22003D0091Uradni list L 272 , 23/10/2003 str. 0027 - 0027


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 91/2003

z dne 11. julija 2003

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 81/2003 z dne 20. junija 2003 [1].

(2) Uredbo Komisije (ES) št. 980/2002 z dne 4. junija 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 2082/2000 o sprejetju Eurocontrolovih standardov [2] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V drugi alinei točke 66c (Direktiva Sveta 93/65/EGS) Priloge XIII k Sporazumu se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

- 32002 R 0980: Uredba Komisije (ES) št. 980/2002 z dne 4. junija 2002 (UL L 150, 8.6.2002, str. 38)."

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 980/2002 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 12. julija 2003 pod pogojem, da so Skupnemu odboru EGP [3] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 11. julija 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 257, 9.10.2003, str. 33.

[2] UL L 150, 8.6.2002, str. 38.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------