22001D0068Uradni list L 238 , 06/09/2001 str. 0014 - 0014


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 68/2001

z dne 19. junija 2001

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 2/2001 Skupnega odbora EGP z dne 31. januarja 2001 [1].

(2) Uredba (ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih sirotah [2] mora biti vključena v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 15l (Uredba Komisije (ES) št. 2141/96) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja točka:

"15m. 32000 R 0141: Uredba (ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih sirotah (UL L 18, 22.1.2000, str. 1)."

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 20. junija 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [3] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 19. junija 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 66, 8.3.2001, str. 44.

[2] UL L 18, 22.1.2000, str. 1.

[3] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------