22003A0719(02)Úradný vestník L 181 , 19/07/2003 S. 0034 - 0042


Dohoda

o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými

OBSAH

Preambula

Článok 1

Článok 2

Článok 3

Článok 4

Článok 5

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Článok 10

Článok 11

Článok 12

Článok 13

Článok 14

Článok 15

Článok 16

Článok 17

Článok 18

Dôvodová správa

EURÓPSKA ÚNIA A SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

SO ŽELANÍM ďalej uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Spojenými štátmi americkými,

SO ŽELANÍM účinnejšie bojovať proti trestnej činnosti na ochranu vlastných demokratických spoločností a spoločných hodnôt,

S NÁLEŽITÝM OHĽADOM na práva jednotlivcov a právny štát,

BERÚC DO ÚVAHY záruky podľa ich vlastných právnych systémov, ktoré vydanej osobe poskytujú právo na spravodlivé súdne konanie, vrátane práva na súdne rozhodnutie nezávislým súdom zriadeným podľa zákona,

SO ŽELANÍM uzatvoriť dohodu týkajúcu sa vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Predmet a účel

Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami tejto dohody zaväzujú, ustanoviť zlepšenia spolupráce a vzájomnú právnu pomoc.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1. "Zmluvné strany" znamenajú Európsku úniu a Spojené štáty americké.

2. "Členský štát" znamená členský štát Európskej únie.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti tejto dohody v súvislosti s bilaterálnymi zmluvami o vzájomnej právnej pomoci s členskými štátmi a pri ich absencii

1. Európska únia, podľa Zmluvy o Európskej únii a Spojené štáty americké zabezpečia uplatňovanie ustanovení tejto dohody vo vzťahu k bilaterálnym zmluvám o vzájomnej právnej pomoci medzi členskými štátmi a Spojenými štátmi americkými, platnými v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody, za týchto podmienok:

a) mimo akéhokoľvek orgánu už zriadeného podľa ustanovení bilaterálnej zmluvy sa na ustanovenie identifikácie finančných účtov a transakcií vzťahuje článok 4;

b) mimo akéhokoľvek orgánu už zriadeného podľa ustanovení bilaterálnej zmluvy sa na povolenie vytvorenia a činností spoločných vyšetrovacích tímov vzťahuje článok 5;

c) mimo akéhokoľvek orgánu už zriadeného podľa ustanovení bilaterálnej zmluvy sa na povolenie získať svedectvo osoby, ktorá sa nachádza v dožiadanom štáte použitím technológie video prenosu medzi žiadajúcim a dožiadaným štátom vzťahuje článok 6;

d) mimo akéhokoľvek orgánu už zriadeného podľa ustanovení bilaterálnej zmluvy sa na ustanovenie použitia urýchlených spôsobov komunikácie vzťahuje článok 7;

e) mimo akéhokoľvek orgánu už zriadeného podľa ustanovení bilaterálnej zmluvy sa na povolenie poskytnutia vzájomnej právnej pomoci príslušným správnym orgánom vzťahuje článok 8;

f) namiesto ustanovení bilaterálnej zmluvy, ktoré upravujú obmedzenia použitia informácií alebo dôkazu poskytnutého žiadajúcemu štátu a ktoré upravujú podmienenie alebo odmietnutie pomoci na základe ochrany údajov, alebo v prípade ich absencie, sa uplatňuje článok 9 okrem článku 9 ods. 4 a ods. 5;

g) pri absencii ustanovení bilaterálnej zmluvy týkajúcich sa okolností, za ktorých môže žiadajúci štát požadovať dôvernosť svojej žiadosti, sa uplatňuje článok 10;

2. a) Európska únia, podľa Zmluvy o Európskej únii, zabezpečí, že každý členský štát potvrdí, v písomnom dokumente medzi takým členským štátom a Spojenými štátmi americkými, uplatňovanie, spôsobom ustanoveným v tomto článku, jeho platnej bilaterálnej zmluvy o vzájomnej právnej pomoci so Spojenými štátmi americkými.

b) Európska únia, podľa Zmluvy o Európskej únii, zabezpečí, že nové členské štáty, ktoré pristúpia k Európskej únii po nadobudnutí platnosti tejto dohody a ktoré majú bilaterálne zmluvy o vzájomnej právnej pomoci so Spojenými štátmi americkými, prijmú opatrenia uvedené v písm. a).

c) Zmluvné strany sa usilujú zavŕšiť proces opísaný v písm. b) pred plánovaným pristúpením nového členského štátu, alebo čo najskôr po ňom. Európska únia oznámi Spojeným štátom americkým dátum pristúpenia nových členských štátov.

3. a) Európska únia, podľa Zmluvy o Európskej únii a Spojené štáty americké tiež zaručia, že ustanovenia tejto dohody sa uplatňujú pri absencii bilaterálnej zmluvy o vzájomnej právnej spolupráci platnej medzi členským štátom a Spojenými štátmi americkými.

b) Európska únia, podľa Zmluvy o Európskej únii zabezpečí, že taký členský štát potvrdí, v písomnom dokumente medzi takým členským štátom a Spojenými štátmi americkými, uplatňovanie ustanovení tejto dohody.

c) Európska únia, podľa Zmluvy o Európskej únii, zabezpečí, že nové členské štáty, ktoré pristúpia k Európskej únii po nadobudnutí platnosti tejto dohody, ktoré nemajú bilaterálne zmluvy o vzájomnej právnej spolupráci so Spojenými štátmi americkými prijmú opatrenia uvedené v písm. b).

4. Ak nie je proces opísaný v odseku 2 písm. b) a v odseku 3 písm. c) zavŕšený do dátumu pristúpenia, ustanovenia tejto dohody sa uplatňujú vo vzťahoch medzi takýmto novým členským štátom a Spojenými štátmi americkými od dátumu, keď si navzájom a Európskej únii oznámili zavŕšenie ich vnútorných postupov na tento účel.

5. Zmluvné strany súhlasia, že táto dohoda je určená výhradne pre vzájomnú právnu pomoc medzi príslušnými štátmi. Ustanovenia tejto dohody nespôsobujú vznik práva zo strany akejkoľvek súkromnej osoby získať, potláčať alebo vylúčiť akýkoľvek dôkaz alebo brániť výkonu žiadosti ani rozširovať alebo obmedzovať práva, ktoré sú inak k dispozícii podľa vnútroštátneho práva.

Článok 4

Identifikácia bankových informácií

1. a) Na základe žiadosti žiadajúceho štátu, dožiadaný štát v súlade s náležitosťami tohto článku, okamžite zistí či banky, ktoré sa nachádzajú na jeho území majú k dispozícii informácie o tom, či identifikovaná fyzická alebo právnická osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu, je majiteľom bankového účtu alebo účtov. Dožiadaný štát okamžite oznámi výsledky svojho vyšetrovania žiadajúcemu štátu.

b) Činnosti opísané v písm. a) môžu byť vykonané tiež na účel identifikácie:

i) informácií týkajúcich sa fyzických alebo právnických osôb obvinených alebo inak sa podieľajúcich na trestnom čine;

ii) informácií, ktoré vlastnia nebankové inštitúcie; alebo

iii) finančných transakcií, ktoré sa netýkajú účtov.

2. Žiadosť o informácie opísaná v ods. 1 obsahuje:

a) označenie fyzickej alebo právnickej osoby vzťahujúce sa na lokalizáciu takých účtov alebo transakcií; a

b) informácie dostatočné na to, aby príslušný orgán dožiadaného štátu mohol:

i) mať odôvodnené podozrenie, že príslušná fyzická alebo právnická osoba sa podieľala na trestnom čine, a že banky alebo nebankové inštitúcie na území dožiadaného štátu môžu mať požadované informácie; a

ii) usudzovať, že požadované informácie sa týkajú policajného vyšetrovania alebo trestného konania;

c) v možnom rozsahu, informácie týkajúce sa toho, ktorá banka alebo nebanková inštitúcia môže byť zapojená a ostatné informácie, ktorých dostupnosť môže pomôcť znížiť rozsah vyšetrovania.

3. Žiadosti o pomoc podľa tohto článku sa zasielajú medzi:

a) ústrednými orgánmi zodpovednými za vzájomnú právnu pomoc v členských štátoch alebo vnútroštátnymi orgánmi členských štátov zodpovednými za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov, ako je ustanovené podľa článku 15 ods. 2; a

b) vnútroštátnymi orgánmi Spojených štátov amerických zodpovednými za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov, ako je ustanovené podľa článku 15 ods. 2

Zmluvné strany sa môžu po nadobudnutí platnosti tejto dohody výmenou diplomatickej nóty dohodnúť na úprave spôsobov, prostredníctvom ktorých sú podávané žiadosti podľa tohto článku.

4. a) Podľa písm. b), môže štát, na základe článku 15, svoj záväzok poskytnúť pomoc podľa tohto článku obmedziť na:

i) trestné činy, ktoré sú trestné podľa práva dožiadaného aj žiadajúceho štátu;

ii) trestné činy, za ktoré je možné uložiť trest odňatia slobody alebo príkaz na vzatie do väzby s hornou hranicou najmenej štyri roky v žiadajúcom štáte a najmenej dva roky v dožiadanom štáte; alebo

iii) stanovené závažné trestné činy trestné podľa práva dožiadaného aj žiadajúceho štátu.

b) Štát, ktorý obmedzí svoj záväzok podľa pododseku a) písm. ii) alebo iii) umožní minimálne identifikáciu účtov spojených s teroristickou činnosťou a praním výnosov pochádzajúcich z celej škály trestných činností, trestných podľa práva dožiadaného aj žiadajúceho štátu.

5. Pomoc nemôže byť odmietnutá podľa tohto článku z dôvodu bankového tajomstva.

6. Dožiadaný štát odpovie na žiadosť o predloženie záznamov týkajúcich sa účtov alebo transakcií identifikovaných podľa tohto článku, v súlade s ustanoveniami uplatňujúcej sa zmluvy o vzájomnej právnej pomoci platnej medzi príslušnými členskými štátmi, alebo v pri jej absencii v súlade s požiadavkami jeho vnútroštátneho práva.

7. Zmluvné strany prijmú opatrenia, aby sa vyhli ukladaniu mimoriadnych bremien na dožiadaný štát uplatňovaním tohto článku. Ak napriek tomu vzniknú mimoriadne bremená dožiadanému štátu, vrátane bánk alebo prevádzkou komunikačných kanálov predpokladaných v tomto článku, zmluvné strany sa bezodkladne poradia s cieľom uľahčiť uplatňovanie tohto článku, vrátane prijatia takých opatrení, aké môžu byť potrebné na zníženie existujúcich a budúcich bremien.

Článok 5

Spoločné vyšetrovacie tímy

1. Zmluvné strany prijmú, ak tak ešte nespravili, také opatrenia, aké môžu byť potrebné na umožnenie vytvorenia a prevádzkovania spoločných vyšetrovacích tímov na vlastnom území každého členského štátu a Spojených štátov amerických na účely uľahčenia policajných vyšetrovaní a trestných stíhaní, ktoré sa týkajú jedného alebo viacerých členských štátov a Spojených štátov amerických, ak sa to považuje za vhodné zo strany dotknutého členského štátu a Spojenými štátmi americkými.

2. Postupy, podľa ktorých má tím pracovať, ako napríklad jeho zloženie, trvanie, poloha, organizácia, funkcie, účel a podmienky účasti členov tímu štátu na vyšetrovacích činnostiach prebiehajúcich na území iného štátu sú podľa dohody medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov, určené jednotlivými dotknutými štátmi.

3. Príslušné orgány určené jednotlivými dotknutými štátmi priamo komunikujú na účely vytvorenia a prevádzkovania takého tímu, s výnimkou prípadov, ak z dôvodu výnimočnej zložitosti, širokého rozsahu alebo iných súvisiacich okolnosti je potrebná centrálnejšia koordinácia s ohľadom na niektoré alebo všetky aspekty, sa štáty môžu dohodnúť na iných vhodných komunikačných kanáloch na tento účel.

4. Ak spoločný vyšetrovací tím potrebuje, aby boli v jednom zo štátov, ktoré tím založili prijaté vyšetrovacie opatrenia, môže člen tímu z toho štátu požiadať jeho vlastné príslušné orgány, aby takéto opatrenia prijali bez toho, aby ostatné štáty museli predložiť žiadosť o vzájomnú právnu pomoc. Právna norma potrebná na získanie opatrenia v uvedenom štáte je norma, ktorá sa vzťahuje na jeho vnútroštátne vyšetrovacie činnosti.

Článok 6

Videokonferencie

1. Zmluvné strany prijmú také opatrenia, aké môžu byť potrebné na umožnenie technológie video prenosu medzi členským štátom a Spojenými štátmi americkými na získanie svedectva v konaní, pre ktoré je k dispozícii vzájomná právna pomoc svedka alebo experta, ktorý sa nachádza v požiadanom štáte, ak taká pomoc nie je práve k dispozícii. V rozsahu, ktorý nie je špecificky stanovený v tomto článku, sú dojednania upravujúce taký postup, ako je ustanovené podľa uplatňujúcej sa zmluvy o vzájomnej právnej pomoci platnej medzi príslušnými štátmi alebo práva dožiadaného štátu, ako je uplatniteľné.

2. Ak sa žiadajúci a dožiadaný štát nedohodnú inak, hradí žiadajúci štát výdavky spojené s vytvorením a obsluhovaním video prenosu. Ostatné náklady, ktoré vzniknú v priebehu poskytovania pomoci (vrátane nákladov spojených s cestovaním účastníkov v dožiadanom štáte) hradia v súlade s uplatňujúcimi sa ustanoveniami zmluvy o vzájomnej právnej spolupráci platnej medzi príslušnými štátmi, alebo ak taká zmluva neexistuje, podľa dohody medzi žiadajúcim a dožiadaným štátom.

3. Žiadajúci a dožiadaný štát sa môžu poradiť, aby uľahčili vyriešenie právnych, technických alebo logistických otázok, ktorú môžu vzniknúť pri vybavovaní žiadosti.

4. Bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek právomoc podľa práva žiadajúceho štátu, je zámerne nepravdivé vyhlásenie alebo iné zlé správanie svedka alebo experta počas trvania video konferencie trestné v dožiadanom štáte rovnakým spôsobom, ako keby bolo spáchané v priebehu jeho vnútroštátneho konania.

5. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby to malo vplyv na použite iných spôsobov získania svedectva v dožiadanom štáte, ktoré sú k dispozícii podľa platnej zmluvy alebo práva.

6. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení bilaterálnych dohôd o vzájomnej právnej pomoci medzi členskými štátmi a Spojenými štátmi americkými, ktoré vyžadujú alebo povoľujú použitie technológie video konferencie na účely iné ako tie, ktoré sú opísané v ods. 1, vrátane na účely identifikácie osôb alebo predmetov alebo získanie vyšetrovacích správ. Ak to už neustanovuje platná zmluva alebo právo, môže štát povoliť použitie technológie video konferencie v takých prípadoch.

Článok 7

Zrýchlené zasielanie žiadostí

Žiadosti o vzájomnú právnu pomoc a s ňou spojená komunikácia sa môže uskutočniť prostredníctvom zrýchlených komunikačných prostriedkov, vrátane faxu alebo e-mailu, s následným formálnym potvrdením, ak ho dožiadaný štát vyžaduje. Dožiadaný štát môže na žiadosť odpovedať ktorýmkoľvek z takýchto zrýchlených komunikačných prostriedkov.

Článok 8

Vzájomná právna pomoc správnym orgánom

1. Vzájomná právna pomoc sa poskytuje tiež vnútroštátnemu správnemu orgánu, ktorý vyšetruje určité konanie s cieľom trestného stíhania takého konania, alebo postúpenie konania orgánom policajného vyšetrovania alebo trestného stíhania, na základe jeho osobitnej správnej alebo regulačnej právomoci uskutočniť také vyšetrovanie. Vzájomná právna pomoc môže byť za takých okolností poskytnutá tiež iným správnym orgánom. Pomoc nie je k dispozícii s ohľadom na záležitosti, v ktorých správny orgán predpokladá, že trestné stíhanie alebo postúpenie, ak sa dá uplatniť, sa neuskutoční.

2. a) Žiadosti o pomoc podľa tohto článku sa zasielajú medzi ústrednými orgánmi určenými podľa bilaterálnej zmluvy o vzájomnej právnej pomoci platnej medzi príslušnými štátmi, alebo medzi takými inými orgánmi, na akých sa môžu dohodnúť ústredné orgány.

b) Pri absencii zmluvy sa žiadosti zasielajú medzi Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov a ministerstvom spravodlivosti, alebo, podľa článku 15 ods. 1, porovnateľným ministerstvom dotknutého členského štátu, ktoré je zodpovedné za zasielanie žiadostí o vzájomnú právnu pomoc, alebo medzi takými inými orgánmi, na akých sa môžu dohodnúť Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov a také ministerstvo.

3. Zmluvné strany prijmú opatrenia, aby sa vyhli ukladaniu mimoriadnych bremien na dožiadaný štát uplatňovaním tohto článku. Ak napriek tomu vzniknú mimoriadne bremená dožiadanému štátu, vrátane bánk alebo prevádzkou komunikačných kanálov predpokladaných v tomto článku, zmluvné strany sa bezodkladne poradia s cieľom uľahčiť uplatňovanie tohto článku, vrátane prijatia takých opatrení, aké môžu byť potrebné na zníženie existujúcich a budúcich bremien.

Článok 9

Obmedzenia použitia na ochranu osobných a iných údajov

1. Žiadajúci štát môže použiť akýkoľvek dôkaz alebo informáciu získanú od dožiadaného štátu:

a) na účel jeho policajných vyšetrovaní a trestných konaní;

b) na zabránenie okamžitého a závažného ohrozenia bezpečnosti jeho štátu;

c) v jeho súdnych alebo správnych konaniach, ktoré nemajú trestnú povahu a ktoré sa priamo týkajú vyšetrovaní alebo konaní:

i) ustanovených v písm. a); alebo

ii) s ohľadom na ktoré bola poskytnutá vzájomná právna pomoc podľa článku 8;

d) na akýkoľvek iný účel, ak boli informácia alebo dôkaz zverejnené v rámci konaní s ohľadom na ktoré boli zasielané, alebo v ktorejkoľvek zo situácií opísaných v písm. a), b) a c); a

e) na akýkoľvek iný účel, len s predchádzajúcim písomným súhlasom dožiadaného štátu.

2. a) Tento článok nemá dopad na schopnosť dožiadaného štátu uložiť dodatočné podmienky v konkrétnom prípade, keď konkrétnu žiadosť o pomoc nemožno pri absencii takých podmienok splniť. Ak boli uložené dodatočné podmienky v súlade s týmto písmenom, môže dožiadaný štát od žiadajúceho štátu požadovať informácie o použití dôkazu alebo informácie.

b) Všeobecné obmedzenia s ohľadom na právne normy žiadajúceho štátu pre spracovanie osobných údajov nemôžu byť uložené dožiadaným štátom ako podmienka podľa písm. a) na poskytnutie dôkazu alebo informácie.

3. Ak, po sprístupnení žiadajúcemu štátu, je dožiadaný štát informovaný o okolnostiach, ktoré môžu spôsobiť, že bude požadovať dodatočnú podmienku v konkrétnom prípade, môže sa dožiadaný štát poradiť so žiadajúcim štátom, aby určili mieru, do akej môžu byť dôkazy a informácie chránené.

4. Dožiadaný štát môže namiesto tohto článku uplatniť ustanovenie platnej bilaterálnej zmluvy o právnej pomoci na obmedzenie použitia, ak by to znamenalo menšie obmedzenie použitia informácií a dôkazov, ako je ustanovené v tomto článku.

5. Ak bilaterálna zmluva o vzájomnej právnej pomoci platná medzi členským štátom a Spojenými štátmi americkými v deň podpísania tejto dohody povoľuje obmedzenie záväzku poskytnúť pomoc s ohľadom na niektoré daňové trestné činy, môže príslušný členský štát uviesť, vo výmene písomných dokumentov so Spojenými štátmi americkými uvedených v článku 3 ods. 2, že s ohľadom na také trestné činy, aj naďalej uplatňuje ustanovenie o obmedzení použitia podľa takej zmluvy.

Článok 10

Žiadosť žiadajúceho štátu o dôvernosť

Dožiadaný štát vynaloží všetko úsilie na zachovanie dôvernosti žiadosti a jej obsahu, ak takú dôvernosť vyžaduje žiadajúci štát. Ak žiadosť nemôže byť splnená bez porušenia požadovanej dôvernosti, ústredný orgán dožiadaného štátu o tom informuje žiadajúci štát, ktorý potom určí, či má byť žiadosť aj napriek tomu vybavená.

Článok 11

Konzultácie

Zmluvné strany, ako je to vhodné, uskutočnia konzultácie s cieľom umožniť najúčinnejšie využitie tejto dohody, vrátane uľahčenia riešenia akéhokoľvek sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody.

Článok 12

Dočasné uplatňovanie

1. Táto dohoda sa vzťahuje na trestné činy spáchané pred aj po nadobudnutí jej platnosti.

2. Táto dohoda sa vzťahuje na žiadosti o vzájomnú právnu pomoc podané po nadobudnutí jej platnosti. Avšak články 6 a 7 sa vzťahujú na žiadosti, ktoré neboli vybavené v dožiadanom štáte v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 13

Nemožnosť odchýlenia sa

1. Podľa článku 4 ods. 5 a článku 9 ods. 2 písm. b) táto dohoda sa uplatňuje bez dopadu na uplatnenie dôvodov pre odmietnutie dožiadaným štátom, s ohľadom na záležitosť, ktorá nie je upravená touto dohodou, ktoré je možné použiť podľa bilaterálnej zmluvy o vzájomnej právnej pomoci platnej medzi členským štátom a Spojenými štátmi americkými.

Článok 18

Budúce bilaterálne zmluvy o vzájomnej právnej pomoci s členskými štátmi

Táto dohoda nebráni po nadobudnutí jej platnosti, uzatvoreniu bilaterálnych dohôd medzi členským štátom a Spojenými štátmi americkými v súlade s touto dohodou.

Článok 15

Označenia a oznámenia

1. Ak bolo podľa článku 8 ods. 2 písm. b) určené iné ministerstvo ako ministerstvo spravodlivosti, Európska únia informuje Spojené štáty americké o tejto skutočnosti pred výmenou písomných dokumentov uvedených v článku 3 ods. 3 medzi členskými štátmi a Spojenými štátmi americkými.

2. Zmluvné strany, na základe vzájomných konzultácií o tom, ktoré vnútroštátne orgány zodpovedné za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov by mali byť určené podľa článku 4 ods. 3, sa navzájom informujú o vnútroštátnych orgánoch tak určených pred výmenou písomných dokumentov uvedených v článku 3 ods. 2 a 3 medzi členskými štátmi a Spojenými štátmi americkými. Európska únia, za členské štáty, ktoré nemajú žiadnu zmluvu o vzájomnej právnej spolupráci so Spojenými štátmi americkými, informuje Spojené štáty americké pred takou výmenou písomných dokumentov o identite ústredných orgánov podľa článku 4 ods. 3

3. Zmluvné strany sa navzájom informujú o akýchkoľvek obmedzeniach uplatnených podľa článku 4 ods. 4 pred výmenou písomných dokumentov uvedených v článku 3 ods. 2 a 3 medzi členskými štátmi a Spojenými štátmi americkými.

Článok 16

Územná pôsobnosť

1. Táto dohoda sa vzťahuje:

a) na Spojené štáty americké;

b) s ohľadom na Európsku úniu na:

- členské štáty,

- územia, za ktorých vonkajšie vzťahy je zodpovedný členský štát alebo krajiny, ktoré nie sú členskými štátmi, pre ktoré má členský štát iné povinnosti s ohľadom na vonkajšie vzťahy, ak je tak dohodnuté výmenou diplomatickej nóty medzi zmluvnými stranami, náležito potvrdenou príslušným členským štátom.

2. Uplatňovanie tejto dohody na akékoľvek územie alebo krajinu, v súvislosti s ktorou bolo uskutočnené rozšírenie v súlade s písm. b) ods. 1, môže každá zo zmluvných strán ukončiť šesťmesačným písomným oznámením druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou, ak sa náležito potvrdí príslušným členským štátom a Spojenými štátmi americkými.

Článok 17

Revízia

Zmluvné strany súhlasia s vykonaním spoločnej revízie tejto dohody podľa potreby a v každom prípade najneskôr päť rokov od nadobudnutia jej platnosti. Revízia je zameraná najmä na praktické vykonávanie dohody a môže zahŕňať tiež záležitosti ako dôsledky ďalšieho vývoja Európskej únie s ohľadom na predmet tejto dohody.

Článok 18

Nadobudnutie platnosti a ukončenie

1. Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom po treťom mesiaci od dátumu, keď si zmluvné strany vymenili listiny svedčiace o tom, že ukončili vnútorné postupy na tento účel. Tieto listiny tiež potvrdzujú, že boli ukončené kroky ustanovené v článku 3 ods. 2 a 3.

2. Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek ukončiť túto dohodu písomným oznámením druhej zmluvnej strane a takéto ukončenie je platné šesť mesiacov od dátumu uvedeného oznámenia.

Na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu

Vo Washingtone DC dvadsiateho piateho. júna roku dvetisíctri dvojmo v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každý text je rovnako autentický.

Por la Unión EuropeaFor Den Europæiske UnionFür die Europäische UnionΓια την Ευρωπαϊκή ΈνωσηFor the European UnionPour l'Union européennePer l'Unione europeaVoor de Europese UniePela União EuropeiaEuroopan unionin puolestaPå Europeiska unionens vägnar

+++++ TIFF +++++

Por los Estados Unidos de AméricaFor Amerikas Forenede StaterFür die Vereinigten Staaten von AmerikaΓια τις Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςFor the United States of AmericaPour les États-Unis d'AmériquePer gli Stati Uniti d'AmericaVoor de Verenigde Staten van AmerikaPelos Estados Unidos da AméricaAmerikan yhdysvaltojen puolestaPå Amerikas förenta staters vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Dôvodová správa k Dohode o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými

Táto dôvodová správa obsahuje vysvetlenia s ohľadom na uplatňovanie niektorých ustanovení Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (ďalej len "dohoda"), na ktorých sa zmluvné strany dohodli.

K článku 8

S ohľadom na vzájomnú právnu pomoc správnym orgánom podľa článku 8 ods. 1, ukladá prvá veta článku 8 ods. 1 povinnosť poskytnúť vzájomnú právnu pomoc žiadajúcim federálnym správnym orgánom Spojených štátov amerických a žiadajúcim národným správnym orgánom členských štátov. Podľa druhej vety toho odseku môže byť vzájomná právna pomoc poskytnutá tiež iným, to znamená nie federálnym alebo miestnym správnym orgánom. Toto ustanovenie je však k dispozícii na základe uváženia dožiadaného štátu.

Zmluvné strany súhlasia, že podľa prvej vety článku 8 ods. 1 bude vzájomná právna pomoc poskytnutá žiadajúcemu správnemu orgánu, ktorý v čase podania žiadosti vykonáva vyšetrovania alebo prípravné úkony v rámci trestného stíhania alebo postúpenia vyšetrovania príslušným trestným orgánom, v rámci jeho zákonného mandátu, ako je podrobnejšie vymedzené nižšie. Skutočnosť, že v čase podania žiadosti sa pripravuje postúpenie na trestné stíhanie nevylučuje, že takýto orgán môže uložiť iné postihy ako trestné. Takto vzájomná právna pomoc poskytnutá podľa článku 8 ods. 1 môže žiadajúci správny orgán viesť k záveru, že uskutočnenie trestného konania alebo postúpenia trestného konania by nebolo vhodné. Tieto možné následky neovplyvňujú povinnosť zmluvných strán poskytnúť pomoc podľa tohto článku.

Avšak, žiadajúci správny orgán nemôže použiť článok 8 ods. 1 na požadovanie pomoci, ak nie je pripravované trestné stíhanie alebo postúpenie alebo pre záležitosti, v ktorých vyšetrované konanie nie je predmetom trestného postihu alebo postúpenia podľa právnych predpisov žiadajúceho štátu.

Európska únia si uvedomuje, že predmet tejto dohody z jej strany, patrí pod ustanovenia o policajnej a justičnej spolupráci v trestných veciach, ktoré sú uvedené v hlave VI Zmluvy o Európskej únii a že dohoda bola uzatvorená v rámci rozsahu pôsobnosti týchto ustanovení.

K článku 9

Článok 9 ods. 2 písm. b) je určený na zabezpečenie toho, že odmietnutie pomoci z dôvodu ochrany údajov môže byť uplatnené len vo výnimočných prípadoch. Taká situácia môže nastať ak by, po vyvážení dôležitých záujmov, ktoré sa týkajú konkrétneho prípadu (na jednej strane verejné záujmy, vrátane riadneho výkonu spravodlivosti a na druhej strane záujmy ochrany súkromia), poskytnutie špecifických údajov požadovaných žiadajúcim štátom spôsobilo také závažné ťažkosti, ktoré by podľa dožiadaného štátu patrili medzi dôvody na odmietnutie na základe základných štátnych záujmov. Z toho dôvodu je všeobecné, kategorické alebo systematické uplatňovanie zásad ochrany údajov na odmietnutie spolupráce zo strany dožiadaného štátu vylúčené. Preto skutočnosť, že žiadajúci a dožiadaný štát majú rozdielne systémy ochrany osobných údajov (ako napríklad, že žiadajúcu štát nemá ekvivalent špecializovaného orgánu na ochranu údajov) alebo majú rozdielne prostriedky na ochranu osobných údajov (ako napríklad, že žiadajúcu štát používa iné prostriedky ako je proces vymazania na ochranu súkromia alebo správnosti osobných údajov získaných orgánmi činnými v trestnom konaní), nemôže byť ako taká uložená ako dodatočná podmienky podľa článku 9 ods. 2 písm. a).

K článku 14

Článok 14 ustanovuje, že dohoda po nadobudnutí jej platnosti nebráni uzatvoreniu bilaterálnych dohôd o vzájomnej právnej spolupráci medzi členským štátom a Spojenými štátmi americkými v súlade s dohodou.

Ak by akékoľvek opatrenie ustanovené v dohode spôsobilo ťažkosti pri vykonávaní pre jeden alebo viac členských štátov alebo pre Spojené štáty americké, mali by byť takéto ťažkosti vyriešené v prvom rade, ak je to možné, prostredníctvom konzultácií medzi príslušným členským štátom alebo členskými štátmi a Spojenými štátmi americkými, alebo, ak je to vhodné, prostredníctvom konzultácií ustanovených v tejto dohode. Ak nie je možné vyriešiť také ťažkosti iba pomocou konzultácií, bolo by v súlade s dohodou potrebné vytvoriť pre budúce bilaterálne dohody medzi členským štátom alebo členskými štátmi a Spojenými štátmi americkými operatívne fungujúci alternatívny mechanizmus, ktorý by spĺňal ciele osobitného ustanovenia, v súvislosti s ktorým ťažkosti vznikli.

--------------------------------------------------