22001D0118(18)Uradni list L 015 , 18/01/2001 str. 0036 - 0037


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 143/1999

z dne 5. novembra 1999

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

(1) ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 115/1999 z dne 24. septembra 1999 [1];

(2) ker je treba Direktivo Komisije 98/90/ES z dne 30. novembra 1998, ki prilagaja tehničnemu napredku Direktivo Sveta 70/387/EGS o vratih motornih vozil in njihovih priklopnikov [2], vključiti v Sporazum,

(3) ker je treba Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/91/ES z dne 14. decembra 1998 o motornih in priklopnih vozilih, namenjenih za cestni prevoz nevarnega blaga, in o spremembi Direktive 70/156/EGS o homologaciji motornih in priklopnih vozil [3] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 7 (Direktiva Sveta 70/387/EGS) v poglavju I Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 398 L 0090: Direktiva Komisije 98/90/ES z dne 30. novembra 1998 (UL L 337, 12.12.1998, str. 29)."

Člen 2

V točki 1 (Direktiva Sveta 70/156/EGS) v poglavju I Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 398 L 0091: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/91/ES z dne 14. decembra 1998 (UL L 11, 16.1.1999, str. 25)."

Člen 3

Besedila Uredbe Komisije 98/90/ES in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/91/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 6. novembra 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 5. novembra 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 325, 21.12.2000, str. 29.

[2] UL L 337, 12.12.1998, str. 29.

[3] UL L 11, 16.1.1999, str. 25.

--------------------------------------------------