22001D0128Uradni list L 022 , 24/01/2002 str. 0009 - 0010


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 128/2001

z dne 23. novembra 2001

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 102/2001 Skupnega odbora EGP z dne 26. oktobra 2001 [1].

(2) Odločba Komisije 2000/302/EC z dne 7. aprila 2000 o spremembi Odločbe 95/124/ES o določitvi seznama odobrenih ribogojnic v Nemčiji [2] se mora vključiti v Sporazum.

(3) Odločba Komisije 2000/310/ES z dne 7. aprila 2000 o odobritvi programa v zvezi z nalezljivo hematopoetsko nekrozo in virusno hemoragično septikemijo, ki ga je predložila Italija za ribogojnice v videmski pokrajini [3], se mora vključiti v Sporazum.

(4) Odločba Komisije 2000/311/ES z dne 7. aprila 2000 o spremembi Odločbe 98/361/ES o uvedbi seznama odobrenih območij v Španiji [4] v zvezi z nalezljivo hematopoetsko nekrozo in virusno hemoragično septikemijo se mora vključiti v Sporazum.

(5) Odločba Komisije 2000/312/ES z dne 7. aprila 2000 o odobritvi programa v zvezi z nalezljivo hematopoetsko nekrozo in virusno hemoragično septikemijo, ki ga je predložila Nemčija [5], se mora vključiti v Sporazum.

(6) Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn -

SKLENIL:

Člen 1

Del 4.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1. V točki 29 (Odločba Komisije 95/124/ES) se doda naslednja alinea:

"— 32000 D 0302: Odločba Komisije 2000/302/ES z dne 7. aprila 2000 (UL L 100, 20.4.2000, str. 51)."

2. V točki 49 (Odločba Komisije 98/361/ES) se doda naslednja alinea:

"— 32000 D 0311: Odločba Komisije 2000/311/ES z dne 7. aprila 2000 (UL L 104, 29.4.2000, str. 77)."

3. Za točko 47 (Odločba Komisije 2000/174/ES) pod naslovom

"AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTA USTREZNO UPOŠTEVAJO"

se vstavita naslednji točki:

"48. 32000 D 0310: Odločba Komisije 2000/310/ES z dne 7. aprila 2000 o odobritvi programa v zvezi z nalezljivo hematopoetsko nekrozo in virusno hemoragično septikemijo, ki ga je predložila Italija za ribogojnice v videmski pokrajini (UL L 104, 29.4.2000, str. 75).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

49. 32000 D 0312: Odločba Komisije 2000/312/ES z dne 7. aprila 2000 o odobritvi programa v zvezi z nalezljivo hematopoetsko nekrozo in virusno hemoragično septikemijo, ki ga je predložila Nemčija (UL L 104, 29.4.2000, str. 80).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo."

Člen 2

Besedila odločb Komisije 2000/302/ES, 2000/310/ES, 2000/311/ES in 2000/312/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. novembra 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [6] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 23. novembra 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 322, 6.12.2001, str. 6.

[2] UL L 100, 20.4.2000, str. 51.

[3] UL L 104, 29.4.2000, str. 75.

[4] UL L 104, 29.4.2000, str. 77.

[5] UL L 104, 29.4.2000, str. 80.

[6] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------