22002D0110Uradni list L 298 , 31/10/2002 str. 0035 - 0036


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 110/2002

z dne 12. julija 2002

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 92/2002 z dne 25. junija 2002 [1].

(2) Uredbo Komisije (ES) št. 204/2002 z dne 19. decembra 2001 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti [2], je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 20b (Uredba Sveta (EGS) št. 3696/93) Priloge XXI k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 32002 R 0204: Uredba Komisije (ES) št. 204/2002 z dne 19. decembra 2001 (UL L 36, 6.2.2002, str. 1)."

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 204/2002 v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 13. julija 2002 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [3].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 12. julija 2002

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

G. S. Gunnarsson

[1] UL L 266, 3.10.2002, str. 67.

[2] UL L 36, 6.2.2002, str. 1.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------