22003D0165Uradni list L 041 , 12/02/2004 str. 0069 - 0070


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 165/2003

z dne 7. novembra 2003

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil prilagojen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 47/2000 z dne 22. maja 2000 [1].

(2) Sodelovanje pogodbenic Sporazuma je bilo s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 47/2000 z dne 22. maja 2000 razširjeno, tako da so se za obdobje pet let podprli ukrepi za zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik med regijami z namenom spodbuditi stalno in uravnoteženo krepitev trgovine in gospodarskih odnosov med pogodbenicami. V ta namen je bil ustanovljen finančni instrument za obdobje od 1999 do 2003.

(3) Klavzula 10(2) Dodatka 4 (Finančni instrument EGP — Pogoji za izvajanje) k Protokolu 31 Sporazuma navaja, da država prejemnica predloži osnutek projekta Komisiji in Odboru finančnega instrumenta, da v postopku predhodnih posvetovanj preverita in potrdita zamisel.

(4) Odbor bi moral imeti možnost, da po utemeljeni zahtevi države prejemnice odstopi od faze predhodnih posvetovanj, kadar se tak odstop lahko utemelji na podlagi objektivnih meril -

SKLENIL:

Člen 1

Klavzula 10 Dodatka 4 (Finančni instrument — Pogoji za izvajanje) k Protokolu 31 Sporazuma se spremeni na naslednji način:

(1) odstavku 2 se doda naslednje:

"Odbor lahko odstopi od zahteve za predhodna posvetovanja, po utemeljeni zahtevi države prejemnice in na podlagi objektivnih meril.";

(2) prvi stavek odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:

"Če je rezultat predhodnih posvetovanj pozitiven ali če se je od predhodnih posvetovanj odstopilo, predlagatelj projekta zaprosi EIB za oceno projekta."

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan za tem, ko se predloži Skupnemu odboru EGP zadnje uradno obvestilo v skladu s členom 103(1) Sporazuma [2].

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 7. novembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 174, 13.7.2000, str. 59.

[2] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------