22003D0114Uradni list L 331 , 18/12/2003 str. 0032 - 0033


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 114/2003

z dne 26. septembra 2003

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga VI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 46/2003 z dne 16. maja 2003 [1].

(2) Sklep št. 188 z dne 10. decembra 2002 o vzorčnih obrazcih, ki so potrebni za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 (E 210 in E 211) [2], je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 3.63 (Sklep št. 187) Priloge VI k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"3.64. 32003 D 0306: Sklep št. 188 z dne 10. decembra 2002 o vzorcih obrazcev, ki so potrebni za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 (E 210 in E 211) (UL L 112, 6.5.2003, str. 12)."

Člen 2

Besedili Sklepa št. 188 v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 27. septembra 2003 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [3].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 26. septembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 193, 31.7.2003, str. 16.

[2] UL L 112, 6.5.2003, str. 12.

[3] Ustavne spremembe niso sporočene.

--------------------------------------------------