22002A0430(03)Úřední věstník L 114 , 30/04/2002 S. 0091 - 0131


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

ŠVÝCARSKÁ KOFEDERACE, dále jen "Švýcarsko",na jedné straně,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen "Společenství",na straně druhé,

společně dále jen "smluvní strany",

VĚDOMY SI oboustranného zájmu smluvních stran na prohlubování spolupráce a obchodu, a zejména na zpřístupnění dopravního trhu podle článku 13 Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží po silnici a železnici ze dne 2. května 1992, dále jen dohoda z roku 1992,

PŘEJÍCE SI rozvoj koordinované dopravní politiky zaměřené na podporu používání prostředků na přepravu cestujících a zboží, které by byly šetrnější pro životní prostředí, ve snaze spojit ochranu životního prostředí s účinností dopravních systémů, zejména v alpské oblasti,

PŘEJÍCE SI zajistit zdravou hospodářskou soutěž mezi jednotlivými způsoby dopravy a zohlednit, aby tyto způsoby dopravy uhrazovaly náklady, které způsobují,

VĚDOMY SI potřeby zajistit návaznost mezi švýcarskou dopravní politikou a obecnými zásadami dopravní politiky Společenství, zejména v souvislosti s prováděním koordinovaného právního a regulativního rámce,

SE DOHODLY TAKTO:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Obecné zásady a cíle

1. Tato dohoda mezi Společenstvím a Švýcarském je na jedné straně zaměřena na liberalizaci vzájemného přístupu smluvních stran na jejich dopravní trh v oblasti přepravy cestujících a zboží po silnici a železnici takovým způsobem, který by zajišťoval účinnější řízení dopravy po trasách, které jsou z technického, územního a hospodářského hlediska vhodné pro všechny druhy dopravy, na které se vztahuje tato dohoda, a na straně druhé na vytvoření základů koordinované dopravní politiky.

2. Ustanovení této dohody a jejich používání je založeno na zásadách vzájemnosti a svobodné volby druhu dopravy.

3. Smluvní strany se zavazují, že při používání této dohody nepřijmou diskriminační opatření.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Tato dohoda se vztahuje na obousměrnou přepravu zboží a cestujících po silnici mezi smluvními stranami, pro tranzitní dopravu přes území stran, aniž je dotčena dohoda z roku 1992 a s výhradou čl. 7 odst. 3, pro silniční přepravu cestujících a zboží na trojstranném základě a pro švýcarský vnitřní obchod.

2. Tato dohoda se vztahuje na mezinárodní přepravu cestujících a zboží po železnici a pro kombinovanou mezinárodní dopravu. Nevztahuje se na železniční podniky, jejichž činnost je omezena výhradně na městskou, příměstskou nebo regionální dopravu.

3. Tato dohoda se vztahuje na dopravní činnosti uskutečňované podniky v oblasti silniční dopravy nebo železničními podniky, které jsou usazeny v jedné ze smluvních stan.

Článek 3

Definice

1. Silniční doprava

Pro účely této dohody se rozumí:

- "povoláním provozovatele silniční dopravy" činnost jakéhokoliv podniku dopravujícího zboží pro cizí potřebu buď motorovým vozidlem nebo jízdními soupravami,

- "povoláním provozovatele silniční osobní dopravy" činnost jakéhokoliv podniku poskytujícího pro cizí potřebu mezinárodní přepravu cestujících autokarem nebo autobusem,

- "podnikem" jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, zisková nebo nezisková, jakékoliv sdružení nebo seskupení osob bez právní subjektivity, ziskové nebo neziskové, jakož i každý veřejný orgán, buď se samostatnou právní subjektivitou nebo spadající pod orgán veřejné moci, který takovou samostatnou právní subjektivitu má,

- "vozidlem" motorové vozidlo registrované na území smluvní strany nebo kombinace vozidel, z nichž alespoň hnací jednotka je registrována na území některé smluvní strany, a určené výlučně k přepravě zboží, nebo jakékoliv motorové vozidlo určené podle své konstrukce a vybavení pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče a určené pro tento účel,

- "mezinárodní přepravou" jízda vozidla, u které je výchozí místo na území jedné smluvní strany a místo určení je na území druhé smluvní strany nebo třetí země nebo naopak, a pohyb vozidla bez nákladu v souvislosti s výše uvedenou cestou; pokud se výchozí místo nebo místo určení jízdy nachází ve třetí zemi, musí být přeprava uskutečněna vozidlem registrovaným ve smluvní straně, kde je výchozí místo nebo místo určení cesty,

- "tranzitem" přeprava zboží nebo cestujících (bez nakládky nebo vykládky) a pohyb vozidel bez nákladu přes území smluvní strany,

- "švýcarským vnitřním obchodem" jakákoliv přeprava zboží pro cizí potřebu z jednoho členského státu Společenství do jiného státu Společenství vozidlem registrovaným ve Švýcarsku, bez ohledu na to, zda vozidlo v rámci této jízdy a běžného plánu jízdy projíždí Švýcarskem, či nikoli,

- "trojstrannými činnostmi dopravy, které zahrnují třetí země" jakákoliv přeprava cestujících nebo zboží z území smluvní strany do třetí země a naopak, vozidlem registrovaným na území druhé smluvní strany, bez ohledu na to, zda během této jízdy a podle běžného plánu jízdy vozidlo projíždí zemí, ve které je registrováno, či nikoli,

- "povolením" povolení, licence nebo koncese požadované podle právních předpisů smluvní strany.

2. Železniční doprava

Pro účely této dohody se rozumí:

- "železničním podnikem" jakýkoliv soukromý nebo veřejný podnik, jehož hlavní činností je poskytování služeb v železniční dopravě zboží nebo osob za předpokladu, že podnik zabezpečí drážní dopravu; tuto drážní dopravu lze zajistit pomocí vozidlového parku, který není ve vlastnictví dotčeného železničního podniku a pomocí personálu, který není přímo zaměstnán dotčeným železničním podnikem,

- "mezinárodním seskupením" jakékoli sdružení nejméně dvou železničních podniků usazených v rozdílných členských státech Společenství nebo případně jednoho z nich ve Švýcarsku, za účelem poskytování mezinárodních dopravních služeb v drážní dopravě mezi Společenstvím a Švýcarskem,

- "správcem infrastruktury" takový veřejný orgán nebo podnik odpovědný především za zřízení a údržbu železniční infrastruktury, jakož i za provozování kontrolních a bezpečnostních systémů,

- "licencí" jakékoliv oprávnění vydané podniku příslušným orgánem smluvní strany, kterým se uznává jeho způsobilost jako železničního podniku. Tato způsobilost může být omezena na provozování určitých druhů služeb,

- "orgánem vydávajícím licence" takový orgán, který byl pověřen smluvní stranou k vydání licence,

- "trasou vlaku" kapacita infrastruktury potřebná k tomu, aby byl v určitou dobu zajištěn provoz vlaku mezi dvěma místy;

- "přidělováním" přidělování kapacity železniční infrastruktury přidělujícím orgánem,

- "přidělujícím orgánem" orgán nebo správce infrastruktury určený jednou ze smluvních stran pro přidělování kapacity infrastruktury,

- "městskými a příměstskými službami" dopravní služby provozované za účelem pokrytí dopravních potřeb městského centra nebo příměstské oblasti, jakožto i dopravní potřeby mezi centrem, příměstskou oblastí a přilehlými oblastmi,

- "regionálními službami" dopravní služby provozované za účelem pokrytí dopravních potřeb regionu,

- "kombinovanou dopravou" přeprava zboží těžkými nákladními vozidly nebo nákladovými jednotkami, které část své cesty uskutečňují po železnici s počátkem nebo koncem jízdy po silnici,

- "konkurenceschopnými cenami železniční dopravy": ceny železniční dopravy se považují za konkurenceschopné, pokud nejsou průměrné ceny železniční dopravy ve Švýcarsku vyšší než náklady na silniční dopravu, jak jsou definovány v příloze 9, na podobné trase.

Článek 4

Výhrady podle dohody z roku 1992

S výhradou odchylek zavedených touto dohodou nejsou práva a povinnosti smluvních strany vyplývajících z dohody z roku 1992 touto dohodou dotčeny.

HLAVA III

MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

A. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 5

Povolení k výkonu povolání

1. Podniky, které chtějí působit jako profesionální silniční dopravci, musí splňovat tyto podmínky:

a) dobrá pověst;

b) příslušná finanční způsobilost;

c) odborná způsobilost.

2. Ustanovení platná v této oblasti jsou stanovena v oddílu 1 přílohy 1.

Článek 6

Sociální normy

Sociální normy použitelné pro tuto oblast jsou stanoveny v oddílu 2 přílohy 1.

Článek 7

Technické normy

1. S výhradou odstavců 2 a 3 Švýcarsko nejpozději do šesti měsíců po podpisu této dohody přijme ujednání odpovídající právním předpisů Společenství o technických podmínkách platných pro silniční dopravu podle oddílu 3 přílohy 1.

2. Švýcarsko má přechodné dvouleté období od okamžiku vstupu této dohody v platnost na to, aby přizpůsobilo své právní předpisy o technické kontrole vozidel právu Společenství.

3. Od 1. ledna 2001 se celková hmotnost platná pro Švýcarsko pro jízdní soupravy s návěsy a jízdní soupravy s přívěsy stanoví na 34 tun pro všechny druhy dopravy.

Od 1. ledna 2005 Švýcarsko přizpůsobí své právní předpisy o celkové hmotnosti těchto vozidel v mezinárodní dopravě právním předpisům platným ve Společenství k okamžiku podpisu této dohody.

4. Zavádění poplatků za používání silnic stanovených v článku 40 bude probíhat zároveň s postupným zvyšováním celkové hmotnosti podle odstavce 3.

5. Obě smluvní strany se zavazují, že nepoužijí na vozidla schválená na území druhé smluvní strany podmínky, které jsou přísnější než podmínky platné na jejich vlastním území.

Článek 8

Přechodná ujednání o hmotnosti vozidel

1. S ohledem na postupné zavádění konečných ujednání podle druhého odstavce čl. 7 odst. 3, přeprava zboží vozidlem, jehož celková hmotnost přesahuje 28 t (před 31. prosincem 2000) nebo 34 t (mezi 1. lednem 2001 a 31. prosincem 2004), ale nepřesahuje 40 t, z místa odjezdu ve Společenství do místa určení mimo švýcarskou příhraniční zónu, jak je stanovena v příloze 6 (a naopak) nebo v tranzitu přes Švýcarsko, podléhá kvótě založené na platbě doplňkového poplatku za používání infrastruktury v souladu s postupy stanovenými v odstavcích 2, 3 a 4. V případě vozidel registrovaných ve Švýcarsku lze tuto kvótu použít pro dopravní činnosti v rámci Švýcarska.

2. Pro rok 2000 se Společenství přiděluje kvóta 250000 povolení. Pro rok 2000 se Švýcarsku přiděluje kvóta 250000 povolení. V případě, že dohoda nevstoupí v platnost dnem 1. ledna 2000, bude počet povolení poměrně snížen.

3. Pro rok 2001 a 2002 se Společenství přiděluje kvóta 300000 povolení. Pro rok 2001 a 2002 se Švýcarsku přiděluje kvóta 300000 povolení.

4. Pro rok 2003 a 2004 se Společenství přiděluje kvóta 400000 povolení. Pro rok 2003 a 2004 se Švýcarsku přiděluje kvóta 400000 povolení.

5. Použití povolení stanovených v odstavcích 2, 3 a 4 je u všech provozovatelů, švýcarských či ze Společenství, podmíněno zaplacením poplatku za používání švýcarské infrastruktury, vypočteného a ukládaného v souladu s postupy stanovenými v příloze 2.

6. S účinností od 1. ledna 2005 budou vozidla splňující technické normy stanovené v druhém odstavci čl. 7 odst. 3 osvobozena podle článku 32 od jakýchkoliv kvót nebo povolovacích opatření.

B. MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA ZBOŽÍ PO SILNICI

Článek 9

Přeprava zboží mezi územími smluvních stran

1. Mezinárodní přeprava zboží po silnici pro cizí potřebu a rovněž jízdy bez nákladu mezi územími smluvních stran podléhají povolení Společenství pro dopravce Společenství stanovené v nařízení (EHS) č. 881/92, jehož vzor je uveden v příloze 3, a podobnému švýcarskému povolení pro švýcarské dopravce.

2. V případě dopravy, na kterou se vztahuje tato dohoda, tato povolení nahradí dvoustranná povolení poskytovaná mezi členskými státy Společenství a Švýcarskem, která byla do vstupu této dohody v platnost nezbytná.

3. Doprava uvedená v příloze 4 je osvobozena od jakéhokoliv přepravního povolení a jakéhokoliv systému licencí.

4. Postupy, kterými se řídí vydávání, obnovení a odnímání povolení, a postupy, kterými se řídí vzájemná pomoc, se upravují nařízením (EHS) č. 881/92 pro dopravce Společenství a odpovídajícími předpisy Švýcarska.

Článek 10

Přeprava zboží tranzitem přes území smluvních stran

1. Mezinárodní přeprava zboží pro cizí potřebu, jakož i pohyb vozidel bez nákladu tranzitem přes území smluvních stran budou deregulovány. Tato doprava podléhá licencím uvedeným v článku 9.

2. Platí odstavce 2, 3 a 4 článku 9.

Článek 11

Tranzit Rakouskem

Systém ekobodů rovnocenný systému stanovenému v článku 11 protokolu 9 Aktu o přistoupení Rakouska k Evropské unii platí pro švýcarské provozovatele při tranzitu přes území Rakouska v době platnosti tohoto protokolu. Metoda výpočtu a prováděcí pravidla a postupy správy a kontroly ekobodů budou stanoveny správní dohodou, která bude vytvořena po dohodě smluvních stran při uzavření této dohody a bude obdobně odpovídat uvedenému protokolu 9.

Článek 12

Švýcarský vnitřní obchod

1. Od roku 2001 se povoluje švýcarský vnitřní obchod za těchto podmínek:

- tato doprava podléhá švýcarskému povolení uvedenému v čl. 9 odst. 1,

- bude omezena na jednotlivou dopravní činnost při zpáteční jízdě následující po přepravě zboží mezi Švýcarskem a členským státem Společenství.

2. Až do tohoto dne však bude i nadále přípustné používat stávající práva vyplývající z platných dvoustranných dohod. Tato práva jsou uvedena v příloze 5 této dohody.

3. Od roku 2005 dojde k úplné deregulaci švýcarského vnitřního obchodu. Doprava bude podléhat švýcarským licencím uvedeným v čl. 9 odst. 1.

Článek 13

Trojstranné dopravní činnosti, které zahrnují třetí země

1. Dohody, které se vztahují na trojstrannou dopravu zahrnující třetí země, budou stanoveny vzájemnou dohodou při uzavření nezbytné dohody mezi Společenstvím a dotyčnou třetí zemí na jedné straně a Švýcarskem a dotyčnou třetí stranou na straně druhé. Účelem těchto dohod je zajištění vzájemnosti zacházení mezi provozovateli Společenství a švýcarskými provozovateli, co se týče trojstranné dopravy.

2. Až do uzavření dohod mezi Společenstvím a dotyčnými třetími zeměmi, se tato dohoda nedotkne ustanovení, která se týkají trojstranné dopravy podle dvoustranných dohod uzavřených mezi členskými státy Společenství a Švýcarskem o dopravě zahrnující třetí země. Tato práva jsou uvedena v příloze 5 této dohody.

3. Na základě ujednání uvedených v odstavci 1, Švýcarsko podle potřeby uzavře nebo přizpůsobí dvoustranné dohody s těmito třetími zeměmi.

Článek 14

Doprava mezi dvěma místy na území členského státu Společenství nebo mezi dvěma místy na území Švýcarska

Doprava mezi dvěma místy na území členského státu Společenství vozidlem registrovaným ve Švýcarsku a doprava mezi dvěma místy na území Švýcarska vozidlem registrovaným v členském státě Společenství není podle této dohody povolena.

Článek 15

Zákaz noční jízdy a nedělní jízdy a výjimky z maximální přípustné hmotnosti

1. Zákaz noční jízdy na švýcarském území platí pouze mezi 22.00 a 5.00 hod.

2. Výjimky z maximální přípustné hmotnosti a ze zákazu noční a nedělní jízdy jsou stanoveny v příloze 6.

3. Výjimky ze zákazu noční jízdy se udělují nediskriminačním způsobem a lze je získat od jediného úřadu. Udělují se po zaplacení správního poplatku.

Článek 16

Zrušení určitých výjimek z maximální přípustné hmotnosti

Příloha 6 část II body 3 a 4 dohody z roku 1992 se nepoužijí ode dne vstupu této dohody v platnost.

C. MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH AUTOKAREM NEBO AUTOBUSEM

Článek 17

Podmínky platné pro dopravce

1. Dopravci provozující dopravu pro cizí potřebu mohou poskytovat dopravní služby stanovené v článku 1 přílohy 7 bez diskriminace na základě národnosti nebo místa usazení, pokud

- jsou oprávněni v členském státě Společenství, kde jsou usazeni, nebo ve Švýcarsku provozovat linkovou dopravu auto karem nebo autobusem, včetně zvláštní linkové dopravy nebo příležitostné dopravy,

- splňují požadavky právních předpisů o bezpečnosti silničního provozu, co se týče norem pro řidiče a vozidla.

2. Dopravci provozující činnost pro vlastní potřebu, smějí provozovat dopravní služby stanovené v čl. 1 odst. 3 přílohy 7 bez diskriminace na základě národnosti nebo místa usazení, pokud

- jsou oprávněni v členském státě Společenství, kde jsou usazeni, nebo ve Švýcarsku provozovat přepravu autokarem nebo autobusem v souladu s podmínkami přístupu na trh stanovenými vnitrostátními právními předpisy,

- splňují požadavky právních předpisů o bezpečnosti silničního provozu, co se týče norem pro řidiče a vozidla.

3. Dopravci, kteří splňují podmínky stanovené v odstavci 1, mohou provozovat mezinárodní osobní dopravu autokarem a autobusem, pokud, jedná-li se o dopravce Společenství, jsou držiteli licence Společenství, nebo, jedná-li se o švýcarské dopravce, jsou držiteli švýcarské licence.

Vzory těchto licencí a postupů jejich získání, užívání a obnovování se stanoví v nařízení (EHS) č. 684/92 ve znění nařízení (ES) č. 11/98 pro dopravce Společenství a v odpovídajících švýcarských právních předpisech.

Článek 18

Přístup na trh

1. Příležitostná doprava podle čl. 1 odst. 2.1 přílohy 7 nepodléhá povolení.

2. Zvláštní linková doprava, jak je stanovena v čl. 1 odst. 1.2 přílohy 7, nepodléhá povolení, pokud je na území Společenství provozována za základě smlouvy uzavřené mezi organizátorem a dopravcem.

3. Jízdy vozidel bez nákladu v souvislosti s dopravou podle odstavců 1 a 2 rovněž nepodléhají povolení.

4. V souladu s článkem 2 a násl. přílohy 7 linková doprava podléhá povolení.

5. V souladu s článkem 2 a násl. přílohy 7 zvláštní linková doprava, která není provozována na území Společenství na základě smlouvy uzavřené mezi organizátorem a dopravcem, podléhá povolení.

Ve Švýcarsku tato doprava povolení nepodléhá.

6. Silniční doprava pro vlastní potřebu, stanovená v čl. 1 odst. 3 přílohy 7 nevyžaduje povolení, ale podléhá na území Společenství systému osvědčení.

Článek 19

Trojstranné dopravní činnosti se třetími zeměmi

1. Ujednání, která se vztahují na trojstrannou dopravu se třetími zeměmi, se stanoví vzájemnou dohodou při uzavření nezbytné dohody mezi Společenstvím a dotyčnou třetí zemí na jedné straně a Švýcarskem a dotyčnou třetí zemí na straně druhé. Účelem těchto dohod je zajištění vzájemnosti zacházení mezi provozovateli ze Společenství a švýcarskými provozovateli, co se týče trojstranné dopravy.

2. Až do uzavření dohod mezi Společenstvím a dotyčnými třetími zeměmi se tato dohoda nedotkne ustanovení, která se vztahují k dopravě uvedené v odstavci 1, jak je stanovena v dvoustranných dohodách uzavřených mezi členskými státy Společenství a Švýcarskem, co se týče dopravy zahrnující třetí země. Tato práva jsou uvedena v příloze 8 této dohody.

3. Po stanovení ujednání uvedených v odstavci 1 Švýcarsko podle potřeby uzavře nebo přizpůsobí dvoustranné dohody s těmito třetími zeměmi.

Článek 20

Doprava mezi dvěma místy na území téže smluvní strany

1. Doprava mezi dvěma místy na území téže smluvní strany dopravci usazenými na území druhé smluvní strany není podle této dohody povolena.

2. Nicméně je i nadále přípustné uplatňovat stávající práva podle platných dvoustranných dohod uzavřených mezi členskými státy Společenství a Švýcarskem, pokud nezakládají diskriminaci mezi dopravci Společenství a nenarušují hospodářskou soutěž. Tato práva jsou uvedena v příloze 8 této dohody.

Článek 21

Postupy

Postupy, kterými se řídí vydávání, používání, obnova a zánik povolení, a postupy, kterými se řídí vzájemná pomoc, jsou upravena přílohou 7 této dohody.

Článek 22

Přechodná ustanovení

Povolení, která se týkají služeb provozovaných ke dni vstupu této dohody v platnost, zůstanou v platnosti až do ukončení jejich platnosti v rozsahu, v jakém dotyčné služby i nadále podléhají povolení.

HLAVA III

MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Článek 23

Nezávislost řízení

Smluvní strany se zavazují

- zaručit nezávislost řízení železničních podniků zejména tím, že jim udělí nezávislé postavení, a tak umožní, aby přizpůsobily svou činnost trhu a aby za řízení jejich záležitostí odpovídaly řídící orgány,

- oddělit řízení železniční infrastruktury od poskytování železničních dopravních služeb přinejmenším na úrovni účetnictví; pomoc poskytnutá jedné z těchto dvou oblastí činnosti nesmí být převedena do druhé.

Článek 24

Práva přístupu a tranzitu, která se vztahují k železniční infrastruktuře

1. Železniční podniky a mezinárodní seskupení mají práva přístupu nebo tranzitu stanovená v právních předpisech Společenství uvedených v příloze 1 části 4.

2. Železničním podnikům usazeným na území jedné ze smluvních stran se poskytují práva přístupu k infrastruktuře na území druhé smluvní strany za účelem provozování mezinárodní kombinované dopravy.

3. Železniční podniky a mezinárodni seskupení při využívání práva k přístupu nebo tranzitu uzavřou nezbytné správní, technické a finanční dohody se správci používané infrastruktury za účelem regulace řízení dopravy a bezpečnostních otázek, které se vztahují na mezinárodních dopravní služby uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 25

Železniční licence

1. Udělení příslušné licence pro dotyčný typ železniční služby je předběžnou podmínkou žádosti o přístup k železniční infrastruktuře nebo tranzit po železniční infrastruktuře, a tudíž práva poskytovat dopravní služby. Nicméně taková licence sama o sobě neposkytuje právo přístupu k železniční infrastruktuře.

2. Železniční podnik je oprávněn požádat o licenci ve Švýcarsku nebo členském státě Společenství, ve kterém je usazen. Smluvní strany nevydají licenci ani neprodlouží její platnost, pokud nejsou splněny podmínky této dohody.

3. Smluvní strany odpovídají za to, že licence určené pro stávající a nové podniky jsou vydávány orgánem oprávněným k jejich vydání.

4. Licence se uznávají ve Společenství nebo ve Švýcarsku na základě vzájemnosti.

5. Licence podléhají požadavkům stanoveným smluvními stranami, které se vztahují k dobré pověsti, finanční způsobilosti, odborné způsobilosti a občanskoprávní odpovědnosti po celou dobu své platnosti. Ustanovení platná v této oblasti jsou stanovena v oddílu 4 přílohy 1.

6. Licence platí do té doby, dokud železniční podnik splňuje podmínky výše uvedených ustanovení. Odpovědný orgán však může požadovat pravidelnou kontrolu licencí.

7. Postupy kontroly, změn, pozastavování nebo odnímání licencí se řídí výše uvedenými právními předpisy.

Článek 26

Vydávání osvědčení o bezpečnosti

1. Smluvní strany dále vyžadují, aby železniční podniky předkládaly osvědčení o bezpečnosti, jehož obsahem jsou stanovené bezpečnostní požadavky s ohledem na zajištění bezpečného provozu na dotyčných trasách.

2. Železniční podnik může požádat o bezpečnostní osvědčení orgán určený smluvní stranou, na jejímž území se infrastruktura užívaná železničním orgánem nachází.

3. K získání osvědčení o bezpečnosti musí železniční podnik splňovat požadavky švýcarského práva, ve vztahu k části tratě na území Švýcarska a práva Společenství, ve vztahu k části tratě na území Společenství.

Článek 27

Přidělení vlakových tratí

1. Obě smluvní strany určí orgán odpovědný za přidělování kapacity, a to buď zvláštní orgán nebo správce infrastruktury. Tento orgán, který je informován o všech dostupných vlakových tratích, musí zejména zajistit, aby

- kapacita železniční infrastruktury byla přidělována na spravedlivém a nediskriminujícím základě, a aby

- s výhradou odstavců 3 a 4 tohoto článku postup přidělování umožňoval optimální a účinné využití infrastruktury.

2. Železniční podnik nebo mezinárodní seskupení žádající o jednu nebo více železničních tratí podají žádost přidělujícímu orgánu nebo orgánům smluvní strany, na jejímž území se dotyčné výchozí místo nachází. Přidělující orgán, kterému byla žádost o kapacitu infrastruktury podána, okamžitě informuje o této žádosti odpovídající orgány druhé strany. Tyto orgány přijmou rozhodnutí nejpozději měsíc po obdržení nezbytných informací; přidělující orgán má právo žádost odmítnout. Přidělující orgán, kterému byla žádost podána, spolu s odpovídajícími orgány druhé strany rozhodne o žádosti nejpozději do dvou měsíců po obdržení nezbytných informací. Postupy vyřizování žádostí o kapacitu infrastruktury se řídí ustanoveními části 4 přílohy 1.

3. Společenství a Švýcarsko mohou přijmout nezbytná opatření, aby při přidělování kapacity železniční infrastruktury upřednostnily tyto služby na železnici:

a) služby poskytované ve veřejném zájmu;

b) služby plně nebo částečně provozované v infrastruktuře vytvořené nebo vyvíjené pro tyto služby (specializované tratě pro vysokorychlostní nebo nákladní dopravu).

4. Při přidělování kapacity železniční infrastruktury mohou Společenství a Švýcarsko doporučit přidělujícímu orgánu udělení zvláštních práv na nediskriminujícím základě pro železniční podniky, které provozují určité druhy služeb nebo provozují tyto služby v určitých oblastech, pokud jsou tato práva nezbytná k zajištění odpovídajících veřejných služeb, účinného využití kapacity infrastruktury nebo umožní financování nových infrastruktur.

5. Smluvní strany mohou stanovit, aby žádosti o přístup k infrastruktuře byly doprovázeny zálohou nebo podobným zajištěním.

6. Společenství a Švýcarsko vytvoří a zveřejní postupy pro přidělování kapacity železniční infrastruktury. Uvědomí o tom společný výbor zřízený podle článku 51 této dohody.

Článek 28

Účty a uživatelské poplatky

1. Účty správce musí přinejmenším za přiměřené období vykazovat rovnováhu mezi příjmy z poplatků za infrastrukturu spolu s možnými státními příspěvky na jedné straně a výdaji na infrastrukturu na straně druhé.

2. Správce infrastruktury uloží poplatek za užívání železniční infrastruktury, za jehož správu odpovídá, železničním podnikům a mezinárodním seskupením.

3. Poplatky za užívání infrastruktury se stanoví zejména podle druhu služby, její doby, situace na trhu, druhu a stupně opotřebení infrastruktury.

4. Poplatky se platí správci(ům) infrastruktury.

5. Po konzultaci se správcem infrastruktury určí strany pravidla pro stanovení výše poplatků za infrastrukturu. Poplatky za služby téhož druhu na stejném trhu mají být ukládány nediskriminujícím způsobem.

6. Správce infrastruktury včas vyrozumí železniční podniky nebo mezinárodní seskupení, které používají jeho železniční infrastrukturu k poskytování služeb podle článku 24, o všech podstatných změnách v kvalitě nebo kapacitě této infrastruktury.

Článek 29

Odvolání

1. Smluvní strany přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že se proti rozhodnutí o přidělení kapacity infrastruktury nebo stanovení poplatků lze odvolat k nezávislému orgánu. Tento orgán přijme rozhodnutí do dvou měsíců od obdržení všech nezbytných informací.

2. Smluvní strany přijmou nezbytná opatření, která zajistí, že rozhodnutí podle odstavce 1 a s čl. 25 odst. 3 podléhají soudnímu přezkumu.

HLAVA IV

KOORDINOVANÁ DOPRAVNÍ POLITIKA

A. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Cíle

1. Smluvní strany se dohodly, že budou podle potřeby rozvíjet koordinovanou dopravní politiku, která se bude vztahovat na osobní a nákladní dopravu. Cílem této politiky je spojit účinnost dopravních systémů s ochranou životního prostředí tak, aby byla zajištěna udržitelná mobilita.

2. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby na svém území vytvořily srovnatelné dopravní podmínky, včetně daňových dohod, zejména co se týče omezení odklonu dopravy v alpských oblastech a zajištění lepšího rozdělení dopravy v těchto oblastech.

Článek 31

Opatření

1. Za tímto účelem smluvní strany přijmou opatření, která zajistí zdravou hospodářskou soutěž mezi jednotlivými způsoby dopravy a v jejich rámci a usnadní využití způsobů dopravy cestujících, které více zohledňují životní prostředí.

2. Opatření doplňující ustanovení v hlavách II a III zahrnují

- rozvoj železniční infrastruktury v oblasti Alp a zpřístupnění železničních dopravních služeb a kombinované dopravy, které by byly z hlediska ceny a kvality konkurenceschopné,

- zavedení vhodných systémů stanovení poplatků za silniční dopravu,

- podpůrná opatření.

3. Opatření přijatá smluvními stranami podle této dohody se zavádějí progresivně a podle možností koordinovaným způsobem.

Článek 32

Zásady

S výhradou článku 47 musí opatření podle článku 31 vyhovovat těmto zásadám:

- zákaz diskriminace, přímé či nepřímé, z důvodů státní příslušnosti dopravce, místa registrace vozidla nebo původu nebo místa určení dopravy,

- svobodná volba způsobu dopravy,

- zákaz jednostranných množstevních omezení,

- teritorialita,

- proporcionalita ukládání poplatků, které se týkají nákladů na dopravu, rozšířená i o kritéria týkající se typu vozidla,

- průhlednost,

- srovnatelné podmínky pro použití různých tras přes Alpy,

- zamezení jakéhokoliv narušení plynulosti dopravy v alpských regionech,

- vzájemnost.

B. ŽELEZNIČNÍ A KOMBINOVANÁ DOPRAVA

Článek 33

Cíle

1. Smluvní strany se dohodly, že v alpském regionu vytvoří takové možnosti železniční a kombinované dopravy, které by z hlediska kapacity a konkurence, a to jak z ekonomického pohledu, tak i ve vztahu ke kvalitě služeb, odpovídaly silniční dopravě a zároveň by splňovaly zásady stanovené v článku 32 a zajišťovaly nejen volné působení tržních sil, zejména otevřením přístupu k železniční infrastruktuře, jak je stanoveno v hlavě III, ale i nezávislost železničních podniků.

2. Za tímto účelem smluvní strany

- v rámci svých pravomocí ve Švýcarsku a na území Společenství přijmou nezbytná infrastrukturní a provozní opatření, která by zajišťovala dlouhodobou životnost, soudržnost a integraci švýcarských služeb dálkové železniční dopravy,

- se dále zavazují rozvíjet vzájemné napojení a interoperabilitu svých železničních sítí a sítí kombinované dopravy. Za tímto účelem zajistí nezbytnou spolupráci s dotyčnými mezinárodními organizacemi a institucemi a požádají společný výbor o sledování těchto hledisek.

3. Smluvní strany se zavazují, že při postupném zavádění daňových dohod v silniční dopravě podle v článku 40 rovněž podniknou kroky, které uživatelům nabídnou možnosti železniční a kombinované dopravy, jež by z hlediska kapacity, ceny a kvality byly takové, aby zajistily vyrovnané rozložení dopravy na jednotlivých trasách přes Alpy.

Článek 34

Kapacita železniční nabídky

1. Smluvní strany potvrzují své závazky stanovené v článcích 5 a 6 dohody z roku 1992, v nichž se předpokládá, že Švýcarsko vybuduje nový železniční spoj Alpami (NRLA) a Společenství zvýší kapacitu severních a jižních přístupových tras navazujících na NRLA. Dále se dohodly, že tuto novou železniční infrastrukturu vybudují v souladu s průjezdným průřezem C IUR.

2. Pro Společenství tvoří infrastrukturní opatření podle odstavce 1 součást opatření přijatých podle a v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro vývoj transevropské dopravní sítě, včetně os železniční a kombinované dopravy přes Alpy, a zejména přístupových tras k švýcarské železniční infrastruktuře a zařízením kombinované dopravy.

3. Obě smluvní strany budou spolupracovat na tom, aby svým příslušným orgánům umožnily koordinované plánování a provádění opatření v oblasti infrastruktury, železniční a kombinované dopravy, která jsou nezbytná ke splnění závazků uvedených v odstavcích 1 a 2 a harmonizaci rozpisu prací v závislosti na požadované kapacitě. Za tímto účelem se snaží o dosažení návratnosti investic a přijmou veškerá příslušná opatření v rámci společného výboru.

4. Společný výbor může zřídit podvýbor pro dohled nad koordinací projektů infrastruktury v alpském regionu. Podvýbor se bude skládat ze zástupců Švýcarska, Společenství a členských států Společenství, které se nacházejí v alpském regionu.

Článek 35

Hospodářské parametry

1. Smluvní strany učiní vše nezbytné k dosažení cílů uvedených v článku 33. Za tímto účelem přijmou kroky, které zajistí konkurenceschopnost přepravy zboží po železnici a kombinované dopravy Švýcarskem, včetně doprovodné kombinované dopravy, ve vztahu k cenám a kvalitě služeb, se silniční dopravou na stávajících trasách, přičemž zároveň poskytnou záruky pro zachování nezávislosti železničních podniků.

2. Za účelem vytvoření vhodných železničních kapacit a kapacit kombinované dopravy mohou smluvní strany finančně podpořit investice do železniční infrastruktury, pevného nebo mobilního zařízení nezbytného pro překládku mezi jednotlivými druhy pozemní dopravy, dopravního vybavení zvláště přizpůsobeného pro kombinovanou dopravu a používaného pro kombinovanou dopravu a, pokud to jejich příslušné vnitrostátní právní předpisy umožní, do provozních nákladů na služby kombinované dopravy při přejezdu švýcarského území, pokud tato opatření pomohou zlepšit úroveň kvality a konkurenceschopnost, ve vztahu k cenovým možnostem železniční a kombinované dopravy, a nepřiměřené nenaruší hospodářskou soutěž mezi provozovateli. Odpovědnost za tvorbu cen železniční dopravy bude i nadále spočívat na příslušných orgánech a subjektech.

3. Smluvní strany mohou také sjednat veřejné zakázky na služby se železničními podniky, které směřují k zajištění odpovídajících služeb železniční dopravy se zvláštním zřetelem na sociální a ekologické faktory.

4. V rámci své působnosti obě smluvní strany zajistí, aby dopad jakékoliv veřejné pomoci, kterou poskytla jedna ze smluvních stran na trh, nebyl narušen chováním druhé smluvní strany nebo subjektu usazeného na jejím území nebo území jiné smluvní strany.

5. Společný výbor sleduje používání tohoto článku smluvními stranami.

Článek 36

Kvalitativní parametry

1. Smluvní strany se dohodly, že učiní vše nezbytné pro to, aby dosáhly cíle stanoveného v článku 33. Za tímto účelem se zavazují k podpoře kombinované dopravy.

2. Švýcarsko se během přechodné fáze podle článku 8 rovněž zavazuje, že v souladu s hlavou II dohody z roku 1992 poskytne nabídku pro doprovodnou kombinovanou dopravu ("pohyblivé dálnice"), která může z hlediska kvality a ceny konkurovat dopravě po silnici.

3. Smluvní strany učiní vše nezbytné pro podporu kombinované dopravy. Zejména zajistí, aby byla používána tato ustanovení:

- dodržování nařízení, kterými se řídí technické a sociální normy silniční dopravy, zejména co se týče délky řízení a doby odpočinku, maximální povolené rychlosti a maximální hmotnosti a rozměrů,

- omezení hraničních kontrol železniční dopravy a přenesení těchto kontrol do míst nakládky nebo vykládky v souladu s úmluvou ze dne 20. května 1987 mezi Společenstvím a Švýcarskem a mezi zeměmi ESVO o společném tranzitním režimu,

- umožnění zřízení řetězce kombinované dopravy zjednodušením regulativních a správních náležitostí, kterými se smluvní strany řídí,

- vytvoření pobídek provozovatelům kombinované dopravy a železniční dopravy ke zlepšení kvality jejich služeb.

Seznam drážních parametrů je uveden v příloze 9. Tyto parametry musí být vzaty v úvahu při postupu podle článku 46.

4. V rozsahu svých pravomocí smluvní strany zajistí, aby byla přijata odpovídající opatření, která by umožnila rychlé vytvoření koridorů železniční nákladní dopravy. Strany se budou navzájem pravidelně informovat o veškerých navrhovaných opatřeních, která se týkají těchto železničních koridorů.

5. Společný výbor připraví každé dva roky zprávu o provádění opatření podle tohoto článku.

C. SYSTÉMY POPLATKŮ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Článek 37

Cíle

V rámci svých pravomocí a v souladu s příslušnými postupy a s cíli obsaženými v hlavě III dohody z roku 1992 si strany stanoví cíl, který spočívá v postupném zavádění systémů poplatků směřujících k tomu, aby silničním vozidlům a ostatním druhům dopravy byly účtovány náklady, které způsobí.

Článek 38

Zásady

1. Systémy poplatků jsou založeny na zásadách stanovených v článku 32, zejména na zásadách zákazu diskriminace, proporcionality a průhlednosti.

2. Poplatky se skládají z daní za motorová vozidla, daní z pohonných hmot a poplatků za použití silniční sítě.

3. Ve snaze o dosažení cílů podle článku 37 musí být upřednostněna opatření, která nezpůsobí odklonění dopravy od technicky, ekonomicky a územně nejvhodnějších tras mezi výchozím místem a místem určení.

4. Opatření musí být používána způsobem, který nebrání volnému pohybu zboží nebo služeb mezi smluvními stranami, zejména co se týče správy a vybírání mýtného nebo poplatků za použití silnice, nepřítomnosti kontrol nebo systematického ověřování na hranicích mezi smluvními stranami a nepřítomnosti nadbytečných formalit. Švýcarsko, aby se vyhnulo problémům v této oblasti, usiluje o použití platných pravidel Společenství.

5. Tato kapitole se vztahuje na vozidla s maximální přípustnou hmotností 12 tun a více, uvedenou v dokladu o registraci vozidla. Nicméně tato dohoda nebrání tomu, aby kterákoliv ze smluvních stran přijala na svém území opatření, která se vztahují na vozidla s maximální přípustnou hmotností menší než 12 tun.

6. Smluvní strany nesmí poskytnout firmám, včetně dopravních podniků, žádnou přímou či nepřímou státní podporu, jejímž cílem je ulehčit těmto firmám od zatížení dopravními poplatky, které jsou ukládány podle systémů poplatků stanovených touto dohodou.

Článek 39

Interoperabilita nástrojů

Smluvní strany v rámci společného výboru jednají za účelem dosažení vhodné úrovně interoperability elektronických systémů pro vybírání poplatků za použití silnic.

Článek 40

Švýcarská opatření

1. Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 37 a vzhledem ke zvýšení maximální povolené hmotnosti podle čl. 7 odst. 3 Švýcarsko zavede nediskriminační daň z vozidel ve dvou fázích počínaje dnem 1. ledna 2001 a dnem 1. ledna 2005. Daň bude zejména vycházet ze zásad uvedených v čl. 38 odst. 1 a z postupů stanovených v příloze 10.

2. Poplatky budou rozděleny do tří kategorií emisních norem (EURO). Podle daňového systému použitelného od 1. ledna 2005 musí být rozdíl v poplatcích mezi jednotlivými kategoriemi co největší, ale nesmí přesáhnout 15 % váženého průměru poplatků uvedených v odstavci 4.

3. a) Podle daňového systému platného od 1. ledna 2001 nesmí maximální částka u vozidla, které nesplňuje normy EURO, plně naloženého s celkovou hmotností do 34 t a jedoucího na vzdálenost 300 km přes Alpy přesáhnout 205 CHF, u vozidla splňujícího normy EURO I 172 CHF a u vozidla splňujícího normy EURO II 145 CHF.

b) Odchylně od písmena a) se Společenství na období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2004 uděluje každoroční kvóta 220000 jednotlivých jízd nenaloženými vozidly nebo vozidly vezoucími lehké výrobky, pokud celková hmotnost naloženého vozidla nepřesáhne 28 t v tranzitu švýcarskými Alpami proti platbě poplatku za použití infrastruktury. Tento poplatek je na rok 2001 stanoven na 50 CHF, na rok 200260 CHF, na rok 200370 CHF a na rok 200480 CHF. Švýcarsku se také uděluje tato kvóta za stejných podmínek. Tyto jízdy podléhají běžnému kontrolnímu postupu.

4. Podle daňového systému použitelného od 1. ledna 2005 nesmí vážený průměr poplatků za vozidla s celkovou hmotností do 40 t a jedoucí na vzdálenost 300 km přes Alpy přesáhnout 325 CHF. V kategorii vozidel, které způsobují největší znečištění, nesmí poplatek přesáhnout 380 CHF.

5. Část poplatků uvedených v odstavcích 3 a 4 může být tvořena mýtným za použití specializované alpské infrastruktury. Tato část nesmí tvořit více než 15 % poplatků uvedených v odstavcích 3 a 4.

6. Vážený průměr uvedený v odstavci 4 se stanoví podle počtu vozidel v jednotlivých kategorií EURO normy, která jsou provozována ve Švýcarsku. Počet vozidel v každé kategorii se stanoví na základě odhadů, které budou přezkoumány společným výborem. Společný výbor určí vážený průměr na základě přezkumů, z nichž první se uskuteční nejpozději dne 1. července 2004, a další budou prováděny každé dva roky, aby byly zohledněny vývojové trendy struktury vozového parku provozovaného ve Švýcarsku a změny norem EURO.

Článek 41

Opatření Společenství

Společenství bude i nadále rozvíjet systémy poplatků použitelných na jeho území, které odrážejí náklady vznikající v souvislosti s používáním infrastruktury. Tyto systémy budou založeny na zásadě "uživatel platí".

Článek 42

Přezkoumání výše poplatků

1. Dne 1. ledna 2007 a následně ve dvouletých intervalech budou maximální výše poplatků podle čl. 40 odst. 4 upravovány podle míry inflace ve Švýcarsku v předchozích dvou letech. Za tímto účelem Švýcarsko zašle společnému výboru nejpozději do 30. září roku předcházejícího úpravě nezbytné statistické údaje, na jejichž základě dojde ke zvažované úpravě. Společný výbor se na žádost Společenství sejde do 30 dnů od obdržení této zprávy, aby jednal o zvažovaných úpravách.

Jestliže v období mezi podpisem této dohody a 31. září 2004 průměrná roční míra inflace ve Švýcarsku překročí 2 %, maximální výše poplatků podle čl. 40 odst. 4 bude upravena tak, aby zohlednila pouze inflaci přesahující roční míru 2 %. Použije se postup stanovený v předchozím odstavci.

2. Od 1. ledna 2007 může společný výbor na žádost jedné ze smluvních stran přezkoumat výši poplatků podle čl. 40 odst. 4 a po vzájemné dohodě je upravit. Přezkoumání se provádí na základě těchto kritérií:

- výše a struktura daní v obou smluvních stranách, zejména s ohledem na srovnatelné trasy přes Alpy,

- rozložení dopravy mezi srovnatelné trasy přes Alpy,

- vývojové trendy rozložení jednotlivých způsobů dopravy v alpském regionu,

- rozvoj železniční infrastruktury v oblasti Alp.

D. PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Článek 43

Usnadnění hraničních kontrol

1. Smluvní strany se zavazují omezit a zjednodušit formality spojené s dopravou, zejména v oblasti cel.

2. Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. listopadu 1990 o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží, Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu a v případě železniční dopravy dohoda mezi železničními společnostmi o technických kontrolách pro zapojení nákladních vagónů do mezinárodní dopravy poslouží jako základy opatření přijímaných smluvními stranami v souladu s odstavcem 1.

Článek 44

Ekologické normy pro užitková vozidla

1. Za účelem zajištění lepší ochrany životního prostředí a aniž jsou dotčeny závazky podle článku 7 smluvní strany usilují zejména o zavedení ekologických norem, které zajistí vysokou úroveň ochrany s cílem snížit emise výfukových plynů, pevných částic a emise hluku z těžkých nákladních vozidel.

2. Smluvní strany během přípravy těchto norem vedou pravidelná jednání.

3. Emisní kategorie EURO pro těžká nákladní vozidla (jak jsou stanoveny v právních předpisech Společenství), pokud není uvedena v dokladu o registraci vozidla, musí být zjištěna ode dne, kdy bylo vozidlo poprvé uvedeno do provozu, podle dokladu, na jehož základě bylo vozidlo uvedeno do provozu, případně podle dalšího zvláštního dokladu, který byl vydán příslušnými orgány státu vystavujícího registraci.

Článek 45

Agentura pro sledování dopravy

1. Stálá agentura pro sledování silniční, železniční a kombinované dopravy v alpském regionu bude zřízena po vstupu této dohody v platnost. Bude každoročně podávat zprávy o vývoji dopravy společnému výboru zřízenému podle článku 51 této dohody. Společný výbor rovněž může požádat agenturu, aby vypracovala zvláštní zprávu, zejména v případech, kdy se použijí články 46 a 47 této dohody.

2. Činnost agentury pro sledování bude financována smluvními stranami v poměru, který stanoví společný výbor.

3. Smluvní strany stanoví rozhodnutím společného výboru, přijatým na jeho prvním zasedání, správní postupy, kterými se řídí činnost agentury pro sledování.

E. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Článek 46

Jednostranná ochranná opatření

1. Pokud po 1. lednu 2005, bez ohledu na konkurenceschopné ceny železniční dopravy a řádné provádění opatření podle článku 36, které se týká kvalitativních parametrů, vzniknou problémy s plynulostí silniční dopravy švýcarským alpským regionem a pokud za období 10 týdnů nepřesáhne průměrná míra využití železniční kapacity ve Švýcarsku (kombinovaná doprava s doprovodem a bez doprovodu) 66 %, Švýcarsko může odchylně od čl. 40 odst. 4 a 5 zvýšit poplatky stanovené v čl. 40 odst. 4 o více než 12,5 %. Veškeré příjmy z tohoto zvýšení musí být využity k posílení konkurenceschopnosti železniční a kombinované dopravy vůči dopravě po silnici.

2. Jestliže se stejné okolnosti, které byly uvedeny v odstavci 1, objeví na území Společenství, může Společenství při splnění srovnatelných podmínek přijmout podobná nápravná opatření.

3. a) Uvedená opatření jsou co do rozsahu a trvání omezena tím, co je nezbytně nutné k nápravě situace. Trvání opatření nesmí překročit šest měsíců, ale lze je prodloužit o dalších šest měsíců. Další prodloužení musí schválit společný výbor.

b) Jestliže jedna ze smluvních stran při předchozí příležitosti již uplatnila opatření uvedená v odstavcích 1 a 2, opětovné použití těchto opatření smluvní stranou podléhá těmto podmínkám:

- jestliže doba trvání předchozích opatření nepřesáhla šest měsíců, mohou být další opatření přijata teprve 12 měsíců od okamžiku ukončení předchozích opatření,

- jestliže doba trvání předchozích opatření přesáhla šest měsíců, mohou být další opatření přijata teprve 18 měsíců od okamžiku ukončení předchozích opatření,

- za žádných okolností nesmějí být ochranná opatření zavedena více než dvakrát v průběhu pěti let od okamžiku, kdy byla tato opatření poprvé zavedena.

Ve zvláštních případech může společný výbor po vzájemné dohodě rozhodnout o odchylce od těchto podmínek.

4. Před přijetím opatření podle předcházejících odstavců musí dotyčná smluvní strana uvědomit o svém záměru společný výbor. Společný výbor se sejde, aby záležitost projednal. Pokud společný výbor nerozhodne jinak, dotyčná smluvní strana může přijmout dotyčné opatření 30 dnů po oznámení opatření společnému výboru.

Článek 47

Konsensuální ochranná opatření

1. V případě vážného narušení plynulosti dopravy přes Alpy, které brání dosažení cílů stanovených v článku 30 této dohody, se sejde společný výbor na žádost jedné ze smluvních stran, aby rozhodl o vhodných opatřeních k nápravě situace. Smluvní strana podávající žádost neprodleně uvědomí agenturu pro sledování dopravy, která do 14 dnů předloží zprávu o situaci a navrhovaných opatřeních.

2. Společný výbor se sejde do 15 dnů od podání žádosti. Projedná situaci a vezme v úvahu zprávu agentury pro sledování dopravy. Do 60 dnů od jeho prvního zasedání k dané věci musí společný výbor rozhodnout o opatřeních, jež mají být přijata. Toto období může být na základě společné dohody prodlouženo.

3. Rozsah a trvání těchto opatření jsou omezeny tím, co je pro nápravu situace nezbytně nutné. Musí být dána přednost řešením, která minimálně narušují fungování této dohody.

Článek 48

Krizová opatření

Pokud je plynulost dopravy přes Alpy vážně narušena z důvodů tzv. vyšší moci, jako v případě živelné pohromy, smluvní strany společně podniknou na svých územích veškeré činnosti k obnovení a zachování plynulosti dopravy. Přednost mají citlivé náklady, jako je zboží rychle podléhající zkáze.

HLAVA V

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 49

Provádění dohody

1. Smluvní strany přijmou veškerá příslušná opatření, obecná i zvláštní, aby zajistily splnění závazků vyplývajících z této dohody.

2. Zdrží se přijetí opatření, která by mohla ohrozit dosažení cílů této dohody.

3. Ustanovení této dohody týkající se maximální přípustné hmotnosti vozidel s návěsy, silničních souprav s přívěsem a systémů dopravních poplatků se provádějí během dvou období, od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2004 a od 1. ledna 2005.

Článek 50

Opravná opatření

Pokud jedna smluvní strana zjistí, že druhá smluvní strana nedodržuje závazky stanovené touto dohodou nebo neprovádí rozhodnutí společného výboru, poškozená smluvní strana může po jednáních v rámci společného výboru přijmout odpovídající opatření k zachování rovnováhy této dohody. Smluvní strany poskytnou společnému výboru veškeré nezbytné informace, aby umožnily důkladné prověření situace.

Článek 51

Společný výbor

1. Zřizuje se společný výbor pod názvem "Výbor pro vnitrostátní dopravu Společenství a Švýcarska"; je tvořen zástupci smluvních stran a odpovídá za řízení a řádné provádění této dohody. Za tímto účelem vypracovává doporučení. Přijímá rozhodnutí o záležitostech stanovených touto dohodou; tato rozhodnutí jsou prováděna smluvními stranami v souladu s jejich vlastními pravidly. Společný výbor rozhoduje na základě společné dohody.

2. Společný výbor především odpovídá za sledování a používání této dohody, a zejména čl. 27 odst. 6, článků 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47 a 54. Provádí úpravu a revizi ustanovení obsažených v článcích 52 a 55.

3. Za účelem zajištění řádného provádění této dohody si smluvní strany pravidelně vyměňují informace a na žádost jedné z nich vedou jednání v rámci společného výboru. Smluvní strany si vyměňují informace, které jsou předkládány orgány odpovědnými za provádění této dohody, a zejména za vydávání povolení a provádění kontrol. Tyto orgány se účastní přímé výměny písemností.

4. Společný výbor přijme svým rozhodnutím jednací řád, který obsahuje, kromě jiných ustanovení, postupy pro svolávání zasedání, jmenování předsedy a stanovení jeho funkčního období.

5. Společný výbor se schází podle potřeby, přinejmenším však jednou za rok. Každá ze smluvních stran může požádat o svolání zasedání.

6. Společný výbor může rozhodnout o zřízení pracovních skupin odborníků, které pomáhají s plněním jeho úkolů.

7. Tento výbor také plní povinnosti, které dříve plnil společný výbor s názvem "Výbor pro vnitrostátní dopravu Společenství a Švýcarska", zřízený podle článku 18 dohody z roku 1992.

Článek 52

Rozvoj právních předpisů

1. S výjimkou dodržení zásady zákazu diskriminace a dodržení této dohody, se tato dohoda nijak nevztahuje na práva smluvních stran jednostranně měnit své vnitrostátní právní předpisy v oblastech, na které se vztahuje tato dohoda.

2. Jakmile jedna ze smluvních stran vypracuje nový právní předpis v oblasti, na kterou se vztahuje tato dohoda, formálně požádá o stanovisko odborníků druhé smluvní strany. Před formálním přijetím nového právního předpisu se smluvní strany vzájemně informují a vedou jednání. Na žádost jedné ze smluvních stran se v rámci společného výboru uskuteční předběžná výměna stanovisek, zejména co se týče účinků změny na fungování dohody.

3. V okamžiku přijetí změněného právního předpisu a nejpozději do osmi dní po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství nebo v Úřední sbírce federálních zákonů a výnosů sdělí dotyčná smluvní strana druhé smluvní straně znění těchto nových předpisů. Na žádost smluvní strany se nejpozději do dvou měsíců od data podání žádosti v rámci společného výboru uskuteční výměna stanovisek ohledně účinků změny na fungování této dohody.

4. Společný výbor buď

- přijme rozhodnutí o změně přílohy 1, 3, 4 a 7 nebo v případě potřeby navrhne, aby ustanovení této dohody byla změněna, aby byly podle potřeby a na základě vzájemnosti zahrnuty změny dotyčného právního předpisu, nebo

- přijme rozhodnutí, jímž se má za to, že změna dotyčného právního předpisu je v souladu s touto dohodou, nebo

- rozhodne o jakémkoliv jiném opatření zaměřeném na zajištění řádného fungování této dohody.

5. Společný výbor rozhodne o postupech pro přizpůsobení této dohody odpovídajícím ustanovením budoucích dohod mezi Společenstvím nebo Švýcarskem na jedné straně a třetími zeměmi na straně druhé, jak je uvedeno v článcích 13 a 19.

6. Za účelem dosažení cílů této dohody přijmou smluvní strany ve shodě s časovým plánem stanoveným v článku 49 veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby se práva a povinnosti odpovídající těm, které jsou obsaženy v právních předpisech Společenství podle přílohy 1, používala v jejich vztazích.

Článek 53

Důvěrnost údajů

Představitelé, odborníci a ostatní zástupci smluvních stran mají za povinnost, i po zániku jejich jmenování, nevyzrazovat informace získané v souvislosti s touto dohodou, na které se pro jejich charakter vztahuje povinnost zachování profesního tajemství.

Článek 54

Řešení sporů

Kterákoliv ze smluvních stran může předložit spornou záležitost, která se týká výkladu nebo provádění této dohody společnému výboru, který se snaží o vyřešení sporu. Společnému výboru musí být poskytnuty veškeré příslušné informace pro důkladné prošetření situace za účelem nalezení přijatelného řešení. Za tímto účelem musí společný výbor prověřit veškeré možnosti zachování řádného fungování této dohody.

Článek 55

Revize dohody

1. Pokud si jedna ze smluvních stran přeje revidovat ustanovení této dohody, uvědomí o tom společný výbor. S výhradou odstavců 2 a 3 vstoupí pozměněná verze této dohody v platnost po dokončení příslušných vnitřních postupů.

2. Přílohy 1, 3, 4 a 7 lze změnit rozhodnutím společného výboru v souladu s čl. 51 odst. 1 tak, aby byl zohledněn vývoj právních předpisů Společenství v této oblasti.

3. Přílohy 5, 6 a 8 lze změnit rozhodnutím společného výboru v souladu s čl. 51 odst. 1.

Článek 56

Přílohy

Přílohy 1 až 10 tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 57

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství a za podmínek stanovených touto dohodou, a dále na území Švýcarska.

Článek 58

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda podléhá ratifikaci a schválení smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po závěrečném oznámení o uložení ratifikačních listin nebo schválení všech následujících sedmi dohod:

- Dohody o přepravě zboží a cestujících po silnici a železnici,

- Dohody o volném pohybu osob,

- Dohody o letecké přepravě,

- Dohody o obchodu se zemědělskými výrobky,

- Dohody o vzájemném uznávání posuzování shody,

- Dohody u určitých aspektech vládních zakázek,

- Dohody o vědecké a technické spolupráci.

2. Tato dohoda se uzavírá na počáteční období sedmi let. Bude obnovena na dobu neurčitou, pokud před uplynutím počátečního období Společenství nebo Švýcarsko neoznámí druhé smluvní straně jinak. Jestliže je předloženo toto oznámení, použije se odstavec 4.

3. Společenství nebo Švýcarsko může ukončit tuto dohodu oznámením o svém rozhodnutí druhé smluvní straně. Jestliže je předloženo toto oznámení, použije se odstavec 4.

4. Sedm dohod uvedených v odstavci 1 zaniká šest měsíců po přijetí oznámení o neobnovení podle odstavce 2 nebo o ukončení podle odstavce 3.

V Lucemburku dvacátého prvního dne měsíce června roku tisíc devět set devadesát devět, vyhotoveno ve dvou prvopisech v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, nizozemském, portugalském, řeckém, špaňelském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, και φινλανδική γλώσσα, κάθε κείμενο από τα οποία είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine, and drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kaikki teksti ovat yhtä todistusvoimaiset.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür der Schweizerischen EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska Edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1: | Čl. 5 odst. 2, článek 6, čl. 7 odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 5 a čl. 27 odst. 2: platná ustanovení |

Příloha 2: | Čl. 8 odst. 5: pravidla pro používání poplatků stanovených v článku 8 |

Příloha 3: | Čl. 9 odst. 1: vzorové povolení pro mezinárodní přepravu zboží po železnici |

Příloha 4: | Čl. 9 odst. 3: seznam druhů přepravy osvobozené od jakéhokoliv systému licencí a jakýchkoliv povolení |

Příloha 5: | Články 12 a 13: seznam stávajících práv podle platných dvoustranných dohod |

Příloha 6: | Čl. 15 odst. 2: výjimky z maximální přípustné hmotnosti a ze zákazu noční a nedělní jízdy |

Příloha 7: | Články 17, 18 a 21: mezinárodní přeprava cestujících autokarem a autobusem a povolovací postupy |

Příloha 8: | Články 19 a 20: seznam stávajících práv podle platných dvoustranných dohod |

Příloha 9: | Článek 36: kvalitativní parametry pro služby železniční a kombinované dopravy |

Příloha 10: | Čl. 40 odst. 1: pravidla pro používání poplatků stanovených v článku 40 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 1

PLATNÉ PŘEDPISY

V souladu s čl. 52 odst. 6 této dohody Švýcarsko použije právní předpisy rovnocenné s těmito:

Odpovídající právní předpisy Společenství

Oddíl 1

- Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční nákladní dopravy a provozovatele silniční osobní dopravy, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy (Úř. věst. L 124, 23.5.1996, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí 98/76/ES (Úř. věst. L 277, 14.10.1998, s. 17).

Oddíl 2

- Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8), naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2135/98 (Úř. věst. L 274, 9.10.1998, s. 1).

- Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 1) nebo rovnocenná pravidla stanovená v dohodě AETR, včetně jejích dodatků.

- Směrnice Rady 88/599/EHS ze dne 23. listopadu 1988 o jednotném postupu pro provádění nařízení (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě a nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (88/599/EHS) (Úř. věst. L 325, 29.11.1988, s. 55), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2135/98 (Úř. věst. L 274, 9.10.1998, s. 1).

- Směrnice Rady 76/914/EHS ze dne 16. prosince1976 o minimální úrovni výcviku některých řidičů silniční dopravy (Úř. věst. L 357, 19.12.1976, s. 36).

Oddíl 3

- Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).

- Směrnice Rady 96/96/ES ze dne 20. prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 1).

- Směrnice Rady 91/542/EHS ze dne 1. října 1991, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Úř. věst. L 295, 25.10.1991, s. 1).

- Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství (Úř. věst. L 57, 23.2.1992, s. 27).

- Směrnice Rady 92/24/EHS ze dne 31. března 1992 o omezovačích rychlosti nebo podobných palubních systémech omezení rychlosti u některých kategorií motorových vozidel (Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 154).

- Směrnice Rady 92/97/EHS ze dne 10. listopadu 1992, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Úř. věst. L 371, 19.12.1992, s. 1).

- Směrnice Rady 94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 7).

- Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při přepravě nebezpečných věcí po silnici (Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 35).

- Směrnice Rady 96/35/ES ze dne 3. června 1996 o jmenování a odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 145, 19.6.1996, s. 10).

- Směrnice Komise 96/86/ES ze dne 13. prosince 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (Úř. věst. L 335, 24.12.1995, s. 43).

Oddíl 4

- Směrnice Rady 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání licencí železničním podnikům (Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 70).

- Směrnice Rady 95/19/ES ze dne 19. června 1995 o přidělování kapacit železniční infrastruktury a o zpoplatnění infrastruktury (Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 76).

- Směrnice Rady 91/440/ES ze dne 29. června 1991 o rozvoji železnic Společenství (Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25).

Oddíl 5

- Směrnice Rady 92/82/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 19).

- Směrnice Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (Úř. věst. L 235, 19.9.1996, s. 25).

- Směrnice Rady 96/87/ES ze dne 13. prosince 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přepravy nebezpečných věcí po železnici (Úř. věst. L 335, 24.12.1996, s. 45).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 2

PRAVIDLA PRO UKLÁDÁNÍ POPLATKŮ STANOVENÝCH V ČLÁNKU 8

1. Švýcarský poplatek za vozidla s celkovou hmotností nad 28 t, využívající povolení uvedené v čl. 8 odst. 2, nesmí přesáhnout

- 180 CHF u tranzitní jízdy přes Švýcarsko,

- 70 CHF u dvoustranné zpáteční jízdy ze Švýcarska nebo do Švýcarska.

2. Maximální švýcarský poplatek za vozidla využívající povolení uvedené v čl. 8 odst. 3 o celkové hmotnosti nad 34 t, ale nepřekračující 40 t a jedoucí na vzdálenost 300 km přes Alpy je 252 CHF u vozidel, která nesplňují normy EURO, 211 CHF u vozidel splňujících normy EURO I a 178 CHF u vozidel splňujících normu EURO II. Poplatek se účtuje v souladu s článkem 40.

3. Maximální švýcarský poplatek za vozidla využívající povolení uvedená v čl. 8 odst. 4 o celkové hmotnosti nad 34 t, ale nepřesahující 40 t a jedoucí na vzdálenosti 300 km přes Alpy je 300 CHF u vozidla, které nesplňuje normy EURO, 240 CHF u vozidla splňujícího normu EURO I a 210 CHF u vozidla splňujícího normu EURO II. Poplatek se účtuje v souladu s článkem 40.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 3

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 4

DRUHY PŘEPRAVY, KTERÉ NEPODLÉHAJÍ LICENCÍM A POVOLENÍM

1. Přeprava poštovních zásilek, která se uskutečňuje v rámci veřejné služby.

2. Přeprava poškozených nebo havarovaných vozidel.

3. Přeprava zboží motorovými vozidly, jejichž přípustná celková hmotnost včetně celkové hmotnosti připojeného vozidla nepřesahuje 6 t nebo jejichž užitná hmotnost, včetně užitné hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje 3,5 t.

4. Přeprava zboží motorovými vozidly, pokud splňují tyto podmínky:

a) přepravované zboží je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáváno, kupováno, pronajímáno, najímáno, vyráběno, získáváno, zpracováváno nebo opravováno;

b) účelem přepravy je převést zboží z podniku nebo do podniku, nebo jeho přemístění jak uvnitř podniku, nebo mimo podnik, jde-li o přepravu pro vlastní potřebu;

c) motorová vozidla vykonávající takovou přepravu musí být řízena zaměstnanci podniku;

d) vozidla přepravující zboží musí být ve vlastnictví podniku, nebo jím být pořízena na splátky nebo je musí mít podnik v pronájmu, přičemž v naposledy uvedeném případě musí tato vozidla splňovat podmínky směrnice Rady 84/647/EHS ze dne 19. prosince 1984 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro přepravu zboží po silnici.

Toto ustanovení neplatí pro použití náhradního vozidla během dočasné poruchy vozidla, které by bylo používané za normálních okolností;

e) přeprava smí být pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku.

5. Přeprava léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech (zejména při živelných pohromách).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 5

SEZNAM USTANOVENÍ OBSAŽENÝCH VE DVOUSTRANNÝCH DOHODÁCH O SILNIČNÍ DOPRAVĚ, UZAVŘENÝCH MEZI ŠVÝCARSKEM AJEDNOTLIVÝMI ČLENSKÝMI STÁTY SPOLEČENSTVÍ A VZTAHUJÍCÍCH SE K PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ V TROJSTRANNÉ DOPRAVĚ

Trojstranná doprava jako taková: jestliže vozidlo jedoucí po obvyklé trase projíždí zemí, ve které je registrováno, např. jestliže vozidlo registrované ve Švýcarsku přepravuje zboží z Německa do Itálie přes Švýcarsko.

Ostatní druhy takzvané trojstranné dopravy: jestliže vozidlo neprojíždí zemí, ve které je registrováno, např. jestliže vozidlo registrované ve Švýcarsku přepravuje zboží z Německa do Itálie přes Rakousko.

Země | Dohoda podepsána (datum) | Vstup v platnost | Podmínky |

Německo | 17.12.1953 | 1.2.1954 | Článek 7: Podle vnitrostátních právních předpisů trojstranná doprava jako taková povolena; ostatní takzvané trojstranné druhy dopravy zakázány |

Rakousko | 22.10.1958 | 4.4.1959 | Článek 8: Dopravci mající nárok na provozování přepravy zboží mají povolení přepravovat, ve vozidlech registrovaných v jednom ze smluvních států: a)zboží určené pro smluvní stát nebo pocházející z jednoho ze států.Trojstranná doprava jako taková povolena; ostatní takzvané trojstranné druhy dopravy zakázány. |

Belgie | 25.2.1957 | 24.7.1975 | Čl. 4 odst. 1 písm. b): Trojstranná doprava jako taková povolena; ostatní takzvané trojstranné druhy dopravy zakázány |

Dánsko | 27.8.1981 | 25.3.1982 | Čl. 4 odst. 2: Přeprava z třetí země do jiné smluvní strany nebo z jiné smluvní strany do třetí země podléhá povolení vydávanému pro jednotlivé případy druhou smluvní stranou |

Španělsko | 23.1.1963 | 21.8.1963 | Protokol ze dne 29. října 1971: Trojstranná doprava jako taková povolena; ostatní takzvané trojstranné druhy dopravy zakázány |

Finsko | 16.1.1980 | 28.5.1981 | Čl. 6 odst. 2 a zápis z jednání Švýcarsko-finského společného výboru dne 23. a 24. května 1989, bod 2.2: trojstranná doprava jako taková povolena; jiné takzvané trojstranné druhy dopravy jsou povoleny a jsou předmětem povolení |

Francie | 20.11.1951 | 1.4.1952 | Podle vnitrostátních právních předpisů: Švýcarští dopravci: všechny druhy trojstranné dopravy ve Francii zakázány;Francouzští dopravci: ve Švýcarsku všechny druhy trojstranné dopravy povoleny |

Řecko | 8.8.1970 | 6.9.1971 | Článek 3 a zápis z jednání Švýcarsko-řeckého společného výboru dne 11. až 13. prosince 1972: všechny typy trojstranné dohody povoleny (na základě povolení vydávaných podle zvláštních kvót) |

Itálie | — | — | Zápis z jednání Švýcarsko-italského společného výboru dne 14. června 1993: Švýcarští dopravci: kvótová povolení pro trojstrannou dopravu jako takovou; ostatní druhy takzvané trojstranné dopravy zakázány;Italští dopravci: kvótová povolení pro trojstrannou dopravu jako takovou; ostatní druhy takzvané trojstranné dopravy zakázány; |

Irsko | — | — | Podle vnitrostátních právních předpisů: Švýcarští dopravci: všechny druhy trojstranné dopravy zakázány kromě případů povolení vydaných irskými orgány;Irští dopravci: všechny druhy trojstranné dopravy ve vztahu se Švýcarskem povoleny. |

Lucembursko | 17.5.1972 | 1.6.1972 | Dohoda platí pouze na přepravu cestujících. Nebyla uzavřena žádná dohoda o přepravě zboží. Trojstranná doprava je podle vnitrostátních právních předpisů povolena. (Použití zásady vzájemnosti). Všechny druhy trojstranné dohody povoleny. |

Nizozemsko | 20.5.1952 | 15.6.1952 | Dohoda se vztahuje pouze na přepravu cestujících. Nebyla uzavřena žádná dohoda o přepravě zboží. Trojstranná doprava je podle vnitrostátních právních předpisů povolena. (Použití zásady vzájemnosti). Všechny druhy trojstranné dohody povoleny. |

Portugalsko | 28.6.1973 | 1.1.1974 | Všechny druhy trojstranné dopravy jsou liberalizované podle rozhodnutí přijatého Švýcarsko-portugalským společným výborem dne 6. června 1996. |

Spojené království | 20.12.1974 | 21.11.1975 | Článek 3 písm. b): Trojstranná doprava jako taková povolena. Ostatní druhy takzvané trojstranné dohody zakázány. |

Švédsko | 12.12.1973 | 22.4.1974 | Čl. 4 odst. 1 a 2: Trojstranná doprava povolena na zvláštní kvótové povolení. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 6

VÝJIMKY Z MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ HMOTNOSTI A ZE ZÁKAZU NOČNÍ A NEDĚLNÍ JÍZDY

I. Výjimka z maximální přípustné hmotnosti v období, které končí dnem 31. prosince 2004

V případě jízd, které začínají v zahraničí a končí ve švýcarském pohraničím pásmu [1] (a naopak), se výjimky povolují bez poplatků za zboží až do celkové hmotnosti 40 t a u 40 palcových kontejnerů ISO v kombinované dopravě až do celkové hmotnosti 44 t. Z důvodů konstrukce vozovky některá hraniční stanoviště používají nižší limity.

II. Ostatní výjimky z maximální přípustné hmotnosti

V případě jízd, které začínají v zahraničí a končí za švýcarským pohraničním pásmem [2] (a naopak) a v případě tranzitu Švýcarskem, může být povolena celková hmotnost větší než maximální přípustná hmotnost ve Švýcarsku u druhů dopravy neuvedených v článku 8:

a) při přepravě zboží, které je nedělitelné, v případech, kdy ustanovení není možné dodržet i přes použití vhodného vozidla;

b) u přemístění zvláštních vozidel nebo při jejich použití, zejména samojízdných pracovních strojů a pracovních vozidel, která vzhledem k účelu, ke kterému jsou používána, nesplňují ustanovení o hmotnosti;

c) u dopravy v případě poškozených nebo havarovaných vozidel;

d) u dopravy dodávek pro leteckou obsluhu;

e) přeprava po silnici během počáteční a konečné fáze kombinované dopravy, většinou do 30 km od terminálu.

III. Výjimka za zákazu noční a nedělní jízdy

Plánují se tyto výjimky ze zákazu noční a nedělní jízdy:

a) bez zvláštního povolení

- jízdy za účelem poskytnutí neodkladné pomoci v případě živelné pohromy,

- jízdy za účelem poskytnutí neodkladné pomoci v případě nehod, zejména nehod ve veřejné dopravě a leteckých nehod;

b) se zvláštním povolením

Pro přepravu zboží, které díky svému charakteru odůvodňuje noční přepravu a ze specifických důvodů nedělní jízdu:

- zemědělské produkty rychle podléhající zkáze (jako jsou bobulovité plody, ovoce a zelenina, rostliny (včetně řezaných květin nebo čerstvě vymačkané ovocné šťávy) po celý rok,

- vepři a kuřata na porážku,

- čerstvé mléko a mléčné produkty rychle podléhající zkáze,

- cirkusové vybavení, hudební nástroje orchestru, divadelní rekvizity, atd.

- denní tisk včetně vydavatelské složky a poštovní zásilky soudních písemností.

Pro zjednodušení schvalovacích postupů lze vydat povolení platné až 12 měsíců pro jakýkoliv počet jízd, pokud se jedná o jízdy stejného druhu.

[1] Švýcarské pohraniční pásmo je definováno v příloze 4 zápisu z jednání pátého zasedání společného výboru zřízeného podle dohody z roku 1992, které se konalo v Bruselu 2. dubna 1998. Je to zpravidla pásmo v rozsahu 10 kilometrů od stanoviště pohraniční kontroly.

[2] Švýcarské pohraniční pásmo je definováno v příloze 4 zápisu z jednání pátého zasedání společného výboru zřízeného podle dohody z roku 1992, které se konalo v Bruselu 2. dubna 1998. Je to zpravidla pásmo v rozsahu 10 kilometrů od stanoviště pohraniční kontroly.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 7

MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH AUTOKAREM A AUTOBUSEM

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody platí tyto definice:

1. Linková doprava

1.1 Linkovou dopravou se rozumí přeprava cestujících v určených časech a po určených trasách, kdy cestující mohou vystupovat a nastupovat na předem určených místech. S výjimkou případné povinné rezervace je linková doprava přístupná všem.

Pravidelnost linkové dopravy není nijak dotčena tím, že provozní podmínky této dopravy mohou být upraveny podle potřeb uživatelů.

1.2. Doprava, organizovaná kýmkoliv, zajišťující přepravu zvláštních kategorií cestujících s vyloučením jiných cestujících, pokud je tato doprava zajišťována za podmínek stanovených v bodu 1.1, se považuje za linkovou dopravu. Tato doprava je dále nazývána "zvláštní linková doprava".

Zvláštní linková doprava zahrnuje

a) přepravu zaměstnanců mezi bydlištěm a pracovištěm,

b) přepravu žáků a studentů mezi bydlištěm a vzdělávacími institucemi,

c) přepravu příslušníků ozbrojených sil a jejich rodin mezi jejich bydlištěm a vojenskými objekty.

Pravidelnost zvláštní linkové dopravy není nijak dotčena tím, že provozní podmínky této dopravy mohou být upraveny podle potřeb uživatelů.

1.3 Organizace souběžných nebo dočasných linkových spojů poskytovaných stejným uživatelům jako linkové spoje, zastavujících na určitých zastávkách a zastavujících na dodatečných zastávkách ke stávajícím linkovým spojům se řídí stejnými pravidly jako stávající linkové spoje.

2. Příležitostná doprava

2.1 Příležitostnou dopravou se rozumí doprava, která nesplňuje požadavky linkové dopravy ani zvláštní linkové dopravy a která se vyznačuje zejména tím, že přepravuje skupiny vytvořené z podnětu zákazníka nebo samotného dopravce.

Organizace souběžných nebo dočasných linkových spojů srovnatelných se stávající linkovou dopravou a určených jejím uživatelům je vázána na povolení v souladu s postupem stanoveným v části 1.

2.2 Samotná skutečnost, že doprava uvedená v bodě 2 je provozována v určitých intervalech, nepostačuje k tomu, aby přestala být považována za příležitostnou dopravu.

2.3 Příležitostná doprava může být zajišťována skupinou dopravců, kteří jednají na účet jediného zastoupeného.

Jména takových dopravců a případně přestupní místa na trase se oznamují příslušným orgánům dotyčných členských zemí Evropského společenství a Švýcarska v souladu s postupem stanoveným společným výborem.

3. Doprava na vlastní náklady

Doprava na vlastní náklady je doprava provozovaná za neziskovým nebo nekomerčním účelem fyzickými nebo právnickými osobami, pokud:

- doprava je pro fyzickou nebo právnickou osobu pouze vedlejší činností,

- použitá vozidla jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby nebo jsou pořizována formou splátek nebo dlouhodobé leasingové smlouvy a jsou řízena fyzickou nebo právnickou osobou nebo jejich zaměstnancem.

Oddíl 1

LINKOVÉ SPOJE PODLÉHAJÍCÍ POVOLENÍ

Článek 2

Charakter povolení

1. Povolení se vydávají na jméno dopravního podniku; nejsou jím přenosná na třetí strany. Nicméně dopravce, který získal povolení, může se souhlasem orgánu uvedeného v čl. 3 odst. 1 této přílohy provozovat služby prostřednictvím pověřené osoby. V tomto případě se v povolení vyznačí název tohoto podniku a jeho funkce pověřené osoby. Pověřená osoba musí splňovat podmínky stanovené v článku 17 této dohody.

V případě podniků spojených pro účely poskytování linkových spojů se povolení vydává na jména všech podniků. Vydává se podniku, který řídí provoz, a ostatní obdrží opisy povolení. V povolení musí být uvedena jména všech provozovatelů.

2. Doba platnosti povolení nesmí překročit pět let.

3. V povolení se uvádí

a) druh spoje;

b) trasa spoje, zejména výchozí místo a místo určení;

c) období platnosti povolení;

d) zastávky a časový plán.

4. Povolení musí odpovídat vzoru stanovenému v nařízení (ES) č. 2121/98 [1].

5. Povolení opravňuje jeho držitele k provozování linkového spoje na území smluvních stran.

6. Provozovatel linkových spojů může použít pro vyřešení dočasných nebo výjimečných situací náhradní vozidla.

V tomto případě musí dopravce zajistit, aby bylo vozidlo vybaveno těmito doklady:

- kopií povolení linkového spoje,

- kopií smlouvy mezi provozovatelem linkového spoje a firmou poskytující náhradní vozidla nebo odpovídajícím dokladem,

- ověřenou kopií licence Společenství v případě dopravců Společenství nebo podobné švýcarské licence v případě švýcarských dopravců, která byla vydána provozovateli linkového spoje.

Článek 3

Podání žádosti o povolení

1. Provozovatelé Společenství žádající o povolení předloží své žádosti v souladu s článkem 6 nařízení (EHS) č. 684/92, ve znění nařízení (ES) č. 11/98, a švýcarští provozovatelé žádající o povolení předloží své žádosti v souladu s kapitolou 5 nařízení ze dne 25. listopadu 1998 o koncesích pro přepravu cestujících (OCTV) [2]. V případě spojů, které nepodléhají povolení ve Švýcarsku, ale podléhají povolení ve Společenství, švýcarští provozovatelé žádající o povolení předkládají své žádosti příslušným švýcarským orgánům, nachází-li se výchozí místo spoje ve Švýcarsku.

2. Žádosti musí odpovídat vzoru stanovenému v nařízení (ES) č. 2121/98.

3. Osoby žádající o povolení uvádějí veškeré doplňkové informace, které považují za důležité nebo které požaduje vydávající orgán.. Zejména musí žadatelé předložit časový plán jízdy, který umožňuje zkontrolovat, zda spoje splňují ustanovení právních předpisů o době jízdy a odpočinku. Dopravci Společenství také předkládají kopii licence Společenství pro mezinárodní přepravu cestujících po silnici pro cizí potřebu a švýcarští dopravci podobnou švýcarskou licenci vydanou provozovatelem linkového spoje.

Článek 4

Povolovací postup

1. Povolení se vydávají po dohodě s příslušnými orgány smluvních stran, na jejichž území cestující nastupují nebo vystupují. Vydávající orgán zasílá své hodnocení těmto orgánům, jakož i příslušným orgánům členských států Společenství, jejichž územím projíždějí bez zastávky k vystoupení nebo nastoupení cestujících, spolu s kopií žádosti a kopiemi veškeré další související dokumentace.

2. Příslušné orgány Švýcarska a členských států Evropského společenství, o jejichž souhlas bylo požádáno, oznámí vydávajícímu orgánu své rozhodnutí do dvou měsíců. Tato časová lhůta běží ode dne přijetí žádosti o stanovisko, tento den je uveden na potvrzení přijetí. Pokud v této lhůtě vydávající orgán neobdrží odpověď, má se za to, že dožádaný orgán poskytl svůj souhlas, a vydávající orgán vydá povolení.

3. S výhradou odstavců 7 a 8 vydávající orgán vydá rozhodnutí během čtyř měsíců ode dne podání žádosti dopravcem.

4. Žádost se udělí, pokud nebude zjištěno toto:

a) žadatel není schopen provozovat spoj, na který se žádost vztahuje, vybavením, se kterým je oprávněn přímo nakládat.

b) žadatel v minulosti porušil vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy o silniční dopravě, zejména podmínky a požadavky související s povolováním mezinárodní silniční přepravy cestujících, nebo se dopustil závažného porušení právních předpisů v oblasti pravidel bezpečnosti silničního provozu, zejména ustanovení, která se vztahují na vozidla, dobu řízení a odpočinku řidičů;

c) v případě žádosti o prodloužení povolení nesplnil žadatel podmínky pro udělení tohoto povolení;

d) je prokázáno, že by dotyčná doprava přímo ohrozila existenci již povolené linkové dopravy, s výjimkou případů, kdy je dotyčná linková doprava prováděna pouze jediným dopravcem nebo skupinou dopravců;

e) je zjevné, že žadatel má v úmyslu provozovat jen nejvýnosnější ze stávajících spojů;

f) příslušný orgán smluvní strany rozhodne na základě podrobného rozboru, že by tato doprava vážně ovlivnila funkčnost srovnatelné železniční služby na dotčených přímých úsecích. Veškerá rozhodnutí přijatá podle tohoto ustanovení a důvody těchto rozhodnutí se oznamují příslušným dopravcům.

Pokud stávající autokarová nebo autobusová služba vážně ovlivňuje funkčnost srovnatelné železniční dopravy na dotčených přímých úsecích, může od 1. ledna 2000 příslušný orgán smluvní strany, po oznámení dopravci se šesti měsíčním předstihem, se souhlasem společného výboru pozastavit nebo odebrat povolení k provozování mezinárodní autokarové nebo autobusové dopravy. Samotná skutečnost, že dopravce nabízí nižší ceny než jiní provozovatelé silniční nebo železniční dopravy nebo že je příslušný spoj již provozován jinými provozovateli silniční nebo železniční dopravy, neopravňuje k odmítnutí žádosti.

5. Povolující orgán může odmítnout žádosti jen z důvodů slučitelných s touto dohodou.

6. Jestliže postup pro dosažení dohody podle odstavce 1 neumožňuje povolujícímu orgánu o žádosti rozhodnout, je záležitost předána společnému výboru.

7. Společný výbor co nejrychleji přijme rozhodnutí, které nabývá účinnosti do 30 dnů od jeho oznámení Švýcarsku a dotčeným členským státům Evropského společenství.

8. Po ukončení postupu podle tohoto článku uvědomí povolující orgán všechny orgány uvedené v odstavci 1 o svém rozhodnutí, a případně jim zašle kopii povolení.

Článek 5

Udělení a prodloužení povolení

1. Po ukončení postupů uvedených v článku 4 udělí povolující orgán povolení nebo žádost formálně odmítne.

2. Rozhodnutí, kterým byla žádost odmítnuta, musí být zdůvodněno. Smluvní strany zajistí dopravcům, aby se v případě odmítnutí žádosti mohli domáhat svých práv.

3. Článek 4 této přílohy platí obdobně pro žádosti o prodloužení povolení nebo o změnu podmínek provozování spoje, který podléhá povolení.

O menších změnách provozních podmínek, zejména úpravách jízdného a jízdních řádů, uvědomí vydávající orgán příslušné orgány druhé smluvní strany.

Článek 6

Zánik platnosti povolení

Postup, kterým se řídí zánik platnosti povolení, se stanoví v článku 9 nařízení (EHS) č. 684/92 a článku 44 OCTV.

Článek 7

Povinnosti dopravce

1. S výjimkou tzv. vyšší moci musí provozovatel linkové dopravy přijmout během doby platnosti povolení všechna opatření k provozování spoje, tak aby odpovídal všem požadavkům pro návaznost, přesnost a přepravní kapacitu a splňoval podmínky podle čl. 2 odst. 3 této přílohy.

2. Dopravce musí trasu, zastávky, jízdní řád, jízdné a podmínky přepravy, pokud nejsou stanoveny zákonem, zveřejnit tak, aby tyto informace byly k dispozici všem uživatelům.

3. Švýcarsko a dotyčné členské státy Evropského společenství mohou vzájemnou dohodou a po dohodě s držitelem povolení změnit provozní podmínky linkové přepravy.

Část II

PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA A JINÁ DOPRAVA, NA KTEROU SE NEVZTAHUJE POVOLENÍ

Článek 8

Kontrolní doklady

1. Doprava podle čl. 18 odst. 1 dohody probíhá na základě kontrolního dokladu (jízdního listu).

2. Dopravce provozující příležitostnou dopravu je povinen vyplnit jízdní list před započetím každé jízdy.

3. Knihy jízdních listů poskytují příslušné orgány Švýcarska nebo členského státu Evropského společenství, v němž je dopravce usazen, nebo jimi určené subjekty.

4. Vzor kontrolního dokladu a způsob jeho používání se stanoví v nařízení č. 2121/98.

Článek 9

Osvědčení

Osvědčení podle čl. 18 odst. 6 dohody se vydává příslušným orgánem Švýcarska nebo členského státu Evropského společenství, kde je vozidlo registrováno.

Musí odpovídat vzoru stanovenému v nařízení (ES) č. 2121/98.

Část III

KONTROLY A SANKCE

Článek 10

Jízdenky

1. Cestující v linkové dopravě, s výjimkou zvláštní linkové dopravy, musí během jízdy mít jednotlivou nebo hromadnou jízdenku, která uvádí tyto údaje:

- výchozí a cílové místo, případně i zpáteční jízdy;

- dobu platnosti jízdenky,

- cenu přepravy.

2. Jízdenka ve smyslu odstavce 1 se předkládá na požádání oprávněného kontrolního pracovníka.

Článek 11

Silniční kontroly a kontroly v podniku

1. U dopravy pro cizí potřebu musí být ve vozidle uloženy a na žádost oprávněného kontrolního pracovníka předloženy tyto doklady: ověřená kopie licence Společenství pro dopravce Společenství nebo obdobná švýcarská licence u švýcarských dopravců a v závislosti na druhu služby buď povolení (nebo jeho ověřená kopie) nebo jízdní list.

U dopravy na vlastní náklady musí být ve vozidle uloženo a na žádost oprávněného kontrolního pracovníka předloženo osvědčení (nebo jeho ověřená kopie).

U dopravy podle čl. 18 odst. 2 dohody slouží jako kontrolní doklad smlouva nebo její ověřená kopie.

2. Dopravci mezinárodní přepravy cestujících, kteří provozují autokary a autobusy, umožní všechny kontroly zjišťující řádné provozování této přepravy, zejména pokud jde o dobu řízení a odpočinku.

Článek 12

Vzájemná pomoc

1. Příslušné orgány smluvních stran si poskytují vzájemně na žádost všechny dostupné informace, které jsou jim k dispozici o

- porušení této dohody a ostatních předpisů, které se vztahují na mezinárodní přepravu cestujících autokary nebo autobusy, kterého se na jejich území dopustil dopravce z jiného členského státu, a o uložených sankcích,

- sankcích uložených vlastním dopravcům za porušení tohoto nařízení na území jiného členského státu.

2. Příslušné orgány smluvní strany, ve které je dopravce usazen, odejme licenci Společenství nebo obdobnou švýcarskou licenci, jestliže držitel

- nesplňuje podmínky čl. 17 odst. 1 dohody,

- poskytl nepřesné informace o údajích nezbytných pro vydání licence Společenství nebo obdobné švýcarské licence.

3. Vydávající orgán odejme povolení, jestliže držitel nesplňuje podmínky, na jejichž základě bylo podlé této dohody povolení vydáno, zejména, požádají-li o to příslušné orgány smluvní strany, ve které je dopravce usazen. Vydávající orgán o tom neprodleně uvědomí příslušné orgány druhé smluvní strany.

4. Příslušné orgány smluvní strany, ve které je dopravce usazen, mohou dopravci zejména odejmout licenci Společenství nebo obdobnou švýcarskou licenci nebo mohou dočasně nebo částečně odejmout ověřené kopie jeho licence Společenství nebo obdobné švýcarské licence, v případě že dopravce závažným způsobem nebo opakovaně méně závažným způsobem porušil dopravní předpisy a pravidla bezpečnosti silničního provozu, zejména ustanovení týkající se doby jízdy a odpočinku řidičů a neoprávněného provozování souběžné nebo příležitostné dopravy podle čl. 1 odst. 2.1.

Tyto sankce se stanoví podle závažnosti přestupku spáchaného držitelem licence Společenství nebo obdobné švýcarské licence a podle celkového počtu ověřených kopií, které drží v souvislosti s mezinárodní dopravou.

[1] Nařizení Komise (ES) č. 2121/98 ze dne 2. října 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařizení Rady (EHS) c. 684/92 a (ES) č 12/98 ohledně dokladů pro přepravu cestujících autokary a autobusy (Úř. věst.L 268, 3.10.1998, s. 10).

[2] RS/SR 744.11.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 8

SEZNAM USTANOVENÍ OBSAŽENÝCH VE DVOUSTRANNÝCH DOHODÁCH O SILNIČNÍ DOPRAVĚ, UZAVŘENÝCH ŠVÝCARSKEM SJEDNOTLIVÝMI ČLENSKÝMI STÁTY SPOLEČENSTVÍ A TÝKAJÍCÍCH SE UDĚLOVÁNÍ POVOLENÍ NA PŘEPRAVU CESTUJÍCÍCH V TROJSTRANNÉ DOPRAVĚ

Země | Dohoda podepsána (datum) | Vstup v platnost | Podmínky |

Německo | 17.12.1953 | 1.2.1954 | Články 4 a 5: v souladu s vnitrostátními právními předpisydodržení zásady vzájemnosti |

Rakousko | 22.10.1958 | 4.4.1959 | Článek 6: v souladu s vnitrostátními právními předpisydodržení zásady vzájemnosti |

Belgie | 25.2.1975 | 24.7.1975 | Článek 3: v souladu s vnitrostátními právními předpisy |

Dánsko | 27.8.1981 | 25.3.1982 | Články 3 a 5: v souladu s vnitrostátními právními předpisy |

Španělsko | 23.1.1963 | 21.8.1963 | Články 2 a 3: výslovné povolení druhé smluvní stranyvzájemnou dohodou (vzájemnost) |

Finsko | 16.1.1980 | 28.5.1981 | Článek 3: v souladu s vnitrostátními právními předpisy |

Francie | 20.11.1951 | 1.4.1952 | Kapitola II: vzájemnou dohodoudodržení zásady vzájemnosti |

Řecko | 8.8.1970 | 6.9.1971 | Článek 2: vzájemnou dohodou (vzájemnost) |

Itálie | — | — | V souladu s vnitrostátním právním předpisem (není dvoustranná dohoda) |

Irsko | — | — | V souladu s vnitrostátním právním předpisem (není dvoustranná dohoda) |

Lucembursko | 17.5.1972 | 1.6.1972 | Článek 3: V souladu s vnitrostátním právním předpisem |

Nizozemsko | 20.5.1952 | 15.6.1952 | Odst. 2 bod 2 V souladu s vnitrostátním právním předpisem |

Portugalsko | 28.6.1973 | 1.1.1974 | Protokol k dohodě, části 5 a 6 vzájemná dohodavzájemnost |

Spojené království | 20.12.1974 | 21.11.1975 | V souladu s vnitrostátním právním předpisem (dohoda se týká pouze přepravy zboží) |

Švédsko | 12.12.1973 | 22.4.1974 | Článek 3: V souladu s vnitrostátním právním předpisem |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 9

KVALITA SLUŽEB ŽELEZNIČNÍ A KOMBINOVANÉ DOPRAVY

Pokud Švýcarsko přijme ochranná opatření podle v článku 46, může tak učinit za následujících podmínek.

1. Průměrná cena železniční nebo kombinované dopravy Švýcarskem nesmí být vyšší než náklady na vozidlo s maximální přípustnou hmotnosti 40 t jedoucí na vzdálenost 300 km Alpami. Zejména průměrná cena účtovaná za kombinovanou dopravu s doprovodem ("doprava nákladních vozidel vlakem") nesmí překročit náklady na silniční dopravu (silniční poplatky a proměnné náklady).

2. Švýcarsko přijalo opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti kombinované dopravy a přepravy zboží po železnici na svém území.

3. Parametry používané pro hodnocení konkurenceschopnosti kombinované dopravy a přepravy zboží po železnici musí zahrnovat alespoň:

- do jaké míry harmonogram přepravy a rychlost naplňují potřeby uživatelů,

- do jaké míry poskytovatelé služeb zaručují a přebírají odpovědnost za jejich kvalitu,

- do jaké míry švýcarští provozovatelé plní své závazky ohledně kvality služeb, nebo v případě nedodržení, do jaké míry je zákazníkům poskytnuta náhrada,

- rezervační podmínky.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 10

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ POPLATKŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 40

S výhradou čl. 40 odst. 3 písm. b) a čl. 40 odst. 5 se poplatky stanovené v článku 40 používají takto:

a) v případě dopravy ve Švýcarsku se poplatky zvyšují nebo snižují úměrně rozsahu, v jakém je skutečně ujetá vzdálenost ve Švýcarsku kratší nebo delší než 300 km;

b) poplatky jsou úměrné hmotnostní kategorii vozidla.

--------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ AKT

Zmocnění zástupci

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE,

kteří se sešli jednadvacátého dne měsíce června roku tisíc devět set devadesát devět v Lucemburku k podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, přijali společná prohlášení uvedená dále a připojená k tomuto závěrečnému aktu:

- společné prohlášení k čl. 38 odst. 6,

- společné prohlášení o dalších jednáních,

Rovněž vzali na vědomí tato prohlášení připojená k závěrečnému aktu:

- prohlášení o účasti Švýcarska ve výborech,

- prohlášení Švýcarska o použití sazebních kvót (40 t),

- prohlášení Evropského společenství o používání sazebních kvót (40 t),

- prohlášení Švýcarska k čl. 40 odst. 4,

- prohlášení Švýcarska o usnadnění celních postupů (čl. 43 odst. 1).

V Lucemburku, jednadvacátého dne měsíce června roku tisíc devět set devadesát devět.

Hecho en Luxemburgo, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür der Schweizerischen EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska Edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

k čl. 38 odst. 6

Smluvní strany prohlašují, že čl. 38 odst. 6 neovlivňuje použití, podle švýcarského federálního systému, nástrojů spadajících do federálního systému finančního vyrovnání.

--------------------------------------------------

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

o dalších jednáních

Evropské společenství a Švýcarská konfederace vyjadřují svůj úmysl jednat o uzavření dohod v oblastech společného zájmu, jako je aktualizace protokolu 2 Dohody o volném obchodu z roku 1976 a švýcarská účast v některých programech, které se týkají vzdělávání, mládeže, sdělovacích prostředků, statistiky a životního prostředí. Jakmile budou ukončena současná dvoustranná jednání, budou urychleny přípravné práce k těmto jednáním.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ

o účasti Švýcarska ve výborech

Rada souhlasí, aby se zástupci Švýcarska, pokud se jich týkají daná témata, účastnili zasedání následujících výborů a odborných pracovních skupin jako pozorovatelé:

- výborů pro výzkumné programy včetně Výboru pro vědeckotechnický výzkum (CREST),

- Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků,

- Koordinační skupiny pro vzájemné uznávání vysokoškolských diplomů,

- Poradního výboru pro letecké trasy a používání pravidel hospodářské soutěže v oblasti letecké dopravy.

Zástupci Švýcarska se neúčastní při hlasování výborů.

V případě dalších výborů zabývajících se oblastmi, na které se vztahují tyto dohody, v nichž Švýcarsko přijalo buď aquis communautaire nebo odpovídající opatření, Komise jedná se švýcarskými odborníky způsobem stanoveným v článku 100 Dohody o EHP.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA

o použití sazebních kvót (40 t)

Švýcarsko prohlašuje, že pro dovozní, vývozní a tranzitní přepravu využije nanejvýš 50 % kvót stanovených v článku 8 Dohody pro švýcarská vozidla, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 40 t.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

o použití sazebních kvót (40 t)

Společenství prohlašuje, že podle stávajících odhadů očekává využití přibližně 50 % svých kvót podle článku 8 pro dvoustrannou dopravu.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA

k čl. 40 odst. 4

Švýcarsko prohlašuje, že v souvislosti s používáním poplatků uvedených v čl. 40 odst. 4 Dohody stanoví poplatky platné do otevření prvního základního tunelu nebo do 1. ledna 2008 podle toho, co nastane dříve, na úrovni nižší, než je maximální částka povolená tímto ustanovením. Švýcarsko má v úmyslu na základě současného plánování stanovit úroveň pro roky 2005, 2006 a 2007 ve výši průměrně 292,50 CHF a maximálně 350 CHF.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA

o usnadnění celních postupů (čl. 43 odst. 1)

Za účelem usnadnění celního odbavení na silničních hraničních přechodech mezi Evropskou unií a Švýcarskem souhlasí Švýcarsko s následujícími opatřeními, která budou přednostně dohodnuta v průběhu roku 1999 ve společném výboru zřízeném podle dohody z roku 1992:

- ve spolupráci s celními úřady sousedních států zajistit, aby pracovní doba úřadů na hlavních hraničních přechodech byla dostatečně dlouhá, aby umožňovala těžkým nákladním vozidlům zahájit cestu Švýcarskem, jakmile skončí zákaz noční jízdy, nebo pokračovat v cestě do okamžiku, než zákaz začne platit. Případně lze pro tento účel uložit zvláštní poplatek odrážející dodatečné náklady. Tento poplatek by však neměl překročit 8 CHF;

- do 1. ledna 2000 dosáhnout a dále zachovat ve spolupráci s celními orgány sousedních zemí dobu celního odbavení pro těžká nákladní vozidla v délce 30 minut na každém hraničním přechodu mezi Švýcarskem a Evropskou unií (měřeno od vstupu na první celní úřad do odbavení ve druhém).

--------------------------------------------------