22003D0092Uradni list L 272 , 23/10/2003 str. 0028 - 0028


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 92/2003

z dne 11. julija 2003

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 57/2003 z dne 16. maja 2003 [1].

(2) Odločbo Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejem odpadkov na odlagališčih v skladu s členom 16 Direktive 1999/31/ES in Prilogo II k tej direktivi [2] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XX se spremeni:

1. točke 32db (Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta), 32dc (Odločba Komisije 2001&753/ES), 32dd (Odločba Komisije 2002/151/ES) in 32de (Direktiva 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se preštevilčijo v 32e, 32ea, 32eb in 32f;

2. za točko 32da (Odločba Komisije 2000/738/ES) se doda naslednja točka:

"32db. 32003 D 0033: Odločba Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejem odpadkov na odlagališčih v skladu s členom 16 Direktive 1999/31/ES in Prilogo II k tej direktivi (UL L 11, 16.1.2003, str. 27)."

Člen 2

Besedili Odločbe 2003/33/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 12. julija 2003 pod pogojem, da so v skladu s členom 103(1) Sporazuma Skupnemu odboru EGP [3] predložena vsa uradna obvestila.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 11. julija 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 193, 31.7.2003, str. 38.

[2] UL L 11, 16.1.2003, str. 27.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------