22002D0076Uradni list L 266 , 03/10/2002 str. 0017 - 0019


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 76/2002

z dne 25. junija 2002

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 149/2001 z dne 11. decembra 2001 [1].

(2) Deset aktov o zdravstvenem varstvu živali — izmenjava in dajanje na trg živih živali — je treba vključiti v Sporazum.

(3) Odločba Komisije 2001/183/ES razveljavlja Odločbo Komisije 92/532/EGS, ki je vključena v Sporazum in ki jo je zato treba črtati iz Sporazuma.

(4) Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn -

SKLENIL:

Člen 1

Del 4.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Besedila odločb 2001/100/ES [2], 2001/139/ES [3], 2001/159/ES [4], 2001/183/ES [5], 2001/185/ES [6], 2001/187/ES [7], 2001/188/ES [8], 2001/294/ES [9], 2001/311/ES [10] in 2001/485/ES [11] v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 26. junija 2002 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [12] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 25. junija 2002

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 65, 7.3.2002, str. 20.

[2] UL L 36, 7.2.2001, str. 9.

[3] UL L 50, 21.2.2001, str. 20.

[4] UL L 57, 27.2.2001, str. 54.

[5] UL L 67, 9.3.2001, str. 65.

[6] UL L 67, 9.3.2001, str. 78.

[7] UL L 67, 9.3.2001, str. 81.

[8] UL L 67, 9.3.2001, str. 83.

[9] UL L 100, 11.4.2001, str. 32.

[10] UL L 109, 19.4.2001, str. 62.

[11] UL L 176, 29.6.2001, str. 64.

[12] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Del 4.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kakor je navedeno spodaj.

1. Besedilo točke 6 (Odločba Komisije 92/532/EGS) se črta.

2. V točki 17 (Odločba Komisije 93/74/EGS) se doda naslednja alinea:

"— 32001 D 0139: Odločba Komisije 2001/139/ES z dne 12. februarja 2001 (UL L 50, 21.2.2001, str. 20)."

3. V točki 29 (Odločba Komisije 95/124/ES) se dodata naslednji alinei:

"— 32001 D 0188: Odločba Komisije 2001/188/ES z dne 28. februarja 2001 (UL L 67, 9.3.2001, str. 83),

— 32001 D 0311: Odločba Komisije 2001/311/ES z dne 4. aprila 2001 (UL L 109, 19.4.2001, str. 62)."

4. V točki 30 (Odločba Komisije 95/125/ES) se doda naslednja alinea:

"— 32001 D 0100: Odločba Komisije 2001/100/ES z dne 22. januarja 2001 (UL L 36, 7.2.2001, str. 9)."

5. V točki 39 (Odločba Komisije 95/473/ES) se doda naslednja alinea:

"— 32001 D 0159: Odločba Komisije 2001/159/ES z dne 12. februarja 2001 (UL L 57, 27.2.2001, str. 54)."

6. V točki 44 (Odločba Komisije 96/233/ES) se doda:

"— 32001 D 0185: Odločba Komisije 2001/185/ES z dne 27. februarja 2001 (UL L 67, 9.3.2001, str. 78)."

7. V točki 48 (Odločba Komisije 98/357/ES) se doda:

", kakor je bila spremenjena z:

— 32001 D 0187: Odločba Komisije 2001/187/ES z dne 27. februarja 2001 (UL L 67, 9.3.2001, str. 81)."

8. V točki 49 (Odločba Komisije 98/361/ES) se doda naslednja alinea:

"— 32001 D 0294: Odločba Komisije 2001/294/ES z dne 30. marca 2001 (UL L 100, 11.4.2001, str. 32)."

9. Za točko 62 (Odločba Komisije 2001/296/ES) se vstavi naslednja točka:

"63. 32001 D 0183: Odločba Komisije 2001/183/ES z dne 22. februarja 2001 o določitvi načrtov vzorčenja in diagnostičnih metod za odkrivanje in potrjevanje nekaterih bolezni rib in razveljavitvi Odločbe 92/532/EGS (UL L 67, 9.3.2001, str. 65)."

10. Pod naslovom "AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTA USTREZNO UPOŠTEVAJO" se v točki 39 (Odločba Komisije 96/221/ES) doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— 32001 D 0485: Odločba Komisije 2001/485/ES z dne 15. junija 2001 (UL L 176, 29.6.2001, str. 64)."

--------------------------------------------------