokol.

(b) Omejitev ni mogoče povečati tako, da bi presegle znesek, ki ustreza omejitvi, določeni v Konvenciji o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, povečani za 6 % letno, izračunano na skupni osnovi od 15. januarja 1993.

(c) Omejitev ni mogoče povečati tako, da bi presegle znesek, ki ustreza omejitvi, določeni v Konvenciji o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, pomnoženo s tri.

7. Organizacija uradno obvesti vse države pogodbenice o vsaki spremembi, sprejeti v skladu z odstavkom 4. Šteje se, da je sprememba sprejeta ob koncu osemnajstmesečnega obdobja od datuma uradnega obvestila, razen če v tem obdobju najmanj četrtina držav, ki so bile države pogodbenice v času, ko je pravni odbor sprejel spremembo, ne sporoči Organizaciji, da spremembe ne sprejema; v tem primeru se sprememba zavrne in nima učinka.

8. Sprememba, ki se šteje za sprejeto v skladu z odstavkom 7, začne veljati 18 mesecev po sprejetju.

9. Sprememba zavezuje vse države pogodbenice, razen če ne odpovejo protokola v skladu s členom 34(1) in (2) najmanj šest mesecev pred začetkom veljavnosti spremembe. Taka odpoved začne učinkovati, ko začne veljati sprememba.

10. Če pravni odbor sprejme spremembo, vendar se še ni izteklo osemnajstmesečno obdobje za njeno sprejetje, državo, ki postane pogodbenica v tem obdobju, zavezuje sprememba, če začne veljati. Državo, ki postane pogodbenica po tem obdobju, zavezuje sprememba, sprejeta v skladu z odstavkom 7. V primerih, navedenih v tem odstavku, sprememba zavezuje državo, ko začne veljati ali ko začne veljati ta protokol za navedeno državo, če je to pozneje.

Člen 34

Odpoved

1. Pogodbenica lahko ta protokol odpove kadarkoli po datumu, ko ta začne veljati za to pogodbenico.

2. Odpoved se izvede z deponiranjem listine pri generalnem sekretarju Organizacije.

3. Odpoved začne učinkovati 12 mesecev po deponiranju listine pri generalnem sekretarju Organizacije ali po takem daljšem obdobju, kot je lahko navedeno v listini o odpovedi.

4. Odpoved Konvencije o odgovornosti iz 1992 se šteje kot odpoved tega protokola. Taka odpoved začne učinkovati na datum, ko začne učinkovati odpoved Protokola iz 1992 o spremembi Konvencije o odgovornosti iz 1969 v skladu s členom 16 navedenega protokola.

5. Za državo pogodbenico tega protokola, ki ni odpovedala Konvencije o skladu iz 1971 in Konvencije o odgovornosti iz 1969, kot zahteva člen 31, se šteje, da začne odpoved tega protokola učinkovati 12 mesecev po izteku šestmesečnega obdobja iz navedenega člena. Ko začne učinkovati odpoved iz člena 31, se šteje, da je vsaka pogodbenica tega protokola, ki deponira listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi Konvencije o odgovornosti iz 1969 ali pristopu k njej, odpovedala ta protokol z datumom, ko začne učinkovati ta listina.

6. Med pogodbenicami tega protokola se odpoved katere koli od njih Konvencije o skladu iz 1971 v skladu s členom 41 ne more razlagati kot odpoved Konvencije o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom.

7. Ne glede na odpoved tega protokola po tem členu za pogodbenico še naprej veljajo določbe tega protokola glede obveznosti za vplačilo prispevkov na podlagi člena 10 Konvencije o skladu iz 1971, kakor je bila spremenjena s tem protokolom, v zvezi z dogodkom, navedenim v členu 12(2)(b) te spremenjene konvencije, če se je zgodil, preden je začela učinkovati odpoved.

Člen 35

Izredne seje skupščine

1. Država pogodbenica lahko v 90 dneh po tem, ko je bila deponirana listina o odpovedi, zaradi katere se bo po njenem mnenju bistveno zvišala stopnja prispevkov za preostale države pogodbenice, zahteva od direktorja, da skliče izredno sejo skupščine. Direktor skliče skupščino, ki se sestane najpozneje 60 dni po prejemu zahteve.

2. Direktor lahko na lastno pobudo skliče izredno sejo skupščine, ki se sestane v šestdesetih dneh po deponiranju listine o odpovedi, če meni, da bo taka odpoved povzročila bistveno zvišanje stopnje prispevkov za preostale države pogodbenice.

3. Če skupščina na izredni seji, ki je sklicana v skladu z odstavkom 1 ali 2, ugotovi, da bo odpoved povzročila bistveno zvišanje stopnje prispevkov za preostale države pogodbenice, lahko katera koli od njih najpozneje 120 dni pred datumom, ko začne odpoved učinkovati, z učinkom od istega datuma odpove ta protokol.

Člen 36

Prenehanje veljavnosti

1. Ta protokol preneha veljati na dan, ko je število držav pogodbenic manjše od tri.

2. Države, ki jih zavezuje ta protokol, na dan pred datumom, ko ta preneha veljati, omogočijo Skladu, da opravi svoje naloge iz člena 37 tega protokola in jih ta protokol zavezuje samo še za ta namen.

Člen 37

Likvidacija Sklada

1. Če ta protokol preneha veljati, Sklad je kljub temu:

(a) obvezan izpolniti svoje obveznosti v zvezi z dogodki, ki se zgodijo pred prenehanjem veljavnosti protokola;

(b) upravičen uveljaviti svoje pravice do prispevkov, ki so potrebni za izpolnitev obveznosti na podlagi pododstavka (a), vključno s stroški upravljanja Sklada, potrebnimi v ta namen.

2. Skupščina sprejme ustrezne ukrepe, da dokonča likvidacijo Sklada, pri čemer pravično razdeli morebitna preostala sredstva med osebe, ki so prispevale v Sklad.

3. Za namene tega člena ostane Sklad pravna oseba.

Člen 38

Depozitar

1. Ta protokol in vse spremembe, sprejete po členu 33, se deponirajo pri generalnem sekretarju Organizacije.

2. Generalni sekretar Organizacije:

(a) obvesti vse države, ki so podpisale ta protokol ali pristopile k njemu, o:

(i) vsakem novem podpisu ali deponiranju listine, skupaj z datumom;

(ii) vsaki izjavi in uradnem obvestilu po členu 30, vključno z izjavami in umiki, za katere velja, da so bili opravljeni po navedenem členu;

(iii) datumu začetka veljavnosti tega protokola;

(iv) datumu, ko je treba predložiti odpoved, predvideno po členu 31;

(v) vsakem predlogu za spremembo omejitev nadomestil, predloženem v skladu s členom 33(1);

(vi) vsaki spremembi, sprejeti v skladu s členom 33(4);

(vii) vsaki spremembi, za katero se šteje, da je bila sprejeta po členu 33(7), skupaj z datumom, ko je ta sprememba začela veljati v skladu z odstavkoma 8 in 9 tega člena;

(viii) deponiranju listine o odpovedi tega protokola skupaj z datumom deponiranja in datumom, ko začne učinkovati;

(ix) o vsaki odpovedi, ki se šteje, da je bila dana na podlagi člena 34(5);

(x) o vsakem sporočilu, ki se zahteva po katerem koli členu tega protokola;

(b) pošlje overjene kopije tega protokola vsem državam podpisnicam in vsem državam, ki so pristopile k temu protokolu.

3. Takoj ko začne ta protokol veljati, generalni sekretar Organizacije pošlje besedilo Sekretariatu Združenih narodov za registracijo in objavo v skladu s členom 102 Ustanovne listine Združenih narodov.

Člen 39

Jeziki

Ta protokol je sestavljen v enem izvirniku v arabskem, kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

SESTAVLJENO V LONDONU, sedemindvajsetega novembra tisoč devetsto dvaindevetdeset.

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.

--------------------------------------------------