22003A0806(01)Úradný vestník L 198 , 06/08/2003 S. 0011 - 0012


PRÍLOHA

Protokol o zmene a doplnení

Európskeho dohovoru o ochrane stavovcov využívaných na experimentálne a iné vedecké účely

Štrasburg 22. júna 1998

ČLENSKÉ ŠTÁTY RADY EURÓPY A EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, signatári k tomuto protokolu Európskeho dohovoru o ochrane stavovcov využívaných na experimentálne a iné vedecké účely, otvorení na podpis 18. marca 1986 (ďalej len dohovor).

SO ZRETEĽOM na dohovor, ktorý obsahuje všeobecné ustanovenia určené ochranu pre chránené zvieratá, ktoré majú byť určené na vedecké účely pred bolesťou a utrpením, ktoré stanovujú hranicu použitia zvierat na experimentálne a iné vedecké účely, ktorých snahou je nahradiť takéto použitie kedykoľvek je to možné, najmä hľadaním alternatívnych opatrení a podporou použitia alternatívnych opatrení,

BERÚC DO ÚVAHY technickú povahu ustanovení zahrnutých v dodatkoch k dohovoru,

UZNÁVAJÚC potrebu zabezpečiť dôslednosť s výsledkami výskumu v príslušných oblastiach,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 30 dohovoru sa mení a dopĺňa takto:

"1. Zmluvné strany do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto dohovoru a každých päť rokov, alebo častejšie, ak o tom požiada väčšina zmluvných strán, vedú viacstranné konzultácie v rámci Rady Európy s cieľom vykonať uplatňovanie tohto dohovoru a vhodnosť revízie alebo rozšírenia jej ustanovení.

2. Tieto konzultácie sa uskutočnia na zasadnutiach zvolaných generálnym tajomníkom Rady Európy.

Zmluvné strany oznámia generálnemu tajomníkovi mená zástupcov Rade Európy najmenej dva mesiace pred zasadnutiami.

3. V zmysle ustanovení tohto dohovoru, zmluvné strany vypracujú pravidlá postupu konzultácií."

Článok 2

K dohovoru sa doplní nová časť XI: "Zmeny a doplnenia" vrátane nového článku 31 takto:

"1. Akékoľvek zmeny a doplnky k dodatku A a B, navrhované zmluvnou stranou alebo Výborom ministrov Rady Európy sa oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ich zašle členským štátom Rady Európy, Európskemu spoločenstvu a každému nečlenskému štátu, ktorý pristúpil alebo bol pozvaný pristúpiť k dohovoru v súlade v ustanoveniami článku 34.

2. Akékoľvek zmeny a doplnky navrhované v súlade s ustanoveniami predchádzajúceho odseku sa vykonajú na viacstranných konzultáciách nie menej ako šesť mesiacov odo dňa doručenia generálnym tajomníkom, ak sú prijaté dvoma tretinami zmluvných strán. Prijatý text sa zašle zmluvným stranám.

3. Akékoľvek zmeny a doplnky nadobudnú účinnosť dvanásť mesiacov po ich prijatí na viacstranných konzultáciách, pokiaľ jedna tretina zmluvných strán neoznámi námietky."

Článok 3

Články 31 až 37 dohovoru sa v tomto poradí stanú článkami 32 až 38 tohto dohovoru.

Článok 4

1. Tento protokol je otvorený na podpis signatármi dohovoru, ktorí sa môžu stať zmluvnými stranami tohto protokolu:

a) podpisom bez výhrady k ratifikácii, prijatiu alebo súhlasu; alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo súhlasu s následnou ratifikáciou, prijatím alebo súhlasom.

2. Signatár dohovoru nesmie podpísať tento protokol bez výhrady k ratifikácii, prijatiu alebo súhlasu alebo uložiť nástroj ratifikácie, prijatia alebo súhlasu, pokiaľ už neuložil alebo súčasne neukladá nástroj ratifikácie, prijatia alebo súhlasu dohovoru.

3. Štáty, ktoré pristúpili k dohovoru môžu takisto pristúpiť k tomuto protokolu.

4. Nástroje ratifikácie, prijatia, súhlasu alebo pristúpenia sú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 5

Tento protokol nadobúda účinnosť v 30. deň odo dňa, po ktorom sa všetky zmluvné strany stali zmluvnými stranami tohto protokolu v súlade s článkom 4.

Článok 6

Generálny tajomník rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, ostatným zmluvným stranám s Európskemu spoločenstvu:

a) každý podpis bez výhrady vzhľadom na ratifikáciu, prijatie alebo súhlas;

b) každý podpis s výhradou vzhľadom na ratifikáciu, súhlas alebo schválenie;

c) každé uloženie nástroja ratifikácie, prijatia alebo súhlasu;

d) každý dátum nadobudnutia účinnosti tohto protokolu v súlade s článkom 5;

e) každý iný akt, oznámenie alebo oznámenie vzťahujúce sa na tento protokol.

Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia, riadne poverení na tento účel, podpísali tento protokol.

V Štrasburgu dvadsiateho druhého júna 1998 v angličtine a vo francúzštine, pričom obidve znenia sú rovnako autentické, v jedinej kópii, ktorá sa uloží v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy odovzdá overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, ostatným zmluvným stranám dohovoru a Európskemu spoločenstvu.

--------------------------------------------------