22003D0180Uradni list L 088 , 25/03/2004 str. 0061 - 0062


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 180/2003

z dne 5. decembra 2003

o spremembi Priloge XVI (Javna naročila) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XVI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 143/2002 Skupnega odbora EGP z dne 8. novembra 2002 [1].

(2) Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) [2], je treba vključiti vSporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 6 (Uredba (EGS/Euratom) št. 1182/71) Priloge XVI k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"6a. 32002 R 2195: Uredba (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L 340, 16.12.2002, str. 1)."

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 2195/2002 v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. decembra 2003, če so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [3].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 5. decembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 19, 23.1.2003, str. 11.

[2] UL L 340, 16.12.2002, str. 1.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------