22002D0021Uradni list L 110 , 25/04/2002 str. 0021 - 0022


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 21/2002

z dne 1. marca 2002

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 86/2001 z dne 19. junija 2001 [1].

(2) Uredbo Komisije (ES) št. 586/2001 z dne 26. marca 2001 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih v zvezi z opredelitvijo Glavnih industrijskih skupin (MIGS) [2], je treba vključiti v Sporazum.

(3) Uredbo Komisije (ES) št. 588/2001 z dne 26. marca 2001 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98, ki se nanaša na kratkoročne statistike v zvezi z definicijami spremenljivk [3], je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 2 (Uredba Sveta (ES) št. 1165/98) Priloge XXI k Sporazumu se vstavita naslednji točki:

"2a. 32001 R 0586: Uredba Komisije (ES) št. 586/2001 z dne 26. marca 2001 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih v zvezi z opredelitvijo Glavnih industrijskih skupin (MIGS)

2b. 32001 R 0588: Uredba Komisije (ES) št. 588/2001 z dne 26. marca 2001 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98, ki se nanaša na kratkoročne statistike v zvezi z definicijami spremenljivk (UL L 86, 27.3.2001, str. 18)."

Člen 2

Besedili Uredb (ES) št. 586/1999 in 588/2001 v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. marca 2002 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [4].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 1. marca 2002

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 238, 6.9.2001, str. 39.

[2] UL L 86, 27.3.2001, str. 11.

[3] UL L 86, 27.3.2001, str. 18.

[4] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------