22002D0074Uradni list L 266 , 03/10/2002 str. 0012 - 0013


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 74/2002

z dne 25. junija 2002

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 149/2001 z dne 11. decembra 2001 [1].

(2) Odločbo Komisije 2001/298/ES z dne 30. marca 2001 o spremembi prilog k Direktivam Sveta 64/432/EGS, 90/426/EGS, 91/68/EGS in 92/65/EGS ter k Odločbi Komisije 94/273/ES v zvezi z zaščito živali med prevozom [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktivo 2001/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja o spremembi Direktive Sveta 91/68/EGS v zvezi z garjami [3] je treba vključiti v Sporazum.

(4) Ta sklep se ne uporablja za Islandijo in Lihtenštajn -

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1. V delu 4.1 se v točkah 1 (Direktiva Sveta 64/432/EGS), 2 (Direktiva Sveta 91/68/EGS), 3 (Direktiva Sveta 90/426/EGS) in 9 (Direktiva Sveta 92/65/EGS) doda naslednja alinea:

"— 32001 D 0298: Odločba Komisije 2001/298/ES z dne 30. marca 2001 (UL L 102, 12.4.2001, str. 63)."

2. V delu 4.1 se točki 2 (Direktiva Sveta 91/68/EGS) doda naslednja alinea:

"— 32001 L 0010: Direktiva 2001/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 (UL L 147, 31.5.2001, str. 41)."

3. V delu 4.2 se točki 20 (Odločba Komisije 94/273/ES) doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— 32001 D 0298: Odločba Komisije 2001/298/ES z dne 30. marca 2001 (UL L 102, 12.4.2001, str. 63)."

Člen 2

Besedili Odločbe 2001/298/ES in Direktive 2001/10/ES v norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 26. junija 2002 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [4] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 25. junija 2002

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 65, 7.3.2002, str. 20.

[2] UL L 102, 12.4.2001, str. 63.

[3] UL L 147, 31.5.2001, str. 41.

[4] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------