22003A0828(01)Uradni list L 216 , 28/08/2003 str. 0027 - 0041


Sporazum v obliki izmenjave pisem

med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o vzpostavitvi sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev v zvezi z izvozom nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije v Evropsko skupnost

A. Pismo Evropske skupnosti

Moskva, 30. julija 2003

Spoštovani,

1. V čast mi je sklicevati se na Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo z dne 13. oktobra 1997 o vzpostavitvi sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev v zvezi z izvozom nekaterih jeklenih izdelkov, zajetih v pogodbah ES in ESPJ iz Ruske federacije v Evropsko skupnost. Sistem je začel veljati 5. novembra 1997 za obdobje med tem datumom in 31. decembrom 1999 in je bil podaljšan za obdobje med tem zadnjim datumom in 31. decembrom 2001.

2. Med pogajanji med Evropsko skupnostjo za premog in jeklo ter Rusko federacijo o novem sporazumu o jeklu sta se pogodbenici dogovorili, da bosta podaljšali veljavnost sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev v zvezi z izvozom nekaterih jeklenih izdelkov za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2004, da bi izboljšali preglednost in se izognili morebitnim preusmeritvam trgovine. Podrobnosti o sistemu dvojne kontrole so priložene k temu pismu.

3. Ta izmenjava pisem ne posega v uporabo ustreznih določb dvostranskih sporazumov o trgovini in trgovinskih zadevah, še zlasti ne tiste v zvezi s protidampinškimi in zaščitnimi ukrepi.

4. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli predlaga spremembe Priloge ali dodatkov k njej, za katere je potrebno medsebojno soglasje pogodbenic in začnejo veljati po njunem dogovoru. Če se v Evropski skupnosti začnejo protidampinške ali zaščitne preiskave ali ukrepi za izdelek, za katerega velja sistem dvojne kontrole, se Ruska federacija odloči, ali bo zadevni izdelek izključila iz tega sistema. Takšna odločitev ne vpliva na sprostitev zadevnega izdelka v prost promet v Skupnosti.

5. Na koncu mi je v čast predlagati, naj v primeru, če so to pismo, priloga in dodatki k njemu za vašo vlado sprejemljivi, to pismo in vaša potrditev skupaj predstavljata sporazum med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo, ki začne veljati na datum vašega odgovora.

Spoštovani, prosim vas, da sprejmete izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

+++++ TIFF +++++

B. Pismo vlade Ruske federacije

Moskva, 30. julija 2003

Spoštovani,

1. V čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"1. V čast mi je sklicevati se na Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo z dne 13. oktobra 1997 o vzpostavitvi sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev v zvezi z izvozom nekaterih jeklenih izdelkov, zajetih v pogodbah ES in ESPJ iz Ruske federacije v Evropsko skupnost. Sistem je začel veljati 5. novembra 1997 za obdobje med tem datumom in 31. decembrom 1999 in je bil podaljšan za obdobje med tem zadnjim datumom in 31. decembrom 2001.

2. Med pogajanji med Evropsko skupnostjo za premog in jeklo ter Rusko federacijo o novem sporazumu o jeklu sta se pogodbenici dogovorili, da bosta podaljšali veljavnost sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev v zvezi z izvozom nekaterih jeklenih izdelkov za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2004, da bi izboljšali preglednost in se izognili morebitnim preusmeritvam trgovine. Podrobnosti o sistemu dvojne kontrole so priložene k temu pismu.

3. Ta izmenjava pisem ne posega v uporabo ustreznih določb dvostranskih sporazumov o trgovini in trgovinskih zadevah, še zlasti ne v tiste v zvezi s protidampinškimi in zaščitnimi ukrepi.

4. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli predlaga spremembe Priloge ali dodatkov k njej, za katere je potrebno medsebojno soglasje pogodbenic in začnejo veljati po njunem dogovoru. Če se v Evropski skupnosti uvedejo protidampinške ali zaščitne preiskave ali ukrepi, za katere velja sistem dvojne kontrole, se Ruska federacija odloči, ali bo zadevni izdelek izključila iz tega sistema. Takšna odločitev ne vpliva na sprostitev zadevnega izdelka v prosti promet v Skupnosti.

5. Na koncu mi je v čast predlagati, naj v primeru, če so to pismo, priloga in dodatki k njemu za vašo vlado sprejemljivi, to pismo in vaša potrditev skupaj predstavljata sporazum med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo, ki začne veljati na datum vašega odgovora."

V čast mi je, da je zgoraj navedeno za mojo vlado sprejemljivo in da vaše pismo, ta odgovor in priložena priloga ter dodatki skupaj predstavljajo sporazum v skladu z vašim predlogom.

Spoštovani, prosim vas, da sprejmete izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Vlado Ruske federacje

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

1.1 Razen če se obe pogodbenici ne dogovorita, da bosta sistem ukinili že prej, je treba v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2004 pri uvozu izdelkov s poreklom iz Ruske federacije, navedenih v Dodatku I, v Skupnost predložiti listino o nadzoru, ki ustreza vzorcu, prikazanem v Dodatku II, ki jo izdajo organi Skupnosti.

1.2 Razen če se obe pogodbenici ne dogovorita, da bosta sistem ukinili že prej, je v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2004 pri uvozu izdelkov s poreklom iz Ruske federacije, navedenih v Dodatku I, v Skupnost potrebna izvozna listina, ki jo izdajo pristojni ruski organi. Uvoznik mora predložiti izvirnik izvozne listine najkasneje 31. marca v letu, ki sledi tistemu, v katerem je bilo blago, zajeto v listini, odpremljeno.

1.3 Za datum odpreme se šteje datum natovarjanja na izvozno prevozno sredstvo.

1.4 Izvozna listina mora ustrezati vzorcu, prikazanem v Dodatku III. Velja za izvoz na celotno carinsko območje Skupnosti.

1.5 Ruska federacija obvesti Komisijo Evropskih skupnosti o imenih in naslovih ustreznih ruskih vladnih organov, ki so pooblaščeni za izdajo in overitev izvoznih listin, skupaj z vzorci žigov in podpisov, ki jih uporabljajo. Ruska federacija prav tako obvesti Komisijo o kakršni koli spremembi teh podatkov.

1.6 Uvrstitev izdelkov, zajetih v tem sporazumu, temelji na tarifni in statistični nomenklaturi Skupnosti (v nadaljevanju imenovani "KN"). Poreklo izdelkov, zajetih v tem sporazumu, se določi v skladu s predpisi, veljavnimi v Skupnosti.

1.7 Pristojni organi Skupnosti se zavezujejo, da bodo Rusko federacijo obvestili o kakršnih koli spremembah KN v zvezi z izdelki, zajetimi v tem sporazumu, pred datumom začetka njihove veljavnosti v Skupnosti.

1.8 Nekatere tehnične določbe o izvajanju sistema dvojne kontrole so navedene v Dodatku IV.

2.1 Ruska federacija se zavezuje, da bo Skupnosti zagotavljala natančne statistične podatke o izvoznih listinah, ki jih izdajo ruski organi v skladu z 1.2. Takšni podatki se pošljejo Skupnosti do konca meseca, ki sledi mesecu, na katerega se statistični podatki nanašajo.

2.2 Skupnost se zavezuje, da bo Ruski federaciji zagotavljala natančne statistične podatke o nadzornih listinah, ki jih izdajo organi Skupnosti v skladu z 1.1. Takšni podatki se pošljejo ruskim organom do konca meseca, ki sledi mesecu, na katerega se statistični podatki nanašajo.

3. Po potrebi se pogodbenici na zahtevo katere koli od njiju posvetujeta o kakršnih koli problemih, ki izvirajo iz izvajanja tega sporazuma. Takšna posvetovanja se skličejo takoj. Obe pogodbenici pristopita k posvetovanjem v duhu sodelovanja in z željo, da bi uskladili medsebojne razlike.

4. Vsa obvestila, ki jih je treba predati po tem sporazumu, se predajo:

- v zvezi s Skupnostjo Komisiji Evropskih skupnosti,

- v zvezi z Rusko federacijo Ministrstvu za gospodarski razvoj in trgovino, Oddelek za netarifne predpise.

--------------------------------------------------