22003D0065Uradni list L 257 , 09/10/2003 str. 0001 - 0003


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 65/2003

z dne 20. junija 2003

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazuma" in še zlasti člena 98 tega sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 31/2003 z dne 14. marca 2003 [1].

(2) Odločbo Sveta 2000/766/ES z dne 4. decembra 2000 o nekaterih zaščitnih ukrepih glede prenosljivih spongiformnih encefalopatij in uporabe živalskih beljakovin za prehrano živali [2], je treba vključiti v Sporazum.

(3) Odločbo Komisije 2001/9/ES z dne 29. decembra 2000 o nekaterih nadzornih ukrepih, potrebnih za izvedbo Odločbe Sveta 2000/766/ES v zvezi z nekaterimi zaščitnimi ukrepi glede prenosljivih spongiformnih encefalopatij in uporabe živalskih beljakovin za prehrano živali [3], je treba vključiti v Sporazum.

(4) Odločbo Komisije 2001/165/ES z dne 27. februarja 2001, ki spreminja v zvezi s hidroliziranimi beljakovinami Odločbo 2001/9/ES glede nadzornih ukrepov, potrebnih za izvedbo Odločbe Sveta 2000/766/ES v zvezi z nekaterimi zaščitnimi ukrepi glede prenosljivih spongiformnih encefalopatij in uporabe živalskih beljakovin za prehrano živali [4], je treba vključiti v Sporazum.

(5) Odločbo Komisije 2002/248/ES z dne 27. marca 2000 o spremembi Odločbe Sveta 2000/766/ES in Odločbe Komisije 2001/9/ES glede prenosljivih spongiformnih encefalopatij in uporabe živalskih beljakovin za prehrano živali [5], je treba vključiti v Sporazum.

(6) Ta sklep ne velja za Lihtenštajn -

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1. Za točko 10 (Direktiva Sveta 90/167/EGS) se v del 7.1 vstavi naslednja točka:

"11. 32000 D 0766: Odločba Sveta 2000/766/ES z dne 4. decembra 2000 v zvezi z nekaterimi zaščitnimi ukrepi glede prenosljivih spongiformnih encefalopatij in uporabe živalskih beljakovin za prehrano živali (UL L 306, 7.12.2000, str. 32), kakor je spremenjena z:

- 32002 D 0248: Odločbo Komisije 2002/248/EC z dne 27. marca 2002 (UL L 84, 28.3.2002, str. 71).

Ta akt velja tudi za Islandijo in sicer za področja, zajeta v posebnih aktih, na katere se sklicuje odstavek 2 uvodnega dela."

2. Za točko 15 (Odločba Komisije 2000/159/ES, črtana) se v del 7.2 vstavi naslednja točka:

"16. 32001 D 0009: Odločba Komisije 2001/9/ES z dne 29. decembra 2000 v zvezi z nekaterimi nadzornimi ukrepi, potrebnimi za izvedbo Odločbe Sveta 2000/766/ES v zvezi z nekaterimi zaščitnimi ukrepi glede prenosljivih spongiformnih encefalopatij in uporabe živalskih beljakovin za prehrano živali (UL L 2, 5.1.2001, str. 32), kakor je spremenjena z:

- 32001 D 0165: Odločbo Komisije 2001/165/ES z dne 27. februarja 2001 (UL L 58, 28.2.2001, str. 43),

- 32002 D 0248: Odločbo Komisije 2002/248/ES z dne 27. marca 2002 (UL L 84, 28.3.2002, str. 71).

Ta akt velja tudi za Islandijo in sicer za področja, zajeta v posebnih aktih, na katere se sklicuje odstavek 2 uvodnega dela."

Člen 2

Besedila Odločb 2000/766/ES, 2001/9/ES, 2001/165/ES in 2002/248/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dne 21. junija 2003, pod pogojem da se vsa uradna obvestila predložijo Skupnemu odboru EGP [6] v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. junija 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 137, 5.6.2003, str. 30.

[2] UL L 306, 7.12.2000, str. 32.

[3] UL L 2, 5.1.2001, str. 32.

[4] UL L 58, 28.2.2001, str. 43.

[5] UL L 84, 28.3.2002, str. 71.

[6] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------