22003D0016Uradni list L 094 , 10/04/2003 str. 0073 - 0075


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 16/2003

z dne 31. januarja 2003

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazuma" in že zlasti člena 98 tega sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 175/2002 z dne 6. decembra 2002 [1].

(2) Uredbo (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001, ki dopušča sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) [2], je treba vključiti v Sporazum.

(3) Odločbo Komisije 2001/681/ES z dne 7. septembra 2001 o smernicah za izvedbo Uredbe (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta, ki dopušča sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) [3], je treba vključiti v Sporazum.

(4) Priporočilo Komisije 2001/680/ES z dne 7. septembra 2001 o smernicah za izvedbo Uredbe (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta, ki dopušča sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) [4], je treba vključiti v Sporazum.

(5) Evropski odbor za standardizacijo, v nadaljnjem besedilu CEN™, ima avtorske pravice za besedilo rubrike 4 standarda EN ISO 14001:1996, povzeto v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 761/2001 in ima pravico za izkoriščanje avtorskih pravic.

(6) Besedilo rubrike 4 standarda EN ISO 14001:1996, povzeto v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 761/2001, se uporablja z dovoljenjem CEN-a.

(7) Dovoljenje CEN-a je izraženo v licenčni pogodbi z dne 16. junija 2000 med Evropsko skupnostjo in CEN-om, na podlagi katere CEN dodeljuje Evropski skupnosti pravico za razmnoževanje besedila rubrike 4 standarda EN ISO 14001:1996 in Evropska skupnost se strinja, da plača CEN-u licenčnino v skladu z določili in pogoji, navedenimi v licenčni pogodbi.

(8) Države Efte se strinjajo z uporabo licenčne pogodbe mutatis mutandis in s plačilom ustrezne licenčnine CEN-u pod enakimi določili in pogoji in sicer na osnovi prodaje besedila rubrike 4 standarda EN ISO 14001:1996 na Islandiji, Norveškem in v Lichtensteinu s strani ustreznih članov CEN-a -

SKLENIL:

Člen 1

1. Priloga XX k Sporazumu se spremeni:

A. naslednje točke se vstavijo za točko 2f (Uredba Sveta (EGS) št. 1836/93):

"2fa. 32001 R 0761: Uredba (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001, ki dopušča sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L 114, 24.4.2001, str. 1).

Za namene Sporazuma je treba določbe Uredbe razumeti z naslednjimi spremembami:

"(a) seznamu nacionalnih organov za standardizacijo se v točki A Priloge I doda naslednje:

"IS : IST (Staðlaráð Íslands)

N : NSF (Norges Standardiseringsforbund)";

(b) V tabeli odstavka 2 Priloge IV se doda naslednje:

"Islandščina : VSTAVITI BESEDILO V ISLANDSKEM JEZIKU

Norra keeles : Kontrollert miljøledelsessystem Bekreftet informasjon";

2faa. 32001 D 0681: Odločba Komisije 2001/681/ES z dne 7. septembra 2001 o smernicah za izvedbo Uredbe (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta, ki dopušča sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L 247, 17.9.2001, str. 24)";

B. za točko 39 (Priporočilo 2001/331/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavi naslednja točka:

"40. 32001 H 0680: Priporočilo Komisije 2001/680/ES z dne 7. septembra 2001 o smernicah za izvedbo Uredbe (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta, ki dopušča sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L 247, 17.9.2001, str. 1)."

2. Države Efte uporabljajo licenčno pogodbo z dne 16. junija 2000 med Evropsko skupnostjo in CEN-om mutatis mutandis in plačajo CEN-u ustrezno licenčnino v skladu z določili in pogoji, navedenimi v licenčni pogodbi. Znesek licenčnine temelji na prodaji izdaje besedila rubrike 4 standarda EN ISO 14001:1996 na Islandiji, Norveškem in v Lihtenštajnu s strani ustreznih članov CEN-a.

Člen 2

Besedila Uredbe (ES) št. 761/2001, Odločbe 2001/681/ES in Priporočila 2001/680/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki naj bi bila objavljena v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. februarja 2003, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [5].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. januarja 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 38, 13.2.2003, str. 3.

[2] UL L 114, 24.4.2001, str. 1.

[3] UL L 247, 17.9.2001, str. 24.

[4] UL L 247, 17.9.2001, str. 1.

[5] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------