22003D0172Uradni list L 088 , 25/03/2004 str. 0045 - 0046


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 172/2003

z dne 5. decembra 2003

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 145/2003 Skupnega odbora EGP z dne 7. novembra 2003 [1].

(2) Uredbo Komisije (ES) št. 1029/2003 z dne 16. junija 2003 o spremembi prilog I in II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih mej ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora [2], je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 14 (Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se dodajo naslednja alinea:

"— 32003 R 1029: Uredba Komisije (ES) št. 1029/2003 z dne 16. junija 2003 (UL L 149, 17.6.2003, str. 15)."

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 1029/2002 v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. decembra 2003 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [3].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 5. decembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 41, 12.2.2004, str. 29.

[2] UL L 149, 17.6.2003, str. 15.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------