22003A1224(03)Uradni list L 340 , 24/12/2003 str. 0059 - 0060


Sporazum v obliki izmenjave pisem

med Evropsko skupnostjo in Republiko Tadžikistanom o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tadžikistanom o trgovini s tekstilnimi izdelki, parafiranega v Bruslju 16. julija 1993, kakor ga nazadnje spreminja Sporazum v obliki izmenjave pisem, parafiran 27. oktobra 1999

A. Pismo Sveta Evropske unije

Spoštovani,

1. V čast mi je sklicevati se na Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tadžikistanom o trgovini s tekstilnimi izdelki, parafiran 16. julija 1993, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sporazumom v obliki izmenjave pisem, parafiranim 27. oktobra 1999 (v nadaljevanju besedila "Sporazum").

2. Zaradi izteka Sporazuma dne 31. decembra 2003 in v skladu s členom 20(4) Sporazuma Evropska skupnost predlaga podaljšanje trajanja Sporazuma za nadaljnje enoletno obdobje ob upoštevanju naslednjih sprememb in pogojev:

2.1 Priloga I, v kateri so navedeni izdelki iz člena 1 Sporazuma, se nadomesti z dodatkom 1 k temu pismu.

2.2 Besedilo drugega in tretjega stavka člena 20(1) Sporazuma se nadomesti z naslednjim:

"Uporablja se do 31. decembra 2004."

2.3 Kategorije tekstila 3, 4, 5 in 7 so izvzete iz sistema dvojne kontrole iz člena 2(3) Sporazuma, opredeljenega v Protokolu A. Če pa v določenem letu raven uvoza izdelkov iz teh tekstilnih kategorij preseže stopnje, določene v členu 5(2) Sporazuma, se za te kategorije avtomatično ponovno uvede sistem dvojne kontrole.

3. Če bi Republika Tadžikistan postala članica Svetovne trgovinske organizacije pred datumom izteka veljavnosti Sporazuma, se še naprej uporabljajo določbe členov 2(2) do (6), 3, 6, 7, 8, 9 in 11 do 19, Protokol A, Protokol B, Protokol C, Potrjeni zapisnik št. 1, Potrjeni zapisnik št. 2, Potrjeni zapisnik št. 3 in Potrjeni zapisnik št. 4 kot upravni dogovor v smislu člena 2(17) Sporazuma STO o tekstilu in oblačilih.

4. Hvaležen bi vam bil, če bi lahko potrdili, da vaša Vlada sprejema prej navedeno. V tem primeru bosta to pismo, skupaj z njegovim dodatkom, in vaše pismo o sprejetju predstavljala Sporazum v obliki izmenjave pisem, ki začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita, da so bili za to potrebni pravni postopki končani. Do tedaj se začasno uporablja na podlagi vzajemnosti od 1. januarja 2004 dalje.

Dovolite mi, da vam izrazim svoje odlično spoštovanje.

Za Svet Evropske unije

Dodatek 1

Priloga I k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Tadžikistanom o trgovini s tekstilnimi izdelki, parafiranem 16. julija 1993, ki vsebuje kategorije in poimenovanja tekstilnih izdelkov, se nadomesti s Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 3030/93 [1]. Brez poseganja v pravila razlage kombinirane nomenklature ima besedilo poimenovanja blaga le indikativno vrednost, ker so izdelki, ki so v okviru te priloge zajeti v posamezni kategoriji, določeni z oznakami KN. Kjer je pred oznako KN simbol "ex", so izdelki iz posamezne kategorije določeni z obsegom oznake KN in ustreznega poimenovanja.

B. Pismo Vlade Republike Tadžikistana

Spoštovani!

V čast mi je potrditi prejem vašega pisma z dne …, ki se glasi:

"Spoštovani,

1. V čast mi je sklicevati se na Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tadžikistanom o trgovini s tekstilnimi izdelki, parafiran16. julija 1993, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sporazumom v obliki izmenjave pisem, parafiranim 27. oktobra 1999 (v nadaljevanju besedila "Sporazum").

2. Zaradi izteka Sporazuma z dne 31. decembra 2003 in v skladu s členom 20(4) Sporazuma Evropska skupnost predlaga podaljšanje trajanja Sporazuma za nadaljnje enoletno obdobje ob upoštevanju naslednjih sprememb in pogojev:

2.1 Priloga I, v kateri so določeni izdelki iz člena 1 Sporazuma, se nadomesti z Dodatkom I k temu pismu.

2.2 Besedilo drugega in tretjega stavka člena 20(1) Sporazuma se nadomesti z naslednjim:

"Uporablja se do 31. decembra 2004."

2.3 Kategorije tekstila 3, 4, 5 in 7 so izvzete iz sistema dvojne kontrole iz člena 2(3) Sporazuma, opredeljenega v Protokolu A. Če pa v določenem letu raven uvoza izdelkov iz teh tekstilnih kategorij preseže stopnje, določene v členu 5(2) Sporazuma, se za te kategorije avtomatično ponovno uvede sistem dvojne kontrole.

3. Če bi Republika Tadžikistan postala članica Svetovne trgovinske organizacije pred datumom izteka veljavnosti Sporazuma, se še naprej uporabljajo določbe členov 2(2) do (6), 3, 6, 7, 8, 9 in 11 do 19, Protokol A, Protokol B, Protokol C, Potrjeni zapisnik št. 1, Potrjeni zapisnik št. 2, Potrjeni zapisnik št. 3 in Potrjeni zapisnik št. 4 kot upravni dogovor v smislu člena 2(17) Sporazuma STO o tekstilu in oblačilih.

4. Hvaležen bi vam bil, če bi lahko potrdili, da vaša Vlada sprejema prej navedeno. V tem primeru bosta to pismo, skupaj z njegovim dodatkom, in vaše pismo o sprejetju predstavljala Sporazum v obliki izmenjave pisem, ki začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita, da so bili za to potrebni pravni postopki končani. Do tedaj se začasno uporablja na podlagi vzajemnosti od 1. januarja 2004 dalje.

Dovolite mi, da vam izrazim svoje odlično spoštovanje."

V čast mi je potrditi, da se moja Vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Dovolite mi, da vam izrazim svoje odlično spoštovanje.

Za Vlado Republike Tadžikistana

[1] Ta priloga je bila leta 2002 objavljena v UL L 357, 31.12.2002.

--------------------------------------------------