22003D0094Uradni list L 272 , 23/10/2003 str. 0031 - 0031


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 94/2003

z dne 11. julija 2003

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 62/2003 z dne 16. maja 2003 [1].

(2) Uredbo Komisije (ES) št. 6/2003 z dne 30. decembra 2002 o diseminaciji statističnih podatkov o prevozu blaga po cesti [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Ta sklep se ne uporablja za Islandijo -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 7f (Uredba Sveta (ES) št. 1172/98) Priloge XXI k Sporazumu se doda naslednja točka:

"7g. 32003 R 0006: Uredba Komisije (ES) št. 6/2003 z dne 30. decembra 2002 o diseminaciji statističnih podatkov o prevozu blaga po cesti (UL L 1, 4.1.2003, str. 45).

Določbe Uredbe se s prilagoditvami za namene tega sporazuma glasijo:

Ta uredba se ne uporablja za Islandijo."

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 6/2003 v norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnitvi EGP Uradnega lista Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 12. julija 2003 pod pogojem, da so Skupnemu odboru EGP [3] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 11. julija 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 193, 31.7.2003, str. 50.

[2] UL L 1, 4.1.2003, str. 45.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------