22003D0156Uradni list L 041 , 12/02/2004 str. 0051 - 0052


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 156/2003

z dne 7. novembra 2003

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 119/2003 Skupnega odbora EGP z dne 26. septembra 2003 [1].

(2) Direktivo Komisije 2003/26/ES z dne 3. aprila 2003 o prilagoditvi Direktive 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta tehničnemu napredku glede naprav za omejevanje hitrosti in emisij izpušnih plinov gospodarskih vozil [2] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 17g (Direktiva 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge IV k Sporazumu se doda:

", kakor se spremeni z:

- 32003 L 0026: Direktiva Komisije 2003/26/ES z dne 3. aprila 2003 (UL L 90, 8.4.2003, str. 37)."

Člen 2

Besedili Direktive 2003/26/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 8. novembra 2003 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [3].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 7. novembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 331, 18.12.2003, str. 42.

[2] UL L 90, 8.4.2003, str. 37.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------