22003D0176Uradni list L 088 , 25/03/2004 str. 0053 - 0054


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 176/2003

z dne 5. decembra 2003

o spremembah Priloge IX (Finančne storitve) in Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga IX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 115/2003 Skupnega odbora EGP z dne 26. septembra 2003 [1].

(2) Priloga XXII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 162/2003 Skupnega odbora EGP z dne 7. novembra 2003 [2].

(3) Direktivo 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 o spremembi Direktiv 78/660/EGS, 83/349/EGS, 86/635/EGS in 91/674/EGS o letnih in konsolidiranih računovodske izkaze nekaterih oblik družb, bank in drugih finančnih institucij in zavarovalnic [3] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

(1) Priloga IX k Sporazumu se spremeni:

(a) v točki 12b se doda naslednje (Direktiva Sveta 91/674/EGS):

", kakor je bila spremenjena z:

— 32003 L 0051: Direktiva 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 (UL L 178, 17.7.2003, str. 16)."

(b) v točki 21 se doda naslednja alinea (Direktiva Sveta 86/635/EGS):

"— 32003 L 0051: Direktiva 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 (UL L 178, 17.7.2003, str. 16)."

2. Annex XXII to the Agreement is amended as follows:

(a) V točki 4 (Direktiva Sveta 78/660/EGS) in točki 6 (Direktiva Sveta 83/349/EGS) se doda naslednja alinea:

"— 32003 L 0051: Direktiva 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 (UL L 178, 17.7.2003, str. 16)."

(b) V drugi alinei (Direktiva Sveta 83/349/EGS) v točki 4 (Direktiva Sveta 78/660/EGS) se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— 32003 L 0051: Direktiva 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 (UL L 178, 17.7.2003, str. 16)."

Člen 2

Besedili Direktive 2003/51/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. decembra 2003 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [4].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 5. decembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 331, 18.12.2003, str. 24.

[2] UL L 41, 12.2.2004, str. 62.

[3] UL L 178, 17.7.2003, str. 16.

[4] Ustavne zahteve so sporočene.

--------------------------------------------------