22003D0137Uradni list L 041 , 12/02/2004 str. 0001 - 0003


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 137/2003

z dne 7. novembra 2003

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti Člena 98 Sporazuma,

Ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št.102/2003 Skupnega odbora EGP z dne 26. septembra 2003 [1].

(2) OdloČba Komisije 2003/11/ES z dne 10. januarja 2003 o spremembi Direktive Sveta 85/511/EGS glede seznamov laboratorijev, pooblašČenih za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke [2] se vkljuČi v Sporazum.

(3) OdloČba Komisije 2003/135/ES z dne 27. februarja 2003 o odobritvi naČrtov za izkoreninjenje klasiČne prašiČje kuge in urgentno cepljenje divjih prašiČev priti klasiČni prašiČji kugi v NemČiji, v zveznih državah Spodnja Saška, Severno Porenje — Vestfalija, Rheinland-Pfalz in Posarje [3], se vkljuČi v Sporazum.

(4) OdloČba Komisije 2003/136/ES z dne 27. februarja 2003 o odobritvi naČrtov za izkoreninjenje klasiČne prašiČje kuge in urgentno cepljenje divjih prašiČev priti klasiČni prašiČji kugi v Luksemburgu [4], se vkljuČi v Sporazum.

(5) OdloČba Komisije 2003/218/ES z dne 27. marca 2003 o zašČitenih in nadzorovanih obmoČjih bolezni modrega jezika, in o predpisih, ki se uporabljajo pri gibanju živali na ta obmoČja in z njih, in s katero je razveljavljena OdloČba 2001/783/ES [5], se vkljuČi v Sporazum.

(6) Z OdloČbo 2003/135/ES so razveljavljene odloČbe Komisije 1999/39/ES [6], 1999/335/ES [7], 2000/281/ES [8] in 2002/161/ES [9], ki so vkljuČene v Sporazum in ki se iz njega poslediČno izbrišejo.

(7) Z OdloČbo 2003/136/ES se razveljavi OdloČba Komisije 2002/181/ES [10], ki je vkljuČena v Sporazum in se iz njega poslediČno izbriše.

(8) Z OdloČbo 2003/218/ES se razveljavi OdloČba Komisije 2001/783/ES [11], ki je vkljuČena v Sporazum in se iz njega poslediČno izbriše.

(9) Ta sklep ne velja za Islandijo in Lihtenštajn -

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I priloge I k Sporazumu se spremeni na naslednji naČin:

(1) v toČki 1 (Direktiva Sveta 85/511/EGS) v delu 3.1 se doda naslednja alinea:

"— 32003 D 0011: OdloČba Komisije 2003/11/ES z dne 10. januarja 2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 82).";

(2) za toČko 26 (OdloČba Komisije 2002/975/ES) v delu 3.2 se vstavi naslednja toČka:

"27. 32003 D 0218: OdloČba Komisije 2003/218/ES z dne 27. marca 2003 o zašČitenih in nadzorovanih obmoČjih bolezni modrega jezika, in o predpisih, ki se uporabljajo pri gibanju živali na ta obmoČja in z njih, in s katero je razveljavljena OdloČba 2001/783/ES (UL L 82, 29.3.2003, str. 35).";

(3) besedilo toČke 22 (OdloČba Komisije 2001/783/ES) v delu 3.2 se Črta;

(4) pod naslovom

"AKTI, KI JIH UPOŠTEVAJO DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTE"

v delu 3.2 se za toČko 19 vstavijo naslednje toČke (OdloČba Komisije 2002/626/ES):

"20. 32003 D 0135: OdloČba Komisije 2003/135/ES z dne 27. februarja 2003 o odobritvi naČrtov za izkoreninjenje klasiČne prašiČje kuge in urgentno cepljenje divjih prašiČev priti klasiČni prašiČji kugi v NemČiji, v zveznih državah Spodnja Saška, Severno Porenje — Vestfalija, Rheinland-Pfalz in Posarje (UL L 53, 28.2.2003, str. 47).

21. 32003 D 0136: OdloČba Komisije 2003/136/ES z dne 27. februarja 2003 o odobritvi naČrtov za izkoreninjenje klasiČne prašiČje kuge in urgentno cepljenje divjih prašiČev priti klasiČni prašiČji kugi v Luksemburgu (UL L 53, 28.2.2003, str. 52).";

(5) pod naslovom "AKTI, KI JIH UPOŠTEVAJO DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTE" v delu 3.2 se besedilo toČk 8 (OdloČba Komisije 1999/39/ES), 10 (OdloČba Komisije 1999/335/ES), 11 (OdloČba Komisije 2000/281/ES), 15 (OdloČba Komisije 2002/161/ES) in 16 (OdloČba Komisije 2002/181/ES) izbriše.

Člen 2

Besedila odloČb 2003/11/ES, 2003/135/ES, 2003/136/ES in 2003/218/ES v norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep zaČne veljati 8. novembra 2003 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s Členom 103(1) Sporazuma [12].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 7. novembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 331, 18.12.2003, str. 8.

[2] UL L 7, 11.1.2003, str. 82.

[3] UL L 53, 28.2.2003, str. 47.

[4] UL L 53, 28.2.2003, str. 52.

[5] UL L 82, 29.3.2003, str. 35.

[6] UL L 11, 16.1.1999, str. 47.

[7] UL L 126, 20.5.1999, str. 21.

[8] UL L 92, 13.4.2000, str. 27.

[9] UL L 53, 23.2.2002, str. 43.

[10] UL L 61, 2.3.2002, str. 54.

[11] UL L 293, 10.11.2001, str. 42.

[12] Navedene niso nobene ustavne zahteve.

--------------------------------------------------