22001D0074Uradni list L 238 , 06/09/2001 str. 0023 - 0023


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 74/2001

z dne 19. junija 2001

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 49/2001 Skupnega odbora EGP z dne 30. marca 2001 [1].

(2) Direktiva Komisije 2001/7/ES z dne 29. januarja 2001 o tretji prilagoditvi Direktive Sveta 94/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti tehničnemu napredku [2] mora biti vključena v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 17e (Direktiva Sveta 94/55/ES) v Prilogi XIII k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 32001 L 0007: Direktiva Komisije 2001/7/ES z dne 29. januarja 2001 (UL L 30, 1.2.2001, str. 43)."

Člen 2

Besedili Direktive Komisije 2001/7/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 20. junija 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [3] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 19. junija 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 158, 14.6.2001, str. 65.

[2] UL L 30, 1.2.2001, str. 43.

[3] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------