22001D0130Uradni list L 022 , 24/01/2002 str. 0013 - 0014


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 130/2001

z dne 23. novembra 2001

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 102/2001 Skupnega odbora EGP z dne 26. oktobra 2001 [1].

(2) Direktiva Sveta 2000/27/ES z dne 2. maja 2000 o spremembi Direktive 93/53/EGS o uvedbi minimalnih ukrepov Skupnosti za nadzor določenih bolezni rib [2] se mora vključiti v Sporazum.

(3) Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 7 (Odločba Komisije 93/53/EGS) v delu 3.1 poglavja I Priloge I k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 32000 L 0027: Direktivo Sveta 2000/27/ES z dne 2. maja 2000 (UL L 114, 13.5.2000, str. 28)."

Člen 2

Besedili Direktive Sveta 2000/27/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. novembra 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [3] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 23. novembra 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 322, 6.12.2001, str. 6.

[2] UL L 114, 13.5.2000, str. 28.

[3] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------