22001D0105Uradni list L 322 , 06/12/2001 str. 0011 - 0012


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 105/2001

z dne 26. oktobra 2001

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 64/2001 Skupnega odbora EGP z dne 19. junija 2001 [1].

(2) Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih [2], kakor je bila popravljena z UL L 265, 30.9.1998, str. 35, je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih [3], kakor je bila popravljena z UL L 259, 07.10.1994, str. 33, in UL L 252, 4.10.1996, str. 23, je treba vključiti v Sporazum.

(4) Znanstveni odbor za prehrano je marca 2000 uvedel nov manjši sprejemljiv dnevni vnos (SDV) ciklamata, ki se bo upošteval v naslednji spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih.

(5) Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil [4], kakor je bila popravljena z UL L 248, 14.10.1995, str. 60, je treba vključiti v Sporazum.

(6) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/2/ES razveljavlja z dnem 25. marca 1995 Direktivo Sveta 64/54/EGS z dne 5. novembra 1963 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s konzervansi, ki se smejo uporabiti v živilih, namenjenih za prehrano ljudi [5], Direktivo Sveta 70/357/EGS z dne 13. julija 1970 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z antioksidanti, ki se smejo uporabiti v živilih, namenjenih za prehrano ljudi [6], Direktivo Sveta 74/329/EGS z dne 18. junija 1974 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi emulgatorji, stabilizatorji, gostili in želirnimi sredstvi za uporabo v živilih [7] in Direktivo Komisije 83/463/EGS z dne 22. julija 1983 o uvedbi začasnih ukrepov za označbo nekaterih sestavin pri označevanju živil za prodajo končnemu porabniku [8], ki so vključene v Sporazum in jih je treba izločiti iz Sporazuma -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 54y (Direktiva 1999/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja točka:

"54z. 394 L 0035: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (UL L 237, 10.9.1994, str. 3), kakor je bila popravljena z UL L 265, 30.9.1998, str. 35.

Določbe Direktive se s prilagoditvami za namene tega sporazuma glasijo:

"Določbe Skupnosti v zvezi z ciklamatom E 952 začnejo veljati za Norveško od datuma začetka veljavnosti prihodnje spremembe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih v zvezi s ciklamatom E 952."

54za. 394 L 0036: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (UL L 237, 10.9.1994, str. 13), kakor je bila popravljena z UL L 259, 7.10.1994, str. 33, in UL L 252, 4.10.1996, str. 23.

54zb. 395 L 0002: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (UL L 61, 18.3.1995, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 248, 14.10.1995, str. 60."

Člen 2

Besedila točk 2, 5, 8, in 33 v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se brišejo.

Člen 3

Besedila direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES, kakor je bila popravljena z UL L 265, 30.9.1998, str. 35, 94/36/ES, kakor je bila popravljena z UL L 259, 7.10.1994, str. 33, in UL L 252, 4.10.1996, str. 23, in št. 95/2/ES, kakor je bila popravljena z UL L 248, 14.10.1995, str. 60, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 27. oktobra 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [9] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 26. oktobra 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 238, 6.9.2001, str. 8.

[2] UL L 237, 10.09.1994, str. 3.

[3] UL L 237, 10.09.1994, str. 13.

[4] UL L 61, 18.3.1995, str. 1.

[5] UL L 12, 27.1.1964, str. 161.

[6] UL L 157, 18.7.1970, str. 31.

[7] UL L 189, 12.7.1974, str. 1.

[8] UL L 255, 15.9.1983, str. 1.

[9] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------